Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.09.2019

Niższy PIT za 2019 r. to 17,75%, czyli uwaga na przepisy przejściowe

Zmiany obniżające stawkę PIT i podwyższające koszty uzyskania przychodów wejdą w życie 1 października br. Jednak z uwagi na fakt, że przepisy te zaczną obowiązywać w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotował szereg przepisów przejściowych, a dotyczących dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

 

Koszty uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2020 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, zgodnie ze zmienianym art. 22 ust. 2 ustawy o PIT:

 1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł - w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Natomiast od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania przychodów wynoszą:

 • 250 zł - w przypadku, o którym mowa w pkt 1;
 • 300 zł - w przypadku, o którym mowa w pkt 3.

Przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy:

 • wynoszą nie więcej niż 1751,25 zł - w przypadku, o którym mowa w pkt 1;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2626,54 zł - w przypadku, o którym mowa w pkt 2;
 • wynoszą łącznie nie więcej niż 2151,54 zł - w przypadku, o którym mowa w pkt 3;
 • nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92 zł - w przypadku, o którym mowa w pkt 4.

Podsumowując:
 

Koszty pracownicze

Okres

Obecne

do 30.09.2019 r.

Za 2019

Docelowe

od 01.01.2020 r.

Miesięczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

111,25 zł

250 zł

od 01.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

250 zł

Miesięczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

139,06 zł

300 zł

od 01.10.2019 r.
do 31.12.2019 r.

300 zł

Roczne

(jednoetatowcy, miejscowi)

1335,00 zł

1751,25 zł

3000 zł

Roczne

(jednoetatowcy, dojeżdżający)

1668,72 zł

2151,54 zł

3600 zł

Roczne

(wieloetatowcy, miejscowi)

2002,05 zł

2626,54 zł

4500 zł

Roczne

(wieloetatowcy, dojeżdżający)

2502,56 zł

3226,92 zł

5400 zł


Dodajmy, że koszty te dotyczą nie tylko pracowników, ale również osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy, tj. koszty w przypadku przychodów:

 • otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

określa się w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (miesięczne), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 tego artykułu (roczne). Od 1 stycznia 2020 r. będą to odpowiednio kwoty: 250 zł i 4500 zł.

Z kolei od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. miesięczne koszty uzyskania tych przychodów wyniosą również 250 zł, ale już przy obliczaniu podatku za 2019 r. koszty za rok podatkowy wyniosą łącznie nie więcej niż 2626,54 zł.

 

Skala podatkowa

Od przyszłego roku, tj. od 1 stycznia 2020 r., podatek dochodowy będzie pobierać się według następującej skali:
 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Przy czym, kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku będzie wynosiła:

 1. 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525,12 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85 528 zł) - kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 525,12 zł. A w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - zaliczki nie będzie pomniejszało się o kwotę zmniejszającą podatek (tak jak jest to obecnie).

Za 2019 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:
 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528

17,75%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Do skali tej skalibrowano wysokość kwoty zmniejszającej podatek w taki sposób, aby jej maksymalna wartość odpowiadała „kwocie wolnej” w wysokości 8000 zł (1420 zł ÷17,75%).

Zatem, kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi:

 1. 1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548,30 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

  - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 

Zaliczki na podatek od 1 października 2019 r.

 • płatnicy i podatnicy

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 1. zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%;
 2. kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł.

Przepis ten dotyczy zaliczek pobieranych przez płatników oraz zaliczek wpłacanych przez podatników, o których mowa w art. 44 ust. 1a, 1c, 1g i 3d ustawy PIT, tj.:

 • podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z działalności wykonywanej osobiście z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 ustawy o PIT (m.in. umowy zlecenia i o dzieło),
 • podatników uzyskujących przychody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło,
 • podatników uzyskujących przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, i
 • podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, a uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku pracy.

Na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę 17,75%. Przepis ten dotyczy np. osób, które zaczynają pracę pod koniec 2019 r. W takim przypadku, bez wniosku, przy obliczaniu zaliczki na podatek miałaby zastosowanie stawka 17%, co w rozliczeniu rocznym mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku.

 • dochody z działalności, najmu itp.

Od dnia 1 października 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. w sposób określony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,30 zł. Regulacja ta dotyczy zatem nie tylko podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, ale również podatników, którzy np. osiągają dochody z najmu, czy z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Określony w tym przepisie sposób obliczania zaliczek dotyczy zaliczek obliczanych od dnia 1 października 2019 r., co oznacza, że obejmuje również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., np. za trzeci kwartał, czy wrzesień 2019 r. Zaliczki te, tak jak dotychczas, będą obliczane narastająco od początku roku, z tym że z uwzględnieniem przepisów przejściowych dot. skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł (odpowiadającej „kwocie wolnej” w wysokości 3089 zł; 548,30 zł ÷ 17,75%).

 • dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (wg norm szacunkowych)

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od października do grudnia 2019 r. o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.

Przypomnijmy, że podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, składają urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Na podstawie złożonej deklaracji naczelnik urzędu skarbowemu wydaje decyzję na zaliczki miesięczne, stosując zasady określone w art. 27 ust. 1 ustawy PIT (skala podatkowa). Podatnicy wpłacają zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki).

Mając na uwadze okoliczność, że w decyzji zostały ustalone zaliczki na podatek dochodowy za 2019 r. na dotychczasowych zasadach, tj. z zastosowaniem 18% stawki podatku, to płacąc zaliczki w wysokości ustalonej w decyzji, również za miesiące od października do grudnia 2019 r., powstałaby nadpłata, z uwagi na obniżenie z dniem 1 października 2019 r. o 1 pkt proc. stawki podatku. Zwrot tej nadpłaty podatnik „odzyskałby”, dopiero dokonując rozliczenia w zeznaniu za 2019 r. składanym w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Aby zatem powstałą w ten sposób nadpłatę podatnik mógł uwzględnić już w trakcie roku podatkowego, w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od października do grudnia 2019 r., będzie mógł pomniejszyć zaliczkę wynikającą z decyzji o 5,5% jej wysokości.

 

Działalność badawczo-rozwojowa - zwrot gotówkowy

Nowela wprowadza także zmianę w art. 26ea ust. 1 pkt 1 ustawy PIT. Przepis ten dotyczy możliwości otrzymania zwrotu gotówkowego przez podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, jeżeli kwota podlegających odliczeniu od dochodu wydatków na działalność badawczo-rozwojową, tj. tzw. kosztów kwalifikowanych przewyższa kwotę osiągniętego dochodu lub podatnik poniósł stratę.

W obecnym stanie prawnym zwrot ten przysługuje w wysokości 18% nieodliczonej kwoty ulgi, czyli w wysokości odpowiadającej najniższej stawce podatku, o której mowa w skali podatkowej. Od 1 stycznia 2020 r. zwrot ten będzie przysługiwał w wysokości iloczynu najniższej stawki podatkowej określonej w skali oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia.

Biorąc pod uwagę datę wejścia w życie obniżonej stawki podatku, tj. 1 października 2019 r., byłoby nieuzasadnione, żeby podatnik, który w roku podatkowym 2019 poniesie stratę lub osiągnie dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, otrzymał zwrot gotówkowy obniżony o 1 pkt proc., tj. w wysokości 17% nieodliczonego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia. Skoro niższa stawka podatku będzie dotyczyła ¼ roku podatkowego, to również kwota zwrotu powinna zostać obniżona jedynie o 0,25 pkt proc. uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. Dlatego też kwota zwrotu podlegająca wykazaniu w zeznaniu za 2019 r., stanowić będzie 17,75% nieodliczonej kwoty ulgi.

 

Umowy do 200 zł

Obecnie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu. Od 1 października 2019 r. umowy te będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem w wysokości 17%, a nowa stawka będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Przychody o których mowa w tym przepisie to m.in.:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  3. przedsiębiorstwa w spadku

  z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których poniżej;

 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835)

Ewa Iwan

 


 

Przeczytaj także:

Podatki 2019: Niższy PIT już od października

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz