Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 31.07.2013Rząd zapowiada e-rewolucję w administracji
  Ułatwienie kontaktów obywateli i firm z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby i jakości oferowanych e-usług – to główne cele przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji publicznej administracji. W projekcie przewidziano m.in. utworzenie specjalnego portalu podatkowego i zrównanie statusu e-dokumentów z dokumentami papierowymi.
  • 18.07.2013Prawo własności przemysłowej do zmiany
   Czas rozpatrywania zgłoszeń patentu zostanie skrócony z 3 do 2,5 roku, a liczba postępowań odwoławczych (m.in. w sprawach patentowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych) zostanie zredukowana – to jedne z najważniejszych zmian, które zamierza wprowadzić do Prawa własności przemysłowej resort gospodarki. Projektodawca przekonuje, że nowelizacja ułatwi życie przedsiębiorcom.
   • 17.07.2013Treść klauzuli wykonalności
    Zgodnie z przepisem art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako k.p.c.) podstawą egzekucji stanowi tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
    • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje długi
     Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma możliwość rolowania swego zadłużenia – nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Bronisław Komorowski. W noweli przewidziano, iż KFD będzie mógł spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania poprzez emisję obligacji.
     • 28.05.2013Ruszyła e-rejestracja bezrobotnych
      Od wczoraj osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą rejestrować się w urzędach przez Internet. Takie udogodnienie nie należy jednak do tanich – w pełni elektroniczna rejestracja w PUP wymaga bowiem posiadania bezpiecznego e-podpisu lub profilu ePUAP, co kosztuje nawet 300 zł.
      • 22.05.2013Zatwierdzono trzy ważne projekty resortu sprawiedliwości
       Rada Ministrów zatwierdziła trzy ważne projekty przygotowane przez resort sprawiedliwości. Przewidziane w nich zmiany dotyczą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz praw konsumentów.
       • 17.05.2013Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika
        Pytanie podatnika: Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upoważnionej przez podatnika osoby, składany w sposób opisany we wniosku (elektronicznie. z autoryzacją hasłem oraz z wyłączeniem dostępu dla osób nieupoważnionych, w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu) spełnia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 Ustawy o CIT?
        • 07.05.2013Ordynacja podatkowa – procedury podatkowe do zmiany
         Ministerstwo Finansów szykuje kolejną dużą nowelizację Ordynacji podatkowej. Zmianie ulec mają m.in. niektóre procedury podatkowe. Wstępne założenia zakładają np. rozszerzenie możliwości ustanawiania pełnomocnictwa. Nowela wejdzie w życie już z początkiem 2014 r.
         • 24.04.2013Forma akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej
          Pytanie podatnika: Czy przez zgodę odbiorcy faktur, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Podatnik może przyjąć zgodę otrzymaną ustnie (w tym telefonicznie), mailem, czy przez taką zgodę można uznać dokonanie płatności za należność wynikającą z faktury wysłanej do odbiorcy jedynie w formie elektronicznej?
          • 29.03.2013Przez Internet złożono już ponad 10 mln deklaracji
           Od początku roku przez Internet podatnicy złożyli już 10,071 mln deklaracji podatkowych – podało Ministerstwo Finansów. Ponad 2 mln z nich to najpopularniejsze formularze roczne PIT.
           • 08.03.2013Odliczenie VAT z faktur przesłanych faksem lub e-mailem
            Pytanie podatnika: Czy faktura VAT przesłana Wnioskodawcy przez kontrahenta w formacie PDF, w formie skanu lub faksem, a następnie wydrukowana i przechowywana w formie papierowej uprawnia Podatnika do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze?
            • 07.02.2013Procedura uproszczona w imporcie
             Pytanie: Nasza Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) sprzedaje towary w Polsce (prowadzimy hurtownię materiałów elektronicznych). Dotychczas sprzedawaliśmy towary, które kupione były uprzednio na terytorium Unii Europejskiej. Obecnie mamy zamiar importować towary z Rosji. W tym celu podpisaliśmy z agencją celną umowę na świadczenie usług związanych z importem towarów (udzieliliśmy agencji celnej upoważnienia do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego). W związku z powyższym mamy wątpliwość, czy możemy skorzystać z uproszczenia w rozliczeniu importu towarów na mocy art. 33a ustawy o VAT oraz jakie formalności powinny zostać dopełnione i przez kogo – przez nas czy przez agencję celną – aby można było rozliczać się w ww. sposób.
             • 24.01.2013Adres przedsiębiorcy na fakturze VAT
              Interpelacja nr 12721 do ministra finansów w sprawie poprawności danych adresowych na fakturach VAT
              • 23.01.2013Podatki 2013: Deklaracje DT-1 także przez ePUAP
               Podatnicy podatku od środków transportowych będą mogli przesyłać deklarację DT-1 i załącznik DT-1/A także poprzez system ePUAP – wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia Ministra Finansów.
               • 22.01.2013Obowiązek sporządzenia rocznego raportu RMUA
                Na płatniku składek (z wyłączeniem płatników pobierających składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent) ciąży obowiązek przekazywania ubezpieczonym informacji, jakie zostały zawarte w imiennych raportach ZUS RCA wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                • 17.01.2013Koszty działalności: Wydatki na korzystanie z Internetu w miejscu zamieszkania
                 Pytanie podatnika: Z uwagi na charakter działalności gospodarczej (świadczenie usług prawnych), Wnioskodawca pracuje (np. pisze pisma procesowe) także w miejscu zamieszkania (wieczory, weekendy), co wymaga od Niego stałego dostępu do Internetu. Czy Wnioskodawca może - przy założeniu, iż faktury za dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania wystawiane będą na Niego jako przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 70% kosztów dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania mimo, iż jego adres zamieszkania nie został ujawniony w CEDIG, jako adres dodatkowego wykonywania działalności gospodarczej?
                 • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                  Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                  • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                   Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                   • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                    Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                    • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                     Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                     • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                      Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                      • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                       W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwaną dalej dyrektywą 2010/45/UE, Minister Finansów wydał następujące rozporządzenia:
                       • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
                        Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                        • 04.12.2012Odliczenie VAT z biletu elektronicznego
                         Bilety elektroniczne nie są już czymś wyjątkowym. Rozliczamy w ten sposób podróże samolotem czy pociągiem. Czy bilet otrzymany w tej formie uprawnia jednak do odliczenia VAT? Czy bilet elektroniczny możemy traktować jako fakturę VAT?
                         • 16.11.2012Odliczenie VAT przed rejestracją firmy
                          Pytanie podatnika: Czy podatek VAT z faktur dotyczących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, dokonanych przed zgłoszeniem rejestracyjnym VAT, może zostać rozliczony poprzez zmniejszenie podatku należnego VAT rozliczanego po zgłoszeniu rejestracyjnym VAT, czyli już w momencie uzyskania statusu podatnika VAT czynnego?
                          • 15.11.2012Urzędy pracy – wkrótce poważne zmiany
                           Urzędy pracy czekają poważne zmiany. Za sześć miesięcy wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi rejestrować i umawiać się na wizytę w urzędzie będzie można również przez Internet.
                           • 31.10.2012Usługa invooclip – KIR zachęca do korzystania z e-faktur
                            Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadziła na rynek nową, skierowaną do przedsiębiorstw, usługę – invooclip. Jak przekonuje KIR, system ten pozwala na nawet czterokrotne zmniejszenie kosztów obsługi faktur.
                            • 17.10.2012Elektroniczne postępowanie upominawcze
                             Na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 26, poz. 156) do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) został dodany dział VIII zatytułowany Postępowania elektroniczne. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów ustanowienie tego rodzaju postępowania miało na celu wzmocnienie ochrony wierzycieli oraz zmniejszenie wymiaru czasowego dochodzenia roszczeń. Należy również zauważyć, że jest to także swoisty wyłom w jednej z podstawowych zasad procesu cywilnego, a mianowicie – w zasadzie pisemności.
                             • 19.09.2012Rejestrowanie działalności przez Internet
                              Interpelacja nr 7019 do ministra gospodarki w sprawie możliwości rejestrowania działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu
                              • 31.08.2012E-faktury: Moment otrzymania i prawo do odliczenia VAT
                               Pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w systemie stanowi moment doręczenia faktury VAT? W którym momencie Spółka może odliczyć VAT wykazany na e-fakturze?
                               • 13.08.2012Odliczanie VAT z faktury wystawionej w formie papierowej przesłanej elektronicznie
                                Faktury elektroniczne stają się coraz popularniejsze, jednak firmy, które nie generują zbyt dużej ilości faktur sprzedaży rzadko kiedy wystawiają i przechowują je w formie elektronicznej. Zwykle drukują fakturę, a następnie wysyłają ją w formie załącznika do wiadomości e-mail bądź faksem.
                                • 31.07.2012Rynek pracy – rząd usprawni rejestrację bezrobotnych
                                 Proces rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy zostanie usprawniony – wynika z projektu rozporządzenia (z 12 lipca 2012 r.) ws. rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Główną planowaną zmianą jest wprowadzenie elektronicznego systemu kart rejestracyjnych.
                                 • 17.07.2012Archiwizacja dokumentacji pracowniczej
                                  Interpelacja nr 5771 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy
                                  • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                                   Duża część zmian w ustawie o VAT, które planuje resort finansów dotyczy faktur. W ustawie proponuje się uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisów dotyczących fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł. Taka faktura nie będzie musiała zawierać części elementów, które dziś są wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma być tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                                   • 03.07.2012Potwierdzenie wywozu towaru przy eksporcie pośrednim
                                    Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług uprawnione jest stosowanie 0% stawki podatku VAT w odniesieniu do eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ww. ustawy (tzw. eksportu pośredniego), jeśli podatnik dysponuje fakturą VAT oraz komunikatem IE599 w formie pliku XML, o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                    • 15.06.2012Europejski e-podpis ułatwi prowadzenie biznesu
                                     Komisja Europejska planuje ujednolić normy ws. podpisu elektronicznego oraz systemu identyfikacji elektronicznej. – To dobra inicjatywa, która przyczyni się do wzmocnienia transgranicznej działalności na rynku wewnętrznym UE, a w dłuższej perspektywie czasowej do wzrostu jego konkurencyjności – oceniają eksperci Pracodawców RP.
                                     • 05.06.2012Transgraniczny podpis elektroniczny - nowa propozycja KE
                                      Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych przepisów zakładających m.in. stworzenie transgranicznego podpisu elektronicznego, który miałby usprawnić identyfikację elektroniczną na jednolitym rynku cyfrowym. Proponowane rozwiązania mają – zdaniem KE – zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom możliwość używania krajowych systemów identyfikacji (e-ID) także w innych państwach UE dysponujących takimi systemami.
                                      • 17.05.2012Dokument elektroniczny jako potwierdzenie nabycia darowizny
                                       Pytanie: Czy wygenerowane z elektronicznego systemu bankowego potwierdzenie przelewu jest dokumentem wystarczającym do spełnienia warunku udokumentowania otrzymania środków na rachunek bankowy nabywcy, aby spełnić przesłanki do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wynikające z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (poza spełnieniem pozostałego warunku tj. zgłoszenia nabycia)?