04.10.2019: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

MF: Objaśnienia podatkowe - formy opodatkowania, najem prywatny, zgłoszenia i zawiadomienia

Ministerstwo Finansów udostępniło objaśnienia podatkowe [1] z 27.09.2019 r., dotyczące zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania, oraz innych uproszczeń dla podatników podatku oraz podatku CIT.

Przedmiot i cel objaśnień podatkowych

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w następującym zakresie:

I. wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,

II. opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,

III. wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,

IV. wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,

V. wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,

VI. wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),

VII. wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. [2]

I. Wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnik może też wybrać – dla przychodów/dochodów z działalności gospodarczej – opodatkowanie według 19% stawki podatku, bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania, tj.:

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zwanym dalej „ryczałtem”, albo

 • kartą podatkową.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wydłużone zostały terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik może dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania według 19% stawki podatku albo ryczałtem, składając pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.

Istotną zmianą jest także umożliwienie podatnikowi dokonania zmiany decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu.

 

Ważne!

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej, tak jak dotychczas, podatnik powinien złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku – przed jej rozpoczęciem.

Przykład:

Podatnik w styczniu danego roku podatkowego rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Za pomocą wniosku CEIDG-1 złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu dla przychodów osiąganych z rozpoczętej działalności. Pierwszy przychód osiągnął w lutym tego roku. Na podjęcie ostatecznej decyzji ma więc czas do 20 marca. Zatem przed upływem tego terminu może on zrezygnować z ryczałtu, co będzie równoznaczne z opodatkowaniem na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku.

Powyższa zasada dotyczy również przypadku, gdy podatnik złożył pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Natomiast podatnik ten nie może już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej, ponieważ wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie na ten rok podatkowy, powinien złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 

Ważne!

Termin 20 stycznia danego roku podatkowego obowiązuje również podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej. Jeżeli bowiem do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku albo nie zawiadomił w formie pisemnej urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej, uważa się, że nadal dochody z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowane są w tej formie.

Przykład:

Podatnik, który w 2019 r. korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej i zamierza w 2020 r. wybrać ryczałt, powinien do 20 stycznia 2020 r. złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jeżeli do dnia 20 stycznia 2020 r. złoży oświadczenie o wyborze ryczałtu, a następnie zmieni zdanie, to będzie jeszcze mógł złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy. W konsekwencji jego dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, albo jeżeli złoży oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku – w takiej formie.

Na dokonanie ostatecznego wyboru podatnik ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Nie uległa natomiast zmianie zasada, zgodnie z którą wybór dokonany w danym roku podatkowym obowiązuje również w latach następnych, dopóki podatnik nie dokona innego wyboru. [3]

Nadal obowiązuje również zasada, zgodnie z którą właściwe oświadczenie/wniosek/ zawiadomienie podatnik może złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za pomocą wniosku CEIDG-1.

Podstawa prawna:

 • art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych4), zwanej dalej „ustawą PIT”,

 • art 9, art. 29 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [5], zwanej dalej „ustawą ryczałtową”,

 • art. 40 ust. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym [6], zwanej dalej „ustawą upraszczającą”.

II. Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą

1. Dochody małżonków

Zasadą jest, iż małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, opodatkowują swoje przychody/dochody z najmu prywatnego rzeczy należących do wspólnego majątku odrębnie, proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane przychody/dochody z najmu prywatnego mogą być opodatkowane w całości przez jednego z małżonków. W takim przypadku małżonkowie powinni złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, które z nich będzie w całości rozliczać podatek z tytułu osiągniętego dochodu (przychodu) z najmu.

Od 1 stycznia 2019 r. zarówno ustawa PIT, jak i ustawa ryczałtowa dopuszczają, by oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) osiągniętego z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, było podpisane przez jednego z nich.

Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu ich obojga. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również nowy termin, w jakim na gruncie ustawy ryczałtowej podatnicy mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

Podatnicy mogą złożyć takie oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Te same terminy obowiązują dla złożenia przez małżonków zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust. 3–6 i 8 ustawy PIT,

 • art. 12 ust. 6–8a i 8c ustawy ryczałtowej.

2. Formy opodatkowania najmu prywatnego

Podstawową formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego są ogólne zasady opodatkowania, według skali podatkowej.

Podatnicy osiągający ww. przychody mogą też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawa ryczałtowa za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania na dany rok podatkowy przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego w formie ryczałtu uznaje pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego, to złożenie zeznania (PIT- 28) jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania.

Zatem pierwsza wpłata ryczałtu jest równoznaczna z wyborem tej formy opodatkowania.

Nie zmieniła się natomiast zasada, zgodnie z którą wybrana forma opodatkowania przychodów z najmu prywatnego obowiązuje przez cały rok podatkowy.

Przykład:

Podatnik, który pierwszy czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego otrzymał w lipcu, wpłacając do 20 sierpnia ryczałt, informuje jednocześnie o dokonanym wyborze tej formy opodatkowania. Nie musi już składać żadnego innego oświadczenia o wyborze ryczałtu.

Od 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przez podatników osiągających przychody z najmu prywatnego i korzystających z opodatkowania ryczałtem w przypadku, gdy wysokość przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej.

Począwszy od 2019 roku, w każdym przypadku wysokość przychodów ustalana jest na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmującego.

Podstawa prawna:

 • art. 9a ust. 6 ustawy PIT, ??art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 3 ustawy ryczałtowej.

III. Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej

Ustawa PIT oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych [7], zwana dalej „ustawą CIT”, stanowią, że w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty.

W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

 

Ważne!

Jeżeli podatnik dokonał wyboru ustalania daty powstania przychodów według metody kasowej i stosował ten sposób przez cały rok podatkowy, nie traci prawa do tego sposobu, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna:

 • art. 14 ust. 1j i 1l ustawy PIT,

 • art. 12. ust. 3g i 3i ustawy CIT,

 • art. 6 ust. 1 ustawy ryczałtowej,

 • art. 40 ustawy upraszczającej.

IV. Wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu, które to zawiadomienia warunkowały odpowiednio możliwość stosowania tego sposobu oraz zaprzestanie jego stosowania.

Podatnicy, którzy wybrali ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, informują o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody.

Natomiast informację o rezygnacji ze stosowania ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości podatnicy zamieszczają w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowali tę metodę.

 

Ważne!

Jeżeli podatnik dokonał wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości i stosował tę metodę przez cały rok podatkowy, w którym rozpoczął jej stosowanie, nie traci prawa do stosowania tej metody, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Podobnie, w przypadku rezygnacji ze stosowania tej metody – okoliczność, że podatnik nie poinformuje w zeznaniu rocznym o tej okoliczności, nie oznacza, że zobligowany jest stosować ją nadal.

Podstawa prawna:

 • art. 14b ustawy PIT,

 • art. 9b ustawy CIT,

 • art. 41 ustawy upraszczającej.

V. Wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu

Ustawa PIT oraz ustawa CIT przewidują, że podatnicy mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (spełniający definicję małego podatnika albo rozpoczynający działalność) lub wpłacanie zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy opłacający podatek PIT w formie ryczałtu mogą wybrać kwartalny sposób wpłacania ryczałtu. Prawo to przysługuje podatnikom, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o: – wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu, – wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu, – wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

W przypadku zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek.

Zniesiony został obowiązek zawiadomienia o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.

Podobnie, w przypadku opłacania kwartalnie ryczałtu, podatnicy informują o wyborze opłacania ryczałtu w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób. Podatnicy ci nie mają już obowiązku zawiadomienia o rezygnacji z tej formy.

Przykład 1:

Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek w 2019 r. W trakcie roku wpłacał zaliczki kwartalne w ustawowym terminie. Jeżeli podatnik ten nie poinformuje w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r. o dokonanym wyborze, nie oznacza to utraty przez niego prawa do takiego sposobu wpłacania zaliczek.

W związku z ewentualną korektą jego dochodów, która będzie miała wpływ na wysokość należnych zaliczek, odsetki naliczane będą od terminów określonych dla kwartalnych zaliczek.

Przykład 2:

Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek w 2019 r. W roku tym osiągał dochody w wysokości powodującej obowiązek wpłacania zaliczek, jednak nie dokonał żadnej wpłaty w trakcie roku.

Jeżeli podatnik ten poinformuje w zeznaniu składanym za 2019 rok o dokonanym wyborze, oznacza to, że odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek obliczane będą od terminów określonych dla kwartalnych zaliczek.

Przykład 3:

Jeżeli podatnik przez cały rok podatkowy nie wpłacał zaliczek na podatek, ani nie poinformował w zeznaniu składanym za ten rok o wyborze kwartalnych zaliczek lub zaliczek uproszczonych, to odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek obliczane będą od terminów określonych dla zaliczek miesięcznych, obliczonych na ogólnych zasadach.

Dodatkowo, począwszy od 1 stycznia 2019 r. z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.

 

Ważne!

Ryczałt kwartalnie wpłacać mogą zarówno podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jak i inny rodzaj działalności, np. najem.

Podstawa prawna:

 • art. 44 ust. 3i, ust. 6d ustawy PIT, ??art. 25 ust. 1e, ust. 7a ustawy CIT, ??art. 21 ust. 1b–1c ustawy ryczałtowej, ??art. 40 ustawy upraszczającej.

VI. Wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT)

Ustawa PIT nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku wyniosły co najmniej 2 mln euro. Ustawa ta pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych również podatnikom, których przychody były niższe od tego limitu.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym.

Podatnik, który zdecydował się na prowadzenie ksiąg rachunkowych, pomimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej 2 mln euro, informuje o prowadzeniu tych ksiąg w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym je prowadził.

 

Ważne!

Jeżeli podatnik prowadził w roku podatkowym księgi rachunkowe, pomimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej kwoty 2 mln euro i nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym je prowadził, nie traci prawa do ustalania dochodu (straty) na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna:

 • art. 24a ust. 5 ustawy PIT,

 • art. 42 ustawy upraszczającej.

VII. Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT)

Ustawa CIT daje podatnikom możliwość wyboru innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy.

O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy CIT, informują o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status podatnika.

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust. 1, 4, 5 ustawy CIT.

Tabela z opisem zmian

 

 

Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2018 r. (TAK BYŁO)

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. (TAK JEST)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

- do 20 stycznia roku podatkowego lub

- przed rozpoczęciem działalności w przypadku karty podatkowej albo do dnia uzyskania pierwszego przychodu w pozostałych przypadkach – jeżeli podatnik rozpoczynał prowadzenie działalności.

- do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego – w przypadku 19% stawki podatku lub ryczałtu,

- do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności – w przypadku karty podatkowej,

- do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej – w przypadku wszystkich form opodatkowania.

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego przez jednego z małżonków (PIT)

- oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu przez jednego z małżonków, jak i zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczeń, musiały być podpisane przez oboje małżonków,

- na gruncie ustawy ryczałtowej, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków należało złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, albo w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu, jeśli osiąganie przychodów z najmu rozpoczynało się w trakcie roku. Zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń – do 20 stycznia roku podatkowego.

- oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu przez jednego z małżonków, jak i zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczeń, mogą być podpisane przez jednego z małżonków,

- na gruncie ustawy ryczałtowej, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Te same terminy obowiązują dla złożenia zawiadomienia o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń.

Wybór formy opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego

Oświadczenie o wyborze ryczałtu podatnik składał do urzędu skarbowego:

- do 20 stycznia roku podatkowego lub

- do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego – w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku.

Brak odrębnego oświadczenia.

Równoznaczne z dokonaniem wyboru ryczałtu na dany rok podatkowy, jest:

- dokonanie pierwszej w roku podatkowym wpłaty ryczałtu lub

- złożenie zeznania PIT-28 jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze:

- do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego lub

- do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o ustalaniu momentu powstania przychodu w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze:

- do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego lub

- w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności – w przypadku podatników rozpoczynających działalność.

Brak odrębnego zawiadomienia o dokonanym wyborze.

Podatnik informuje o wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczął stosowanie tej metody ustalania przychodu. Podatnik informuje również o rezygnacji ze stosowania tej metody w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym go stosował.

Wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze kwartalnych zaliczek/ryczałtu w podatku PIT:

- do 20 lutego roku podatkowego lub

- nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze uproszczonych zaliczek w podatku PIT:

- do 20 lutego roku podatkowego.

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze kwartalnych zaliczek w podatku CIT:

- do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego o:

- wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu,

- wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu,

- wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

Podatnik informuje o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosował określony sposób wpłacania zaliczek/ryczałtu.

 

Zawiadomienie urzędu skarbowego o wyborze uproszczonych zaliczek w podatku CIT:

- w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym.

 

Wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych PIT

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze przed rozpoczęciem roku podatkowego.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego.

Podatnik informuje o dokonanym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym prowadził księgi rachunkowe.

Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy CIT

Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonanym wyborze w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego.

O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.


[1] Stosownie do art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, w szczególności wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe), przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do objaśnień podatkowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m tej ustawy.

[2] Zmiany wprowadzone: – ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), – ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159).

[3] Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy upraszczającej, skutki określone w art. 9a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym oraz w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie albo oświadczenie lub wniosek, o których mowa odpowiednio w art. 9a ust. 2b ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 9 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

[4] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2244).

[7] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Hasła tematyczne: różnice kursowe, rok podatkowy, najem prywatny, zaliczka, objaśnienia podatkowe, wybór formy opodatkowania, wybór formy rachunkowości

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...