Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki sprzedaży nieruchomości

 • 01.06.2007Bezumowne użytkowanie gruntów rolnych
  Pytanie podatnika: Czy „wpłaty” za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych uzyskiwane przez Stronę w związku z używaniem przez pewien okres nieruchomości bez tytułu prawnego (np. po wygaśnięciu umowy dzierżawy), należy klasyfikować jako wynagrodzenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, świadczenie innych nienazwanych usług podlegających VAT, czy też odszkodowanie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?
  • 31.05.2007Sprzedaż działek z majątku osobistego nie podlega VAT
   Sprzedaży kilku lub więcej działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli działki te stanowią majątek osobisty podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu VI Dyrektywy VAT. Jeżeli podatnik nie nabył działek w celu ich dalszej odsprzedaży, ale nabył je jako osoba fizyczna w drodze darowizny od rodziców i w związku z tym działki te stanowią jego majątek osobisty, ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
   • 30.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek dochodowy
    Wczoraj pisaliśmy o skutkach w podatku VAT przekazania na potrzeby osobiste podatnika samochodu będącego składnikiem majątku firmy (artykuł - Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT). Przekazanie takiego samochodu znajdzie również oddźwięk w podatku dochodowym.  
    • 24.05.2007Odpłatne zbycie nieruchomości nabytych w drodze spadku i darowizny
     Interpelacja nr 6788 do ministra finansów w sprawie zmian w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości
     • 18.05.2007Jaki podatek z tytułu sprzedaży mieszkania
      Interpelacja nr 6640 do ministra finansów w sprawie ograniczenia w korzystaniu z ulg mieszkaniowych
      • 16.05.2007Odpłatne zbycie składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
       Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży przedsiębiorstwa przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu obowiązywać będzie stawka 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przychodu oraz czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości można przeznaczyć na cele mieszkaniowe?
       • 24.04.2007Ulga meldunkowa przy sprzedaży mieszkania
        Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ewentualnego zastosowania "ulgi meldunkowej".
        • 17.04.2007Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład majątku wspólnego
         Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości?
         • 05.04.2007Nowa dyrektywa VAT (4) - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu
          Przepisy nowej dyrektywy służące określeniu miejsca opodatkowania w przypadku transakcji transgranicznych (międzynarodowych) nie mają zastosowania do obrotu towarowego w obrębie Polski. Zasady określające miejsce świadczenia transakcji transgranicznych (międzynarodowych) wskazują miejsce opodatkowania transakcji (miejsce powstania obowiązku podatkowego), a tym samym określają, na terytorium którego państwa została ona zrealizowana, co uprawnia to państwo do poboru podatku z jej tytułu. Przepisy nowej dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 – dalej dyrektywy) obowiązują od 1.01.2007 r.
          • 05.04.2007Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
           Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości
           • 05.04.2007Sprzedaż nieruchomości obejmującej grunty orne
            Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
            • 04.04.2007Zwrot nadwyżki podatku VAT w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej
             Dość często się zdarza, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej ponosi jedynie nakłady inwestycyjne, natomiast nie odnotowuje żadnej sprzedaży. Jeżeli odlicza od zakupów inwestycyjnych podatek naliczony, a nie posiada żadnej sprzedaży, powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nie jest to większy problem, jeżeli podatnik zamierza w najbliższym czasie rozpocząć dokonywanie dostaw lub świadczyć usługi, z tytułu których będzie występował podatek należny. Schody zaczynają się wtedy, gdy podatnik rozpoczyna długoletnią inwestycje (np. budowę), a nie będzie dokonywał dostawy towarów lub świadczenia usług.
             • 04.04.2007Sprzedaż mieszkania stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków
              Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat w trakcie trwania związku małżeńskiego stanowiącego majątek odrębny jednego z małżonków i przeznaczony na zakup nieruchomości wspólnie z małżonkiem stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego?
              • 26.03.2007Sprzedaż budynku mieszkalno–usługowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
               Pytanie: W 2006 r. firma zakupiła od osoby fizycznej budynek mieszkalno-usługowy (wybudowany w latach 90-tych). Z tego powodu że nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie wprowadzono ww. budynku do ewidencji środka trwałego, ani też nie poniesiono wydatków na jego ulepszenie. Czy sprzedaż tej nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu stawką 22%, czy daje podstawę do zwolnienia od podatku VAT?
               • 23.03.2007Sprzedaż nieruchomości nabytej w 2006 r.
                Pytanie: Jestem właścicielką budynku mieszkalnego. Udział 1/2 części w tej nieruchomości nabyłam na własność w dniu 07.08.1995 r., natomiast pozostałą część udziału 1/2 części otrzymałam w drodze darowizny w dniu 23.06.2006 r. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tego budynku będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                • 21.03.2007Zwolnienie od pcc sprzedaży działek rolnych
                 Pytanie: Jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 4,57 ha położonych w gminie A. Obecnie mam zamiar dokupić dwie odrębne działki o pow. 743 m2 i 451 m2 położone w gminie B. Nabywane działki objęte są podatkiem rolnym. Czy nabycie tych działek będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
                 • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
                  Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
                  • 19.03.2007Dostawa działek budowlanych
                   Pytanie podatnika: Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                   • 12.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                    Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?  
                    • 21.02.2007Nawet jednorazowa sprzedaż działki budowlanej może być opodatkowana VAT
                     Interpelacja nr 5855 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek budowlanych
                     • 12.02.2007Ustalanie proporcji w związku z odliczeniem VAT
                      Pytanie podatnika: 1. Jaka część kwoty wydatków poniesionych na wybudowanie w budynku lokali (z których część zostanie przeznaczona celem wykonywania czynności opodatkowanych, a część celem wykonywania czynności opodatkowanych jak i zwolnionych) jest związana z czynnościami opodatkowanymi, tj. czynnościami w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Sposób ustalenia kwoty podatku naliczonego, o którą można pomniejszyć podatek należny, w przypadku ponoszenia wydatków na wybudowanie dwóch lokali użytkowych, które będą wykorzystywane przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych.
                      • 06.02.2007Okazyjne zakupy na aukcjach internetowych i podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
                       Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Jak słusznie zauważył jeden z komentujących poprzedni artykuł (Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynności cywilnoprawnych), cechą charakterystyczną aukcji internetowych jest możliwość nabycia przedmiotów po cenie znacznie odbiegającej od rynkowej. Stąd zresztą bierze się ich rosnące powodzenie. Osoby, które chcą pozbyć się niechcianego prezentu, niepotrzebnego przedmiotu, czy po prostu znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i chcą szybko coś sprzedać wybierają witryny aukcyjne ze względu na szybkość transakcji i zewnętrzną anonimowość. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby pochopnie, że wartość rynkowa w rozumieniu ustawy pcc jest tym samym, co wartość rynkowa w rozumieniu potocznym.
                       • 01.02.2007Zakupy na aukcjach internetowych i podatek od czynności cywilnoprawnych
                        Rosnące obroty na rynku e-handlu powodują, że coraz częściej musimy rozwiązywać wątpliwości związane ze stosowaniem prawa podatkowego do umów zawieranych na odległość. Szczególne miejsce ma tu handel na aukcjach internetowych, ze względu na swój społecznościowych charakter i bardzo dużą ilość transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
                        • 23.01.2007Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych
                         Pytanie podatnika: Czy transakcje których przedmiotem jest przeniesienie praw podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                         • 22.01.2007Podatek od nieruchomości
                          Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków majątkowych. Oznacza to, że jest podatkiem wiążącym się z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Nie jest on natomiast w żaden sposób uzależniony od dochodów, ani też korzyści uzyskiwanych z danej nieruchomości. Obowiązek zapłaty tego podatku wynika z samego faktu władania nieruchomością, co wynika z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.), która nie przewiduje możliwości modyfikowania obowiązku podatkowego ze względu na osobę podatnika.
                          • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
                           Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
                           • 17.01.2007Zwolnienie z PIT sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
                            Pytanie podatnika: Czy spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia całości przychodu na nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które następnie zostało przekształcone w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
                            • 16.01.2007Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku
                             Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                             • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
                              Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
                              • 15.01.2007Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług
                               Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.
                               • 11.01.2007Podatek VAT przy zbyciu firmowego samochodu
                                Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.
                                • 07.01.2007Wynajem nieruchomości a VAT
                                 Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT.
                                 • 21.12.2006Inwestycja w obcym środku trwałym a korekta podatku naliczonego
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować jako oddzielny środek trwały, a co za tym idzie czy okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz czy prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1 maja 2004 r. i są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane?
                                  • 19.12.2006Odpracowanie zaległego czynszu a przychód osoby fizycznej
                                   Pytanie podatnika: Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?
                                   • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
                                    Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
                                    • 07.12.2006Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej na rzecz współwłaściciela
                                     Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
                                     • 30.11.2006Sprzedaż miejsca postojowego
                                      Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania sprzedaży miejsca postojowego w wielostanowiskowym parkingu, usytuowanym pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
                                      • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                                       Kupując mieszkanie należy liczyć się z tym, że oprócz ceny mieszkania i kosztów jego remontu, trzeba będzie ponieść także dość spore wydatki dodatkowe, związane z samą transakcją i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciążają one kupującego, choć w pewnym zakresie można umówić się inaczej.
                                       • 27.11.2006Sprzedaż dwóch działek budowlanych
                                        Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży dwóch działek budowlanych.
                                        • 13.11.2006Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania wydatkowanego na spłatę kredytu hipotecznego
                                         Pytanie podatnika: Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, taksę notarialną, podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę sądową korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości?
                                         • 06.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (3)
                                          Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. Dzisiaj opodatkowanie podatkiem jednolitym 19% i opodatkowanie sprzedaży (zamiany) nieruchomości, dokonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                          • 05.11.2006Przeniesienie własności nieruchomości dokonane w wykonaniu umowy powierniczej
                                           Pytanie: Zawarłam umowę zlecenia na podstawie której na rachunek zleceniodawcy nabędę nieruchomość za otrzymane od niego środki finansowe. Następnie przedmiotową nieruchomość, w wykonaniu umowy zlecenia, przeniosę na własność zleceniodawcy. Za wykonanie umowy zlecenia otrzymam wynagrodzenie. Czy przeniesienia własności nieruchomości na osobę trzecią, w wykonaniu zawartej umowy powierniczej, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                                           • 05.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (2)
                                            Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. W poprzedniej części pisałem o zmianach dotyczących nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego, o zakresie obowiązywania ustawy i o ewentualnych pułapkach związanych z realizowaniem umów o dzieło i umów zlecenia. Dzisiaj między innymi o nowej definicji samochodu osobowego, pojawieniu się w ustawie kategorii małego podatnika i kilku innych zmianach.
                                            • 02.11.2006Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży
                                             Pytanie podatnika: Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnej winna być wartość rynkowa określona jako iloczyn zakupionego gruntu i wartości określonej w podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem spadku przez sprzedającego?
                                             • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                                              Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                                              • 29.10.2006Umowa użyczenia
                                               Uwagi ogólne. Umowa użyczenia należy do najczęściej zawieranych umów dnia codziennego, choć rzadko zdajemy sobie sprawę o jej zawarciu. Nawet typowe udostępnianie komuś bezpłatnie swojego samochodu, czy książki nie ma nic wspólnego z tzw. „pożyczaniem” a jest zawarciem właśnie umowy użyczenia.
                                               • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
                                                Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
                                                • 24.10.2006Sprzedaż gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego
                                                 Pytanie podatnika: Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1980 r. Podatnicy nabyli od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne aktem notarialnym, stając się w ten sposób jedynymi właścicielami tego gospodarstwa. W 1983 r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na w/w gruncie. Budowę rozpoczęto w 1987 r. i do chwili obecnej budowy tego budynku mieszkalnego nie zakończono. W dniu 05.04.2006 r. Podatnicy dokonali aktem notarialnym sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym w złożonym wniosku Podatnicy zadają następujące pytania:
                                                 • 19.10.2006Dotacje a VAT
                                                  Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] następna strona »