Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.01.2020

Podatki 2020: Wybór formy opodatkowania w działalności po zmianach

Od 2019 r. przedsiębiorca ma więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ostatecznego wyboru formy opodatkowania będzie mógł bowiem dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Przed zmianami na wybór/zmianę formy opodatkowania przedsiębiorca miał czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku). Dodajmy, że w przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.

1. Wybór formy opodatkowania

Pozarolnicza działalność gospodarcza może być opodatkowana według następujących form opodatkowania:

 • według skali podatkowej

Od 2020 r. skala podatkowa obowiązuje w następującej wysokości:
 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 • według jednej stawki 19% – podatek liniowy
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • kartą podatkową

UWAGA:

 • Podatnicy dokonujący zgłoszenia jako pozarolniczą działalność gospodarczą działalności zarządzania przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, uzyskanych przychodów nie opodatkują ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, ponieważ jest to źródło przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9 updof).
 • Od dnia 01.01.2014 r. wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych, podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi i wprowadzonymi przepisami ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku tonażowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1387), tj. zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - updop.

 

1.1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

1.1.1. Zgłoszenie formy opodatkowania

 • w przypadku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG (działalność jednoosobowa, wspólnicy spółki cywilnej), formę opodatkowania oraz sposób opłacania zaliczek można wskazać we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Wówczas dodatkowo nie składa się żadnych wniosków do urzędu skarbowego.

  Uwaga! W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołącza się wniosek PIT-16
 • w przypadku spółek osobowych rejestrowanych w KRS, nie zgłasza się dla nich formy opodatkowania. Obowiązek zgłaszania formy opodatkowania dotyczy wspólników spółek, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w formie spółki osobowej, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki (wyjątek stanowi wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę).

 

1.1.2. Opodatkowanie przy kilku rodzajach działalności

Jeżeli równocześnie podatnik prowadzi działalność indywidualnie oraz w spółce osobowej, dla każdej z tych działalności może wybrać odrębną formę opodatkowania np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy.

Uwaga!

 • nie jest możliwe wybranie opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej podatkiem liniowym i według zasad ogólnych.
 • jeżeli w ciągu roku podatnik zlikwidował działalność, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął jej prowadzenie, nie ma przeszkód do wyboru dowolnej formy opodatkowania.

Za "pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym" o którym mowa w art. 9a ust. 2 updof należy uznać – pierwszy przychód z konkretnej działalności, a nie pierwszy przychód uzyskany w roku podatkowym z działalności jako ze źródła przychodu. Zatem, zmiana przepisu dotyczącego terminu wyboru formy opodatkowania miała na celu tylko wydłużenie terminów, a nie ograniczenie prawa do możliwości wyboru formy opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej i ponownego jej rozpoczęcia w tym samym roku podatkowym.

Przy czym w przypadku przekroczenia limitu 250.000 euro i likwidacji działalności gospodarczej dotychczas opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – Podatnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, nie może wybrać opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychody z działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej równowartość 150 tys. euro. W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

1.1.3. Dopuszczalność form opodatkowania

W przypadku wspólników spółek nie posiadających osobowości prawnej, gdzie podatnikami podatku są wspólnicy - wszyscy wspólnicy muszą podlegać opodatkowaniu według przepisów jednej ustawy (z wyjątkiem podatku tonażowego).

Wspólnik A→

Wspólnik B↓

Zasady ogólne

Podatek liniowy

Ryczałt

Podatek tonażowy

Zasady ogólne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

-

Dopuszczalne

Podatek liniowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

-

Dopuszczalne

Ryczałt

-

-

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek tonażowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybrano w spółce, wspólnik może mieć ograniczony wybór formy opodatkowania w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.

Wspólnik A indywidualnie→

Wspólnik A w spółce↓

Zasady ogólne

Podatek liniowy

Ryczałt

Podatek tonażowy

Zasady ogólne

Dopuszczalne

-

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek liniowy

-

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Ryczałt

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek tonażowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

W przypadku armatorów opodatkowanych podatkiem tonażowym, działających w spółce osobowej, opodatkowanie jednego z nich nie wpływa na opodatkowanie pozostałych w spółce:

Wspólnik A →

Wspólnik B ↓

Zasady ogólne

Podatek liniowy

Ryczałt

Podatek tonażowy

Zasady ogólne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek liniowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Ryczałt

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Podatek tonażowy

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne

 

1.2. Kontynuacja działalności gospodarczej

W przypadku kontynuacji działalności gospodarczej złożone oświadczenie (wniosek) zachowuje swoją ważność na lata następne zgodnie z wybraną formą opodatkowania (art. 9a ust. 2b updof, art. 9 ust. 1b i art. 29 ust. 1 uzpdof).

 

2. Zasady opodatkowania wybraną formą podatku

Forma opodatkowania

Zasady ogólne - skala podatkowa

Podatek liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Karta podatkowa

Stawka podatku

17% (od 2020 r.) a po przekroczeniu kwoty 85.528 zł stawka 32%

19% niezależnie od dochodu

od 2% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Stawkę określoną kwotowo na dany rok podatkowy ustala naczelnik właściwego urzędu skarbowego w zależności m.in. od:

• rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

• liczby mieszkańców w miejscowości w której jest prowadzona działalność gospodarcza,

• liczby zatrudnionych pracowników

Terminy płacenia zaliczek na podatek

co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka (dotyczy tzw. małych podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro (2 mln euro od 01.01.2020 r.) oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność)

w sposób uproszczony (zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego za poprzednie lata)

co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym;

co kwartał do 20. dnia miesiąca po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka (dotyczy wyłącznie tzw. małych podatników, których przychody nie przekroczyły 1,2 mln euro (2 mln euro od 01.01.2020 r.) oraz przedsiębiorców rozpoczynających działalność)

w sposób uproszczony (zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego za poprzednie lata)

Nie występują zaliczki.
Podatek ryczałtowy wpłaca się:

• co miesiąc do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, którego podatek dotyczy (za wyjątkiem grudnia, za który podatek należy wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

• co kwartał do dnia 20 następnego miesiąca po kwartale, którego podatek dotyczy (za wyjątkiem grudnia, za który podatek należy wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej albo jego przychody w poprzednim roku z tytułu działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą 25.000 euro

Nie występują zaliczki.
Podatek płaci się miesięcznie do 7. dnia miesiąca za ubiegły miesiąc (za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia)

Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne

Zapłacone składki zmniejszają podstawę opodatkowania

Zapłacone składki zmniejszają podstawę opodatkowania

Zapłacone składki zmniejszają przychód do opodatkowania

Brak możliwości odliczenia składek społecznych

Sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Zapłacone składki odliczane od podatku do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki

Możliwość pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów

TAK

TAK

NIE

NIE

Termin składania rozliczenia rocznego

w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku za poprzedni rok

w terminie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia następnego roku za poprzedni rok

w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

do 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok

Formularz roczny

PIT-36

PIT-36L

PIT-28

Podatku z tytułu karty podatkowej nie rozlicza się zeznaniem rocznym. Składa się formularz PIT-16A

Warunki zmiany formy opodatkowania

Możliwa zmiana na inną formę PIT. Zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu roku podatkowego). W przypadku przejścia na kartę podatkową należy do 20. stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16

Jak przy skali podatkowej

Możliwa zmiana na skalę podatkową, podatek liniowy lub kartę podatkową. Konieczne jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku przejścia na kartę podatkową na dany rok należy do 20. Stycznia roku podatkowego złożyć do urzędu skarbowego wniosek na formularzu PIT-16

Możliwa zmiana formy opodatkowania – jak przy skali podatkowej (z pominięciem wówczas wyjaśnień dotyczących wyboru karty podatkowej). Ponadto można zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego, ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Dokumentacja księgowa

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- Księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami (art.24a),

- Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawych.

- Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

- Księgi rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami (art.24a),

- Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- Posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów,

- Prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i pranych,

- Prowadzenie na każdy rok odrębnie ewidencji przychodów

- Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych,

- Obowiązek wydawania na żądanie klienta faktur i rachunków (w myśl odrębnych przepisów) stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru, wykonania usługi,

ulgi od podatku

- prorodzinna

 

 

 

Odliczenia od dochodu/*przychodu

Darowizny nie więcej niż 6% dochodu przychodu:

- na cele pożytku publicznego,

- na kult religijny,

- na cele krwiodawstwa (art.26 ust.1 pkt 9);

Uwaga!

Brak możliwości odliczenia darowizny, gdy wartość przekazanej darowizny została zaliczona do KUP na podstawie art. 23 ust.1 pkt 11, art.26 ust.6f;

Darowizny bez limitu na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych (na podstawie ustaw regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów);

Składki na ubezpieczenie społeczne;

Straty;

Wpłaty na IKZE (art.26 ust.1 pkt 2b);

Działalność badawczo-rozwojowa (art.26e);

Odliczenia dla Aptek (art.52j);

Darowizny (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.d - od 01 .01.2019 r.) przekazane na kształcenie zawodowe publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art.4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 206 r. Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom I centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy - nie więcej niż 6% dochodu,

Składki na ubezpieczenie społeczne,

Straty,

Wpłaty na IKZE (art.26 ust.1 pkt 2b);

Działalność badawczo-rozwojowa (art.26e);

Odliczenia dla Aptek (art.52j)
 

* Darowizny (art.11 ust.1w związku z art.26 ust.1 pkt 9)


Składki na ubezpieczenie społeczne;

Straty;

Wpłaty na IKZE (art.26 ust.1 pkt 2b, art.11);
 

 

Odliczenia od podatku

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

 

Uwaga!

 • Jeżeli podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, a jednocześnie prowadził inną działalność w formie spółki, dla której wybrano opodatkowanie podatkiem liniowym, to po utracie warunków do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym działalność indywidualna będzie opodatkowana podatkiem liniowym w związku z regulacją art. 9a ust. 5 updof. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z działalności prowadzonej indywidualnie, nie oznacza utraty prawa do opodatkowania wg 19% stawki podatku dla dochodów z działalności prowadzonej w innej formie prawnej (np. spółki cywilnej, czy jawnej).
 • Podatnik nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, chcąc rozliczać się z podatku dochodowego w tej formie, w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję odmowną o zastosowaniu karty podatkowej.

źródło: www.sip.mf.gov.pl, 185038/K

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz