Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-faktura

 • 18.09.2020W jakim terminie wystawi faktur?
  Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
  • 18.09.2020WSA. Hotel moe odliczy VAT od usug gastronomicznych
   Podatnik VAT wiadczcy usugi hotelowe, stanowice podstawowy skadnik szerszej kategorii usug turystyki, o których mowa w art. 88 pkt. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, moe, o ile usugi te s opodatkowane na zasadach innych, anieli okrelone w art. 119, rozliczy podatek naliczony od nabytych usug gastronomicznych - orzek w sierpniowym wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
   • 18.09.2020Organy oskaryy spók o oszustwo, a nastpnie bezpodstawnie odmówiy jej prawa do zmniejszenia opodatkowania
    Oskarona o udzia w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spóka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwrócia kontrahentowi otrzyman od niego w 2012 r. zaliczk na zakup nieruchomoci, której sprzeda nie dosza do skutku. Fiskus odmówi jej jednak prawa do obnienia z tego tytuu podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty nalenego VAT. Pytanie tylko, czy urzdnicy zrobili to bdnie wskutek nieznajomoci przepisów, czy wpyw na to mia fakt oskarenia firmy o ww. oszustwo, bo jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach, dziaania organu w tej sprawie byy bezpodstawne (wyrok z 23 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 43/20).
    • 17.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
     Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 17.09.2020"Mechanizm podzielonej patnoci" na kadej fakturze
      W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
      • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
       Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
       • 17.09.2020Ulga na ze dugi gdy nie ma dochodu
        Jeeli podatnik zdecyduje o zmniejszeniu dochodu stanowicego podstaw obliczenia zaliczki miesicznej, lecz nie osignie dochodu w miesicu, w którym upyn 90-dniowy termin, to nie dokonuje tego za ten miesic (gdy nie osign dochodu). Natomiast podatnik ma prawo pomniejszy dochód w kolejnych miesicach danego roku podatkowego do czasu, a otrzyma zapat od dunika (wierzytelno podatnika zostanie uregulowana) albo zbdzie t wierzytelno - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
        • 16.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
         Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
         • 16.09.2020W jakim terminie wystawi faktur?
          Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
          • 16.09.2020"Mechanizm podzielonej patnoci" na kadej fakturze
           W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
           • 16.09.2020Przesanie faktury w PDF jest jej wydaniem
            Przedsibiorca zamierza wprowadzi patnoci mobilne, które bd dostpne jedynie dla tych nabywców, którzy pobior i zainstaluj na smartfon specjaln aplikacj mobiln udostpnion przez X suc realizacji patnoci mobilnych (aplikacja na smartfony podczone do sieci Internet) po spenieniu warunków okrelonych w regulaminie. Czy przesyajc wystawion e-faktur (PDF), z wykorzystaniem i za porednictwem infrastruktury X zwizanej z aplikacj mobiln, na adres e-mail podany przez nabywc moe uzna, e jest to wydanie faktury?
            • 15.09.2020Faktura mailem zamiast paragonu
             Sprzedawca nie bdzie mia obowizku wydania osobie fizycznej nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednoczenie bdzie mia obowizek doczenia do egzemplarza faktury pozostajcego u niego paragonu fiskalnego dotyczcego tej sprzeday - tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
             • 14.09.2020VAT: Sprzeda samochodu po pó roku od jego wykupu z leasingu
              Czynno przekazania samochodu osobowego na cele prywatne, w momencie jego wykupu z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. A dokonujc sprzeday tego samochodu po upywie 6 miesicy przedsibiorca nie bdzie dziaa w charakterze podatnika, a czynno ta nie bdzie dokonywana w ramach dziaalnoci gospodarczej, lecz w ramach zarzdu majtkiem osobistym.
              • 11.09.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
               Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
               • 11.09.2020Split payment a odliczenie VAT z faktury w walucie obcej
                Dokonanie zapaty w mechanizmie podzielonej patnoci - jeli przepisy tego wymagaj - w taki sposób, e kwota netto jest wpacana zwykym przelewem w euro na konto nabywcy ujte w wykazie KAS, a VAT wykazany na fakturze zostaje zapacony w zotówkach drugim przelewem na rachunek rozliczeniowy VAT dostawcy ujty w wykazie KAS nie pozbawia przedsibiorcy prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze za towary z zacznika nr 15 do ustawy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                • 10.09.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
                 Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
                 • 09.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
                  Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                  • 08.09.2020Mam niecigalne wierzytelnoci – co z VAT?
                   W sytuacji posiadania niecigalnej wierzytelnoci istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak nalenoci z tytuu dostawy towaru lub wykonania usugi. Druga kwestia to obowizek odprowadzenia podatku z tytuu transakcji, która nie zostaa sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug. Podatnik moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona.
                   • 08.09.2020Moment powstania obowizku podatkowego w VAT przy transakcjach wewntrzwspólnotowych
                    Wewntrzwspólnotowa sprzeda towarów, a nastpnie ich przemieszczenie pomidzy pastwami w ramach Unii Europejskiej jest bardzo powszechn transakcj, zwaszcza biorc pod uwag swobod przepywu towarów. Przedsibiorcy decydujcy si na sprzeda towarów do innych krajów Unii Europejskiej powinni bardzo dokadnie j przeanalizowa, aby zweryfikowa, czy maj do czynienia ze sprzeda wysykow, czy wewntrzwspólnotow dostaw towarów. Obie transakcje ujmuje si rónie na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usug. Dalsza cz artykuu powicona bdzie transakcjom wewntrzwspólnotowym (WNT i WDT).
                    • 08.09.2020Moment rozliczenia korekty e-faktury zmniejszajcej VAT
                     Czy w przypadku faktur korygujcych zmniejszajcych podstaw opodatkowania, w tym do „0”, wystawianych w formie elektronicznej, które za zgod klienta zostan udostpnione przez przedsibiorc na indywidualnym koncie klienta znajdujcym si w systemie rejestracji, za moment uzyskania potwierdzenia otrzymania takich faktur przez klienta bdzie moga by uznawana chwila umieszczenia przez przedsibiorc tyche faktur w systemie rejestracji, który przekazuje automatycznie faktur korygujc na wskazany przez klienta adres e-mail?
                     • 07.09.2020Mam niecigalne wierzytelnoci – co z VAT?
                      W sytuacji posiadania niecigalnej wierzytelnoci istnieje problem dwojakiego rodzaju. Pierwszym – oczywistym - jest brak nalenoci z tytuu dostawy towaru lub wykonania usugi. Druga kwestia to obowizek odprowadzenia podatku z tytuu transakcji, która nie zostaa sfinalizowana. Dla tej drugiej sytuacji znajduje zastosowanie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug. Podatnik moe skorygowa podstaw opodatkowania oraz podatek naleny z tytuu dostawy towarów lub wiadczenia usug na terytorium kraju w przypadku wierzytelnoci, których niecigalno zostaa uprawdopodobniona.
                      • 04.09.2020Rozliczenie faktury z tytuu WNT otrzymanej z opónieniem
                       Jeeli jednak faktura za WNT dotrze z opónieniem wynoszcym ponad 3 miesice, nie ma moliwoci odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowizek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno wykazania nalenego VAT oraz zapacenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT moe zosta wykazany dopiero w biecej deklaracji podatkowej. Taki sposób postpowania jako prawidowy uzna fiskus. Jednake cakiem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj WSA w odzi.
                       • 04.09.2020E-faktura od kontrahenta zagranicznego
                        Prawdopodobiestwo otrzymania faktury w formie elektronicznej od kontrahenta zagranicznego jest bardzo due. Co o tym decyduje? Cay szereg czynników, które ukazuj due zalety faktur elektronicznych. Korzyci ze stosowania e-faktur zawrze mona w jednym sowie „koszty”, a cilej ich minimalizacja, która przejawia si jednak w wielu aspektach. Aby to sobie uzmysowi warto przeledzi drog faktury od wystawcy do zaksigowania przez nabywc.
                        • 04.09.2020WSA. Hotel moe odliczy VAT od usug gastronomicznych
                         Podatnik VAT wiadczcy usugi hotelowe, stanowice podstawowy skadnik szerszej kategorii usug turystyki, o których mowa w art. 88 pkt. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, moe, o ile usugi te s opodatkowane na zasadach innych, anieli okrelone w art. 119, rozliczy podatek naliczony od nabytych usug gastronomicznych - orzek w sierpniowym wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                         • 04.09.2020Nabywca zlikwidowa dziaalno. Czy moliwa jest korekta faktury?
                          Faktura ma odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze, zatem nie mona uzna za prawidow takiej faktury, która wskazuje co prawda zaistniae zdarzenie gospodarcze, ale jednoczenie bdnie wskazuje podmioty pomidzy, którymi to zdarzenie wystpio oraz zawiera nieprawidow stawk podatku. W sytuacji, gdy bdne s dane nabywcy towaru lub usugi wskazane na fakturze, oraz zastosowano bdn stawk podatku, usunicie tego typu bdów nastpuje przez wystawienie faktury korygujcej przez sprzedawc. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                          • 03.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Faktury korygujce - pytania i odpowiedzi
                           1. Czy obowizek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug dotyczy równie faktur korygujcych na plus (faktura pierwotna poniej 15 000 z brutto, po korekcie powyej 15 000 z brutto)?
                           • 03.09.2020Rozliczenie faktury z tytuu WNT otrzymanej z opónieniem
                            Jeeli jednak faktura za WNT dotrze z opónieniem wynoszcym ponad 3 miesice, nie ma moliwoci odliczenia naliczonego podatku w okresie, w którym powsta obowizek podatkowy. Z tego powodu zachodzi konieczno wykazania nalenego VAT oraz zapacenia ewentualnych odsetek podatkowych. Naliczony VAT moe zosta wykazany dopiero w biecej deklaracji podatkowej. Taki sposób postpowania jako prawidowy uzna fiskus. Jednake cakiem odmienne stanowisko w tej kwestii zaj WSA w odzi.
                            • 02.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
                             1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdroeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowizku wykazywanych w okresie obowizywania nowej struktury?
                             • 02.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Faktury korygujce - pytania i odpowiedzi
                              1. Czy obowizek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usug dotyczy równie faktur korygujcych na plus (faktura pierwotna poniej 15 000 z brutto, po korekcie powyej 15 000 z brutto)?
                              • 02.09.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
                               Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
                               • 01.09.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia procedur
                                Oznaczenia procedur prezentowane s za pomoc symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypenia si dla caego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w kadym z pól odpowiadajcych ww. symbolom, w przypadku wystpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wystpia, pole pozostawia si puste. 
                                • 01.09.2020Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracj
                                 1. Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracj, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotycz równie faktur wystawionych w okresach przed wdroeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowizku wykazywanych w okresie obowizywania nowej struktury?
                                 • 01.09.2020Odliczanie ulgi termomodernizacyjnej przez maonków
                                  W sytuacji, gdy oboje maonkowie pomidzy którymi istnieje ustrój wspólnoci majtkowej maeskiej ponosz wydatki na termomodernizacj budynku mieszkalnego, nalecego do ich majtku wspólnego, to oboje maj prawo do skorzystania z odliczenia, jeeli dysponuj faktur potwierdzajc poniesienie przez nich wydatku - faktur wystawion na oboje maonków. Jeeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z maonków, to odliczenia dokonuje tylko ten maonek na którego wystawiona jest faktura.
                                  • 31.08.2020Wypenianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                                   JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd obowizkowo skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 padziernika 2020 r. (tj. due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy). Ministerstwo Finansów wyjania jak prawidowo wypeni nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poniszego zestawienia moemy dowiedzie si jaki wpyw na jego zawarto bdzie miaa np. tzw. ulga na ze dugi, korekta VAT, mara czy import towarów, a take jak prawidowo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                                   • 31.08.2020Sposób wykazania sprzeday na rzecz osób prywatnych w JPK_VAT
                                    Od 1 padziernika br., zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usug, faktury wystawione do paragonów bdzie naleao uj w ewidencji sprzeday. Zatem bdzie konieczne uwzgldnienie ich w pliku JPK_VAT. Oznacza to, e z tym dniem w ewidencji VAT bdzie naleao uj wszystkie faktury, które potwierdzaj sprzeda zaewidencjonowan w kasie. Nie bdzie miao znaczenia czy s wystawiane dla podatników czy osób prywatnych.
                                    • 31.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia procedur
                                     Oznaczenia procedur prezentowane s za pomoc symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP. Pola wypenia si dla caego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w kadym z pól odpowiadajcych ww. symbolom, w przypadku wystpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. W przypadku gdy procedura nie wystpia, pole pozostawia si puste. 
                                     • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
                                      Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
                                      • 28.08.2020Wypenianie JPK_VAT z deklaracj - pytania i odpowiedzi
                                       JPK_VAT, który obejmie cz deklaracyjn i ewidencyjn, bd obowizkowo skada wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 padziernika 2020 r. (tj. due, rednie i mae przedsibiorstwa oraz mikroprzedsibiorcy). Ministerstwo Finansów wyjania jak prawidowo wypeni nowy plik JPK_VAT z deklaracj. Z poniszego zestawienia moemy dowiedzie si jaki wpyw na jego zawarto bdzie miaa np. tzw. ulga na ze dugi, korekta VAT, mara czy import towarów, a take jak prawidowo ujmowa w nim faktury do paragonu.
                                       • 28.08.2020Sposób wykazania sprzeday na rzecz osób prywatnych w JPK_VAT
                                        Od 1 padziernika br., zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usug, faktury wystawione do paragonów bdzie naleao uj w ewidencji sprzeday. Zatem bdzie konieczne uwzgldnienie ich w pliku JPK_VAT. Oznacza to, e z tym dniem w ewidencji VAT bdzie naleao uj wszystkie faktury, które potwierdzaj sprzeda zaewidencjonowan w kasie. Nie bdzie miao znaczenia czy s wystawiane dla podatników czy osób prywatnych.
                                        • 28.08.2020[Szkolenie on-line] Nowy plik - JPK VAT z deklaracj
                                         JPK_VAT z deklaracj to nowy dokument elektroniczny, stanowicy poczenie i rozszerzenie zakresu dwóch dotychczas uywanych dokumentów - JPK_VAT i ewidencji VAT. Nowy JPK obejmie zarówno ewidencj VAT (w której prezentowane s informacje o zakupach i sprzeday za raportowany okres), jak i deklaracje VAT (deklaracj VAT-7 i VAT-7K). Co istotne, nowy JPK_VAT bd skadali za okresy od 1 padziernika 2020 r. obowizkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czyni podatnicy VAT - bez wzgldu na ich rozmiar. Nie ma zatem preferencyjnych terminów dla mikroprzedsibiorców i przedsibiorców mniejszych. W konsekwencji, ju wkrótce nie bdzie moliwoci skadania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, ni przez JPK_VAT.
                                         • 27.08.2020Podatki 2020: Mechanizm podzielonej patnoci (MPP) a JPK_VAT z deklaracj
                                          Oznaczenie MPP w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., dotyczy wycznie transakcji objtej obowizkiem stosowania mechanizmu podzielonej patnoci. Dotyczy to faktur sprzedaowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezalenie od tego czy na danej fakturze znajduje si wskazana adnotacja i niezalenie czy obowizek podzielonej patnoci dotyczy wszystkich czy tylko czci pozycji na tej fakturze. Co oznacza, e w sytuacji gdy transakcja podlega obowizkowemu mechanizmowi podzielonej patnoci, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, naley stosowa do niej oznaczenie MPP.
                                          • 27.08.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                           Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                           • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
                                            Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
                                            • 26.08.2020Podatki 2020: Mechanizm podzielonej patnoci (MPP) a JPK_VAT z deklaracj
                                             Oznaczenie MPP w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., dotyczy wycznie transakcji objtej obowizkiem stosowania mechanizmu podzielonej patnoci. Dotyczy to faktur sprzedaowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezalenie od tego czy na danej fakturze znajduje si wskazana adnotacja i niezalenie czy obowizek podzielonej patnoci dotyczy wszystkich czy tylko czci pozycji na tej fakturze. Co oznacza, e w sytuacji gdy transakcja podlega obowizkowemu mechanizmowi podzielonej patnoci, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, naley stosowa do niej oznaczenie MPP.
                                             • 26.08.2020Zbyt póne wystawienie faktury a prawo do odliczenia VAT
                                              Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, faktur wystawia si - co do zasady - nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usug. Tak brzmi przepis natomiast w praktyce gospodarczej nierzadkie s przypadki gdy faktura za towar lub usug zostaje wystawiona zbyt póno.
                                              • 24.08.2020Sprzeda oprogramowania a obowizkowy split payment
                                               Przedsibiorca nie bdzie zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci w sytuacji udostpniania abonamentów na oprogramowanie, które wydawane jest klientom poprzez pobranie aplikacji oraz w przypadku sprzeday skanerów, które posiadaj wycznie wbudowan funkcj skanowania. Zatem sprzeda oferowanych przez przedsibiorc ww. usug i towarów nie jest objta obowizkiem umieszczenia na fakturach sprzeday wyrazów „mechanizm podzielonej patnoci” - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                               • 21.08.2020Oznaczenia faktur pozostaj problemem dla podatników
                                                Wraz z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej patnoci rozszerzy si katalog elementów, które powinny zosta umieszczone na fakturach. Zdarza si jednak, e obowizkow tylko w niektórych przypadkach adnotacj „mechanizm podzielonej patnoci” s opatrzone wszystkie faktury podatnika. Ju wkrótce takie dziaanie te moe by problemem dla podatników.
                                                • 20.08.2020Oznaczenia faktur pozostaj problemem dla podatników
                                                 Wraz z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej patnoci rozszerzy si katalog elementów, które powinny zosta umieszczone na fakturach. Zdarza si jednak, e obowizkow tylko w niektórych przypadkach adnotacj „mechanizm podzielonej patnoci” s opatrzone wszystkie faktury podatnika. Ju wkrótce takie dziaanie te moe by problemem dla podatników.
                                                 • 20.08.2020Co zrobi z bdem na fakturze lub po zgubieniu faktury
                                                  Do naprawienia bdów na fakturze suy faktura korygujca. Wystawia si j take wówczas, gdy zmieni si warunki transakcji. Przy czym, musisz otrzyma od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygujcej, jeli w wyniku jej wystawienia zostaje obniona podstawa opodatkowania (zmniejsza si te kwota VAT nalenego). A jeli jeste nabywc i otrzymae od sprzedawcy faktur z bdami, moesz wystawi not korygujc. Moesz poprawi w ten sposób tylko bdy formalne.
                                                  • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                                                   Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 66 ] nastpna strona »