Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

część przedsiębiorstwa

 • 12.10.2012Akcyza od samochodów typu pick-up
  Interpelacja nr 8444 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania samochodów typu pick-up do nomenklatury
  • 05.10.2012Optymalizacja podatkowa. Rozliczenie dochodów akcjonariuszy w SKA
   Pytanie podatnika: Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
   • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
    Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
    • 02.10.2012Kiedy nota korygująca, kiedy faktura korygująca
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez Niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (są wystawione na Ośrodek), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
     • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
      Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
      • 01.10.2012Podatek od prywatnych nieruchomości niewykorzystywanych w działalności gospodarczej
       Z uzasadnienia: Budynki i grunty stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zawsze powinny być opodatkowane stawkami podwyższonymi. Dotyczy to sytuacji, gdy nieruchomości te nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, a przez to nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Zatem, nieruchomości będące w posiadaniu osoby fizycznej, które nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, tj. nie są i potencjalnie nie mogą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych przez prowadzącego przedsiębiorstwo, powinny być opodatkowane według stawki podstawowej.
       • 20.09.2012Korygowanie błędów w otrzymanej fakturze
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić noty korygujące w przypadku faktur dokumentujących nabycie przez niego towarów i usług wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, które to faktury zawierają nieprawidłowe dane identyfikacyjne wiążące się z nabywcą (nieprawidłowa nazwa i NIP), podczas gdy podmiotem dokonującym zakupu towarów i usług był Wnioskodawca?
        • 18.09.2012Spółka komandytowo-akcyjna: Rozliczenie dywidendy w naturze
         Pytanie podatnika: Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze powstanie po stronie komplementariusza - osoby prawnej - przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
         • 12.09.2012Wycieczka dla klientów firmy i VAT
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej, w celach promocyjnych stosuje programy lojalnościowe dla swoich klientów, polegające na gromadzeniu punktów i ich wymianie na nieodpłatne świadczenie usługi polegającej na przekazaniu praw do uczestnictwa w wycieczce. Ilość zgromadzonych punktów uzależniona jest od wartości zakupów w hurtowni Wnioskodawcy. Nagrody nie podlegają wymianie na towar lub inne produkty, nie przewiduje się też możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę. Czy bezpłatne wydanie w ramach programu lojalnościowego nagród w postaci wycieczek dla klientów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
          • 11.09.2012Podatek od nieruchomości przedsiębiorcy
           Art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych należy rozumieć w ten sposób, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ten nie musi być jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, wymienionym w art. 3 ust. 1 ww. ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 07.09.2012Usługi spedycji międzynarodowej a stawka VAT. Opodatkowanie transportu
            Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi spedycji międzynarodowej, jako usługi transportu międzynarodowego, są opodatkowane według preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy VAT?
            • 04.09.2012Skutki przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o.o.
             Pytanie podatnika: Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?
             • 03.09.2012Firmy masowo marnują papier
              W ciągu miesiąca firmy w Polsce marnują ok. 464 mln kartek papieru – wynika z najnowszego raportu pn. „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce”, przygotowanego przez firmę doradczą KPMG. Miesięcznie firmy wykorzystują przeszło 11 mln ryz papieru A4, jednak średnio aż 8.2% wydruków jest marnowanych. Oznacza to stratę ok. 50 kartek w przeliczeniu na jednego pracownika.
              • 03.09.2012Praca na statku w rozliczeniu rocznym
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody z pracy najemnej na statkach eksploatowanych (zarządzanych) w komunikacji międzynarodowej przez armatora/pracodawcę posiadającego faktyczny (efektywny) zarząd we Francji. Wnioskodawca nie uzyska w roku podatkowym żadnych innych dochodów w Polsce lub zagranicą, które podlegałyby łączeniu z ww. dochodami. Czy Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Polsce i będzie obowiązany do złożenia zeznania podatkowego w związku z uzyskaniem dochodów z ww. źródła?
               • 31.08.2012Faktura za towar otrzymana z opóźnieniem – ujęcie w PKPiR
                Sytuacje, kiedy przedsiębiorca otrzymuje zamówiony towar wraz z fakturą z pewnym opóźnieniem, nie należą do rzadkości. Powstaje wówczas wątpliwość, jak zaksięgować taką fakturę.
                • 30.08.2012Skutki nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz małżonka
                 Przekazanie towaru między małżonkami, w sytuacji gdy przekazujący jest podatnikiem VAT, co do zasady, będzie podlegać przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych. Inaczej będzie jednak w przypadku przekazania zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do tej czynności przepisów o VAT bowiem nie stosuje się.
                 • 28.08.2012Banki redukują zatrudnienie
                  Część banków już zredukowała lub dopiero zamierza zredukować zatrudnienie. Większość z nich tłumaczy to koniecznością poprawy swojej efektywności finansowej. Zdaniem ekspertów firmy doradztwa personalnego Page Personnel, tracący pracę bankowcy mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w branży faktoringowej, która notuje obecnie rekordowe wzrosty.
                  • 22.08.2012Sektor MSP chce utrzymać zatrudnienie
                   Pomimo pogarszających się warunków gospodarczych działające w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa zamierzają w większości utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia – wynika z cyklicznego badania „Monitoring sektora MSP w latach 2010-2012", przeprowadzanego przez CBOS na zlecenie PKPP Lewiatan.
                   • 16.08.2012Bezrobocie wysokie, ale wciąż brakuje specjalistów
                    Bezrobocie w Polsce wyniosło na koniec lipca 12,3%. Analitycy i eksperci przewidują jego wyraźny wzrost w kolejnych miesiącach, nawet do 14%. Mimo to spora część firm ma nadal problemy ze znalezieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jak wynika z ostatniego badania ManpowerGroup, z takim kłopotem zmaga się 37% pracodawców w Polsce i 34% na świecie.
                    • 08.08.2012Zwolnienia chorobowe – firmy płacą za nadużycia
                     W 2011 r. zwolnienia chorobowe pracowników kosztowały pracodawców i ZUS ok. 18 mld zł. Kontrole przeprowadzane przez ZUS pokazują, że w ok. 10% przypadków zwolnienia są nienależne. Pracodawcy RP apelują o wypracowanie rozwiązań, które mogłyby ograniczyć skalę nadużywania prawa do wynagrodzeń chorobowych.
                     • 02.08.2012Sprzedaż części przedsiębiorstwa a PCC
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP, zamierza dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zbycie wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów, a mianowicie środków trwałych, znaku firmowego, zapasów towarów, należności, a po stronie pasywów na wartość zobowiązań. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?
                      • 30.07.2012Pomoc prawna z urzędu a podatek PIT
                       Bez znaczenia dla wykładni przepisów art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje fakt czy pomoc prawna świadczona jest na podstawie umowy z mocodawcą, czy też świadczona jest z urzędu. Pełnomocnictwo procesowe ma bowiem zawsze charakter osobisty. Sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu nie ma znaczenia dla oceny podatkowego charakteru jego przychodów. Dla powstania przychodu oraz dochodu na poziomie spółki, a więc przedsiębiorcy, bez znaczenia jest sposób w jaki doszło do wykonywanej danej usługi przez radcę prawnego. Obojętne jest czy pomoc prawna świadczona dla klienta wynika wyłącznie z umowy cywilnoprawnej, a więc świadczona jest z wyboru, czy jest wynikiem zlecenia jej z urzędu w trybie właściwym dla stosunków publicznoprawnych i z udziałem samorządu radcowskiego. Osobisty charakter usług świadczonych na zlecenie sądu nie przesądza o tym, że przychody spółki realizowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 26.07.2012VAT: Nieodpłatne świadczenie usług na cele niezwiązane z działalnością
                        Pytanie podatnika: Zdarzają się sytuację, że spółka zakupuje np. usługę hotelową czy gastronomiczną i przekazuje ją nieodpłatnie w celach niemających związku z działalnością gospodarczą (np. zapewnia nocleg w hotelu kontrahentowi przybywającemu na spotkanie). Czy podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarcza podatnika, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego spółka nabywa usługi, które następnie przekazuje nieodpłatnie?
                        • 24.07.2012Rządowy plan prywatyzacji nierealny?
                         Minister Skarbu Państwa na ostatnim posiedzeniu rządu przedstawił plany prywatyzacji na lata 2012-2013. W pierwszym półroczu tego roku uzyskano niecałe 38% (w ujęciu wartościowym) wpływów zakładanych na cały bieżący rok. – Pełne wykonanie pozostałej części planu jest mało realne – komentuje Business Centre Club.
                         • 20.07.2012Zwrot podatku podróżnym a 0-proc. stawka VAT
                          Pozbawienie podatnika - sprzedawcy wynikającego z art. 129 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawa do stosowania stawki 0 % podatku, w stosunku do dostawy towarów wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej, od których dokonał on zwrotu podatku podróżnemu, tylko z uwagi na to, że podatnik ten nie spełnił formalnych warunków informacyjnych, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, narusza zasadę proporcjonalności, wyrażoną w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 13.07.2012Pensje prezesów wzrosły w ciągu roku o 25%
                           Kryzys nie dotyka prezesów największych spółek giełdowych. Pensje prezesów wzrosły w ciągu ostatniego roku o 25%, a członków zarządów o 18%. Najlepiej zarabiają osoby zarządzające firmami z sektora mediów i rozrywki (średnio ok. 2,88 mln zł rocznie) oraz sektora ubezpieczeniowego (ok. 2,82 mln zł) – wynika z ostatniego badania PwC pn. „Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku”.
                           • 13.07.2012Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA
                            Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 12.07.2012Biznesplan w kosztach podatkowych
                             Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... .Wcześniej jednak poniosła koszty, pokryte ze środków własnych, opracowania biznesplanu projektu . Czy wydatki na przygotowanie ww. biznesplanu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                             • 12.07.2012Prawo do odliczenia VAT od zakupu produktów spożywczych
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracowników organizuje dwa razy w roku spotkania (przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia). Na tych spotkaniach Zainteresowany przedstawia sytuację gospodarczo-ekonomiczną firmy i jednocześnie składa życzenia pracownikom. Zebrania są organizowane na terenie zakładu, w jednym z działów firmy i w czasie godzin pracy. Przy okazji tych zebrań pracodawca kupuje ciastka, owoce, cukierki, którymi częstuje pracowników. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur na zakupy ww. produktów spożywczych i czy ma obowiązek wykazania VAT należnego od tych faktur?
                              • 11.07.2012Rusza program dotacji na zwiększenie energooszczędności
                               Już w przyszły poniedziałek (16 lipca) rozpocznie się nabór wniosków do programu „Efektywne wykorzystanie energii”. Przedsiębiorcy mogą liczyć w sumie na 170 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje będzie można przeznaczyć na audyty energetyczne i inwestycje zwiększające energooszczędność.
                               • 11.07.2012Reklama i reprezentacja jako koszty firmy. Wystawność i okazałość bez znaczenia?
                                Termin „reprezentacja” należy rozumieć jako „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”, a nie „wystawność, okazałość, wytworność”. Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji nr IPTPB3/423-98/12-4/GG z 19 czerwca 2012 r.
                                • 11.07.2012Dochody z podatku od środków transportowych a remonty dróg
                                 Interpelacja nr 5295 do ministra finansów w sprawie rozważenia zmian w zakresie naliczania, poboru i wykorzystania podatku od środków transportu
                                 • 10.07.2012Pakiety medyczne dla pracowników – skutki w VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych jest czynnością opodatkowaną VAT?
                                  • 06.07.2012Rozliczenie przychodów i kosztów przy podziale spółki
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
                                   • 25.06.2012Poczta Polska do zmiany – raport NIK
                                    Poczta Polska za długo zwlekała z przeprowadzeniem zmian i nie wykorzystała szansy na dostosowanie się do rynku otwieranego dla innych operatorów pocztowych – wynika z raportu NIK.
                                    • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
                                     Podwyższenie wartości prezentów od których nie trzeba płacić podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyższenie stawek podatku na niektóre towary i usługi (m.in. lody, gotowe posiłki i dania), opodatkowanie stawką podstawową (obecnie zwolnionych) niektórych usług pocztowych, zmiana zasad ustalania obowiązku podatkowego, a także utrzymanie do końca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych, to niektóre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez resort finansów. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
                                     • 21.06.2012Alkohol w kosztach uzyskania przychodów
                                      Z uzasadnienia: Wydatki na napoje alkoholowe dla kontrahentów podatnika nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są wydatkami na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), wyłączonymi z kosztów uzyskania przychodów. Także wydatki na alkohol podawany podczas szkoleń pracowników nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ ze względu na brak związku z celem, dla którego szkolenia są organizowane, nie mogą być uznane za wydatki poniesione w celach określonych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
                                      • 20.06.2012MF: Ubezpieczenie samochodu demonstracyjnego jako koszt podatkowy
                                       Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w kwestii przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie komunikacyjne tzw. samochodów demonstracyjnych, stanowiących własność przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane salony sprzedaży samochodów, uprzejmie wyjaśniam.
                                       • 19.06.2012Rynek pracy – może być jeszcze gorzej?
                                        Tak zwane kręgi decydenckie podchodzą coraz bardziej sceptycznie do przyszłego rozwoju sytuacji na rynku pracy. Przeszło połowa (54%) polityków, urzędników, ekspertów i dziennikarzy źle ocenia obecną sytuację na rynku pracy, a jedynie 11% uważa ją za dobrą – wynika z badania zrealizowanego przez firmę 4P research mix na zlecenie PKPP Lewiatan.
                                        • 19.06.2012Usługi kulturalne a opodatkowanie VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy organizowanie imprez kulturalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy usługi kulturalne mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT?
                                         • 13.06.2012Opodatkowanie podwyższenia wartości nominalnej udziałów
                                          W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowoutworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 13.06.2012VAT: Nieodpłatne przekazanie materiałów ekspozycyjnych
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wyłącznej dystrybucji wyrobów jubilerskich marki A na rynku polskim. W celu zwiększenia sprzedaży spółka udostępnia punktom sprzedaży (np. sklepom) różnego rodzaju materiały ekspozycyjne lub, służące informowaniu klientów o asortymencie spółki oraz przekazywaniu wszelkich treści dotyczących oferty, tj. standy, ekspozytory, prezentery, gabloty i inne. Czy nieodpłatne udostępnianie ww. materiałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                           • 11.06.2012Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury lotniczej
                                            Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.
                                            • 06.06.2012Amortyzacja znaku towarowego
                                             Pytanie podatnika: Od jakiego momentu spółka będzie uprawniona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znaków towarowych, które obecnie znajdują się w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym i, konsekwentnie, dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych znaków stanowiących koszt uzyskania przychodów spółki? W jakiej wartości należy ustalić wartość początkową powyższych znaków dla potrzeb amortyzacji podatkowej?
                                             • 06.06.2012Przekazanie towarów do utylizacji a podatek VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy od przekazanych do utylizacji towarów, wyprodukowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży, należy naliczyć i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT należny)?
                                              • 05.06.2012Usługi doradcze: Odliczenie VAT z faktury od wynagrodzenia za efekt
                                               Dodatkowego wynagrodzenia (za efekt) nie można uznać za wydatki stanowiące część ogólnych kosztów spółki, które spełniałyby wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie występuje tutaj związek pośredni, polegający na tym, że środki wypłacone pełnomocnikowi w postaci dodatkowego wynagrodzenia posłużą do zwiększenia sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 maja 2012 r. nr IPTPP1/443-151/12-4/MW.
                                               • 01.06.2012Darowizna budynku a skutki w VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy darowizna budynku będzie wyłączona spod regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1, jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
                                                • 31.05.2012Sprawozdanie z działalności jednostki
                                                 Sprawozdanie z działalności jednostki jest ważnym dokumentem. Obowiązek jego sporządzenia dotyczy spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Poza tym muszą je przygotowywać również towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe.
                                                 • 24.05.2012Transakcje na rynku wierzytelności: Faktoring
                                                  Faktoring jest umową nienazwaną, czyli niezapisaną wprost w kodeksie cywilnym, wobec czego, zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierają umowę wedle swojego uznania, byleby tylko jej treść nie była sprzeczna z przepisami kodeksu. Umowę faktoringu zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę.
                                                  • 21.05.2012Grunty w ewidencji środków trwałych
                                                   Pytanie podatnika: Czy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy wykazać tylko taką część gruntu, która jest faktycznie wykorzystywana w prowadzonej działalności oraz jak należy ustalić jej wartość początkową?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] ... [ 24 ] następna strona »