Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
  Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
  • 02.10.2008Prowadzenie działalności gospodarczej i jednoczesne uzyskiwanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
   Ustawodawca dla zróżnicowania zasad opodatkowania w zależności od rodzaju wykonywanej działalności zdefiniował w nieco inny sposób pojęcie działalności gospodarczej oraz wyszczególnił jako odrębne źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście. Dlatego też możliwe jest opodatkowanie niektórych rodzajów działalności tak jak działalności gospodarczej lub jak działalności wykonywanej osobiście, z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych obowiązujących dla przyjętej przez podatnika formy prowadzenia i rozliczania takiej działalności.
   • 01.10.2008Wyższe składki od właścicieli największych gospodarstw
    Zróżnicowanie składek rolników na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
    • 26.09.2008BCC krytykuje projekt zmian w KRUS
     Projekt ministra rolnictwa dotyczący zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest niepotrzebny, ponieważ nie wprowadza żadnych istotnych zmian – uważa Business Centre Club.
     • 25.09.2008ZUS o skutkach zawieszenia działalności gospodarczej
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o. – w związku z obowiązującą od 20 września br. nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła możliwość zawieszenia działalności gospodarczej.
      • 25.09.2008Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku zawieszenia działalności
       I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (wymienione w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).
       • 23.09.2008Wyższe odsetki od ZUS dla klientów OFE
        Od października wzrosną odsetki od nieprzekazanych w terminie składek do OFE – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu roku stopa, na podstawie której naliczane są odsetki,  została podniesiona o ponad 2 pkt. proc.
        • 19.09.2008Orzecznictwo: W postępowaniu upadłościowym składki zdrowotne, na FP i FGŚS podlegają zaspokojeniu jak podatki
         Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są daninami publicznymi w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) i podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.
         • 12.09.2008Zasady ustalania wymiaru zasiłku chorobowego po wyroku TK
          Wytyczne Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wyrównań zasiłków z tytułu niezdolności do pracy oraz odsetek od tych kwot, oraz wykazywania w dokumentach rozliczeniowych kwot wyrównań wynagrodzenia za czas choroby, wypłaconych ubezpieczonym w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r., sygn. akt SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771) - po uzyskaniu stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2008 r.
          • 03.09.2008Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy
           Interpelacja nr 4011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nierównym traktowaniem obywateli ubiegających się o emerytury i renty
           • 29.08.2008Orzecznictwo: Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS
            Mając na względzie art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, brak jest uzasadnienia do przyjęcia, że zgłoszenie przez podmiot gospodarczy organom podatkowym w trybie art. 34 § 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym faktu czasowego niewykonywania działalności gospodarczej, może stanowić podstawę do zwolnienia spod obowiązku ubezpieczenia społecznego za okres, który jak wynika z prowadzonych przez właściwy organ danych ewidencyjnych działalności gospodarczej jest okresem prowadzenia tej działalności.
            • 22.08.2008Brak zgody w sprawie „pomostówek”
             Podczas czwartkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej zapadła decyzja o przesunięciu do 10 września terminu zakończenia negocjacji w sprawie emerytur pomostowych. Został on przełożony po raz kolejny z powodu braku porozumienia pomiędzy zespołami ds. ubezpieczeń społecznych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy, które mają przedstawić wspólne stanowisko.
             • 21.08.2008Korzystając z ulgi możesz stracić świadczenia rodzinne
              Interpelacja nr 3292 do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci.
              • 18.08.2008Pracodawcy krytykują plany obniżenia opłat dystrybucyjnych
               Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wzywa do odrzucenia poselskich projektów nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Projekty przewidują przyspieszenie obniżek opłat dystrybucyjnych, jakie pobierają otwarte fundusze z wpłacanych do nich składek.
               • 14.08.2008Podstawa określana raz w roku, elektroniczne informacja o składkach
                Do Sejmu trafiły projekty przedstawione komisji „Przyjazne Państwo” przez PKPP Lewiatan. Posłowie rozpoczną prace nad zmianą przepisów, dzięki której ograniczona zostanie biurokracja w relacjach płatnik – ubezpieczony – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                • 14.08.2008Składka na rzecz Pracowniczego Programu Emerytalnego jako KUP
                 Pytanie podatnika dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej na pracowniczy program emerytalny (ppe), realizowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń.
                 • 05.08.20083,8 mld zł w ppe
                  Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o rynku pracowniczych programów emerytalnych (ppe). Opracowanie przedstawia podstawowe informacje według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Wynika z niego m.in., że poziom oszczędności zgromadzonych w ppe wyniósł blisko 4 mld zł.
                  • 01.08.2008Moment ujęcia kosztów w PKPiR
                   Podstawową metodą rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda określona w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, zgodnie z którą koszty można potrącić wyłącznie w roku, w którym zostały poniesione. Ustawodawca daje też możliwość wyboru drugiej metody – rozliczania kosztów zgodnie z zasadą memoriałową, która mówi, iż koszty ewidencjonuje się w powiązaniu z przychodami danego roku, których one dotyczą. Dla niektórych kosztów ustawodawca wprowadził jednak szczególne zasady ich ewidencji.
                   • 31.07.2008Certyfikat kwalifikowany przy składaniu dokumentów ZUS – od kiedy?
                    Z dniem 17 lipca 2008 r. weszła w życie ustawa z 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2008 r., nr 127, poz. 817). Ustawa ta znowelizowała art. 60, zgodnie z którym ZUS mógł przyjmować dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane w postaci elektronicznej podpisane przy użyciu certyfikatów kwalifikowanych tylko do 20 lipca tego roku.
                    • 30.07.200850 proc. koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
                     Pytane podatnika: Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę nie mającą przymiotu pracy twórczej – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś do przychodu wynikającego z wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do powstałych w wyniku tworzenia – w ramach stosunku pracy – programów komputerowych – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy?
                     • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                      Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                      • 25.07.2008ZRP o emeryturach pomostowych
                       Związek Rzemiosła Polskiego przekazał resortowi pracy uwagi do projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Organizacja nie zgłasza zastrzeżeń co do zasadności opracowania takiej ustawy, jednak jej zdaniem projekt jest sprzeczny z konstytucją, narusza bowiem zasadę równości wobec prawa. Z regulacji wyłączeni są np. górnicy, którzy będą otrzymywać emerytury na warunkach korzystniejszych niż inne grup ubezpieczonych.
                       • 24.07.2008BCC proponuje zmiany w ustawie o IKE
                        Według Business Centre Club inicjatywa resortu pracy zmierzająca do zmian dotyczących tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, zasługuje na poparcie, choć jednocześnie wymaga uzupełnień. BCC przedstawił opinię o rządowym projekcie zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych.
                        • 18.07.2008Ekwiwalent za urlop
                         W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.
                         • 18.07.2008Opodatkowanie PIT programu emerytalnego z Anglii
                          Środki pochodzące z pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego na terytorium Wielkiej Brytanii, a otrzymywane przez osobę zamieszkałą w Polsce korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy polskiej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym państwom – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                          • 18.07.2008Lewiatan: Niech rolnicy płacą składki jak przedsiębiorcy
                           Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan postuluje uznanie rolników za przedsiębiorców i objęcie systemem ubezpieczeń społecznych podobnym do tego, jakiemu podlegają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na dopłaty do składek mogliby liczyć tylko rolnicy, którzy nie osiągają ustalonego minimalnego dochodu.
                           • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
                            Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
                            • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
                             Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
                             • 02.07.2008ZUS przedstawił sprawozdania za 2007 r.
                              Posłowie przyjęli sprawozdania z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaakceptowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz wykonanie w 2007 r. planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz likwidowanego Funduszy Alimentacyjnego.
                              • 01.07.2008RMUA w formie elektronicznej
                               Sejmowa Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” przyjęła propozycję złożoną przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy chcą wprowadzenia możliwości przekazywania pracownikom informacji o opłaconych przez pracodawcę składkach na ubezpieczenie społeczne w formie elektronicznej.
                               • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                                Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                                • 24.06.2008Składki na KRUS w III kwartale
                                 Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników nie ulegnie w III kwartale 2008 r. zmianie – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
                                 • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
                                  W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
                                  • 18.06.2008KIG ponagla rząd w sprawie „pomostówek”
                                   Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej są zaniepokojeni przedłużającymi się pracami nad rządowym projektem ustawy regulującej zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. KIG apeluje o przekazanie do parlamentu jeszcze przed wakacjami projektu ustawy wraz z precyzyjnie określonymi grupami osób uprawnionych do emerytur pomostowych.
                                   • 11.06.2008BCC apeluje o większe ograniczenie wydatków na KRUS
                                    Business Centre Club krytycznie ocenia założenia do ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego w rolnictwie i rybołówstwie, opracowane przez resort rolnictwa i rozwoju wsi. Minister rolnictwa proponuje utrzymanie dotychczasowego systemu praktycznie bez zmian – uważa główny ekonomista BCC Stanisław Gomułka.
                                    • 10.06.2008Na co ZUS wydaje pieniądze
                                     Interpelacja nr 2162 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ZUS
                                     • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
                                      Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
                                      • 09.06.2008Zwrot nadpłaconych składek ZUS
                                       Pytanie podatnika: Jak należy ująć w dokumencie PIT-11 kwotę zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z lat ubiegłych, które dokonano pracownikowi w roku bieżącym w wyniku decyzji X?
                                       • 05.06.2008Uzupełnione zaległe składki w ZUS
                                        Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o odtworzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej oraz zewidencjonowaniu zaległych składek kobiet, które w okresie od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie. Zaległe składki wraz z odsetkami trafiły także do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
                                        • 05.06.2008Członkostwo w OFE obowiązkowe
                                         Sąd Najwyższy w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych potwierdził, że każdy obywatel opłacający składki na ubezpieczenie społeczne podlega obowiązkowi zawarcia umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym. Sąd oddalił skargę kasacyjną Adama Mielczarka, który od dziewięciu lat spierał się z ZUS o prawo samodzielnego dysponowania środkami, które miały być odprowadzane do OFE.
                                         • 04.06.2008Ulga rodzinna może pozbawić zasiłku
                                          Interpelacja nr 2345 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących skutków korzystania z ulg podatkowych na dzieci dla osób pobierających zasiłek rodzinny
                                          • 04.06.2008Wcześniejsza emerytura pracownicza dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. – do kiedy należy zgłosić wniosek i spełnić warunki
                                           Niektórzy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogą przejść na emeryturę na warunkach określonych w art.29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Potocznie emerytura ta nazywana jest wcześniejszą emeryturą pracowniczą.
                                           • 03.06.2008Od czerwca nowe podstawy wymiaru składek
                                            Dla osób uprawnionych do opłacania składek na ZUS od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. stanowi kwota nie niższa niż 1790,39 zł.
                                            • 27.05.2008Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2007
                                             Dochody wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o niemal 7,5 mld zł, wydatki niższe o 6,6 mld, deficyt zredukowany w stosunku do planu o 14 mld – to najważniejsze dane, jakie znalazły się w przyjętym przez Radę Ministrów sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu państwa.
                                             • 27.05.2008Zamieszanie ze zwrotem zapłaconych składek dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą
                                              Interpelacja nr 2099 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki ZUS przez pracujących na własny rachunek rencistów
                                              • 26.05.2008Od 2009 r. renty na nowych zasadach
                                               Zmianę zasad obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjęty przez rząd.
                                               • 16.05.2008Świadczenie urlopowe
                                                Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie świadczenie urlopowe w wysokości takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
                                                • 16.05.2008Lewiatan o emeryturach pomostowych
                                                 PKPP Lewiatan opowiada się za ograniczeniem dostępu do przywileju wcześniejszych emerytur. Organizacja popiera ograniczenie stosowania nowych rozwiązań w czasie oraz objęcie nimi  zamkniętej, ściśle określonej liczby zawodów.
                                                 • 15.05.2008Składki podstawowe w ramach PPE jako KUP
                                                  Pytanie podatnika: Czy wydatki Spółki z tytułu opłacania składek z tytułu zakładowej umowy emerytalnej na podstawie przepisów o pracowniczym programie emerytalnym w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
                                                  • 15.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rozróżnianie pracowniczych programów emerytalnych jest nieuzasadnione
                                                   Art. 15 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust. 1 tej ustawy lecz stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z opłacaniem składek podstawowych na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] ... [ 36 ] następna strona »