Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dla celów prywatnych

 • 22.04.2010Opodatkowanie ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu
  Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia na umowę o pracę przedstawicieli medycznych, którzy działają w rożnych rejonach Polski. Wszelka korespondencja pracowników z siedzibą Spółki odbywa się drogą elektroniczną. Pracownicy są zobowiązani do posiadania stałego łącza internetowego. Faktury za użytkowanie Internetu wystawiane są na pracowników, a Spółka zwraca część poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że nie będą one uwzględnione w rozliczeniu rocznym danego pracownika. Czy otrzymany ekwiwalent stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  • 29.03.2010Ustalenie wartości środka trwałego przy braku dokumentacji
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (sklep) w lokalu niemieszkalnym wytworzonym we własnym zakresie. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa lokalu dla celów amortyzacji powinna być ustalona według kosztów wytworzenia. Czy w sytuacji częściowego braku dokumentów potwierdzających poniesione koszty, Wnioskodawczyni może je określić „z pamięci” i zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego?
   • 09.03.2010Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości
    Pytanie podatnika: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie handlu. Jednocześnie jest od połowy lat 90-tych właścicielem kilkunastu nieruchomości (niezabudowanych i zabudowanych). W lipcu sprzedał cztery niezabudowane nieruchomości. Obecnie rozważa sprzedaż nieruchomości zabudowanych halami produkcyjnymi (w tym powierzchnie biurowe). Czy od sprzedaży opisanej nieruchomości dokonanej po sprzedaży innych nieruchomości należy naliczyć podatek od towarów i usług?
    • 05.03.2010Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów i bonów towarowych
     Z uzasadnienia: Istotne z punktu widzenia zaistniałego sporu jest to, że art. 8 ust. 1 jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Podkreślić w tym miejscu należy, że dokonywanie określonej ilości zakupów w ramach np. programu lojalnościowego mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Nie można więc uznać w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku - zrealizowania określonej ilości nabyć towarów - za świadczenie usługi. Czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Przeszkodą do takiej konstatacji jest treść art. 8 ust. 1 VAT, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą.
     • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajętego lokalu na potrzeby działalności a KUP
      Z uzasadnienia: Skoro organy nie podważyły twierdzeń Podatnika, że z kilku pomieszczeń wynajmowanego lokalu użytkowego jest tylko jeden pokój - wyłącznie ten przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej skarżącego, i wyłącznie przez niego używany, to uzasadnione było uwzględnienie całości poniesionych na powyższe cele wydatków. Także wobec braku użytkowania pozostałych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym było zaliczenie przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów części poniesionych przez niego kosztów remontu kuchni, łazienki i korytarza. Skoro były to wydatki na zapewnienie właściwych warunków socjalnych osoby prowadzącej działalność gospodarczą w danym lokalu i lokal nie był jednocześnie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osiągnięcia przychodów.
      • 19.02.2010Sprowadzasz i sprzedajesz samochody? – prowadzisz działalność gospodarczą 
       Pytanie podatnika: Czy taka sprzedaż majątku osobistego, tj. owych pięciu samochodów, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i czy taka sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
       • 08.02.2010Samochód służbowy udostępniony pracownikowi dla celów prywatnych a PIT
        Pytanie podatnika: Czy ustalając cenę usługi polegającej na udostępnieniu samochodu służbowego dla celów prywatnych, Spółka może posłużyć się iloczynem faktycznie przejechanych kilometrów dla celów prywatnych i stawką za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogłaszaną na podstawie wspomnianego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy?
        • 08.02.2010Dokumentowanie opłat za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
         Pytanie podatnika: Czy dokumentowanie opłat za korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych fakturami VAT (dokumentami wewnętrznymi jeśli pracownik nie zażąda wystawienia faktury) i opodatkowanie VAT wynagrodzenia Spółki z tego tytułu stawką 22% jest działaniem prawidłowym?
         • 08.02.2010Europosłowie sceptyczni wobec umowy z USA w sprawie transferu danych bankowych
          Komisja wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego orzekła, że należy wstrzymać zgodę na tymczasowe porozumienie UE-USA w sprawie transferu danych bankowych za pośrednictwem sieci SWIFT, ponieważ narusza ono prawa obywateli Unii Europejskiej. Umowa zostanie poddana pod głosowanie 11 lutego na sesji plenarnej w Strasburgu. Brak poparcia ze strony PE będzie oznaczał unieważnienie porozumienia zawartego wcześniej na szczeblu rządowym.
          • 07.01.2010Orzecznictwo: Odmienna wykładnia (nawet błędna) nie jest powodem stwierdzenia nieważności decyzji
           Teza: Odmienna wykładnia konkretnego przepisu prawa, choćby następnie okazała się błędną, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji. Już sam fakt istnienia kilku różnych wykładni przepisów prawa może sugerować, że nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanki rażącego ich naruszenia. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibyśmy mówić dopiero wówczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykładni prawa, pozostawała w sposób oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treścią tej normy prawa.
           • 05.01.2010Orzecznictwo: Odliczenie VAT przy wydatkach na reprezentację

            Polski ustawodawca nie mógł wprowadzić w akcie implementującym wspólnotową dyrektywę, dotyczącą ogólno - unijnego podatku od wartości dodanej, żadnych nowych i szerszych wyłączeń i ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, aniżeli te, które były dotychczas to jest znajdujące się w ustawie z 1993 r. i innych ustawach podatkowych, na które ta ustawa się powołuje.
            • 08.12.2009Prywatny samochód wspólnika w firmie
             Pytania podatnika: 1. Czy sposób rozliczenia i dokumentowania kosztów eksploatacji prywatnego samochodu używanego do działalności gospodarczej w spółce cywilnej jest prawidłowy? 2. Czy u pozostałych wspólników powoduje przychód w związku z używaniem własnego samochodu na potrzeby spółki?
             • 26.11.2009Orzecznictwo NSA: Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT
              Tylko taka aktywność handlowa obywatela jego majątkiem czyni go podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar ich dłuższej kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną. Sprzedaż kilku działek budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę, wskazująca na ograniczony ilościowo zakres realizacji tej sprzedaży, a tym samym jej okazjonalność, a nie zamiar częstotliwego realizowania takiej działalności, nie może być kwalifikowana jako prowadzenie handlowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
              • 27.10.2009Przepisy nie zakazują łączenia podróży służbowej z wyjazdem prywatnym
               Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podróż służbową pracownika, w tym na bilet powrotny z podroży służbowej w sytuacji gdy za zgodą pracodawcy pracownik przedłużył podróż służbową i za czas pobytu prywatnego sam ponosił wydatki?
               • 23.10.2009Ubiór służbowy
                Czy ubiór służbowy jest świadczeniem wolnym od podatku dla pracowników i czy może stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy?
                • 19.10.2009Indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodu używanego
                 Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca właściwie ustalił wartość początkową tego środka trwałego, stanowiącą podstawę amortyzacji? 2. Czy Wnioskodawca właściwie przyjął metodę amortyzacji wynikającą z art. 22j tj. przez ustalenie indywidualnej stawki jak dla używanego środka trwałego?
                 • 16.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie VAT zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
                  Producentem w rozumieniu VAT jest ten kto samodzielnie produkuje, wytwarza określony towar. Chodzi zatem o samodzielne działanie podmiotu celem wytworzenia nowego towaru. Takie zaś działanie ze swej istoty nie dotyczy gruntu. Grunt nigdy nie jest dobrem materialnym, które powstaje jako wynik procesu produkcji. Ponadto trudno przypisać skarżącemu charakter producenta albowiem produkcją nie jest przedkładanie wniosków do organów administracji publicznej czy też innych podmiotów w celu podziału nieruchomości czy dokonania stosownych przyłączy. A przecież są to jedyne czynności, które w tej sprawie podatnik dokonuje samodzielnie.
                  • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba właściwie dokumentować
                   Z uzasadnienia: Odnośnie do zaksięgowanych w koszty uzyskania przychodów spornych wydatków z tytułu podróży służbowych pracowników spółki organ wskazał, że wystawione w związku z nimi dokumenty księgowe obrazują fikcyjne operacje i są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                   • 05.08.2009Orzecznictwo: Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach akcji promocyjno-reklamowej
                    Z uzasadnienia: "Reasumując, Sąd orzekający w niniejszej sprawie stwierdza, że w myśl art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarów przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do przedsiębiorstwa w ramach akcji promocyjno-reklamowych, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów."
                    • 16.07.2009KPP przeciwne planom MF w sprawie VAT od samochodów i paliwa dla firm
                     Konfederacja Pracodawców Polskich za niedopuszczalne uznało plany Ministerstwa Finansów, które ponownie chce ograniczyć odliczanie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz znieść na 3 lata możliwości odliczania VAT od paliwa. – Takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą neutralności VAT dla przedsiębiorców oraz niezgodne z prawem wspólnotowym – uważa Adam Ambrozik, ekspert KPP.
                     • 23.06.2009Udostępnianie pracownikom firmowego oprogramowania
                      Pytanie podatnika: Czy różnica pomiędzy rynkową wartością oprogramowania, a poniesioną przez pracownika opłatą stanowić będzie dla niego przychód ze stosunku pracy jako świadczenie częściowo odpłatne i w związku z tym Spółka jako płatnik powinna uwzględnić ten przychód przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                      • 27.05.2009Sprzedaż towaru samemu sobie a zwrot VAT
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy należy się zwrot podatku VAT od tej faktury? Czy Urząd Skarbowy miał prawo odrzucić tą fakturę?
                       • 22.05.2009Centra Usług Wspólnych w sektorze publicznym
                        Na 4 - 15 mld złotych rocznie eksperci firmy doradczej Deloitte szacują oszczędności, jakie mógłby odnotować sektor publiczny, gdyby zreorganizował swoje usługi - takie jak np. księgowość, kadry i administracja - w Centra Usług Wspólnych. W opinii ekspertów, dzięki temu można by rozwiązać problemy wynikające z dużej koncentracji sektora na bieżącej obsłudze obywateli i stosunkowo małego nacisku kładzionego na usprawnianie sposobu działania służb publicznych.
                        • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
                         Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
                         • 08.04.2009Podatek od nieruchomości od garaży
                          Interpelacja nr 7649 do ministra finansów w sprawie zmniejszenia stawki podatku od garażu będącego oddzielnym budynkiem w celu jej ujednolicenia ze stawką podatku od garażu będącego częścią budynku mieszkalnego
                          • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
                           Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
                           • 26.03.2009Wydatki na wynajem samochodu z limitem
                            Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w którym koszty związane z wynajmem i używaniem podczas podróży zagranicznej samochodu osobowego w całości stanowią koszty uzyskania przychodów?
                            • 18.03.2009Kilometrówka zleceniobiorcy
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wliczając należności za przejechane kilometry do dochodu zleceniobiorcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potrącając zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne?
                             • 25.02.2009Podatek VAT 2009 – Zmiany w zakresie eksportu towarów
                              Zgodnie z uprzednio (do końca listopada 2008 r.) obowiązującą definicją eksportem był potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o VAT, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
                              • 19.02.2009Ekwiwalent za narzędzia i sprzęt
                               Pytanie podatnika: W jaki sposób (i w jakiej wysokości) telepracownik powinien rozliczać się ze swoim pracodawcą: w formie ewidencji poniesionych kosztów (np.: wg bilingów telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczałtu) za wykorzystywanie urządzeń biurowych będących własnością lub współwłasnością pracownika, czy też proporcjonalnie (np.: 1/3 opłat za mieszkanie oraz za elektryczność), tak, aby w efekcie zwrot kosztów otrzymanych od pracodawcy nie stanowił podstawy opodatkowania żadnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesięcznych i/lub rocznych?
                               • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                                Pytanie: Zamierzam poszerzyć działalność gospodarczą o handel samochodami nabytymi w kraju. Proszę o informacje, jakie są zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
                                • 02.12.2008Prezenty dla klientów a VAT
                                 Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, iż nieodpłatne wydawanie przez Spółkę wyrobów alkoholowych i gadżetów reklamowych dokonywane w ścisłym i bezpośrednim związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części, a wydane towary nie są prezentami o małej wartości lub próbkami.
                                 • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagród w związku ze sprzedażą premiową a obowiązek VAT
                                  W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
                                  • 14.11.2008Konsultacje w sprawie reformy budżetu UE
                                   Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiła opinię na temat reformy unijnego budżetu, przygotowaną w związku z publicznymi konsultacjami, prowadzonymi przez Komisję Europejską. Pracodawcy popierają przejrzystość i ściślejsze koordynowanie polityk budżetowych na szczeblu narodowym i unijnym pod warunkiem, że nie będzie to wymagało istotnego zwiększenia i tak skomplikowanych procedur administracyjnych.
                                   • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                                    Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
                                    • 14.10.2008Orzecznictwo: Stypendium od instytucji zagranicznej
                                     W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. M.C. zawarł wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "p.d.f."). We wniosku wskazał, że założona w USA A. jest międzynarodową organizacją pozarządową "non-profit", której celem jest promocja zjawiska przedsiębiorczości społecznej. A. inwestuje w społecznych przedsiębiorców, którzy wdrażają systemowe rozwiązania problemów społecznych. Osoby te są przyjmowane do organizacji i nazywane "członkami A.". Podatnik został członkiem A. od października 2006 roku i od tego momentu otrzymuje stypendium tej organizacji.
                                     • 07.10.2008Lewiatan krytykuje „prorodzinne” zmiany w kodeksie pracy
                                      Sejmowa nadzwyczajna podkomisja ds. zmian w kodeksie pracy rozpoczyna dyskusję nad projektami ustaw wprowadzających rozwiązania o charakterze prorodzinnym. Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, choć proponowane zmiany wydają się być korzystne z punktu widzenia pracownika, będę miały negatywny wpływ na rynek pracy, w tym na poziom zatrudnienia kobiet.
                                      • 24.09.2008MF: Przepisy o VAT nie stwarzają barier w bezpłatnym przekazywaniu towarów
                                       Interpelacja nr 3389 do ministra finansów w sprawie wadliwych przepisów dotyczących opodatkowania darowizn na rzecz ubogich i inwalidów
                                       • 18.08.2008Orzecznictwo: Kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów
                                        Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 3 marca 2006 r., wydaną na podstawie art. 14b § 5 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op"), a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej „ustawa o VAT"), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – po rozpatrzeniu zażalenia Skarżącej Marianny K. - odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 8 grudnia 2005 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                                        • 12.08.2008Następstwo prawne i podatek VAT
                                         Interpelacja nr 3141 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy
                                         • 01.08.2008PKPP Lewiatan krytykuje projekty przepisów dotyczących recyklingu
                                          Projekty nowelizacji trzech ustaw dotyczących gospodarki odpadami autorstwa Ministerstwa Środowiska budzą wątpliwości Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Według przedsiębiorców wejście nowych regulacji w życie zaszkodzi działalności wszystkich uczestników systemów gospodarowania odpadami.
                                          • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                           Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                           • 23.07.2008Zerowa stawka VAT na eksport towarów
                                            Pytanie podatnika: Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie czy wykonywane przez niego transakcje stanowią eksport w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do którego wnioskodawca ma prawo do stawki 0 % VAT?
                                            • 23.06.2008Opodatkowanie VAT darowizny towarów
                                             Interpelacja nr 2158 do ministra finansów w sprawie nieopodatkowanych darowizn na rzecz organizacji pozarządowych
                                             • 12.06.2008Dokumentowanie dostawy towarów poza granicę kraju
                                              Pytanie podatnika: Czy przy sprzedaży towarów za granicę podpisana specyfikacja i dokument odbioru dają podstawę do stosowania stawki VAT 0 %?
                                              • 27.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (1)
                                               W latach 2007–2013 trafi do Polski z funduszy Unii Europejskiej ponad 67 mld euro. Te pieniądze będą do wykorzystania przez polskie firmy, samorządy, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Być może i Twoja firma lub organizacja mogłaby otrzymać wsparcie. Jeśli odstrasza Cię hermetyczny i niejasny język unijnych dokumentów, nasz przewodnik po funduszach jest dla Ciebie. Zaczynamy od rzeczy podstawowych.
                                               • 23.04.2008Przedsiębiorcy chcą szybkiego dokończenia prywatyzacji
                                                Konfederacja Pracodawców Polskich z zadowoleniem przyjęła próby przyspieszenia prywatyzacji ze strony koalicji PO-PSL. — Sprywatyzowanie pozostałych w rękach państwa spółek może dać nowy impuls do rozwoju i lepszego wykorzystania posiadanego potencjału — uważają przedsiębiorcy.
                                                • 22.04.2008Samochód służbowy dla celów prywatnych
                                                 Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracowników świadczeń nieodpłatnych na poziomie średniej ponoszonych kosztów eksploatacyjnych zawierających podatek VAT jest prawidłowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 16.04.2008Wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie
                                                  Pytanie podatnika: Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę – biegłego, będzie można wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych i czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od tak ustalonej wartości początkowej będą zaliczane do kosztów uzyskania?
                                                  • 14.04.2008Pokrywanie części wydatków na Internet pracownika terenowego a przychód pracownika
                                                   Jeżeli podatnik pokrywa część wydatków poniesionych przez pracownika terenowego na instalację i korzystanie z prywatnego łącza internetowego używanego także do celów służbowych, to takie dofinansowanie powoduje powstanie przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Z uwagi na to zwrot przez pracodawcę części wydatków na Internet pracownika powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] następna strona »