Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 02.11.2016Elektroniczne zawiadczenia lekarskie – MRPiPS szykuje zmiany
  W lipcu 2017 r. wprowadzony zostanie nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zawiadcze lekarskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej planuje wprowadzi prostsz i tasz metod, która bdzie sprowadza si do potwierdzania danych poprzez system udostpniony przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Jednoczenie o rok przeduony zostanie okres, kiedy mona bdzie korzysta z papierowych druków ZUS ZLA.
  • 31.10.2016Elektroniczne zawiadczenia lekarskie – MRPiPS szykuje zmiany
   W lipcu 2017 r. wprowadzony zostanie nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zawiadcze lekarskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej planuje wprowadzi prostsz i tasz metod, która bdzie sprowadza si do potwierdzania danych poprzez system udostpniony przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Jednoczenie o rok przeduony zostanie okres, kiedy mona bdzie korzysta z papierowych druków ZUS ZLA.
   • 31.10.2016Wydruki elektroniczne zostan zrównane z zawiadczeniami z ZUS
    Wydruki elektroniczne, które generowane s przez uprawnion osob z PUE ZUS, zostan zrównane pod wzgldem prawnym z papierowymi zawiadczeniami wystawianymi przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort pracy. Zmiana ma usun wtpliwoci dotyczce m.in. posugiwania si dokumentami elektronicznymi w postpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
    • 31.10.2016Eksport towarów i jego opodatkowanie w ramach transakcji acuchowej
     Pytanie podatnika: Czy spóka prawidowo postpuje w przedstawionym wyej stanie faktycznym stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów wynoszc 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii? Czy spóka prawidowo postpuje stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszcych dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyki, ubezpieczenia przesyki, pakowania na fakturze? Czy spóka prawidowo postpuje prezentujc w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostae koszty towarzyszce eksportowi towarów?
     • 28.10.2016Wydruki elektroniczne zostan zrównane z zawiadczeniami z ZUS
      Wydruki elektroniczne, które generowane s przez uprawnion osob z PUE ZUS, zostan zrównane pod wzgldem prawnym z papierowymi zawiadczeniami wystawianymi przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez resort pracy. Zmiana ma usun wtpliwoci dotyczce m.in. posugiwania si dokumentami elektronicznymi w postpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
      • 20.10.2016Dokumentowanie wewntrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb VAT
       Pytanie podatnika: 1. Czy w sytuacji posiadania przez Spók dokumentów: specyfikacji sztuk znajdujc si zarówno na fakturze VAT jak i w dokumencie dostawy WZ wraz z dokumentem opisanym powyej w wersji papierowej (Wariant I), potwierdzajcym otrzymanie towarów bdcych przedmiotem WDT w danym miesicu którego dotyczy dokument, przez nabywc na terytorium innego ni Polska pastwa czonkowskiego, stanowi wystarczajcy dowód realizacji WDT uprawniajcy Spók (przy spenieniu innych ustawowych warunków) do zastosowania stawki 0%?
       • 17.10.2016Wkrótce obowizkowa wymiana kas fiskalnych?
        Interpelacja nr 6193 w sprawie wprowadzenia kas rejestrujcych.
        • 13.10.2016JPK. Moliwe formy przesyania danych
         Pliki JPK mog by przesyane w dwóch przypadkach: na wezwanie organu podatkowego oraz bez wezwania. Bez wezwania organu podatkowego przesyane s pliki JPK VAT. Terminem przesyania tego typu plików jest 25. dzie miesica nastpujcego po miesicu, za który plik zosta wygenerowany. 
         • 10.10.2016JPK. Moliwe formy przesyania danych
          Pliki JPK mog by przesyane w dwóch przypadkach: na wezwanie organu podatkowego oraz bez wezwania. Bez wezwania organu podatkowego przesyane s pliki JPK VAT. Terminem przesyania tego typu plików jest 25. dzie miesica nastpujcego po miesicu, za który plik zosta wygenerowany. 
          • 03.10.2016Podatki 2016: Wzr zawiadomienia ZAW-K do zmiany
           Wzr zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej (ZAW-K) zostanie dostosowany do zmian wprowadzanych na poziomie Unii Europejskiej – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Finansw. Zmiany dotycz definicji podpisu elektronicznego.
           • 03.10.2016Janosikowe bez korekty przez kolejne lata
            Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (JST). W efekcie na kolejne 3 lata wyduone zostanie obowizywanie obecnego systemu finansowania samorzdw, obejmujcego opaty korekcyjno-wyrwnawcze (tzw. janosikowe). Nowy system zostanie wprowadzony najwczeniej w 2020 r.
            • 22.09.2016Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. podatku od rodkw transportowych
             W rod weszo w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce deklaracji na podatek od rodkw transportowych skadanych za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej. Przepisy zostay dostosowane do zmian w definicjach, ktre s efektem wdroenia unijnego rozporzdzenia eIDAS.
             • 21.09.2016Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. podatku od rodkw transportowych 
              W rod weszo w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce deklaracji na podatek od rodkw transportowych skadanych za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej. Przepisy zostay dostosowane do zmian w definicjach, ktre s efektem wdroenia unijnego rozporzdzenia eIDAS. 
              • 01.09.2016Jaki jest tryb postpowania o przyznanie emerytury wedug nowych zasad?
               Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej wedug nowych zasad, zwanej dalej now emerytur, przysuguje emerytom, ktrzy osign zrnicowany powszechny wiek emerytalny, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustaw emerytaln.
               • 31.08.2016Jaki jest tryb postpowania o przyznanie emerytury wedug nowych zasad?
                Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej wedug nowych zasad, zwanej dalej now emerytur, przysuguje emerytom, ktrzy osign zrnicowany powszechny wiek emerytalny, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustaw emerytaln.
                • 24.08.2016E-zwolnienia lekarskie. System dziaa tylko teoretycznie?
                 Interpelacja nr 4864 do prezesa Rady Ministrw w sprawie obsugi elektronicznej zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci pracownika do pracy
                 • 28.07.2016Podatki 2016: Rozporzdzenie ws. podatku od rodkw transportowych do zmiany
                  Rozporzdzenie ws. deklaracji na podatek od rodkw transportowych skadanych za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej zostanie dostosowane do zmian w definicjach, ktre wprowadzio unijne rozporzdzenie eIDAS – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansw.
                  • 19.07.2016Dokumentowanie sprzeday w sklepie internetowym: Faktura zamiast paragonu
                   Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug wystawienie faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, jeeli do regulaminu sklepu internetowego wprowadzone zostan postanowienia, zgodnie z którymi, poprzez akceptacj regulaminu konsument bdzie automatycznie zgasza danie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraa zgod na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej?
                   • 13.07.2016Komunikat ZUS dla uytkownikw programu Patnik ws. zmian od 1 lipca
                    Zakad Ubezpiecze Spoecznych uprzejmie informuje, e w zwizku z wejciem w ycie od 1 lipca 2016 r. przepisw rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewntrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. rozporzdzenie eIDAS) w zakresie podpisu elektronicznego, program Patnik zosta dostosowany do obowizujcych przepisw.
                    • 13.07.2016Odliczenie VAT z faktur, ktrych papierowa forma zostanie zniszczona
                     Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest przechowywanie otrzymywanych i wystawianych przez Spk dokumentw (w szczeglnoci faktur zakupu i sprzeday, faktur korygujcych, not obcieniowych oraz rachunkw) wycznie w formie elektronicznej i niszczenie papierowych oryginaw tych dokumentw? Czy Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w wystawionych fakturach, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
                     • 12.07.2016Obowizek informowania ZUS przez instytucj finansow o emeryturze z zagranicy
                      W myl art. 97 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 887, zwanej dalej ustaw emerytaln), osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do wiadcze o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych wiadczenia przysugujce na podstawie ustawy wypaca si w wysokoci w niej okrelonej, jeeli umowy midzynarodowe nie stanowi inaczej.
                      • 12.07.2016Komunikat ZUS dla uytkownikw programu Patnik ws. zmian od 1 lipca
                       Zakad Ubezpiecze Spoecznych uprzejmie informuje, e w zwizku z wejciem w ycie od 1 lipca 2016 r. przepisw rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewntrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. rozporzdzenie eIDAS) w zakresie podpisu elektronicznego, program Patnik zosta dostosowany do obowizujcych przepisw.
                       • 11.07.2016Podatki 2016: Deklaracja VAT-14 take bez kwalifikowanego e-podpisu
                        Deklaracj VAT-14 podatnicy bd mogli skada za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, bez koniecznoci stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wynika z projektu rozporzdzenia, ktry przedstawio Ministerstwo Finansw. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem sierpnia.
                        • 05.07.2016Podpis elektroniczny – nowe przepisy od 1 lipca
                         Z pocztkiem lipca br. obowizywa zaczy przepisy tzw. rozporzdzenia eIDAS. Unijne regulacje docelowo zastpi obecn ustaw z 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym. Nowe przepisy nie powoduj koniecznoci zakupu nowych certyfikatw kwalifikowanych czy te kart albo zestaww do skadania e-podpisu.
                         • 04.07.2016Podpis elektroniczny – nowe przepisy od 1 lipca
                          Z pocztkiem lipca br. obowizywa zaczy przepisy tzw. rozporzdzenia eIDAS. Unijne regulacje docelowo zastpi obecn ustaw z 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym. Nowe przepisy nie powoduj koniecznoci zakupu nowych certyfikatw kwalifikowanych czy te kart albo zestaww do skadania e-podpisu.
                          • 22.06.2016E-podpis daje coraz wicej moliwoci
                           Postpujca cyfryzacja, w tym projekty dotyczce relacji z organami administracji publicznej, coraz bardziej zwiksza moliwoci stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z analizy opublikowanej przez Krajow Izb Rozliczeniow (KIR). Aktualnie e-podpis moe by wykorzystywany m.in. w kontaktach z ZUS i skarbwk, a realizacja obowizkw dotyczcych tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego bdzie wymaga jego zastosowania.
                           • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                            Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                            • 21.06.2016E-podpis daje coraz wicej moliwoci
                             Postpujca cyfryzacja, w tym projekty dotyczce relacji z organami administracji publicznej, coraz bardziej zwiksza moliwoci stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z analizy opublikowanej przez Krajow Izb Rozliczeniow (KIR). Aktualnie e-podpis moe by wykorzystywany m.in. w kontaktach z ZUS i skarbwk, a realizacja obowizkw dotyczcych tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego bdzie wymaga jego zastosowania.
                             • 15.06.2016Dokumentacja pracownicza - MR szykuje powane zmiany
                              Zmiana przepisw dotyczcych dokumentacji pracowniczej to jeden z gwnych celw Ministerstwa Rozwoju, ktre zapowiedziao wdroenie pakietu uatwie dla przedsibiorcw. Plany resortu obejmuj m.in. znaczne skrcenie czasu przechowywania dokumentacji oraz umoliwienie pracodawcom prowadzenia akt w formie elektronicznej.
                              • 14.06.2016Dokumentacja pracownicza - MR szykuje powane zmiany
                               Zmiana przepisów dotyczcych dokumentacji pracowniczej to jeden z gównych celów Ministerstwa Rozwoju, które zapowiedziao wdroenie pakietu uatwie dla przedsibiorców. Plany resortu obejmuj m.in. znaczne skrócenie czasu przechowywania dokumentacji oraz umoliwienie pracodawcom prowadzenia akt w formie elektronicznej.
                               • 13.06.2016Koszty uzyskania przychodw. Wane prawidowe dokumentowanie wydatkw
                                Z uzasadnienia: Naley podkreli, e zgodnie z zasadami wynikajcymi z art. 22 ust. 1 oraz art. 24a ust. 1 u.p.d.f., do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodw niezbdne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego polegajcego na zakupie towaru, u konkretnego sprzedawcy, za konkretn cen, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji. Nie wystarczy wykazanie, e podatnik mg gdziekolwiek naby towar i zuy go w dziaalnoci gospodarczej, aby wydatek ten mc zaliczy do kosztw uzyskania przychodw.
                                • 20.05.2016Jeste w banku - wpadnij do ZUS
                                 Mona zaoy profil na Platformie Usug Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz logowa si do niego za porednictwem bankowoci elektronicznej.
                                 • 20.05.2016Podatki 2016: JPK rozpowszechni stosowanie bezpiecznego e-podpisu
                                  Przewidywane na lipiec wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) nie tylko zobowie cz firm do przekazywania fiskusowi danych w ujednoliconej formie, ale te wpynie na poziom rozpowszechnienia bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z nowej analizy Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR).
                                  • 19.05.2016Podatki 2016: JPK rozpowszechni stosowanie bezpiecznego e-podpisu
                                   Przewidywane na lipiec wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) nie tylko zobowie cz firm do przekazywania fiskusowi danych w ujednoliconej formie, ale te wpynie na poziom rozpowszechnienia bezpiecznego podpisu elektronicznego – wynika z nowej analizy Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR).
                                   • 13.05.2016Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie z bdn stawk VAT
                                    Pytanie podatnika: Czy Spóka moe skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeday biletów ewidencjonowanych przy uyciu drukarek fiskalnych, uprawniajcych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesiczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsugi Klienta), poprzez który Spóka sprzedaje klientom bilety wstpu w porównaniu z ewidencj wynikajc z drukarek fiskalnych?
                                    • 13.05.2016Podatki 2016: Nowe przepisy ws. dokumentw elektronicznych
                                     We wrzeniu wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce sporzdzania i dokonywania dorcze dokumentw przesyanych w ramach rodka egzekucyjnego za pomoc systemu teleinformatycznego lub rodkw komunikacji elektronicznej – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansw.
                                     • 12.05.2016Podatki 2016: Nowe przepisy ws. dokumentw elektronicznych
                                      We wrzeniu wejdzie w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce sporzdzania i dokonywania dorcze dokumentw przesyanych w ramach rodka egzekucyjnego za pomoc systemu teleinformatycznego lub rodkw komunikacji elektronicznej – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansw.
                                      • 22.04.2016Podre subowe pracownika w kosztach dziaalnoci. Dokumentowanie wydatkw w formie elektronicznej
                                       Pytanie: Spka w zwizku z podrami subowymi kierowcw planuje zakupi program komputerowy, ktry zautomatyzuje proces rozliczania kierowcw z przebytych podroy subowych wykonywanych w ramach prowadzonej przez spk dziaalnoci. Dla celw dowodowych jako dokument ksigowy bdzie przyjmowa si wydruk z systemu rozliczajcego delegacje, zawierajcy imi i nazwisko pracownika w miejscu podpisu i ze wzgldu na elektroniczny charakter druku - niezawierajcy wasnorcznego podpisu pracownika. Czy tak udokumentowane wydatki bdzie mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                                       • 19.04.2016VAT. Dokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy towarw
                                        Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug, posiadanie przez Wnioskodawc w swojej dokumentacji dokumentu speniajcego wymagania dokumentu okrelonego w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (tj. specyfikacja poszczeglnych sztuk adunku) i speniajcego jednoczenie wymagania dokumentu okrelonego w art. 42 ust. 11 pkt 4 ustawy o VAT (tj. dowd potwierdzajcy przyjcie przez nabywc towaru) przesanego przez nabywc towarw do Wnioskodawcy w formie elektronicznej (plik PDF, JPG, TIF lub inny) oraz posiadanie w swojej dokumentacji zamwienia nabywcy (art. 42 ust. 11 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniao bdzie Wnioskodawc do zastosowania stawki 0% dla wewntrzwsplnotowej dostawy towarw?
                                        • 31.03.2016Podpis elektroniczny – nowe regulacje ju od lipca
                                         Polskie prawo zostanie dostosowane do nowych rozwiza unijnych, ktre okrela rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws. identyfikacji elektronicznej i usug zaufania (rozporzdzenie eIDAS) – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy maj wej w ycie w caej Unii Europejskiej ju z pocztkiem lipca br.
                                         • 30.03.2016Podpis elektroniczny – nowe regulacje ju od lipca
                                          Polskie prawo zostanie dostosowane do nowych rozwiza unijnych, ktre okrela rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ws. identyfikacji elektronicznej i usug zaufania (rozporzdzenie eIDAS) – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy maj wej w ycie w caej Unii Europejskiej ju z pocztkiem lipca br.
                                          • 25.03.2016ZUS o programie Rodzina 500+
                                           Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 z miesicznie na kade drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunkw. Rodziny o niskich dochodach otrzymaj wsparcie take na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w czciowym pokryciu wydatkw zwizanych z wychowaniem dziecka, w tym z opiek nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb yciowych.
                                           • 21.03.2016Podatki 2016: Wane rozporzdzenie ws. JPK
                                            Resort finansw opublikowa projekt kolejnego rozporzdzenia dotyczcego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), ktrego wprowadzenie umoliwi ma prowadzenie e-kontroli i zwikszy efektywno organw podatkowych. W nowym rozporzdzeniu okrelono m.in. szczegy dotyczce sposobu przesyania ksig podatkowych oraz wymagania techniczne dla nonikw danych, na ktrych zapisywane i przekazywane maj by ksigi podatkowe. 
                                            • 18.03.2016Podatki 2016: Wane rozporzdzenie ws. JPK
                                             Resort finansw opublikowa projekt kolejnego rozporzdzenia dotyczcego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), ktrego wprowadzenie umoliwi ma prowadzenie e-kontroli i zwikszy efektywno organw podatkowych. W nowym rozporzdzeniu okrelono m.in. szczegy dotyczce sposobu przesyania ksig podatkowych oraz wymagania techniczne dla nonikw danych, na ktrych zapisywane i przekazywane maj by ksigi podatkowe. 
                                             • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                                              Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                              • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                                               Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                                               • 01.03.2016Odliczanie VAT z e-faktur przechowywanych w formie papierowych wydrukw
                                                Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczce zakupw dokonywanych przez Wnioskodawc, wystawiane przez dostawcw i otrzymywane przez Wnioskodawc w dowolnym formacie elektronicznym, lecz przechowywane wycznie w formie ich papierowego wydruku speniaj wymogi ustawy o VAT, tj. czy daj Spce prawo do obniania kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach?
                                                • 23.02.2016Archiwizacja faktur i rachunkw tylko w formie elektronicznej
                                                 Pytanie podatnika: Czy Spka bdzie uprawniona do archiwizacji Dokumentw (faktury zakupowe, faktury korygujce, duplikaty, rachunki) jedynie w formie elektronicznej? W szczeglnoci, czy Spka bdzie uprawniona do archiwizacji jedynie w formie elektronicznej (w postaci skanw) Dokumentw otrzymanych w formie papierowej i zaprzestania archiwizowania Dokumentw w formie papierowej?
                                                 • 02.02.2016Informacj PIT-11 do pracownika mona wysa mailem
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wdroy system umoliwiajcy przesyanie informacji podatkowych PIT-11 za pomoc poczty elektronicznej. W celu otrzymywania drog elektroniczn ww. informacji, kady z pracownikw/byych pracownikw bdzie zobowizany do uprzedniego zoenia Wnioskodawcy owiadczenia, w ktrym wyraa zgod na otrzymywanie PIT-11 na wskazany adres swojej skrzynki poczty elektronicznej. Czy wskazany sposb przesania bdzie stanowi wykonanie obowizku wynikajcego z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 15 ] nastpna strona »