Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

W myl najnowszej nowelizacji przepisów Kodeksu postpowania cywilnego postpowania sdowe w sprawach gospodarczych maj trwa maksymalnie 6 miesicy. Czy rzeczywicie tak bd wyglday nowe realia? Czy sdy s gotowe na nowe zasady? wicej »

Z pocztkiem 2020 r. podatnicy powinni przygotowa si na obszerne zmiany w rozliczaniu podatku VAT w transakcjach wewntrzwspólnotowych. Modyfikacje w tym zakresie zostay wprowadzone m.in. przez pakiet przepisów nowelizujcych dyrektyw VAT 2006/112/WE, okrelany mianem „Quick fixes”. Jedna z zasadniczych zmian dotyczy ujednolicenia zasad rozliczania transakcji towarowych w Unii Europejskiej przy uyciu magazynu konsygnacyjnego, nazywanego na gruncie dyrektywy VAT magazynem „call of stock”. Wprowadzenie zmian w tym zakresie jest argumentowane potrzeb wyeliminowania niepewnoci prawa podatkowego na szczeblu unijnym i zmniejszeniem formalnoci po stronie przedsibiorców prowadzcych dziaalno transgraniczn. wicej »

Zawizana w 2012 r. spóka o zasigu midzynarodowym, w której przez 7 lat nie ujawniono nigdy adnych nieprawidowoci, od ponad roku nie moga odzyska nalenego jej zwrotu VAT, co sprowadzio na ni widmo likwidacji. Firma reprezentowana przez radc prawnego Roberta Nogackiego z warszawskiej Kancelarii Prawnej Skarbiec wygraa z fiskusem w sdzie, wykazujc zarówno brak merytorycznych podstaw do przeduania terminu zwrotu nalenego jej podatku VAT, jak i prawnych z uwagi na nieskuteczno dorczenia postanowienia o przedueniu. wicej »

„Sprawnie” dziaajcy organ podatkowy potrafi kilkukrotnie bd te nawet kilkunastokrotnie przedua termin zwrotu nalenej przedsibiorcy nadwyki VAT. Jeden z warszawskich przedsibiorców, nkany kolejnym takim wyduaniem kontroli, wniós na te dziaania skarg do sdu i uzyska ochron. Mimo wyroku organ nie zamierza jednak zwraca kwoty nalenego przedsibiorcy podatku. Zamiast tego wniós skarg kasacyjn. wicej »

W postpowaniach dotyczcych wydania decyzji administracyjnych organy administracji przyznaj prawo do bycia ich stron (poza podmiotami, których decyzja dotyczy) jedynie tym podmiotom, których interes prawny zosta naruszony. W wyroku z 6 listopada 2019 r. WSA w Poznaniu uzna to stanowisko organów za bdne. Jak orzek: „…aby by stron w postpowaniu administracyjnym, wystarczy, e postpowanie dotyczy interesu prawnego danego podmiotu, nie musi by nawet naruszony ten interes” (sygn. akt IV SA/Po 276/19). wicej »

Budowanie rozsdnej i przemylanej polityki podatkowej w firmie wymaga stosowania odpowiednich narzdzi prawnych. Jedn z instytucji minimalizujcych ryzyko podatkowe w przedsibiorstwie jest interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego. Cho w ostatnich latach liczba wydawanych interpretacji maleje, to w kluczowych kwestiach – zwaszcza tam, gdzie przepisy s niejednoznaczne – wci ciesz si one duym zainteresowaniem wród podatników. Sprzyja temu nie tylko symboliczna opata za wydanie interpretacji, ale przede wszystkim ochrona prawna, która wie organ odnonie do zastosowanej wykadni konkretnych przepisów podatkowych. wicej »

Dziaalno gospodarcza prowadzona za granic lub choby posiadanie tam majtku czsto jest ródem wielu niejasnoci podatkowych. Wówczas konieczne jest analizowanie zasad opodatkowania w dwóch pastwach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania midzy pastwami zasadniczo rozstrzygaj, w którym pastwie wystpi obowizek podatkowy, a w razie moliwoci opodatkowania tego samego dochodu w dwóch pastwach przewiduj okrelone zasady odlicze. W praktyce rodzi to jednak wiele problemów. Jeden z nich dotyczy dochodów z nieruchomoci, w tym dochodów z ich zbycia. wicej »

W przypadku, gdy nabywane towary i usugi podatnik wykorzystuje zarówno do dziaalnoci gospodarczej, jak i poza ni, ustaleniu wartoci naliczonego podatku VAT, jaki bdzie móg odliczy w zakresie prowadzonej dziaalnoci, suy tzw. prewspóczynnik VAT (sposób okrelenia proporcji). Organy podatkowe stoj niejednokrotnie na stanowisku, e w wietle przepisów ustawy o VAT nie jest moliwe zastosowanie rónych sposobów okrelenia proporcji w odniesieniu do rónych sektorów dziaalnoci jednego podatnika. W wyroku z 2 padziernika 2019 r. ze stanowiskiem tym nie zgodzi si Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie, który orzek, e w wietle art. 86 ust. 2a ustawy o VAT „...kade nabycie towarów i usug podatnik powinien rozpatrywa oddzielnie, co ewidentnie wymaga stosowania odrbnych prewspóczynników dla rónych rodzajów prowadzonej dziaalnoci i rónych naby” (sygn. akt I SA/Kr 851/19). wicej »

Naczelnik urzdu celno-skarbowego okreli przedsibiorcy kwot nalenego podatku z tytuu importu towarów, zwikszajc podstaw opodatkowania o nabyte przy tym imporcie usugi porednictwa. W wyniku wniesionej przez przedsibiorc skargi Wojewódzki Sd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. uchyli t decyzj organu, bo jak stwierdzi, organ, dokonujc tylko czciowej klasyfikacji nabytych przez importera usug na te zwikszajce podstaw opodatkowania i te niemajce na ni wpywu, wszystkie pozostae zaklasyfikowa bez wyjanienia na niekorzy podatnika (wyrok z 9 padziernika 2019 r., sygn. akt I SA/Go 324/19). wicej »

Ordynacja podatkowa w art. 93c wprowadza zasad sukcesji generalnej w przypadku podziau osoby prawnej w sytuacji, gdy majtek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowan cz przedsibiorstwa. W takich przypadkach osoby prawne przejmujce lub osoby prawne powstae w wyniku podziau wstpuj z dniem podziau lub z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowizki osoby prawnej dzielonej pozostajce w zwizku z przydzielonymi im w planie podziau skadnikami majtku (art. 93c ust. 1 Ordynacji podatkowej). Kwestia sukcesji generalnej praw i obowizków w przypadku podatków nie jest do koca uregulowana w ustawach, dlatego stanowi przedmiot sporów podatników z fiskusem. wicej »

17 wrzenia 2019 r. zosta opublikowany projekt z dnia 12 wrzenia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla przedsibiorców majcych na co dzie do czynienia z kwestiami akcyzy. Co do zasady dla czci podatników nowe przepisy miayby wej w ycie od 1 stycznia 2020 r. Zatem czasu zostao niewiele, a zakres regulacji, które bdzie trzeba zaimplementowa, jest do duy. Artyku przedstawia gówne zmiany dotykajce przedsibiorców. wicej »

Ani cywilnoprawna zasada swobody umów, ani ustawa o terminach zapaty w transakcjach handlowych nie sprzeciwiaj si wspólnemu uzgodnieniu przez kontrahentów duszego terminu zapaty, jeli tylko nie bdzie to raco nieuczciwe wobec wierzyciela. W wyroku z 26 sierpnia 2019 r. ódzki sd okrgowy obali takie ustalenia dokonane zgodnie przez przedsibiorców, bo jak stwierdzi: „(…) nie wystpiy adne szczególne okolicznoci uzasadniajce przeduenie terminu zapaty zgodn wol stron do 150 dni, ani sd nie dopatrzy si obiektywnych przesanek wynikajcych z waciwoci tej umowy uzasadniajcych takie przeduenie” (sygn. akt XIII Ga 334/19). wicej »

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie mog zalicza do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wskazanych w ustawie o CIT kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powizanych. Musz podda je limitowaniu do kwoty 3 mln z w roku podatkowym. W rozstrzygnitym 10 lipca 2019 r. przed WSA w Krakowie sporze z fiskusem wygra przedsibiorca, któremu sd przyzna racj, e przy ustalaniu podlegajcych limitowaniu kosztów nie uwzgldnia si kosztów poniesionych w zwizku z prowadzeniem dziaalnoci w specjalnej strefie ekonomicznej (sygn. akt I SA/Kr 577/19). wicej »

Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozlicze podatkowych przez urzdy skarbowe, regulowany przez Ordynacj podatkow. Natomiast kontrola celno-skarbowa jest stosunkowo now instytucj, wprowadzon 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W zaoeniu kontrola celno–skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpowaniejszych uchybie podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestpczo podatkowa. W praktyce okazuje si, e moe ona dotkn zwykego podatnika prowadzcego np. jednoosobow dziaalno gospodarcz. Czym tak naprawd róni si oba tryby kontroli i jakie s prawa kontrolowanego podmiotu? wicej »

Naleca do midzynarodowej grupy kapitaowej spóka korzysta z usug wsparcia w obszarze sekretariatu. Organ podatkowy zaj stanowisko, e ponoszone przez ni z tego tytuu wydatki podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, z uwagi na zakwalifikowanie ich róda do symbolu PKWiU, pod którym kategoryzuje si usugi podobne do usug wskazanych w art. 15e. Jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 6 sierpnia 2019 r.: „Takie postpowanie organu doprowadzio do naruszenia art. 14c § 2 O.p. bowiem zajte stanowisko odnosio si do hipotetycznych usug objtych okrelonymi symbolami PKWiU, a nie do usug, których zakres opisano w stanie faktycznym” (sygn. I SA/Gl 314/19). wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »