Ostatni dzień na złożenie PIT-11

28 lutego br. mija termin złożenia do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. Do końca lutego informacje te powinny być również przekazane podatnikowi, przy czym w tym przypadku nie ma znaczenia forma sporządzenia druku - papierowa czy elektroniczna.

Przypomnijmy, że od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. Wyjątkowo, podmioty, które przesyłają informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników, mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.

Uwaga!
Informacje za rok 2017 należy składać wyłącznie na obowiązujących wersjach formularzy, tj.:

 • PIT-8C(8) - Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych; druk ten dotyczy:
  • stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT, tj. stypendium dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendium dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
  • dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT, tj. dochodów z:
   1. odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
   2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
   3. odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
   4. odpłatnego zbycia niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,
   5. objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 • PIT-11(23) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; w druku tym wykazujemy przychody i koszty podatnika, a także zaliczki na podatek i składki ZUS (społeczne i zdrowotne) pobrane przez płatnika ze następujących źródeł przychodów:
  1. należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy oraz komornika sądowego lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, a który przejął jego zobowiązania wynikające z ww. stosunków,
  2. należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
  3. emerytury - renty zagraniczne,
  4. należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym,
  5. świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  6. działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 7-9 ustawy o PIT, w tym umowy zlecenia i o dzieło,
  7. czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,
  8. prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,
  9. należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.

  W PIT-11 wykazujemy także przychody zwolnione od podatku, a mianowicie:

  • przychody otrzymywane z zagranicy, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o PIT, m.in. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego oraz
  • przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.
 • PIT-R(18) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT-1/IFT-1R(13) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w rzeczypospolitej polskiej miejsca zamieszkania.

FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., a także w roku 2018, przepisy pozostawiają tym podmiotom (tj. płatnikom PIT dla nie więcej niż 5 podatników) wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie.

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania formularzy wysyłanych drogą elektroniczną "danymi autoryzującymi" (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących).

Termin składania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R jest różny w zależności od formy ich przesłania:

 • dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc).
 • dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Natomiast pozostali płatnicy, a mianowicie płatnicy PIT dla więcej niż 5 podatników, a także płatnicy PIT dla nie więcej niż 5 podatników, ale korzystujących z pośrednictwa biura rachunkowego, mają obowiązek składania ww. dokumentów (PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) do urzędów skarbowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji:

 • Modułu systemu finansowo-księgowego

  Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

  W tym celu należy:
  1. wejść na stronę Internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
  2. z zakładki e-Deklaracje, z sekcji Struktury dokumentów XML pobrać (klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie) strukturę logiczną,
  3. wysłać dokument elektroniczny z własnej aplikacji,
  4. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

 • Formularzy interaktywnych

  Przy wykorzystaniu formularzy interaktywnych.

  W tym celu należy:
  1. wejść na stronę Internetową www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
  2. pobrać właściwy formularz z zakładki e-Deklaracje, sekcja Formularze
  3. wypełnić formularz,
  4. podpisać go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi,
  5. wysłać dokument,
  6. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

 • Uniwersalnej Bramki Dokumentów

  Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) umożliwiającej składanie dokumentu zbiorczego zawierającego do 20 000 deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R (oznaczonych jako PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ).

  W tym celu należy:
  1. wykorzystać odpowiednią aplikację (moduły) przygotowaną przez producentów oprogramowania zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia,
  2. wypełnić formularz,
  3. podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi,
  4. wysłać dokument do UBD,
  5. pobrać i zachować dla całej wysyłki Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

  UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej) lub przekazać w formie elektronicznej przez ePUAP (do ministra właściwego do spraw finansów publicznych). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

W sytuacji bowiem gdy informacje w imieniu płatnika PIT  i osób niepełniących funkcji płatnika w tym podatku składa pełnomocnik - jest on obowiązany do przesyłania ich w formie elektronicznej.

TERMIN I SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO PODATNIKÓW

Termin i sposób przesyłania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R pozostaje bez zmian niezależnie od formy ich składania urzędowi skarbowemu. Upływa z końcem lutego następującego po roku podatkowym.

Elektroniczny PIT-11 dla podatnika

Przepisy nie określają zasad przekazywania podatnikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników.

Zatem należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu) pod warunkiem, ze zachowano wzór informacji PIT-11.

Należy pamiętać, że jednym z koniecznych elementów prawidłowego i skutecznego przekazania informacji PIT-11 drogą elektroniczną jest uzyskanie zgody pracowników/zleceniobiorców. Bez znaczenia pozostaje forma zgody. Może być ona zarówno pisemna jak i ustna.

Powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2018 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.438.2017.1.JK2.

Red.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...