Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.01.2021

Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie

Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.

 

Sprawy cywilne

Zgodnie z art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, sprawy cywilne to sprawy z zakresu:

 1. prawa cywilnego,
 2. prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 3. prawa pracy,
 4. ubezpieczeń społecznych oraz
 5. inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

 

Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

 • strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;

  Uwaga! W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
 • strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
 • strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 • pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych;

  Uwaga! W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

  Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od ww. pism także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

  Ponadto, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepisu tego nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;

  Uwaga! Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 • prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Finansowy;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
 • osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia;
 • strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie przyznanego jej zwolnienia;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta;
 • strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w dziale VIII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
 • osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych;
 • strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • osoba dotknięta przemocą w rodzinie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek.

Ponadto, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Należy dodać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.

Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli okazało się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.

 

SPIS TREŚCI:

 1. WYDATKI
 2. OPŁATY
  1. Wysokości opłat we wszystkich rodzajach spraw
  2. Wysokość opłat w procesie
  3. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym
  4. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym
  5. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym
  6. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  7. Opłaty kancelaryjne

I. WYDATKI

Wydatki obejmują w szczególności:

 • koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem;
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;

  Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W każdym jednak przypadku górną granicę należności za utracony dzienny zarobek lub dochód stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. Przy czym, w przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

  Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu, jednak nie więcej niż wynoszą koszty przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej.

  Uwaga! Utratę zarobku (dochodu) oraz ich wysokość, koszty podróży, noclegu oraz utrzymania świadek powinien należycie wykazać.

  Prawo do żądania ww. należności przysługuje osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana. Przy czym, w wypadku gdy osoba zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz.

  Należy tu dodać, że świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu, ww. należności mogą być przyznane tylko w wypadku, jeżeli został przesłuchany przez sąd.

  Uwaga! Sąd przyznaje zwrot kosztów podróży, zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej, zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu także osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby.

  Ww. należności nie stosuje się do świadka zatrudnionego w organie władzy publicznej, jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem. W tym przypadku świadkowi służy prawo do należności na zasadach określonych w przepisach regulujących wysokość i warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 • wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;

  Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Przy czym, wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków - na podstawie złożonego rachunku.

  Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

  Uwaga! Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

  Ważne! Jeżeli opinia jest fałszywa, wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem nie przysługują. Ponadto, jeżeli opinia jest nierzetelna lub została sporządzona lub złożona ze znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu obniżeniu; można również odstąpić od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem.

  Biegłemu i tłumaczowi powołanych przez sąd przysługuje także zwrot kosztów podróży, noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej według zasad określonych dla świadka (patrz punkt powyżej). Dotyczy to również sytuacji, gdy sąd nie skorzystał z usług takiego biegłego lub tłumacza.

  Dodajmy, że biegłemu lub tłumaczowi wezwanemu przez sąd, w razie nieskorzystania z jego usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu. Wynagrodzenie to przyznaje się uwzględniając ich kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Przy czym, górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

  W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

  Uwaga! Utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość biegły i tłuczacz powinien należycie wykazać.

  W razie wezwania biegłego lub tłumacza do sądu w kilku sprawach na ten sam dzień, zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej, utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, przysługuje im tylko raz.
 • zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
 • wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
 • koszty przeprowadzenia innych dowodów;
 • koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
 • koszty ogłoszeń;
 • koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
 • ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi;
 • koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego;
 • koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

Uwaga! Nie obciążają stron wydatki związane z doręczaniem pism sądowych, a także związane ze zwrotem opłat, z wyjątkiem kosztów doręczenia za pośrednictwem komornika oraz dodatkowych kosztów doręczenia za granicą, w tym kosztów tłumaczenia.

W wypadku gdy obowiązujące przepisy przewidują przyznanie stronie należności w związku z jej udziałem w postępowaniu sądowym, należności te przyznaje się stronie w wysokości przewidzianej dla świadków.

Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek taki składa się ustnie do protokołu lub na piśmie w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby towarzyszącej świadkowi - z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła.

Uwaga! Roszczenie o zwrot należności przedawnia się z upływem 3 lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

 

II. OPŁATY

Opłacie podlegają w szczególności pisma:

 • pozew i pozew wzajemny;

  Nie pobiera się opłat od pozwu:
  • o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela,
  • o ochronę dóbr osobistych, gdy sprawa dotyczy patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, wniesionego przez kombatanta w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub jego zstępnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
  • o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji,
  • o ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 53o i art. 53p ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • pismo zawierające oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu;
 • apelacja i zażalenie;

  Nie pobiera się opłat od:
  1. zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie;
  2. zażalenia na postanowienie sądu dotyczące wysokości opłaty albo wysokości wydatków;
  3. zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich;
  4. zażalenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

  Ponadto, nie pobiera się opłaty sądowej, a uiszczoną opłatę zwraca się, jeżeli zażalenie, wniesione na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pisma albo na postanowienie sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia, sąd uzna za oczywiście uzasadnione.

 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sprzeciw od wyroku zaocznego;
 • zarzuty od nakazu zapłaty;
 • interwencja główna i uboczna;
 • wniosek:
  • o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
  • o ogłoszenie upadłości,
  • o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
  • o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;

   Opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).

   Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

   Nie pobiera się opłat od wniosku:

   1. o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
   2. o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   3. o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
   4. będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
   5. o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
   6. o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

    6a. naczelnika urzędu skarbowego o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności państw członkowskich lub państw trzecich w rozumieniu art. 1a pkt 8c i 8d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

    Uwaga! pkt 6a wejdzie w życie 20 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553)
   7. o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów i związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego; 
   8. wynikającego ze zmian w podziale terytorialnym państwa, o wpis w księdze wieczystej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; 
   9. o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;
   10. komornika o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji;
   11. nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • skarga:
  1. o wznowienie postępowania,
  2. o uchylenie wyroku sądu polubownego,
  3. na orzeczenie referendarza sądowego,

   Nie pobiera się opłat od skargi na orzeczenie referendarza sądowego:

   1. w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych;
   2. w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego;
   3. w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
  4. na czynności komornika;
 • odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Uwaga! Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Opłata jest stała, stosunkowa albo podstawowa:

 1. Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.
   
 2. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
  • do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
  • ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
  • ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.
 3. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
 4. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.
 5. W sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.
 6. W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę ww. opłaty, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.
 7. W sprawach o:
  • usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
  • zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

  - przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

 8. W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych.
 9. Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

  Uwaga! Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.
 10. W sprawie, w której powództwo oddalono na podstawie art. 1911 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, powoda nie obciąża się kosztami sądowymi.

  Jeżeli jednak apelację oddalono na podstawie art. 3911 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji obciąży powoda opłatą podstawową od pozwu i od apelacji. Jeżeli powód wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd drugiej instancji może mu je przyznać.

Od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, przewodniczący określa opłatę tymczasową. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 2000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych.

W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

Uwaga! Jeżeli opłata ostateczna jest wyższa od opłaty tymczasowej, sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów procesu.

Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Uwaga! Ww. przepis w zakresie, w którym stanowi, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą, liczoną jak od pozwu od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji, jest niezgodny z Konstytucją RP, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt P 17/07 (Dz. U. Nr 228, poz. 1524) i utracił moc zdniem 24 grudnia 2008 r.

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

Czwartą część opłaty pobiera się od pozwu:

 1. spełniającego przesłanki do rozpoznania w postępowaniu nakazowym;
 2. w elektronicznym postępowaniu upominawczym, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 50537 § 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, uiszczoną opłatę od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu.

Piątą część opłaty pobiera się od:

 1. interwencji ubocznej;
 2. zażalenia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 3. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Wysokość częściowych opłat nie może wynosić mniej niż 30 złotych. Jeżeli opłata ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

Uwaga! Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

W przypadku przekazania sprawy innemu sądowi nie przekazuje się temu sądowi pobranych w tej sprawie opłat.

 

WYSOKOŚCI OPŁAT WE WSZYSTKICH RODZAJACH SPRAW

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

100 zł

zażalenie na postanowienie w przedmiocie:

 • oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika,
 • skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
 • przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
 • wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią,
 • należności świadka

100 zł

wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielna jego część (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej)

100 zł

apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu

100 zł

wniosek o zabezpieczenie dowodu

300 zł

wniosek o:

 • ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcie innego organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu,
 • stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego albo ugody zawartej przed tym sądem lub organem lub zatwierdzonej przez ten sąd lub organ,
 • odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 15, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 38), rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych (Dz. Urz. UE L 181 z 29.06.2013, str. 4),
 • odmowę uznania albo stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, o których mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona),
 • odmowę uznania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych,
 • uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem,
 • wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego.

Uwaga! Opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym niewymienionych powyżej.

50 zł

skarga na czynności komornika

100 zł

zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 zł

skarga na orzeczenie referendarza

nie niższa niż 30 zł

pismo zawierające oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa

100 zł

wniosek o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia


W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W PROCESIE

1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

600 zł

pozew o:

 • rozwód,
 • separację,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym.

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

200 zł

wniosek o:

 • zabezpieczenie środka dowodowego, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 2861 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, art. 36b ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin oraz art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
 • wezwanie do udzielenia informacji, o którym mowa w art. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 2861 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, art. 36b ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin oraz art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

200 zł

pozew w sprawie o:

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozwiązanie przysposobienia,
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej,
 • naruszenie posiadania,
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni,
 • stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni,
 • uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
 • przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej,
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
 • ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

500 zł

pozew w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale

100 zł

pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń

1000 zł

pozew w sprawie o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, obejmującego żądanie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego, oraz unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego

 

W sprawach o:

 1. ochronę praw autorskich i praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej,
 2. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

- pobiera się od pozwu opłatę stałą lub stosunkową w kwocie określonej w art. 13-13d od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stałą w kwocie 300 złotych.

 

Kwoty określone w art. 13-13d ustawy o kosztach sądowych to:

 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
  • do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
  • ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
  • ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
  • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.
 2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
 3. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.
 4. W sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.
 5. W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę ww. opłaty, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000 złotych.
 6. W sprawach o:
  • usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
  • zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

  - przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

 

2. Sprawy gospodarcze

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

5000 zł

pozew w sprawie o:

 • rozwiązanie spółki,
 • wyłączenie wspólnika ze spółki,
 • uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki,
 • stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki,
 • uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy,
 • stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy

100 zł

pozew w sprawie z zakresu ochrony środowiska

1500 zł

pozew:

 • w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji,
 • w sprawie o unieważnienie przetargu

1000 zł

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

500 zł

zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

100 zł

odwołanie od decyzji organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

50 zł

zażalenie na postanowienie organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

3000 zł

odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także apelacja, skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie

trzykrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga

skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

100 zł od każdej osoby, której wniosek dotyczy

wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy


W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka pobiera się dodatkowo opłatę w kwocie 200 zł.

 

3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Wysokość opłaty podstawowej

Sprawa

W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.

Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od ww. pism także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Przepisu nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

 

1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

100 zł

wniosek o:

 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej,
 • separację na zgodne żądanie małżonków,
 • zniesienie separacji,
 • zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
 • zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego

1000 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

Uwaga! Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

 

2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

200 zł

wniosek o:

 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

100 zł

wniosek o:

 • ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
 • ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania,
 • rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

2000 zł

wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

1000 zł

wniosek o zniesienie współwłasności

Uwaga! Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

 

3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

200 zł

wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Uwaga! Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł.

Opłatę stałą pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

150 zł niezależnie od liczby udziałów w prawach

wniosek o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł

wniosek o wpis:

 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
 • praw osobistych i roszczeń,
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

Opłatę stałą pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

40 zł

wniosek o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

 

30 zł

wniosek o wpis, o którym mowa w art. 30 ust. 5a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, oraz wniosek o wpis, o którym mowa w art. 33 ust. 3a tej ustawy

 

100 zł

Wniosek o:

 • założenie księgi wieczystej,
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części,

Opłatę stałą pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • sprostowanie działu I-O,
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • dokonanie innych wpisów, poza określonymi wyżej w tej tabeli.

 

Uwaga! Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną taką opłatę stałą.

 

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Uwaga! Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

 

4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 

Wysokość opłaty stałej

Pobiera od

100 zł

wniosek o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Uwaga! Jeżeli te wnioski są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

100 zł

apelacja, skarga kasacyjna i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

100 zł

wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu

100 zł

wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu

500 zł

wniosek o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł

1000 zł

wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł

 

5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

500 zł

wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

250 zł

wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym

wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostej spółki akcyjnej, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym

Uwaga! Nowe brzmienie ust. 2 w art. 52 wejdzie w życie 1 marca 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 oraz z 2020 r. poz. 288)

250 zł

wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

500 zł

wniosek o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

300 zł

wniosek o:

 • wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  Uwaga. Przepis ten zostanie uchylony z dniem 1 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 oraz z 2020 r. poz. 1747).
 • wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego

250 zł

wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

200 zł

wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany dotyczącej spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanej przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym

150 zł

wniosek o:

 • dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców,
 • wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

jedna opłata stała w kwocie 100 zł

skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

300 zł

inne wnioski niż wyżej wymienione powyżej w tej tabeli, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym

200 zł

wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

100 zł

wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

40 zł

wniosek o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego

100 zł

wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

 

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę, z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą.

 

6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

300 zł

wniosek w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór

200 zł

wniosek o umorzenie utraconego dokumentu

100 zł

wniosek o:

 • złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego,
 • wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia

300 zł

wniosek o:

 • odwołanie zarządcy sukcesyjnego
 • przedłużenie okresu zarządu sukcesyjnego

Uwaga! Jeżeli ww. wnioski umieszczone są w jednym piśmie lub wraz z innym wnioskiem, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

100 zł

wniosek o:

 • udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia,
 • wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,
 • uzyskanie informacji o rachunku bankowym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59)

czwarta część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie

wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie

Uiszczoną opłatę zalicza się na poczet opłaty od pisma wszczynającego postępowanie, jeżeli zostało wniesione w terminie przewidzianym do tego w przepisach o zabezpieczeniu. W przypadku oddalenia wniosku termin ten wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia postanowienia, a jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

200 zł

wniosek o:

 • wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,
 • ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela,
 • przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać,
 • nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

50 zł

wniosek o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji,
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu,
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki,
 • ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości,
 • umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono,
 • wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 • uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 • wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
 •  ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego

50 zł

zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji

50 zł

zażalenie oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie klauzuli wykonalności

150 zł

wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania

150 zł

zażalenie oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego inne niż w przedmiocie klauzuli wykonalności

1000 zł

wniosek o:

 • wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM

 

Wysokość opłaty stałej

Pobierana od

1000 zł

wniosek o ogłoszenie upadłości

1000 zł

wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1000 zł

wniosek o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

200 zł

wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego

200 zł

zażalenie na postanowienia wydane w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym

200 zł

uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

200 zł

uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

100 zł

zarzuty przeciwko planowi podziału

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę układu

100 zł

wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego

100 zł

wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

wniosek upadłego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym

 

Opłatę podstawową pobiera się od:

 1. wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
 2. wniosku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
 3. skargi na czynności syndyka.

Piątą część opłaty stosunkowej pobiera się od sprzeciwu oraz od zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu.

 

OPŁATY KANCELARYJNE

 

Wysokość opłaty kancelaryjnej

Pobierana od

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

wniosek o wydanie na podstawie akt:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenia

20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych

wniosek o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia

20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu

wniosek o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej

20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

wniosek o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy

 

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186).

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz