Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki sprzedaży nieruchomości

 • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
  Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
  • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
   Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
   • 31.03.2008Opodatkowanie zwrotu towarów będących przedmiotem WDT
    Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym otrzymaną od klienta fakturę, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
    • 28.03.2008Sprzedaż używanego lokalu użytkowego bez VAT
     Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku (kamienicy), w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne (zamieszkałe), jak i lokal użytkowy jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
     • 27.03.2008Garaż a stawka VAT
      Ustalenie prawidłowej stawki VAT na miejsca garażowe sprzedawane wraz z mieszkaniami budzi od jakiegoś już czasu wątpliwości deweloperów. Wydaje się, że jeśli miejsce takie przynależy do mieszkania i nie jest odrębnym lokalem użytkowym, to powinno stosować się 7% stawkę VAT. Oznacza to jednak, że w razie zakupu garażu nie jako odrębnego lokalu, tylko części składowej lokalu, jego powierzchnia powinna być wliczana do limitu określonego w art. 41 ust. 12b ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2008 r., który dla mieszkań wynosi 150 m2. Na analogicznych zasadach należy potraktować powierzchnię piwnic, strychów czy komórek lokatorskich. Oczywiście limity wskazane w powyższym przepisie będą miały znaczenie w praktyce po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia z 24.12.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
      • 26.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Podzielenie nieruchomości na kilka działek nie jest profesjonalną działalnością gospodarczą
       Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt. I FSK 1818/07
       • 26.03.20081000 pytań o podatki – Notariusz płatnikiem PCC
        Sprzedaję nieruchomość. Jak prawidłowo rozliczyć się z podatku od czynności cywilnoprawnych?
        • 21.03.2008Zamiana nieruchomości
         Pytania podatnika: 1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19 % podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości? 2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem? 3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?
         • 19.03.2008Sprzedaż udziałów w nieruchomości i PCC
          Pytania podatnika: 1. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC lub VAT) powinna zostać opodatkowana sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby prawne? 2. Jakiego rodzaju podatkiem (PCC i VAT) powinna zostać opodatkowana sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby fizyczne? 3. Jeżeli sprzedaż udziałów w nieruchomości przez osoby fizyczne podlegać będzie podatkowi VAT to, czy osoby te muszą przez zawarciem umowy zarejestrować się jako podatnicy VAT oraz czy w takim przypadku nabywcy będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego?
          • 14.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż nieruchomości spadkowej
           Czy sprzedaż mieszkania, które otrzymałem w spadku, jest opodatkowana?
           • 12.03.20081000 pytań o podatki – Obowiązek podatkowy w PCC
            Kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
            • 06.03.20081000 pytań o podatki – Zeznanie podatkowe i inne dokumenty
             Jakie rodzaje dokumentów powinny być dołączone do zeznania podatkowego SD-3 składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn?
             • 28.02.2008Sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie przychodu na spłatę kredytu
              Pytanie podatnika: Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005 r. do 18.04.2007 r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat?
              • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
               ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
               • 26.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wyprzedaż majątku własnego nie jest opodatkowana VAT
                1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi 1.1. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 468/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie dotyczącą udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych.
                • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                 Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                  • 21.01.2008Orzecznictwo podatkowe: W sprawie podatku VAT przy sprzedaży działek fiskus przegrywa z podatnikami
                   Pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. Andrzej W. (zwany dalej Skarżącym) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji do co zakresu i sposobu stosowania prawa. Z wniosku wynika, iż w 1981 r. Skarżący nabył gospodarstwo rolne o powierzchni 5,19 ha. Wskazał, iż obecnie cały teren gospodarstwa został „odrolniony" i zyskał status terenów budowlanych. Podniósł, iż podzielił posiadany grunt na działki budowlane i zamierza je sprzedać indywidualnym, niezależnym od siebie nabywcom.
                   • 21.01.2008Sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży byłemu dzierżawcy nieruchomości z nakładami poczynionymi przez tego dzierżawcę należy: - uwzględniać wysokość nakładów dzierżawcy (np. przekraczające 30% wartości budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdującego się na tej nieruchomości do towaru używanego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług? - wystawiać fakturę VAT na wartość tej nieruchomości bez uwzględniania tych nakładów, traktując rozliczenie nakładów z byłym dzierżawcą (nabywcą nieruchomości) jako czynność odrębną od transakcji sprzedaży nieruchomości niepodlegającą ustawie o VAT? - wystawiać fakturę VAT na całą wartość tej nieruchomości (łącznie z nakładami) z rabatem/bonifikatą w wysokości wartości zwracanych nakładów?
                    • 15.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Różne stawki VAT dla różnych części nieruchomości?
                     Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
                     • 09.01.2008Zakup nieruchomości od syndyka a prawo do odliczenia podatku VAT
                      Pytanie podatnika: 1) Czy transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiębiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłącznie przepisy z opodatkowania podatkiem VAT? 2) Czy w przypadku uznania operacji, o której mowa powyżej za podlegającą VAT, nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu części nieruchomości budynkowej i działki gruntu?
                      • 21.12.2007Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek budowlanych
                       Pytanie podatnika: Czy sprzedaż kilku działek rolnych przekwalifikowanych na działki budowlane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?
                       • 20.12.2007Sprzedaż gruntów rolnych i leśnych
                        Pytanie podatnika: Czy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych sprzedaż gruntów rolnych i leśnych, gdy ich nabycie nastąpiło przed dniem 31 grudnia 2006 roku oraz w przypadku gdy nabycie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2007 roku, a w wyniku tej sprzedaży grunty te nie zmienią swojego przeznaczenia i nadal będą wykorzystywane jako grunty rolne i leśne?
                        • 19.12.2007Sprzedaż prywatnego majątku i VAT
                         Interpelacja nr 9412 do ministra finansów w sprawie błędnego stanowiska urzędów skarbowych, które uznają sprzedaż choćby jednej z wydzielonych działek budowlanych stanowiących prywatny majątek osób fizycznych za działalność gospodarczą, od której należy zapłacić 22-procentowy podatek VAT
                         • 18.12.2007Zaliczka na podatek nierezydenta przy umowie zlecenia
                          Interpelacja nr 9335 do ministra finansów w sprawie odprowadzania podatku przez polską firmę za nierezydenta, który wykonuje zlecenie za granicą
                          • 07.12.2007Opodatkowanie PCC umów kupna-sprzedaży wierzytelności
                           Dokonywane przez podatnika (w ramach działalności gospodarczej polegającej na obrocie wierzytelnościami) nabywanie od podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) ich własnych wierzytelności w celu dalszej odsprzedaży lub windykacji jest usługą świadczoną na rzecz sprzedawców wierzytelności własnych. Istota tej usługi polega na uwolnieniu zbywcy wierzytelności od ciężaru jej egzekwowania. Takie umowy kupna-sprzedaży wierzytelności własnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                           • 04.12.2007Sprzedaż nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą a VAT
                            Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług determinują dwa czynniki: przedmiotowy i podmiotowy. Opodatkowaniu (zakres przedmiotowy), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt. 6 ustawy. Zgodnie z nim przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, zgodnie z art. 2 pkt 6 cyt. ustawy. Powyższe oznacza, iż dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
                            • 27.11.2007Orzecznictwo - Od kiedy okres zameldowania dla celów ulgi meldunkowej
                             Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. Nr PBM/415-3/2007, dokonując na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w oparciu o stan faktyczny zawarty we wniosku z dnia 5 lutego 2007 r., złożonym przez Bernarda B, uznał przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za niezgodne prawem.
                             • 19.11.2007Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu
                              Pytanie podatnika: Czy uzyskany ze sprzedaży prawa do garażu dochód winien być opodatkowany w rozliczeniu za rok 2007 na tzw. zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej?
