Obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych

Dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wiąże się z obowiązkami nakładanymi przez ustawy podatkowe. Z pojęciem podmiotów powiązanych mamy do czynienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej również jako: ustawa o CIT). Podobne terminy zawiera umowa o rachunkowości (pojęcie jednostek powiązanych zdefiniowane w art. 3 ust. 43 ww. ustawy) oraz kodeks spółek handlowych (pojęcie spółki powiązanej zdefiniowane w art. 4 § 1 pkt. 5 ww. ustawy). Niemniej przedmiotem dalszych rozważań będą tylko obowiązki podmiotów powiązanych, do których odnosi się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Partner cyklu publikacji: Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

https://wmalinowski.pl/

Pojęcie podmiotów powiązanych.

Punktem wyjścia do ustalenia obowiązków sprawozdawczych podmiotów powiązanych jest zdefiniowanie pojęcia „podmiotów powiązanych”. W świetle art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy o CIT za podmiot uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład. Z kolei podmiotami powiązanymi, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy są:

1.     podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

2.     podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

¾    ten sam inny podmiot lub

¾    małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

3.     spółka niemającą osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub

4.     podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółka kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Z kolei przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa powyżej, rozumie się:

1.     posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

¾    udziałów w kapitale lub

¾    praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

¾    udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

·       wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

·       najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

·       sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo;

lub

2.     faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.     pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Ponadto, jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane
z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

 

Inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

Oprócz podmiotów powiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych są zobowiązani także:

1.     podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł,

2.     podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe) oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. Domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Przesłanki do określenia obowiązku prowadzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy, która prezentuje relacje pomiędzy tymi podmiotami. Celem dokumentacji jest wykazanie, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Innymi słowy, celem przygotowania dokumentacji jest wykazanie rynkowego charakteru transakcji.

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych uzależniony jest od wartości realizowanej transakcji kontrolowanej w danym roku obrotowym. Przedmiotową dokumentację należy sporządzić dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto (tj. pomniejszona o podatek VAT), przekracza w roku obrotowym określone progi dokumentacyjne:

1.     10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2.     10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej. Wartość tej transakcji odpowiada:

¾    wartości kapitału - w przypadku pożyczki i kredytu;

¾    wartości nominalnej - w przypadku emisji obligacji;

¾    sumie gwarancyjnej - w przypadku poręczenia lub gwarancji;

¾    wartości przypisanych przychodów lub kosztów - w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;

¾    wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej - w przypadku pozostałych transakcji;

3.     2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4.     2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

5.     100 000 zł - w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, niezależnie od rodzaju transakcji (tzw. transakcje zawierane z „rajami podatkowymi”).

Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

1.     jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz

2.     kryteria porównywalności określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2018 poz. 2491 z późn. zm.) oraz

3.     następujące metody weryfikacji cen transferowych:

¾    porównywalnej ceny niekontrolowanej;

¾    ceny odprzedaży;

¾    koszt plus oraz

4.     inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Powyższe progi dokumentacyjne ustalane są odrębnie dla:

¾    każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym,

¾    strony kosztowej i przychodowej.

Natomiast wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

 

Obowiązki dokumentacyjne – elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Lokalna dokumentacja cen transferowych powinna zawierać następujące elementy:

1.     opis podmiotu powiązanego;

2.     opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;

3.     analizę cen transferowych, w tym:

¾    analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych (tzw. „analizę porównawczą"), albo

¾    analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana,
z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane (tzw. „analizę zgodności") -
w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

 

Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

4.     informacje finansowe.

W przypadku transakcji wykonywanych przez innych podatników obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, lokalna dokumentacja cen transferowych powinna zawierać uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

W przypadku transakcji kontrolowanych, do których stosuje się uproszczone zasady rozliczeń (pożyczka i usługa o niskiej wartości dodanej, o których będzie mowa poniżej) lokalna dokumentacja cen transferowych nie musi zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U.2018 poz. 2479 z późn. zm.) określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych).

 

Obowiązki dokumentacyjne - oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu. W oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza, że:

1.     sporządził lokalną dokumentację cen transferowych;

2.     ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Powyższe oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję, przy czym:

1.     oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji - w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki;

2.     nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

 

Przedmiotowe oświadczenie składają także podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych opisani powyżej jako inni podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Obowiązki dokumentacyjne - informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (TPR)

Podmioty powiązane:

1.     obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub

2.     realizujące transakcje kontrolowane zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia warunki określone
w art. 11n pkt. 1 lit. a-c ustawy o CIT,

są zobowiązane do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych (informacja TPR) za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Powyższa informacja zawiera:

1.     cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana;

2.     dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja;

3.     ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja;

4.     informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych;

5.     informacje dotyczące metod i cen transferowych;

6.     dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa
w pkt. 2-5.

