Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

miesięczne zaliczki podatek dochodowy

 • 02.10.2007Zagraniczne dochody pracowników naukowych
  Pytanie: Pracuję na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez najbliższy rok będę prowadził wykłady na uniwersytecie w Berlinie. W jaki sposób powinienem opodatkować wynagrodzenie z tego tytułu?
  • 03.08.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część VII
   Dokumentowanie wydatków – ulga na gosposię i zmniejszenie podatku o 1% Pytanie: Podatnik zatrudnił w 2006 r. pomoc domową na podstawie umowy aktywizacyjnej i zatrudnienie to trwa także w 2007 r. Zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie miesięczne. Jak wygląda rozliczenie osoby zatrudniającej i jak dokumentować opłacone składki?
   • 12.07.2007Rozliczenie dochodów uzyskiwanych z dwóch krajów, z którymi obowiązują różne metody unikania podwójnego opodatkowania
    Pytanie: Od stycznia do maja 2007 r. pracowałem w Niemczech. O czerwca do sierpnia pracuję w polskiej firmie, natomiast od września do końca roku będę pracował w Holandii. Moje centrum życiowe znajduje się w Polsce. Wobec tego w jaki sposób powinienem rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2007 r.?
    • 08.06.2007Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek od dochodów zagranicznych.
     Pytanie: Kto musi wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu dochodów osiąganych poza granicami kraju?
     • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
      Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
      • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
       Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
       • 12.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
        Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?  
        • 09.03.2007Roczne obliczenie podatku przez płatnika
         Pytanie: Były pracodawca rozliczył uzyskane przeze mnie dochody w 2006 r. na formularzu PIT-40, z którego wynika nadpłata. Niestety, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zamierza zwrócić mi należnej nadpłaty uznając, że ze względu na zmianę zakładu pracy nadpłatę powinien zwrócić mi organ podatkowy. Czy były pracodawca mam rację?
         • 28.02.2007Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego
          Pytanie: Czy jako pracodawca dokonując wypłaty zleceniobiorcy zasiłku chorobowego powinienem potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?
          • 27.02.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część II
           Kontynuujemy publikację odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące najmu i dzierżawy nieruchomości. Już pojutrze kolejna część pytań i odpowiedzi.
           • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
            Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
            • 19.02.200720 lutego nie przegap ważnego terminu
             20 lutego mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, a także zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
             • 09.02.2007Pominięcie kwoty wolnej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy
              Pytanie: Jestem emerytem i przy obliczaniu podatku ubezpieczyciel uwzględnia przewidzianą w przepisach ulgę wynikającą z kwoty wolnej. Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy możliwe jest zastosowanie dwukrotnie ulgi wynikającej z kwoty wolnej od podatku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej i od emerytury?
              • 06.12.2006Zaliczki i deklaracje osób prowadzących działalność w 2007 r.
               Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą w dużym stopniu deklarowania dochodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
               • 21.11.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                Pytanie: Czy płacąc w 2007 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie liniowej oraz korzystając z uproszczonej formy płacenia zaliczek, w przypadku gdy w roku 2005 działalność gospodarcza nie była prowadzona przez cały rok, wysokość zaliczki musi być wyliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności?
                • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwójna
                 Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad? Czy obowiązek ten dotyczy również firm płacących podatek liniowy 19%? Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego obowiązku?
                 • 16.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
                  Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
                  • 31.07.2006Kiedy pracownik nie ma jeszcze NIP
                   Pytanie: Zatrudniłam, korzystając z wakacji studenta na umowę o dzieło. Okazało się, ze nie ma jeszcze nadanego numeru NIP. W jaki sposób powinnam postąpić?
                   • 13.07.2006Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzonego stypendium
                    Pytanie podatnika: Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
                    • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
                     Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
                     • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                      Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
                      • 23.02.2006Zawiadomienie zakładu pracy o uzyskiwaniu dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
                       Rozpocząłem działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadach ogólnych. Jednocześnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym mam pytanie, czy muszę zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w zakładzie, w którym pracuję, aby nie potrącano mi kwoty wolnej od podatku? Czy też mam możliwość sam odprowadzić tę ulgę w całości za dany rok do urzędu skarbowego?
                       • 08.02.2006Interpretacja U.S.XIII-415/9/49/05 z dnia 01.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Suwałkach
                        Pytanie podatnika: Czy powinnam w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę swojego męża, przy sporządzaniu listy płac odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną? Czy po zakończeniu roku należy wystawić mężowi informację PIT-11?
                        • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
                         Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
                         • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
                          Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
                          • 18.01.2006Zaliczka na podatek dochodowy od częściowo wypłaconego wynagrodzenia w deklaracji PIT-4
                           Dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc kalendarzowy do dnia 10-go miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym i między innymi za miesiąc grudzień 2005 r. wynagrodzenie zostało wypłacone częściowo w dniu 30.12.2005 r. oraz częściowo w dniu 10.01.2006 r. Czy naliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2005 r. wypłacanego w dniu 10.01.2006 r. zobowiązany jestem zadeklarować naliczone zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat (PIT-4) za miesiąc grudzień 2005 r., czy za miesiąc styczeń 2006 r.?
                           • 15.12.2005Wzrost wynagrodzeń – trwała tendencja czy optymalizacja podatkowa?
                            Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,07 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,75 zł – poinformował GUS.
                            • 06.12.2005Zaliczka za listopad - deklaracja normalnie, wpłata podwójna
                             Jak to jest z tą podwójną zaliczką za listopad. Czy ją należy gdzieś wykazać w deklaracji czy tylko wpłacić? Czy są jakieś różnice pomiędzy ryczałtowcami a płacącymi podatek na zasadach ogólnych?
                             • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                              Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
                              • 04.12.2005Pracownicze koszty uzyskania w pytaniach i odpowiedziach
                               Pytanie: Podatnik nie złożył pracodawcy wniosku o uwzględnienie wyższych kosztów uzyskania przychodów z powodu dojazdów do pracy z poza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Pracodawca obliczał zaliczkę przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr. Czy pracownik ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić zwiększone koszty?
                               • 05.11.2005Przypadki, w których należy ponownie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
                                Są sytuacje, w których mimo ustalenia i wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu choroby należy ponownie ustalić podstawę wymiaru i wypłacić pracownikowi różnicę (lub odebrać ewentualną nadpłatę). Dzieje się tak na przykład w przypadku zaliczkowego wypłacania niektórych wynagrodzeń, uwzględniania niewypłaconych jeszcze składników wynagrodzenia czy przy podwyżce wynagrodzenia z wyrównaniem wstecz.
                                • 30.10.2005Ulga bez adresata, ustawa bez sensu
                                 Od 1 stycznia 2006 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się zapisy dotyczące umów aktywizacyjnych (wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wchodzącą w życie w sporej części już od 1 listopada 2005 r.). A już od 1 listopada w ustawie o pdof pojawia się nowa ulga dla osób, które zdecyduja się zatrudnić u siebie osobę bezrobotna do pomocy w gospodarstwie domowym. Umowy aktywizacyjne miały w założeniu spowodować wyjście z szarej strefy kilkudziesięciu tysięcy osób zatrudnionych obecnie w gospodarstwach domowych w rolach pomocy domowej. Miały spowodować – ale nie spowodują. Zapisy robią wrażenie, jakby miały za zadanie zniechęcić wszystkich zatrudniających pomoce domowe do legalizacji zatrudnienia.