                              • 13.11.2007Opodatkowanie kar umownych od deweloperów
                               Interpelacja nr 9084 do ministra finansów w sprawie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
                               • 07.11.2007Orzecznictwo: Nie można w drodze interpretacji przepisu tworzyć dodatkowego warunku uprawniającego do ulgi meldunkowej
                                Teza: 1. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące uzyskanego przychodu ze zbycia określonych nieruchomości i innych ww. praw majątkowych, ma zastosowanie do nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) po dniu 31 grudnia 2006 r., a nadto warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego zwolnienia jest, oprócz powyższego, zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
                                • 06.11.2007Sprzedaż nieruchomości w 2007r. nabytej w drodze spadku w 2006r.
                                 Minęło już ponad 10 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących opodatkowania zbycia nieruchomości. Okazuje się jednak, że obowiązujące od 1 stycznia 2007r. przepisy budzą nadal wiele niejasności i stają się przyczyną sporów na linii podatnik – organ podatkowy.
                                 • 05.11.2007Przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
                                  Pytanie podatnika: Czy w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości, w zamian za przejęcie długu Wnioskodawcy (niespłaconej części kredytu hipotecznego) powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
                                   Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
                                   • 17.10.2007Darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez rodzica na rzecz dzieci
                                    Pytanie podatnika: Czy u darczyńcy czynność przekazania przedsiębiorstwa dla synów w drodze darowizny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT i będzie podlegać ogólnym zasadom opodatkowania wg stawek obowiązujących przy sprzedaży danego towaru zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT?
                                    • 10.10.2007Opodatkowanie sprzedaży gruntów
                                     W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowych, czyli mówiąc potocznie, nieruchomości niezabudowanych. Zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego, przez grunty rozumie się części powierzchni ziemskiej. Tak rozumiany grunt stanowiący odrębny przedmiot własności stanowi nieruchomość, do której przysługiwać nam może prawo własności bądź prawo użytkowania wieczystego. Prawa te (czyli de facto grunty) mogą być przedmiotem obrotu, w tym sprzedaży, co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto, w zależności od tego czy strony transakcji sprzedaży są podatnikami podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości podlega bądź opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bądź podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                                     • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
                                      Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
                                      • 03.10.2007Sprzedaż nieruchomości – działalność czy nie?
                                       Kiedy sprzedaż nieruchomości może być uznana za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej?
                                       • 02.10.2007Podatek od nieruchomości jako składnik czynszu i podatek VAT
                                        Spółka jest właścicielem nieruchomości, którą zamierza wynająć różnym podmiotom na cele działalności gospodarczej. Czy najemców wraz z comiesięcznym czynszem można obciążyć płaconym przez spółkę podatkiem od nieruchomości i czy podatek ten należy w takiej sytuacji opodatkować VAT?
                                        • 28.09.2007Przekazanie przedsiębiorstwa do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy powstanie obowiązek sporządzania korekty podatku naliczonego przy zakupie towarów i materiałów, które zostaną wydane w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu?
                                         • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
                                          Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
                                          • 17.09.2007Podstawa opodatkowania sprzedaży przedmiotu dzierżawy
                                           Pytanie podatnika: Co jest podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług, w związku z dokonaniem czynności polegającej na przeniesieniu prawa własności gruntu zabudowanego budynkiem, który w trakcie jego używania został przez dzierżawcę zmodernizowany z jego środków?
                                           • 11.09.2007Orzecznictwo — Opłata z tytułu wieczystego użytkowania i podatek VAT
                                            Prezydent Miasta G. pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiot interpretacji stanowiły przepisy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej stawki podatku, jaka należy stosować w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych.
                                            • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                                             Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                                             • 05.09.2007Orzecznictwo — Kiedy wydasz więcej, niż zarobiłeś, masz problem
                                              Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalił skargę Marka C na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 28 marca 2002 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.
                                              • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
                                               Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
                                               • 23.08.2007Remanent likwidacyjny spółki dla celów rozliczenia podatku VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy przedmiotową nieruchomość należy wykazać w remanencie likwidacyjnym spółki i opodatkować podatkiem VAT, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?
                                                • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
                                                 Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
                                                 • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
                                                  Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
                                                  • 23.07.2007Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości
                                                   Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] następna strona »