Powyższe ma także zastosowanie do innych podatników obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o których była mowa powyżej.

Podmioty powiązane realizujące transakcje kontrolowane zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia warunki określone w art. 11n pkt. 1 lit. a-c ustawy o CIT, w informacji o cenach transferowych nie uwzględniają informacji oraz wyjaśnień, o których mowa w pkt 3, 5 i 6 powyżej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2018 poz. 2487 z późn. zm.) określa  szczegółowy zakres danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Obowiązek sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych ciąży na podmiotach powiązanych konsolidowanychmetodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

1.     dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2.     której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zawierać następujące elementy dotyczące grupy w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. jednostki dominującej wraz z jednostkami zależnymi:

1.     opis tej grupy;

2.     opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;

3.     opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;

4.     informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

Uproszczone zasady rozliczeń.

Ustawa o CIT przewiduje uproszczone zasady rozliczeń w przypadku dwóch rodzajów transakcji: pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej, po spełnieniu przez nich określonych warunków. Zastosowanie tych uproszczonych rozwiązań skutkować będzie uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową, bez konieczności sporządzania do takiej transakcji analizy porównawczej lub analizy zgodności pozostawiając jednocześnie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Pożyczki

W przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1.     oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

2.     nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;

3.     pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

4.     w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;

5.     pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).

 

Powyższe warunki stosuje się odpowiednio do kredytu i emisji obligacji.

 

Usługi o niskiej wartości dodanej

W przypadku transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych usług, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1.     narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody koszt plus albo marży transakcyjnej netto i wynosi:

¾    nie więcej niż 5% kosztów - w przypadku nabycia usług,

¾    nie mniej niż 5% kosztów - w przypadku świadczenia usług;

2.     usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

3.     usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:

¾    rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,

¾    sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.

 

Powyższe ma także zastosowanie do usług wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy o CIT (usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi komunikacji i promocji, usługi prawne, usługi
w zakresie podatków, usługi administracyjno – biurowe), które spełniają łącznie następujące warunki:

1.     mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;

2.     nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;

3.     wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych
i niepowiązanych;

4.     nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

 

Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych

Art. 11b ustawy o CIT wymienia transakcje nieobjęte przepisami rozdziału tej ustawy  dotyczącego cen transferowych. Dodatkowo w art. 11n ustawy o CIT ustawodawca zawarł katalog zwolnień przedmiotowych i podmiotowych.

Terminy

Dokumentację dotyczącą cen transferowych składa się w następujących terminach:

1.     do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego w zakresie:

¾    oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji,

¾    informacji o cenach transferowych (TPR);

2.     do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego w zakresie grupowej dokumentacji cen transferowych.

Ważne, aby lokalną dokumentację cen transferowych i grupową dokumentację cen transferowych prowadzić na bieżąco, ponieważ organy podatkowe są uprawnione do żądania jej przedłożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.  

Z kolei w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej organ podatkowy może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z żądaniem sporządzenia
i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania. Żądanie wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej.

Zgodnie z ustawą z 23 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086) termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Natomiast w przypadku przedłużenia terminu do złożenia ww. oświadczenia termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

 

Sankcje

Obecne przepisy dają organowi możliwość określenia dochodu (straty) podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z istniejących powiązań jeżeli w wyniku tych powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, i w wyniku tego podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Z kolei w przypadku uznania przez organ podatkowy, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności (tzw. "transakcja właściwa)", uwzględniając:

1.     warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane,

2.     fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji

organ ma możliwość określenia dochodu (straty) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określenia dochodu (straty) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

Powyższe ma także zastosowanie odpowiednio do transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem:

1.     mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub

2.     innym niż mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Dotkliwe sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku decyzji dotyczącej braku rynkowego charakteru ceny w transakcji z podmiotem powiązanym wprowadza także Ordynacja podatkowa (art. 58 i następne). Co więcej, niezłożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, złożenie do po terminie lub poświadczenie w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny nawet do 720 stawek dziennych. Sytuacja przedstawia się analogicznie w przypadku informacji o cenach transferowych (TPR).

 

Autor: radca prawny Katarzyna Kolasa 
 
Malinowscy i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska  https://wmalinowski.pl/
 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...