PIT za 2017: Papierowy PIT-11 do US do końca stycznia

Od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. Wyjątkowo, podmioty, które przesyłają informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników, mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.

Uwaga!

Informacje, deklaracje i roczne rozliczenie podatku za rok 2017 należy składać wyłącznie na obowiązujących wersjach formularzy, tj. PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13), IFT-3/IFT-3R(8).

FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., a także w roku 2018, przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie.

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania formularzy PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR wysyłanych drogą elektroniczną "danymi autoryzującymi" (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących).

Termin składania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R jest różny w zależności od formy ich przesłania:

 • dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc).
 • dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

 • Modułu systemu finansowo-księgowego

  Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

  W tym celu należy:
  1. wejść na stronę Internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
  2. z zakładki e-Deklaracje, z sekcji Struktury dokumentów XML pobrać (klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie) strukturę logiczną,
  3. wysłać dokument elektroniczny z własnej aplikacji,
  4. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

 • Formularzy interaktywnych

  Przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych.

  W tym celu należy:
  1. wejść na stronę Internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
  2. pobrać właściwy formularz z zakładki e-Deklaracje, sekcja Formularze
  3. wypełnić formularz,
  4. podpisać go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi,
  5. wysłać dokument,
  6. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

 • Uniwersalnej Bramki Dokumentów

  Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) umożliwiającej składanie dokumentu zbiorczego zawierającego do 20 000 deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40 (oznaczonych jako PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z).

  W tym celu należy:
  1. wykorzystać odpowiednią aplikację (moduły) przygotowaną przez producentów oprogramowania zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia,
  2. wypełnić formularz,
  3. podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi,
  4. wysłać dokument do UBD,
  5. pobrać i zachować dla całej wysyłki Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub przekazać w formie elektronicznej przez ePUAP (do ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

W sytuacji bowiem gdy informacje w imieniu płatnika PIT  i osób niepełniących funkcji płatnika w tym podatku składa pełnomocnik - jest on obowiązany do przesyłania ich w formie elektronicznej.

TERMIN I SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO PODATNIKÓW

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R pozostaje bez zmian niezależnie od formy ich składania urzędowi skarbowemu. Upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYBORU FORMY ELEKTRONICZNEJ

Wysyłanie formularzy drogą elektroniczną to oszczędność czasu i pieniędzy, które można spożytkować w inny efektywny sposób. To nie tylko uniknięcie przygotowywania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysyłania do właściwych naczelników urzędów skarbowych, ale także weryfikacja kompletności dokumentów i sprawdzanie poprawności składanych danych w szerokim zakresie. Masz też dłuższy termin - o miesiąc.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zmian.)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zmian.)
 • Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r. poz. 1802).

mf.gov.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...