Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 05.06.2013VAT: Rozliczenie korekty faktury wewnętrznej
  Pytanie podatnika: Czy obniżenie kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej wewnętrznej faktury korygującej powinno nastąpić w deklaracji VAT za okres, w którym została ujęta pierwotna faktura wewnętrzna?
  • 28.05.2013Podatki na świecie: Irlandia jedną z bezpieczniejszych przystani
   Irlandia to trzecia najbardziej popularna wśród amerykańskich firm bezpieczna „przystań podatkowa” – donosi brytyjski „The Sunday Times”. Kraj ten wyprzedzają pod tym względem jedynie Holandia i Luksemburg. Z zalet wyspiarskiego systemu podatkowego korzystają głównie duże przedsiębiorstwa.
   • 28.05.2013Miejsce prowadzenia działalności w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
    Pytanie podatnika: Co uznaje się za miejsce prowadzenia działalności, które należy zgłosić w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, w którym przechowuje swoje towary i z którego przewozi je dalej do swoich kontrahentów w celu sprzedaży? Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia w zgłoszeniu aktualizującym magazynu, który podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, który dostosowuje do potrzeb prowadzenia działalności czy też budynku wynajmowanego w całości dla kontrahentów, nie prowadząc w nim w ogóle własnej działalności?
    • 14.05.2013VAT: Udostępnianie współpracownikom telefonów i samochodów
     Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - współpracownikami. Są to umowy o świadczenie usług w zakresie m.in.: informatyki, outsourcingu, rekrutacji, zarządzania, sprzedaży usług (spółka nie zawiera umów o pracę, umów zlecenia, ani umów o dzieło). Czy udostępnianie współpracownikom telefonów komórkowych i opłacanie faktur za telefony oraz udostępnianie samochodów osobowych na warunkach opisanych w przedstawionej sytuacji, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
     • 30.04.2013Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów – zmiany od 1 kwietnia 2013 r.
      Od 1 kwietnia 2013 r. wśród przepisów ustawy o VAT, które uległy zmianie, są te dotyczące nieodpłatnego przekazania towarów. Pomijając kwestie historycznego sporu między podatnikami a organami podatkowymi co do jego zastosowania, warto wspomnieć o zmianach, które weszły w życie w tym zakresie.
      • 30.04.2013VAT: Skutki sprzedaży samochodu ciężarowego
       Pytanie podatnika: Czy sprzedaż samochodu ciężarowego użytkowanego w spółce od 15 marca 2010 roku jest zwolniona od podatku od towarów i usług i czy okres używania i eksploatacji samochodu przez firmę w czasie trwania umowy leasingu wlicza się do okresu używania?
       • 22.04.2013Prezenty o małej wartości i próbki a VAT. Co nowego od kwietnia 2013 r.?
        Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju to co do zasady jedne z czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie ustawa wskazuje, w jakich przypadkach opodatkowaniu podlegać będzie również nieodpłatna dostawa towarów bądź świadczenie usług. Regułom opodatkowania świadczeń nieodpłatnych nie podlegają dwie czynności: przekazanie prezentów o małej wartości oraz przekazanie próbek.
        • 16.04.2013Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód w PIT
         Wartość nieodpłatnego świadczenia, wynikającego z udzielenia spółce komandytowej nieoprocentowanej pożyczki przez jej wspólnika, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi także przychód tego wspólnika z udziału w spółce, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
         • 03.04.2013Polska straci narodowego przewoźnika. LOT pójdzie na sprzedaż
          Rząd zamierza pozbyć się Polskich Linii Lotniczych LOT – we wtorek Rada Ministrów przyjęła ustawę uchylającą dotychczasowe przepisy, które ograniczały możliwość prywatyzacji narodowego przewoźnika.
          • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
           Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
           • 26.03.2013VAT: Przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej
            Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej w celu wykonywania obowiązków służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
            • 08.03.2013Transformatory jako budowle w podatku od nieruchomości
             Z uzasadnienia: Transformatory z wszelkiego rodzaju przewodami, umieszczone na słupach energetycznych lub fundamentach żelbetowych, tworzą całość techniczno-użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie budowle są siecią elektroenergetyczną i należy je postrzegać jako funkcjonalną całość, bo jedynie przy takim ujęciu spełniają funkcję, dla której zostały wzniesione. Opodatkowaniu podlegają nie same transformatory, ale sieć elektroenergetyczna jako całość, w skład której te transformatory wchodzą.
             • 20.02.2013Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków
              Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości przeznaczonej do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską, gdy przedmiotowa faktura jest wystawiona na imię obojga małżonków, w tym na jednego z nich będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabywającego powołaną nieruchomość do celów swojej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?
              • 18.02.2013Opodatkowanie VAT udostępniania składników majątku
               Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne udostępnienie kontrahentowi (Świadczeniodawcy) składników majątkowych Wnioskodawcy na czas wykonania umowy o świadczenie usług, jak również ponoszenie przez Wnioskodawcę kosztów związanych z używaniem tych składników majątkowych przez Świadczeniodawcę, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
               • 15.02.2013Nabycie i przekazanie wycieczki a rozliczenie VAT
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca przekazując wycieczki zwycięzcom programu ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawca przy zakupie wycieczek, które mają zostać przekazane jako nagroda w programie promocyjnym ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?
                • 13.02.2013Zamówienia publiczne - pozycja podwykonawców zostanie wzmocniona
                 Biorący udział w realizacji zamówień publicznych podwykonawcy uzyskają większą ochronę – zmiany ws. gwarancji i zapewniania terminowości zapłaty przewiduje nowelizacja zgłoszona przez Urząd Zamówień Publicznych. Projekt został przyjęty we wtorek przez rząd.
                 • 12.02.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                  Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                  • 11.02.2013VAT: Przekazanie towarów do utylizacji
                   Pytanie podatnika: Na stanie magazynowym Wnioskodawca posiada towary handlowe i materiały, które miały zostać sprzedane bądź zużyte do napraw gwarancyjnych lub modelowania środowiska klienta przy diagnostyce serwisowej. Ponieważ ww. sprzęt utracił swoją wartość handlową Spółka zamierza go zutylizować. Czy Spółka ma obowiązek od przekazanych do utylizacji towarów naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek należny?
                   • 31.01.2013Gospodarka w stagnacji. Poprawa być może dopiero za rok
                    Ubiegły rok przyniósł wyraźny spadek dynamiki wzrostu PKB. W kolejnych kwartałach było to odpowiednio 3,6%, 2,3%, 1,4% oraz 0,7%. Kontynuacja negatywnego trendu jest niemal pewna. Otwarte pozostaje pytanie, czy do odbicia w górę dojdzie już w drugiej połowie 2013 r. Część ekonomistów jest zdania, że stagnacja może trwać dłużej.
                    • 31.01.2013Leasing operacyjny a finansowy – podstawowe różnice
                     Umowy leasingu funkcjonują zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa podatkowego. Przepisy te wzajemnie się uzupełniają. Kodeks cywilny określa zasady zawierania umów leasingu, ustawy o podatku dochodowym oraz podatku VAT – podatkowe skutki takich umów.
                     • 29.01.2013Skutki nabycia wierzytelności w formie aportu
                      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
                      • 29.01.2013Ubezpieczenie pracowników a przychód do opodatkowania PIT
                       Pytanie podatnika: Jak rozliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia, jeśli nie jest też możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 22.01.2013Wadium jako koszt uzyskania przychodów
                        Pytanie podatnika: Czy utracona część wadium, w związku z odstąpieniem od przetargu, stanowi koszt uzyskania przychodu?
                        • 22.01.2013Termin zapłaty podatku od towarów i usług
                         Interpelacja nr 10883 do ministra finansów w sprawie projektowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
                         • 17.01.2013Świadczenia dla pracowników ze środków obrotowych a VAT
                          Pytanie podatnika: Spółka zakupuje dla pracowników ze środków obrotowych świadczenia sportowe (pakiet obejmujący wstęp na obiekty sportowe oraz pakiet w ramach którego użytkownicy są uprawnieni do udziału w zajęciach sportowych), a także bilety do kina i karnety na basen (dodatkowe bilety). Ze świadczeń sportowych pracownicy będą mogli skorzystać za częściową odpłatnością, natomiast z dodatkowych biletów - nieodpłatnie. Czy spółka powinna naliczać podatek VAT wyłącznie od wartości świadczeń, którymi są obciążani pracownicy, a kwota potrącona z pensji pracownika powinna być rozpoznana jako wartość brutto? Czy spółka powinna naliczać podatek VAT od nieodpłatnego przekazania dodatkowych biletów pracownikom?
                          • 16.01.2013Koszty uzyskania przychodów: Występ artystyczny podczas firmowej imprezy
                           Z uzasadnienia: Wydatki na występy artystyczne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na ich reprezentacyjny charakter. Zasadniczym bowiem celem organizacji występów artystycznych, koncertów muzycznych i bankietu jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy podatnika, a nie reklama jego produktów lub marki. Warunkiem potraktowania występu artystycznego, koncertu lub bankietu towarzyszących konferencji, jako reklamy, musi być to, że zasadniczym celem takiego zdarzenia jest reklamowanie produktów lub firmy podatnika. Innymi słowy, reklama ma mieć formę np. występu artystycznego.
                           • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
                            Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                            • 10.01.2013Ustawy deregulacyjne: Będzie wyższy limit dla ryczałtu?
                             Interpelacja nr 10609 do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia kwoty przychodów uprawniającej do rozliczania podatkowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego
                             • 03.01.2013Amortyzacja środków trwałych przejętych po zmarłym mężu
                              Pytanie podatnika: W czerwcu 2012 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym przez cały okres małżeństwa łączyła Wnioskodawczynię małżeńska wspólność majątkowa. Na podstawie testamentu Wnioskodawczyni odziedziczyła m.in. przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez męża w formie działalności indywidualnej. Wnioskodawczyni postanowiła kontynuować działalność męża. Czy zastosowany przez Wnioskodawczynię sposób wyceny i amortyzacji przejętych środków trwałych na podstawie art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowy?
                              • 28.12.2012"Rewolucja" w prawie pocztowym już w przyszły wtorek
                               W przyszły wtorek (1 stycznia 2013 r.) w życie wejdzie nowe Prawo pocztowe. Poczta Polska utraci monopol na przyjmowanie i doręczanie listów o masie poniżej 50 gram. Wzmocnieniu ulegnie pozycja konsumentów. Ustawa została podpisana w czwartek przez prezydenta.
                               • 28.12.2012Wynajem nieruchomości firmy a zryczałtowany podatek dochodowy
                                Interpelacja nr 10607 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów przedsiębiorców z wynajmu nieruchomości wykorzystywanej na działalność gospodarczą, a będącej środkiem trwałym przedsiębiorstwa
                                • 21.12.2012Wartość początkowa środka trwałego zakupionego na raty w walucie obcej
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca złożył zamówienie do spółki Y GmbH na talerz obrotowy do wtryskarki. Na podstawie złożonego zamówienia została podpisana umowa kupna-sprzedaży, z której wynika, że: cena zakupionego talerza wyniosła 73 tys. EUR, warunki płatności zostały ustalone w następujący sposób: 10% zaliczki, pozostała kwota to 24 miesięczne raty w kwocie 2 971,43 EUR, po zapłaceniu ostatniej raty lub wpłacie pozostałej kwoty talerz przechodzi na własność kupującego, raty są płatne każdorazowo na koniec danego miesiąca, termin zapłaty 10 dni. Jak ustalić wartość początkową ww. środka trwałego?
                                 • 17.12.2012Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie samochodów osobowych na rzecz pracowników spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                  • 14.12.2012Kodeks pracy: Zmiany już niemal pewne
                                   Część elementów z tzw. ustawy antykryzysowej zostanie na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy – zapowiedział minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy.
                                   • 14.12.2012VAT: Nieodpłatne przekazanie towarów – określenie podstawy opodatkowania
                                    Pytanie podatnika: Czy do podstawy opodatkowania nieodpłatnie towarów należy doliczać wartość należności celnych z tytułu ich importu? Czy do podstawy opodatkowania nieodpłatnie przekazywanych towarów należy doliczać koszty transportu poniesione przez Wnioskodawcę w związku z ich importem?
                                    • 06.12.2012Podatki na świecie: Irlandia wprowadza nowy podatek
                                     W środę irlandzki rząd przedstawił kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on oszczędności na poziomie 3,5 mld euro, z czego 2,25 mld to cięcia wydatków, a pozostała część – dodatkowe wpływy z podatków. Najwięcej kontrowersji wzbudziła zapowiedź wprowadzenia od lipca 2013 r. nowego podatku od nieruchomości (property tax). Jego wysokość będzie ściśle uzależniona od rynkowej wartości nieruchomości.
                                     • 06.12.2012Związki zawodowe powinny stracić przywileje?
                                      Związki zawodowe powinny stracić część swoich przywilejów – twierdzą fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ich zdaniem, etaty związkowe nie powinny być dłużej opłacane przez pracodawcę.
                                      • 06.12.2012Ulga na złe długi przy nieodpłatnym nabyciu przedsiębiorstwa
                                       Pytanie: Ja i moja żona prowadziliśmy działalność gospodarczą w dziedzinie transportu jako oddzielne podmioty. Między nami nie ma rozdzielności majątkowej, a zyski z obu firm stanowiły nasz wspólny dochód. W lipcu tego roku żona zakończyła działalność, a firmę wraz z jednym samochodem i zobowiązaniami przekazała mi nieodpłatnie. Niedawno minął termin 180 dni od niezapłaconej faktury VAT przez kontrahenta w firmie żony. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej na „złe długi” w stosunku do dłużnika żony?
                                       • 30.11.2012Bonusy świąteczne dla pracowników. Tym razem będzie skromniej
                                        Zgodnie z tradycją, część pracodawców obdaruje w grudniu swoich pracowników świątecznymi prezentami. – Niestety, w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego, więcej firm niż zazwyczaj zdecyduje się jedynie na symboliczne podarunki, albo zupełnie zrezygnuje z obdarowywania pracowników – przewiduje ekspert PKPP Lewiatan, Monika Zakrzewska.
                                        • 27.11.2012Majątek likwidowanej spółki a VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy przekazanie majątku (nieruchomości) w ramach likwidacji spółki z o.o. wspólnikowi, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu VAT?
                                         • 22.11.2012Podatki na świecie: Google pod lupą francuskiego rządu
                                          Francuski rząd prowadzi rozmowy z Google na temat tego, ile francuski oddział potentata IT płaci nad Sekwaną podatków – donosi agencja Reutera. Organy podatkowe badają, czy firma nie wykorzystuje zależnej spółki z Irlandii do unikania podatków dochodowych we Francji.
                                          • 21.11.2012Prawo antymonopolowe do zmiany? Przedsiębiorcy są przeciwko
                                           Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. prawo antymonopolowe), przewidujące m.in. uproszczenie i skrócenie niektórych procedur. Część propozycji zgłoszonych przez UOKiK budzi jednak sporo zastrzeżeń wśród przedsiębiorców.
                                           • 21.11.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT skomplikują życie przedsiębiorcom?
                                            Interpelacja nr 9382 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w sposobie naliczania podatków
                                            • 13.11.2012Spotkania biznesowe z kontrahentami w kosztach podatkowych
                                             Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizację spotkania w miejscowości, w której spółka nie ma biura stanowią koszty reprezentacji i nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów . Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, czy w danej miejscowości spółka posiada biura. Wydatki na spotkania zawsze stanowić będą koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich.
                                             • 06.11.2012Wzrosną opłaty za wywóz śmieci
                                              Jeśli gminy powierzą odbiór oraz przetwarzanie odpadów własnym, czyli zazwyczaj mało efektywnym, przedsiębiorstwom, to opłaty za wywóz śmieci będą systematycznie rosnąć – ostrzega PKPP Lewiatan.
                                              • 06.11.2012Zakup koncesji a koszty uzyskania przychodu
                                               Podatnicy pragnący podjąć działalność na polu reglamentowanym przez państwo muszą częstokroć ponosić wydatki związane z uzyskaniem koncesji. Należy przy tym rozróżnić wydatki bezpośrednio ponoszone na pozyskanie koncesji oraz wydatki dodatkowe – niezbędne w procesie pozyskiwania koncesji (analizy, plany działania, raporty, dokumentacja projektowa itp.).
                                               • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                                Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                                • 31.10.2012VAT: Przekazanie towarów na cele promocji
                                                 Pytanie podatnika: Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja wyrobów z mięsa oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów podejmuje szereg działań o charakterze promocyjnym. Czy przekazanie załączonego do wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas itp. objętych promocją grilla nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy od przekazanego grilla?
                                                 • 24.10.2012Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy
                                                  Interpelacja nr 8597 do ministra gospodarki w sprawie kontrowersji wokół maksymalnego czasu trwania kontroli w przedsiębiorstwie
                                                  • 18.10.2012Przekazanie budynku na cele osobiste a obowiązek korekty VAT
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w latach 1996-1999 poniósł wydatki na budowę budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego. Podatek od towarów i usług od poniesionych wydatków został odliczony. Budynek przeznaczono na wynajem. W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na jego modernizację. Podatek naliczony od tych wydatków został odliczony. W bieżącym roku Wnioskodawca zamierza wycofać budynek z działalności i przeznaczyć na własne potrzeby. Czy przekazanie ww. budynku będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] ... [ 24 ] następna strona »