Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 27.11.2015VAT. Wysyka faktury korygujcej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej), ktra w zaczeniu zawieraa faktur korygujc, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla ktrego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
  • 26.11.2015Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. wydawania zawiadcze
   Organy podatkowe bd mogy dorcza zawiadczenia w formie dokumentu elektronicznego – wynika z projektu nowego rozporzdzenia ws. zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe. W rozporzdzeniu, ktre wejdzie w ycie 1 stycznia 2016 r., okrelono te trzy nowe rodzaje zawiadcze. 
   • 25.11.2015Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. wydawania zawiadcze
    Organy podatkowe bd mogy dorcza zawiadczenia w formie dokumentu elektronicznego – wynika z projektu nowego rozporzdzenia ws. zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe. W rozporzdzeniu, ktre wejdzie w ycie 1 stycznia 2016 r., okrelono te trzy nowe rodzaje zawiadcze. 
    • 16.11.2015E-komunikacja stanie si jednym z praw podatnika
     Nowa Ordynacja podatkowa ma w oglnych przepisach ujmowa m.in. podstawowe zagadnienia dotyczce komunikacji elektronicznej. Jak wskazuje Komisja Kodyfikacyjna Oglnego Prawa Podatkowego, ktra przygotowaa kierunkowe zaoenia nowej Ordynacji, wprowadzona miaaby zosta zasada prawa do komunikacji z organem podatkowym za pomoc rodkw elektronicznej komunikacji.
     • 10.11.2015Dokumentowanie zakupw na aukcjach internetowych
      Pytanie podatnika: Czy dokonujc zakupu towarw od osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, za porednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, mona zaliczy w poczet kosztw uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody rdowe w postaci wydruku z systemu sprzeday serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usugi PayU albo potwierdzenia zapaty za przesyk pobraniow oraz Regulaminu?
      • 09.11.2015Podatki 2016: Nowy wzr zawiadomienia ZAW-K
       Wzr zawiadomienia o zamiarze wszczcia kontroli podatkowej zostanie dostosowany do zmian wprowadzanych w Ordynacji podatkowej – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansw projektu rozporzdzenia. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2016 r. 
       • 04.11.2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
        Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spenia wymogi okrelone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2012 r. odnonie zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego?
        • 29.10.2015Samofakturowanie dla potrzeb VAT
         Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszym, na podstawie art. 106d ustawy o VAT, Spka bdzie uprawniona do wystawiania w trybie samofakturowania na rzecz swoich Dostawcw faktur korygujcych lub zbiorczych faktur korygujcych (oraz duplikatw faktur korygujcych) w stosunku do faktur pierwotnych, wystawionych przez Dostawcw?
         • 28.10.2015Oszuci nadal nacigaj na "wpis do rejestru"
          Interpelacja nr 34559 do ministra sprawiedliwoci w sprawie dziaalnoci faszywych rejestrw firm, ktre podszywaj si pod Centraln Ewidencj i Informacj o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG) i wysyaj do nowo powstaych przedsibiorcw wezwania do zapaty
          • 22.10.2015Kiedy i jak potwierdza korekt faktury?
           Pytanie podatnika: Czy rozwizanie polegajce na potwierdzaniu otrzymania korekty za porednictwem komunikatu elektronicznego (nie e-mail) spenia wymogi zawarte w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT?
           • 13.10.2015Uwaga: problem z korzystaniem z profilu zaufanego ePUAP na PUE
            Zakad Ubezpiecze Spoecznych informuje, e w dniu dzisiejszym tj. 13.10.2015 r., wystpuj problemy z dostpnoci systemu ePUAP. W zwizku z tym mog mie Pastwo problemy z:
            • 08.10.2015Podatki 2016: Prezydent podpisa nowel Ordynacji
             Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra ma docelowo uproci i zracjonalizowa procedury podatkowe. Zmiany dotyczy bd m.in. informacji podatkowych oraz penomocnictwa procesowego. Nowela wejdzie w ycie w 2016 r.
             • 07.10.2015Podatki 2016: Prezydent podpisa nowel Ordynacji
              Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj Ordynacji podatkowej, ktra ma docelowo uproci i zracjonalizowa procedury podatkowe. Zmiany dotyczy bd m.in. informacji podatkowych oraz penomocnictwa procesowego. Nowela wejdzie w ycie w 2016 r.
              • 06.10.2015Cigo prowadzenia dziaalnoci a brak obowizku sporzdzenia remanentu likwidacyjnego
               Pytanie podatnika: 9 kwietnia br. Wnioskodawca wyrejestrowa swoj dziaalno gospodarcz prowadzon jako osoba fizyczna. Zrobi to jednak pomykowo, poniewa chcia tylko zawiesi dziaalno na pewien okres. Wnioskodawca zorientowa si, e popeni bd, wic w dniu nastpnym zarejestrowa ponownie swoj dziaalno w niezmienionej formie prawnej, rodzaj dziaalnoci taki sam. Czy Wnioskodawca musi zoy deklaracj VAT-7 z uwzgldnieniem remanentu likwidacyjnego, skoro te materiay zostay wykorzystane przy kontynuacji tego samego rodzaju dziaalnoci opodatkowanej podatkiem VAT?
               • 01.10.2015Podatki 2016: Zmiany ws. podatku od rodkw transportowych
                Samorzdy bd mogy umoliwia skadanie deklaracji na podatek od rodkw transportowych rwnie przez internet - wynika z projektw nowych rozporzdze, ktre w tym tygodniu opublikowao Ministerstwo Finansw. Modyfikacji ulegn te wzory DT-1 i DT-1/A. Formularze te zostan dostosowane do zmian w ustawie o podatkach i opatach lokalnych.
                • 30.09.2015Podatki 2016: Zmiany ws. podatku od rodkw transportowych
                 Samorzdy bd mogy umoliwia skadanie deklaracji na podatek od rodkw transportowych rwnie przez internet – wynika z projektw nowych rozporzdze, ktre w tym tygodniu opublikowao Ministerstwo Finansw. Modyfikacji ulegn te wzory DT-1 i DT-1/A. Formularze te zostan dostosowane do zmian w ustawie o podatkach i opatach lokalnych.
                 • 21.08.2015Zawiadczenie o niezaleganiu ze skadkami ZUS przy przetargach
                  Interpelacja nr 33686 w sprawie moliwoci posugiwania si w przetargach elektronicznym zawiadczeniem o niezaleganiu ze skadkami ZUS.
                  • 07.08.2015Podatki 2015: Podatnik zoy wicej deklaracji bez bezpiecznego e-podpisu
                   Resort finansw zamierza rozszerzy list deklaracji i poda, ktre mona skada do organw podatkowych przez internet bez koniecznoci stosowania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowe przepisy wejd w ycie ju z pocztkiem wrzenia.
                   • 06.08.2015Podatki 2015: Podatnik zoy wicej deklaracji bez bezpiecznego e-podpisu
                    Resort finansw zamierza rozszerzy list deklaracji i poda, ktre mona skada do organw podatkowych przez internet bez koniecznoci stosowania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nowe przepisy wejd w ycie ju z pocztkiem wrzenia.
                    • 06.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
                     1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
                     • 03.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
                      1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy ? Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
                      • 29.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. penomocnictw i podpisywania deklaracji
                       Penomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych i zawiadomienia o odwoaniu takich penomocnictw bd mogy by skadane w formie dokumentw elektronicznych – wynika z projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zmiany maj zwizek z utworzeniem nowej instytucji penomocnictwa oglnego.
                       • 26.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. penomocnictw i podpisywania deklaracji
                        Penomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych i zawiadomienia o odwoaniu takich penomocnictw bd mogy by skadane w formie dokumentw elektronicznych – wynika z projektu tzw. duej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zmiany maj zwizek z utworzeniem nowej instytucji penomocnictwa oglnego.
                        • 26.06.2015Stawka VAT na usugi budowlane. Betonowanie to nie dostawa betonu
                         Z uzasadnienia: Trudno jest racjonalnie przyj, e klient zawierajc umowy z podatnikiem chciaby uzyska prawo do dysponowania nietrwa substancj (mieszank betonow) lub te by zainteresowany gruzem betonowym. Faktyczny cel dziaania podatnika by inny i sprowadza si do zabetonowania konkretnej konstrukcji lub elementu obiektu klienta poprzez waciwe uoenie mieszanki betonowej przy uyciu specjalistycznej pompy i wykwalifikowanego personelu. Zatem, czynnoci dokonywane przez podatnika maj charakter wiadczenia usug, gdy usugi towarzyszce dostawie betonu z uwagi na ich wag zyskuj charakter dominujcy w stosunku do dostawy betonu, stanowic przez to dla odbiorcw cel sam w sobie. Do ww. usug naley zastosowa obnion stawk VAT.
                         • 23.06.2015Odliczenie VAT ze skanu faktury papierowej
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy Spka, bdzie dysponowaa tylko elektronicznymi obrazami faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, ktre to faktury bd dokumentoway wydatki na nabycie towarw i usug dajcych prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarw i usug, Spka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w takich fakturach w przypadku zniszczenia postaci papierowej faktur pierwotnie ujtych w przyjtych okresach rozliczeniowych?
                          • 15.06.2015Tre umowy wpywa na rozliczenia VAT
                           Teza: Postanowienia umowne mog mie znaczenie dla sposobu opodatkowania podatkiem VAT (w tym take dla kwestii momentu rozpoznania obowizku podatkowego wedle oglnej zasady z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
                           • 01.06.2015Dorczanie pism. Papierowo czy elektronicznie?
                            Teza: Dorczenie postanowienia (decyzji) do rk adresata w formie papierowej, pomimo wniosku o dorczanie korespondencji za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, ktre nie prowadzi do ograniczenia praw strony w zakresie ochrony jej interesw, nie stanowi naruszenia przepisw postpowania, ktre mogoby mie istotny wpyw na wynik sprawy.
                            • 29.05.2015Podatki 2015: Zmiany w Ordynacji podatkowej a termin skadania deklaracji VAT
                             Pytanie podatnika: Czy w wietle nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa - w brzmieniu obowizujcym od 2015 r. (art. 12 § 5) Spka bdzie postpowa prawidowo, skadajc deklaracje VAT-7, w dzie nastpujcy po dniu ustawowo wolnym od pracy, np. za grudzie 2014 r. w dniu 26 stycznia 2015 r. i przekazujc rwnie kwot nalenego podatku VAT na konto urzdu skarbowego w tym dniu w przypadku, gdy termin na zoenie deklaracji i wpat podatku bdzie przypada na sobot czy niedziel (bd inny dzie ustawowo wolny od pracy)?
                             • 28.05.2015Usugi rachunkowo-ksigowe. Opodatkowane czy zwolnione z VAT?
                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT?
                              • 12.05.2015Czy podatnik ma dostp do wysanej e-deklaracji?
                               W chwili obecnej e-deklaracje mog by skadane za porednictwem portalu podatkowego w czci oglnodostpnej. Podatnik wyraajcy ch zoenia w formie elektronicznej zeznania rocznego o osignitych dochodach moe skorzysta z trzech dostpnych na portalu podatkowym rozwiza: formularzy interaktywnych, aplikacji „e-Deklaracje Desktop” oraz za pomoc usugi wstpnie wypenionych zezna rocznych (PFR). Obecnie, dostp z wykorzystaniem UPO do zoonej w formie elektronicznej deklaracji zaley od tego, z ktrej ze wskazanych powyej cieek podatnik skorzysta - wyjanio Ministerstwo Finansw w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                               • 11.05.2015Czy podatnik ma dostp do wysanej e-deklaracji?
                                Interpelacja nr 32404 w sprawie dostpu podatnika do zoonej e-deklaracji PIT.
                                • 14.04.2015PIT za 2014. Wstpnie wypenione zeznanie podatkowe PFR (Pre-Filled tax Return)
                                 Od poowy marca do koca kwietnia 2015 r. Ministerstwo Finansw udostpnia podatnikom na Portalu Podatkowym usug wstpnie wypenionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2015 adresowane jest do osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, ktre zobowizane s do rozliczenia rocznego za rok 2014 na formularzu PIT-37. Wstpnie wypenione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja Podatkowa udostpnia rozliczenie wycznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. Jest to usuga dla podatnikw rozliczajcych si indywidualnie lub wsplnie z maonkiem.
                                 • 10.04.2015PIT za 2014. Wstpnie wypenione zeznanie podatkowe PFR (Pre-Filled tax Return)
                                  Od poowy marca do koca kwietnia 2015 r. Ministerstwo Finansw udostpnia podatnikom na Portalu Podatkowym usug wstpnie wypenionego zeznania podatkowego. PFR w roku 2015 adresowane jest do osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, ktre zobowizane s do rozliczenia rocznego za rok 2014 na formularzu PIT-37. Wstpnie wypenione zeznanie roczne ma charakter propozycji rozliczenia rocznego. Administracja Podatkowa udostpnia rozliczenie wycznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. Jest to usuga dla podatnikw rozliczajcych si indywidualnie lub wsplnie z maonkiem.
                                  • 02.04.2015Rejestracja dziaalnoci gospodarczej bez opat?
                                   Interpelacja nr 31393 w sprawie zwolnienia przedsibiorcw z czci kosztw rejestracji dziaalnoci gospodarczej.
                                   • 16.03.2015Podatki 2015: Deklaracje CIT na nowych zasadach
                                    W 2015 r. po raz pierwszy wszyscy przedsibiorcy paccy podatek CIT musz zoy zeznania drog elektroniczn. Z kocem marca mija termin zoenia CIT-8 za poprzedni rok. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej EY, dla podatnikw, ktrzy wczeniej nie korzystali z takiej formy skadania deklaracji, oznacza to spore zmiany i konieczno odpowiedniego przygotowania si.
                                    • 13.03.2015Podatki 2015: Deklaracje CIT na nowych zasadach
                                     W 2015 r. po raz pierwszy wszyscy przedsibiorcy paccy podatek CIT musz zoy zeznania drog elektroniczn. Z kocem marca mija termin zoenia CIT-8 za poprzedni rok. Jak wskazuj eksperci firmy doradczej EY, dla podatnikw, ktrzy wczeniej nie korzystali z takiej formy skadania deklaracji, oznacza to spore zmiany i konieczno odpowiedniego przygotowania si.
                                     • 09.03.2015Brak dochodw a podatek od nieruchomoci
                                      Tezy: 1. Okoliczno, e spka z ograniczon odpowiedzialnoci nie uzyskiwaa przychodw z dziaalnoci gospodarczej, pozostaje bez znaczenia dla wykazania, e jest ona przedsibiorc w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), skoro zawizano j w celu zarobkowym, zostaa wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego oraz podja (zwizane ze spornym przedmiotem opodatkowania) czynnoci przygotowawcze, nakierowane na realizacj zaoonych zada gospodarczych.
                                      • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                       Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
                                       • 18.02.2015Moliwo przekazania PIT-11 pracownikowi w formie elektronicznej
                                        Pytanie podatnika: Czy patnik przekazujc podatnikowi imienn informacj PIT-11 za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomoci elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowizek przekazania podatnikowi stosownej informacji? Czy konieczne jest uzyskanie zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 w ww. formie, a jeeli tak, to czy konieczna jest zgoda w formie pisemnej? Czy raport z logowania podatnikw do platformy internetowej bdzie wystarczajcym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?
                                        • 17.02.2015Deklaracje PIT rodzinnych ogrodw dziakowych
                                         Interpelacja nr 30567 do ministra finansw w sprawie umoliwienia rodzinnym ogrodom dziakowym skadania PIT-w w formie papierowej
                                         • 12.02.2015Koniec lutego - termin dla patnikw PIT
                                          Z kocem lutego br. (a dokadnie w dniu 2 marca gdy ostatni dzie lutego przypada w tym roku na sobot) upywa ustawowy termin skadania przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podmioty niepenice funkcji patnika w tym podatku informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40, za 2014 r.
                                          • 11.02.2015Koniec lutego - termin dla patnikw PIT
                                           Z kocem lutego br. (a dokadnie w dniu 2 marca gdy ostatni dzie lutego przypada w tym roku na sobot) upywa ustawowy termin skadania przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podmioty niepenice funkcji patnika w tym podatku informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40, za 2014 r.
                                           • 29.01.2015Podwyszone koszty autorskie dla informatyka
                                            Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do pracownikw – informatykw, zatrudnionych w sposb i na warunkach okrelonych powyej, Spka jako patnik moe zastosowa art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, poprzez okrelenie kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% uzyskanego przychodu w zakresie dotyczcym wynagrodzenia z tytuu stworzonego w ramach stosunku pracy oprogramowania (programu komputerowego), bdcego przedmiotem prawa autorskiego?
                                            • 27.01.2015Przechowywanie zuytej kasy fiskalnej
                                             Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, spóka moe niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji bd dokona jej zbycia do firmy serwisujcej/producenta kas, czy te na Spóce ciy obowizek przechowywania tych urzdze? Czy po dokonaniu odczytu moduu fiskalnego w zwizku z jego wymian, spóka moe niezwocznie przekaza modu fiskalny do utylizacji, czy te na spóce ciy obowizek przechowywania tego urzdzenia?
                                             • 23.01.2015Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. przekazywania ksig i dowodw
                                              Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego rozporzdzenia, ktre dokadnie okreli sposb przesyania przez internet ksig podatkowych, ich czci oraz dowodw ksigowych. Rozporzdzenie jest zwizane z nowelizacj wprowadzajc nowe standardy w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.
                                              • 22.01.2015Podatki 2016: Nowe rozporzdzenie ws. przekazywania ksig i dowodw
                                               Ministerstwo Finansw opublikowao projekt nowego rozporzdzenia, ktre dokadnie okreli sposb przesyania przez internet ksig podatkowych, ich czci oraz dowodw ksigowych. Rozporzdzenie jest zwizane z nowelizacj wprowadzajc nowe standardy w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.
                                               • 22.01.2015MF: E-deklaracje nie przez ePUAP
                                                Ministerstwo Finansw informuje, e deklaracje i informacje podatkowe przesyane drog elektroniczn nie mog by podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyane za porednictwem platformy ePUAP.
                                                • 22.01.2015Wane dla patnikw PIT: Pisemne informacje i PIT-40 do koca stycznia
                                                 Patnicy podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podmioty niepenice funkcji patnika, ktrzy sporzdzaj i przekazuj informacje o wysokoci dochodw (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 dla nie wicej ni piciu podatnikw (osb fizycznych), a ktrzy zdecydowali si na przesanie tych dokumentw w formie pisemnej, maj na to czas do koca stycznia roku nastpujcego po roku podatkowym. Poniewa w tym roku 31 stycznia przypada w sobot, to termin ten upywa z dniem 2 lutego 2015 r. Dodajmy, e obowizek ten dotyczy tylko patnikw i podmiotw skadajcych ww. dokumenty bez porednictwa biura rachunkowego.
                                                 • 21.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                                                  Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowizek ten dotyczy patnikw, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu tego roku, w 2014 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                                                  • 21.01.2015Wane dla patnikw PIT: Pisemne informacje i PIT-40 do koca stycznia
                                                   Patnicy podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podmioty niepenice funkcji patnika, ktrzy sporzdzaj i przekazuj informacje o wysokoci dochodw (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 dla nie wicej ni piciu podatnikw (osb fizycznych), a ktrzy zdecydowali si na przesanie tych dokumentw w formie pisemnej, maj na to czas do koca stycznia roku nastpujcego po roku podatkowym. Poniewa w tym roku 31 stycznia przypada w sobot, to termin ten upywa z dniem 2 lutego 2015 r. Dodajmy, e obowizek ten dotyczy tylko patnikw i podmiotw skadajcych ww. dokumenty bez porednictwa biura rachunkowego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 15 ] nastpna strona »