Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.03.2021

Nieodpłatne przekazanie towarów w VAT. Co to jest próbka?

W celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów firma prowadzi działania marketingowe, polegające m.in. na przekazywaniu nieodpłatnie swoich towarów odbiorcom hurtowym, które następnie poprzez tych odbiorców są dalej przekazywane - również nieodpłatnie - ich odbiorcom detalicznym. Warunkiem nieodpłatnego przekazania towarów jest, iż te towary mają zachować obrędowanie firmy (logo, nazwę). Czy przekazane nieodpłatnie towary w większych ilościach swoim odbiorcom firma może traktować jako „próbki”? Ze względu na wartość jednostkową nie mogą być one uznane za prezenty o małej wartości.

Firma jest firmą handlową, która w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi hurtową sprzedaż towarów takich jak: aluminiowe systemy do drzwi przesuwnych, składanych, rozwieranych i przejściowych, profile wykończeniowe, systemy zabudowy oraz akcesoria meblowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przy czym, na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Art. 7 ust. 3 ustawy stanowi, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Stosownie do art. 7 ust. 7 ustawy, przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że nieodpłatne przekazanie w celach promocyjno-reklamowych próbek, umożliwiających klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towarów oferowanych przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie ich zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku, stanowi przekazanie próbek i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że o uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość przekazywanych przez podatnika próbek. Kryteria te należy przy tym odnieść do próbek towarów przekazywanych przez podatnika danemu odbiorcy w danym okresie.

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 września 2010 r. sygn. C-581/08 w sprawie EMI Group Ltd v. The Commissioners for Her Majestys Revenue and Customs, gdzie Trybunał zdefiniował próbkę jako „egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Prawo krajowe nie może ograniczyć tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględnienia charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych”.

Jednocześnie przy rozważeniu, czy określone czynności wykonywane przez firmę stanowią „przekazanie próbek towarów” należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności. W ramach przeprowadzenia takiej analizy istotne jest przeanalizowanie odbiorców, którzy otrzymują towary w charakterze próbek, jak również cech fizycznych przedmiotowych towarów.

Brak spełnienia chociażby jednego spośród stawianych przez ustawodawcę warunków względem „próbki”, przekreśla możliwość spełnienia definicji zawartej w art. 7 ust. 7 ustawy. Ustawodawca sformułował kilka warunków, przy czym jedne z nich odnoszą się do ilości, sposobu oznaczenia, oraz cech i właściwości towaru, a inne określają cel jaki ma towarzyszyć przekazaniu (wręczeniu) ich przez podatnika.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że treść art. 7 ust. 7 ustawy nie wskazuje, aby „identyfikowalność” oznaczała umieszczenie na próbce napisu „próbka”. Zasadne jest więc uznanie, że towarem „identyfikowalnym jako próbka” jest taki towar, co do którego nie ma wątpliwości, że nie jest on towarem o przeznaczeniu handlowym, lecz właśnie próbką przekazywaną w celu promocyjnym. Przekazywane nieodpłatnie przez firmę na rzecz dystrybutorów towary są oznakowane jej logiem, a także na opakowaniach przesyłanych towarów znajdują się informacje, że towar nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży, natomiast na ekspozycji jest również oznaczony jej logiem. Ponadto w regulaminie dla autoryzowanych partnerów handlowych znajduje się zapis, że wśród korzyści jakie otrzymują autoryzowani partnerzy, zostaną im przekazane próbki towarów z oznakowaniem „Próbka - towar nie do sprzedaży” w celu przedstawienia cech użytkowych i zastosowania towarów w zabudowach. Tym samym przesłanka „identyfikowalności” towaru jako próbka w przedmiotowej sprawie jest spełniona, bowiem przedmiotowe towary nie mają przeznaczenia handlowego.

Następnie podkreślenia wymaga fakt, że próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Podkreślić należy, że co do zasady przedmiotu będącego w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę. Przekazywane przez firmę towary pozwalają na ocenę cech i właściwości tych towarów w ich końcowej postaci, i reprezentują cechy produktu gotowego, służąc jako przykład zachowujący wszystkie istotne cechy charakterystyczne towaru, którego dotyczą, tym samym wprost wypełniają kolejną przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy.

Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także przyczyna tego przekazania, tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki nie może przybierać działań o charakterze handlowym.

Przekazywane towary na rzecz jego odbiorców (dystrybutorów) w ocenie firmy nie mają dla nich wartości konsumpcyjnej lub też użytkowej i nie mogą służyć odsprzedaży. Towary nie są przekazywane na potrzeby własne odbiorców, (chyba, że są to nowo wprowadzone do dystrybucji towary, wtedy są przekazane do sprawdzenia i testowania przez tego odbiorcę, aby poznać jego cechy użytkowe, funkcjonalne i zastosowanie), lecz w celu prowadzenia różnorodnych działań promocyjnych i reklamowych w ich punktach sprzedaży, takich jak: dbałość o stałą ekspozycję towarów firmy, dekoracje witryn i aranżację miejsc promocyjnych, specjalne akcje eventowe. Towary te mają służyć jedynie zaprezentowaniu właściwości użytkowych oferowanych towarów. Firma nie przekazuje swoich towarów bezpośrednio konsumentom ostatecznym. Firma wspólnie i w porozumieniu ze sprzedawcami hurtowymi organizuje też często na terenie ich punktów sprzedaży różne akcje promocyjne z wykorzystaniem swoich towarów. Intencją Wnioskodawcy jest wyłącznie chęć przekonania ostatecznego odbiorcy detalicznego, który jednak nie jest bezpośrednim klientem firmy, do danych towarów tak, aby zechciał z nich skorzystać i je nabywać. Działania firmy prowadzone samodzielnie oraz wespół z odbiorcami hurtowymi prowadzą do pozyskania nowych nabywców, oraz zainteresowania dotychczasowych nabywców nowo wprowadzanymi do sprzedaży towarami firmy.

Zatem, towary nieodpłatnie wydawane przez firmę jego odbiorcom (dystrybutorom) spełniają przesłanki umożliwiające potraktowanie ich za próbkę/próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Skoro więc przekazanie towarów firmy ma na celu ocenę ich użyteczności przez dystrybutora, a potem kolejnego nabywcę w łańcuchu sprzedaży i w konsekwencji ma zachęcić do zakupu jej produktów, a także ma zmotywować dystrybutorów do kolportażu towaru pochodzącego od firmy na szerszą skalę, a ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb odbiorcy końcowego - to nieodpłatne przekazanie towarów spełniających definicję próbki, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy, nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego, należy wskazać, że nieodpłatne przekazanie przez firmę na rzecz odbiorców/dystrybutorów określonych jej produktów w postaci próbek nie stanowi/nie będzie stanowiło dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 7 ustawy, a tym samym firma nie jest/nie będzie zobowiązana do naliczenia należnego podatku od towarów i usług w momencie nieodpłatnego przekazania ww. towarów.

Interpretacja indywidualna z 10 marca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.786.2020.2.KOM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz