Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

miesięczne zaliczki podatek dochodowy

 • 21.11.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
  Pytanie: Czy płacąc w 2007 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie liniowej oraz korzystając z uproszczonej formy płacenia zaliczek, w przypadku gdy w roku 2005 działalność gospodarcza nie była prowadzona przez cały rok, wysokość zaliczki musi być wyliczona proporcjonalnie do ilości miesięcy prowadzenia działalności?
  • 15.11.2006Za listopad zaliczka na podatek podwójna
   Pytanie: Z jakiego przepisu wynika obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za listopad? Czy obowiązek ten dotyczy również firm płacących podatek liniowy 19%? Czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć tego obowiązku?
   • 16.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
    Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
    • 31.07.2006Kiedy pracownik nie ma jeszcze NIP
     Pytanie: Zatrudniłam, korzystając z wakacji studenta na umowę o dzieło. Okazało się, ze nie ma jeszcze nadanego numeru NIP. W jaki sposób powinnam postąpić?
     • 13.07.2006Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzonego stypendium
      Pytanie podatnika: Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
      • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
       Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
       • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
        Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
        • 23.02.2006Zawiadomienie zakładu pracy o uzyskiwaniu dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
         Rozpocząłem działalność gospodarczą i rozliczam się na zasadach ogólnych. Jednocześnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym mam pytanie, czy muszę zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w zakładzie, w którym pracuję, aby nie potrącano mi kwoty wolnej od podatku? Czy też mam możliwość sam odprowadzić tę ulgę w całości za dany rok do urzędu skarbowego?
         • 08.02.2006Interpretacja U.S.XIII-415/9/49/05 z dnia 01.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Suwałkach
          Pytanie podatnika: Czy powinnam w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę swojego męża, przy sporządzaniu listy płac odliczyć zryczałtowane koszty uzyskania przychodów i kwotę wolną? Czy po zakończeniu roku należy wystawić mężowi informację PIT-11?
          • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
           Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
           • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
            Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
            • 18.01.2006Zaliczka na podatek dochodowy od częściowo wypłaconego wynagrodzenia w deklaracji PIT-4
             Dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc kalendarzowy do dnia 10-go miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym i między innymi za miesiąc grudzień 2005 r. wynagrodzenie zostało wypłacone częściowo w dniu 30.12.2005 r. oraz częściowo w dniu 10.01.2006 r. Czy naliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2005 r. wypłacanego w dniu 10.01.2006 r. zobowiązany jestem zadeklarować naliczone zaliczki na podatek dochodowy w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat (PIT-4) za miesiąc grudzień 2005 r., czy za miesiąc styczeń 2006 r.?
             • 15.12.2005Wzrost wynagrodzeń – trwała tendencja czy optymalizacja podatkowa?
              Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,07 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2005 r. wyniosło 2677,75 zł – poinformował GUS.
              • 06.12.2005Zaliczka za listopad - deklaracja normalnie, wpłata podwójna
               Jak to jest z tą podwójną zaliczką za listopad. Czy ją należy gdzieś wykazać w deklaracji czy tylko wpłacić? Czy są jakieś różnice pomiędzy ryczałtowcami a płacącymi podatek na zasadach ogólnych?
               • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
                • 04.12.2005Pracownicze koszty uzyskania w pytaniach i odpowiedziach
                 Pytanie: Podatnik nie złożył pracodawcy wniosku o uwzględnienie wyższych kosztów uzyskania przychodów z powodu dojazdów do pracy z poza miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Pracodawca obliczał zaliczkę przy uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr. Czy pracownik ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić zwiększone koszty?
                 • 05.11.2005Przypadki, w których należy ponownie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego
                  Są sytuacje, w których mimo ustalenia i wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu choroby należy ponownie ustalić podstawę wymiaru i wypłacić pracownikowi różnicę (lub odebrać ewentualną nadpłatę). Dzieje się tak na przykład w przypadku zaliczkowego wypłacania niektórych wynagrodzeń, uwzględniania niewypłaconych jeszcze składników wynagrodzenia czy przy podwyżce wynagrodzenia z wyrównaniem wstecz.
                  • 30.10.2005Ulga bez adresata, ustawa bez sensu
                   Od 1 stycznia 2006 r. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się zapisy dotyczące umów aktywizacyjnych (wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – wchodzącą w życie w sporej części już od 1 listopada 2005 r.). A już od 1 listopada w ustawie o pdof pojawia się nowa ulga dla osób, które zdecyduja się zatrudnić u siebie osobę bezrobotna do pomocy w gospodarstwie domowym. Umowy aktywizacyjne miały w założeniu spowodować wyjście z szarej strefy kilkudziesięciu tysięcy osób zatrudnionych obecnie w gospodarstwach domowych w rolach pomocy domowej. Miały spowodować – ale nie spowodują. Zapisy robią wrażenie, jakby miały za zadanie zniechęcić wszystkich zatrudniających pomoce domowe do legalizacji zatrudnienia.