Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.01.2020

PIT za 2019. Jak ustalić kwotę zmniejszającą podatek?

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1420 zł (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł) i jest ona niższa od tej obowiązującej w rozliczeniu za 2018 r. o 20 zł. Wynika to ze zmiany, która weszła 1 października 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniżona została stawka PIT (z 18% do 17%). Z uwagi na fakt, że przepisy te zaczęły obowiązywać w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotował szereg przepisów przejściowych dotyczących dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r., a które należy uwzględnić przy sporządzeniu zeznania podatkowego za 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835), za 2019 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Do skali tej skalibrowano wysokość kwoty zmniejszającej podatek w taki sposób, aby jej maksymalna wartość odpowiadała „kwocie wolnej” w wysokości 8000 zł (1420 zł ÷17,75%), przy czym dodajmy, że kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

 1. 1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548,30 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Kwota wolna

1 zł - 8000 zł

17,75% podstawy obliczenia podatku 

minus 

kwota zmniejszająca podatek: 1420 zł

 8000 zł

8001 zł - 13 000 zł

17,75% podstawy obliczenia podatku

minus 

kwota zmniejszająca podatek: 
1420 zł - (871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł)

malejąca: od 8001 zł do 3091 zł

13 001 zł - 85 528 zł

17,75% podstawy obliczenia podatku

minus 

kwota zmniejszająca podatek: 548,30 zł

 3091 zł

85 529 zł - 127 000 zł

32% podstawy obliczenia podatku

minus 

kwota zmniejszająca podatek:
548,30 zł - (548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł)

malejąca: od 3091 zł do 0 zł

od 127 001 zł

32% podstawy obliczenia podatku

 brak kwoty wolnej od podatku

 

Zaliczki na podatek

To, w jaki sposób należało obliczać zaliczki na podatek dochodowy w 2019 r., zostało wskazane w art. 27 ust. 1b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczyły kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek wynosiła 556,02 zł rocznie (od dochodów uzyskanych do 30 września 2019 r.);
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczyły kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali  - zaliczki nie pomniejszało się o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy wyliczał płatnik (zakład pracy), wówczas dopóki dochód pracownika nie przekraczał 85 528 zł, sposób ich wyliczania był analogiczny, jak w latach ubiegłych. Jeśli jednak został on przekroczony i zastosowanie miała stawka 32%, wtedy zakład pracy musiał zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

Od tej zasady przewidziane były dwa wyjątki. Zgodnie z art.  32 ust. 1a ustawy o PIT, jeśli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie, że za rok podatkowy zamierzał opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako samotny rodzic, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

 • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% (17% - od 1 października 2019 r.) dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o podwójną kwotę zmniejszającą podatek,
 • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali (85 528 zł), a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% (17% - od 1 października 2019 r.) dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek.

Zaliczki od 1 października 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 1. zamiast stawki 18% stosowało się stawkę 17%;
 2. kwota zmniejszająca podatek wynosiła natomiast 525,12 zł.

Powyższe dotyczy zaliczek pobieranych przez płatników oraz zaliczek wpłacanych przez podatników, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 1c, 1g i 3d ustawy PIT, tj.:

 • podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z działalności wykonywanej osobiście z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 ustawy o PIT (m.in. umowy zlecenia i o dzieło),
 • podatników uzyskujących przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło,
 • podatników uzyskujących przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, i
 • podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, a uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku pracy.

Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosowali stawkę 17,75%. Przepis ten dotyczył np. osób, które zaczynały pracę pod koniec 2019 r. W takim przypadku, bez wniosku, przy obliczaniu zaliczki na podatek miałaby zastosowanie stawka 17%, co w rozliczeniu rocznym mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Korekta w rozliczeniu rocznym

Stosownej korekty podatnicy muszą dokonać w rozliczeniu rocznym. Jak już wspomnieliśmy, kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

 1. 1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548,30 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczy 8000 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1420 zł,
 • przekroczy 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1420 zł a 548,30 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),
 • przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł,
 • przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł mają prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 548,30 zł a 0,00 zł (jest ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Jak było?

Kwota zmniejszająca podatek za 2018 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosiła:

 1. 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 556,02 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Oznacza to, że podatnicy, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczyła 8000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1440 zł,
 • przekroczyła 8000 zł, ale nie przekroczyła 13 000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1440 zł a 556,02 zł (była ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 13 000 zł),
 • przekroczyła 13 000 zł, ale nie przekroczyła 85 528 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
 • przekroczyła 85 528 zł, ale nie przekroczyła 127 000 zł mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł (była ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł, by po jej przekroczeniu nie przysługiwać w ogóle).

Podstawa prawna

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz