Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla celów prywatnych

 • 23.07.2008Zerowa stawka VAT na eksport towarów
  Pytanie podatnika: Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie czy wykonywane przez niego transakcje stanowią eksport w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do którego wnioskodawca ma prawo do stawki 0 % VAT?
  • 23.06.2008Opodatkowanie VAT darowizny towarów
   Interpelacja nr 2158 do ministra finansów w sprawie nieopodatkowanych darowizn na rzecz organizacji pozarządowych
   • 12.06.2008Dokumentowanie dostawy towarów poza granicę kraju
    Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży towarów za granicę podpisana specyfikacja i dokument odbioru dają podstawę do stosowania stawki VAT 0 %?
    • 27.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (1)
     W latach 2007–2013 trafi do Polski z funduszy Unii Europejskiej ponad 67 mld euro. Te pieniądze będą do wykorzystania przez polskie firmy, samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Być może i Twoja firma lub organizacja mogłaby otrzymać wsparcie. Jeśli odstrasza Cię hermetyczny i niejasny język unijnych dokumentów, nasz przewodnik po funduszach jest dla Ciebie. Zaczynamy od rzeczy podstawowych.
     • 23.04.2008Przedsiębiorcy chcą szybkiego dokończenia prywatyzacji
      Konfederacja Pracodawców Polskich z zadowoleniem przyjęła próby przyspieszenia prywatyzacji ze strony koalicji PO-PSL. — Sprywatyzowanie pozostałych w rękach państwa spółek może dać nowy impuls do rozwoju i lepszego wykorzystania posiadanego potencjału — uważają przedsiębiorcy.
      • 22.04.2008Samochód służbowy dla celów prywatnych
       Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracowników świadczeń nieodpłatnych na poziomie średniej ponoszonych kosztów eksploatacyjnych zawierających podatek VAT jest prawidłowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
       • 16.04.2008Wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie
        Pytanie podatnika: Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę – biegłego, będzie można wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych i czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej będą zaliczane do kosztów uzyskania?
        • 14.04.2008Pokrywanie części wydatków na Internet pracownika terenowego a przychód pracownika
         Jeżeli podatnik pokrywa część wydatków poniesionych przez pracownika terenowego na instalację i korzystanie z prywatnego łącza internetowego używanego także do celów służbowych, to takie dofinansowanie powoduje powstanie przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Z uwagi na to zwrot przez pracodawcę części wydatków na Internet pracownika powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
         • 11.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Prawo do indywidualnego ustalania stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych przekazanych na działalność gospodarczą
          Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II FSK 1420/06
          • 18.03.2008Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej a odpowiedzialność za zobowiązania spółki
           W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do konfliktów i sporów między członkami zarządu spółki kapitałowej, na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ewentualnie między członkami zarządu a właścicielem spółki. Najczęściej powodem owych niesnasek jest pogarszająca się sytuacja finansowa spółki, spowodowana nietrafionymi kontraktami, nieznajomością przepisów obowiązującego prawa, brakiem niezbędnego dofinansowania działalności gospodarczej, przedkładaniem interesów prywatnych nad dobro spółki, czy wreszcie nieoczekiwanymi zdarzeniami losowymi dotykającymi poszczególne osoby, które stanowią władzę danej spółki. W takiej sytuacji dotychczasowi koledzy, wspólnicy, udziałowcy często zadają sobie pytanie jak ustrzec się przed nieuczciwymi zamiarami i czynami pozostałych członków zarządu, czy też właściciela (właścicieli) spółki.
           • 26.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wyprzedaż majątku własnego nie jest opodatkowana VAT
            1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi 1.1. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. sygn. akt I SA/Ol 468/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie dotyczącą udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych.
            • 07.02.2008Orzecznictwo: Odliczenie VAT od wydatków przekraczających limity kosztowe 
             1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14a § 2 ord. pod. skarżąca przedstawiła.
             • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura od pracodawcy
              Pytanie: Czy podlega odliczeniu od podstawy podatku dochodowego wydatek ponoszony z tytuł użytkowania wyłącznie do prywatnych potrzeb, w miejscu zamieszkania (mieszkanie służbowe), sieci internet na podstawie faktury wystawionej przez pracodawcę za korzystanie dla celów prywatnych z telefonu i łącza internetowego, który to z kolei był obciążony fakturą zbiorczą od podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie?
              • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
               1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
               • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
                Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                • 09.01.2008Strategia Lizbońska: Polska wśród maruderów
                 Według Komisji Europejskiej Polska osiągnęła tylko niewielki postęp w realizacji założeń Strategii Lizbońskiej. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ocenia, że słabości gospodarki odczuwalnie obniżają konkurencyjność Polski we Wspólnocie.
                 • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
                  Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
                  • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ograniczeń w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów niezgodne z prawem UE
                   Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, samochodu osobowego.
                   • 23.11.2007Używanie majątku służbowego do celów prywatnych
                    Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: Przedstawione zagadnienia rozpatrywać można zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców wykorzystujących do celów prywatnych składniki majątku przedsiębiorstwa lub użyczających bezpłatnie ten majątek pracownikom, jak też w odniesieniu do osób wykorzystujących dla własnych potrzeb majątek pracodawcy.
                    • 21.11.2007Oczekiwania wobec exposé premiera
                     10 postulatów, które powinny być uwzględnione w zapowiedzianym na piątek exposé premiera Donalda Tuska oraz programie nowego rządu, przedstawiła Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                     • 05.11.2007MSP wyczerpują krótkoterminowe rezerwy konkurencyjności
                      Małe i średnie firmy koncentrują się na realizacji krótkookresowych celów. Wynika to z wielu barier, które ograniczają możliwości ich rozwoju. MSP wyczerpują krótkoterminowe rezerwy konkurencyjności. Gdy przyjdzie okres osłabienia koniunktury, będą traciły pozycję, a część z nich upadnie. Niezbędne jest przyspieszenie reform instytucjonalnych, by temu zapobiec – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                      • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
                       Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
                       • 19.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Ważny jest termin doręczenia decyzji podatnikowi (oraz opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji)
                        Wnioskiem z 27 stycznia 2006 r., złożonym 31 stycznia 2006 r. Skarżący - Dariusz K. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (SPORZL). Zatrudniany jest przez M. sp. z o.o., które realizuje projekty w ramach SPORZL, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1743) oraz w ramach ZPORR przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745).
                        • 24.09.2007Sprzedaż nieruchomości a przychód z działalności gospodarczej
                         Sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowana jest w odmienny sposób niż dokonywana przez osoby prywatne. Przede wszystkim nie jest traktowana jako odrębne źródło przychodów i nie korzysta z ulg i zwolnień przewidzianych na wypadek zbycia nieruchomości wchodzącej w skład majątku osobistego. Dlatego warto zastanowić się, kiedy mamy do czynienia z tego typu transakcją – bo, jak się okaże, nie jest to jednoznaczne - i jakie wiążą się z tym skutki.
                         • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                          Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                          • 28.08.2007Lewiatan: Rząd lekceważy partnerów społecznych
                           Porozumienie podpisane wczoraj przez rząd z „Solidarnością” budzi żywe reakcje w różnych środowiskach. Również PKPP Lewiatan (poniżej piszemy o stanowisku PKPP) ostro protestuje przeciwko trybowi podejmowania decyzji z pominięciem Komisji Trójstronnej.
                           • 17.08.2007WDT czy eksport?
                            Pytanie: Spółka jest podatnikiem VAT UE i dokonuje dostawy towarów z Polski na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Rosji. Towar natomiast jest wysyłany bezpośrednio do Finlandii, gdzie kontrahent z Rosji ustanowił przedstawiciela podatkowego. Jak należy rozliczyć taką transakcję? Czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, czy też może ich eksport?
                            • 14.08.2007Rachunkowość: Niekorzystne skutki umacniania się złotego
                             Interpelacja nr 8240 do ministra finansów w sprawie sprawozdawczości finansowej małych przedsiębiorstw
                             • 13.08.2007Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów
                              Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.
                              • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                               W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                               • 12.06.2007Koszty delegacji w KUP
                                Pytanie: Jakie są ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów delegacji?
                                • 21.05.2007Na oleju daleko nie zajedziesz
                                 Interpelacja nr 6687 do ministra finansów w sprawie wykorzystania oleju roślinnego jako paliwa do silników Diesla Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani Minister w imieniu osób prywatnych użytkujących pojazdy z silnikiem Diesla. W związku z powyższym proszę Panią Minister o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. Czy w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest używanie oleju roślinnego nabytego legalnie jako paliwo do pojazdów mechanicznych używanych na potrzeby własne (prywatne), tj. np. samochodów osobowych? 2. Jeśli nie, to co powinien zrobić użytkownik chcący używać takie paliwo, aby takie działanie było legalne (opłaty, podatki, zgłoszenia)? 3. Czy istnieją uregulowania prawne lub prowadzone są albo przewidywane prace legislacyjne umożliwiające i określające wymogi do stosowania przez osoby prywatne takiego paliwa? Z wyrazami szacunku Poseł Sandra Lewandowska Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r.
                                 • 10.05.2007Czas pracy kierowców — zmiany w przepisach UE
                                  Z dniem 11 kwietnia br. weszło w życie wiele postanowień zmieniających dotychczasowe reguły unijne odnoszące się do czasu pracy kierowców. Zmiany te, chociaż nie zostały jeszcze uwzględnione w przepisach ustawy o czasie pracy kierowców (parlament pracuje nad jej nowelizacją), obowiązują także polskich pracodawców.
                                  • 23.04.2007Nowa dyrektywa VAT (6) - Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
                                   Podstawa opodatkowania podatkiem VAT została określona w Tytule VII. (art. 72 do art. 92) dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347), obowiązującej od 1.01.2007 r. (dalej – dyrektywa). Dyrektywa uporządkowała przepisy w ww. materii oraz doprecyzowała je w stosunku do przepisów uchylonej z tym dniem VI dyrektywy w sprawie sytemu VAT.
                                   • 03.04.2007Nowa dyrektywa VAT (3) - Przedmiot opodatkowania i transakcje podlegające opodatkowaniu w nowej dyrektywie VAT
                                    Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT został określony w nowej dyrektywie w dwóch miejscach. Pierwszy to Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania, art. 2 do 4 (poprzednio w VI dyrektywie w Tytule II — Przedmiot opodatkowania, w art. 2). Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT, stosownie do zasady powszechności opodatkowania, określony został możliwie w bardzo szeroki sposób. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej poddano cztery rodzaje czynności:
                                    • 30.03.2007Eksport w podatku VAT
                                     Eksport towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT). Na gruncie ustawy zakres pojęcia eksport odbiega od rozumienia potocznego. Definicja eksportu zamieszczona w art. 2 pkt 8 VAT obejmuje jedynie wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, podczas gdy wywóz towarów do innych krajów Wspólnoty stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 13 ust. 1 VAT). Ujmując rzecz w skrócie, w ustawie przez eksport towarów rozumie się: wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, który realizowany jest w wykonaniu czynności dostawy towarów, o ile wywóz z kraju zostanie potwierdzony przez właściwy urząd celny. Rozróżniany jest eksport:
                                     • 29.03.2007Nowa dyrektywa VAT (1) - Naczelne zasady systemu podatku VAT w VI dyrektywie i nowej dyrektywie VAT
                                      Podstawowe zasady systemu podatku VAT zawarte w nowej dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) są powtórzeniem zasad zawartych w dotychczasowych dyrektywach VAT. Na podstawie art. 411, nowa dyrektywa uchyliła z dniem 1.01.2007 r.: a) I Dyrektywę Rady z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC), b) VI Dyrektywę Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — powszechny system podatku od wartości dodanej — ujednolicona podstawa wymiaru podatku (ze zm.) (77/388/EEC).
                                      • 19.03.2007Dostawa działek budowlanych
                                       Pytanie podatnika: Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                       • 26.02.2007Lewiatan o emeryturach z OFE
                                        W ostatnim czasie minister Anna Kalata wywołała spór o wypłatę emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. PKPP Lewiatan i środowisko prywatnych firm ubezpieczeniowych przedstawia w tej sprawie odmienny pogląd.
                                        • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polskę Krajowego Programu Reform w roku 2006
                                         Komisja Europejska opublikowała niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje członkowskie ich krajowych programów reform przewidzianych w ramach Strategii Lizbońskiej. Zwróciła się też do rządów państw członkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczących tych programów i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami społecznymi. Poniżej przedstawiamy treść uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
                                         • 24.01.2007Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                                          Pytanie podatnika: dotyczy ustalenia wartości początkowej obiektu handlowego zgodnie z art. 22g ust. 8, 9 i art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                          • 14.12.2006Fundusze strukturalne: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia przesłane do Komisji Europejskiej
                                           Polska jako czwarty kraj członkowski UE – po Austrii, Grecji i Łotwie – oficjalnie przesłała do Komisji Europejskiej projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Umożliwia to rozpoczęcie procesu negocjacji w celu uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu.
                                           • 27.11.2006Sprzedaż dwóch działek budowlanych
                                            Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży dwóch działek budowlanych.
                                            • 09.10.2006Pożyczka dla pracownika na zakup samochodu
                                             Pytanie podatnika: Czy różnica między wysokością odsetek zawartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?
                                             • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
                                              W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
                                              • 21.06.2006RPO w sprawie sytuacji prawnej najemców sprywatyzowanych mieszkań zakładowych
                                               Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązał do wystąpienia do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.06.2005 r., w którym wskazał na trudną, nieuregulowaną w przepisach prawa sytuację licznej grupy najemców byłych mieszkań zakładowych sprywatyzowanych przed dniem 7.02.2001 r. oraz odpowiedzi udzielonej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w dniu 18.08.2005 r. Rzecznik został poinformowany, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów uznano za zasadne podjęcie działań legislacyjnych dla stworzenia ustawowych mechanizmów wspierających działania gmin zmierzające do nabywania przez nie całych budynków zakładowych od podmiotów prywatnych przy założeniu jednak, że mechanizmy takie nie mogą opierać się na przyznaniu gminom roszczenia o nabycie takich budynków.
                                               • 06.06.2006Sprzedaż kolekcji – wybrane przykłady
                                                Sprzedaż kolekcji może wiązać się z różnymi problemami w aspekcie podatkowym i ten artykuł jest próbą wyjaśnienia wszystkich, bądź większości, wątpliwości z tym związanych, również w wypadku, gdy kolekcja zostaje sprzedana nie tylko przez właściciela (kolekcjonera), ale również przez spadkobiercę kolekcjonera lub osoby przez kolekcjonera obdarowanej. Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż kolekcji, obojętnie jakich by przedmiotów nie dotyczyła, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1 000zł.
                                                • 16.05.2006Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z podatku akcyzowego
                                                 Zwolnienia od podatku akcyzowego uregulowane są w art. 23–25 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 04.29.257) a także w wydanym na podstawie tych przepisów Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 04.97.966). Zwolnienia od podatku akcyzowego można podzielić na przedmiotowe i podmiotowe, mogą one być całkowite lub częściowe.