Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

„Kontrola w urzdach skarbowych i Ministerstwie Finansów pokazaa, e skomplikowany charakter przepisów prawa oraz czste jego zmiany mog w dalszym cigu stanowi gówn barier w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej” – stwierdzia Najwysza Izba Kontroli w opublikowanym 2 stycznia 2019 r. podsumowaniu raportu na temat „Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. NIK wskazaa w nim midzy innymi na du liczb bdów popenianych przez urzdników. wicej »

Umowa podatkowa proponowana przez autorów projektu nowej Ordynacji podatkowej jest zupenie now instytucj w polskim prawie podatkowym. Jej szczegóy okrela rozdzia 10 dokumentu. Mona znale w nim nie tylko przyzwolenie na zawarcie takiej umowy, ale równie szczegóowe informacje, w jaki sposób moe zosta ona zawarta pomidzy podatnikiem a organem podatkowym. Jednak bez wzgldu na to, jaki charakter bd miay jej zapisy, zawarte w niej postanowienia musz mieci si w granicach obowizujcego prawa. Ewentualne ustpstwa nie mog dotyczy wysokoci wymiaru podatku. wicej »

Najnowszy projekt ustawy Ordynacja podatkowa istotnie poszerza katalog podmiotowego i przedmiotowego zabezpieczenia wykonania zobowizania podatkowego oraz rezygnuje z instytucji wyganicia decyzji o zabezpieczeniu. wicej »

Pod koniec padziernika Ministerstwo Finansów zapowiedziao kolejn modernizacj Krajowej Administracji Skarbowej. Program ma rozpocz si ju w 2019 r. i potrwa kolejne 4 lata. Resort finansów szacuje, e modernizacja bdzie kosztowaa ponad 1,9 mld z. Ma obj przede wszystkim podwyki wynagrodze i reorganizacj techniczn. Czy tak due wydatki s potrzebne? Jakie konsekwencje dla podatników maj planowane zmiany? wicej »

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszy w ycie zmiany w podatkach dochodowych. Jedn z najistotniejszych moe by wprowadzenie opodatkowania od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. W istocie bdzie to nowy podatek pacony przez podmioty przenoszce majtek za granic. I cho do wprowadzenia stosowanych regulacji ustawodawca by zobowizany dyrektyw unijn, to i tak nie naley mie zudze, e zakres zastosowania polskich przepisów bdzie znacznie szerszy ni w innych pastwach wspólnoty. wicej »

Niebezpieczestwo wyrzdzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – to przesanki uwzgldnienia przez sd administracyjny wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego. Ciar uprawdopodobnienia wystpienia tych przesanek spoczywa na podatniku. Jak wynika z wydanego 24 padziernika 2018 r. postanowienia WSA w Warszawie, za uwzgldnieniem wniosku o wstrzymanie egzekucji przemawia trudna sytuacja finansowa i zdrowotna wnioskodawców. Na decyzj sdu wpyn moe równie fakt ogoszenia upadoci konsumenckiej (III SA/Wa 1136/18). wicej »

W sierpniu tego roku zosta opublikowany projekt ustawy przewidujcej wiele zmian w zakresie podatku dochodowego. Celem tej regulacji jest z jednej strony dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce, z drugiej natomiast ujednolicenie i uproszczenie przepisów dotyczcych podatku dochodowego. W ramach planowanych modyfikacji zakada si wprowadzenie tak zwanego Innovation Box, czyli mechanizmu umoliwiajcego obnienie opodatkowania dochodu osiganego z praw wasnoci intelektualnej. Jak to dziaa? Czy Innovation Box to realna szansa na podatkowe oszczdnoci? wicej »

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu: „kosztów reprezentacji, w szczególnoci poniesionych na usugi gastronomiczne, zakup ywnoci oraz napojów, w tym alkoholowych”. Dlatego kady wydatek poniesiony przez przedsibiorc na który ze wskazanych w tym artykule kosztów, organy podatkowe uznaj za wyczony z rachunku podatkowego. W wyroku z 23 padziernika 2018 r. wojewódzki sd administracyjny wskaza jednak, e „(...) nie kady wydatek na zakup usugi gastronomicznej naley klasyfikowa do kosztów reprezentacji wyczonych z kosztów uzyskania przychodów” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 741/18). wicej »

W przeciwiestwie do spóek kapitaowych prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w formie spóki osobowej pozwala unikn niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spóki, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z treci ustawy CIT oraz ustawy PIT spóki osobowe co do zasady nie s podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ciar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spóce osobowej nie budzi wikszych wtpliwoci, to samo zbycie udziaów lub wystpienie ze spóki osobowej czsto przysparza problemów interpretacyjnych, zwaszcza w przedmiocie przyporzdkowania takiej czynnoci do odpowiedniego róda przychodów na gruncie ustawy o PIT. wicej »

Rozliczenia podatkowe kryptowalut to niewtpliwie problematyczne zagadnienie. Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ponownie zasiaa ziarno niepewnoci, jeli chodzi o prawo do zwolnienia z VAT usug, ich zakupu i sprzeday. Istot sporu midzy podatnikiem a fiskusem okazaa si tym razem kwestia tego, w którym miejscu takie usugi s waciwie wiadczone. wicej »

28 wrzenia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowao „Szacunkowe wykonanie budetu pastwa w okresie stycze – sierpie 2018 r.”. Fiskus pieje z zachwytu, chwalc si wyszymi wpywami do pastwowej kasy o blisko 16 mld z w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegego. To zasuga gównie dziaa uszczelniajcych system podatkowy oraz zwikszonych wpat podatku dochodowego od przedsibiorców. A wszystko to w warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej. Polska wydaje si wic gospodarczym rajem. Tyle tylko, e dane pynce z innych róde mówi zupenie co innego. wicej »

Koszty usug staej obsugi marketingowej poniesione bezporednio lub porednio na rzecz podmiotów powizanych podlegaj ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjtego 11 wrzenia 2018 r. rozstrzygnicia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.S). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsibiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowizujcych od 1 stycznia 2018 r. wicej »

Na przestrzeni ostatnich lat japoski rzd wzmocni obecno kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zostaa uznana za oficjalny rodek patniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zaczy wypaca cz wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych byo wyczenie kryptowalut spod opodatkowania japoskim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa miaa w zaoeniu skutkowa zwikszeniem aktywnoci handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w duszej perspektywie stymulujco wpyn na atrakcyjno japoskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów. wicej »

„Usprawnienie funkcjonowania sdownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadociowych, stanowic odpowied na istotne problemy sdów restrukturyzacyjnych i upadociowych wynikajce ze znacznego zwikszenia liczby spraw, zwaszcza w zakresie upadoci konsumenckiej” – to jeden z gównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zaduonych, zgodnie z uzasadnieniem rzdowego projektu ustawy o jego powoaniu. wicej »

Wedug danych Centralnego Orodka Informacji Gospodarczej, tylko do 30 czerwca 2018r. w Monitorze Sdowym i Gospodarczym opublikowano 14 405 ogosze o toczcych si postpowaniach upadociowych, z czego a 3 259 dotyczyo upadoci konsumenckiej. Porównujc statystyki z lat poprzednich mona stwierdzi, e rok 2018 bdzie rekordowy pod wzgldem ogosze upadoci osoby fizycznej. Kadego dnia przybywa osób, których dotyka bankructwo osobiste, zmuszonych stan przed wyzwaniem, jak ogosi upado konsumenck. wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »