Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 18.06.2008KIG ponagla rząd w sprawie „pomostówek”
  Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej są zaniepokojeni przedłużającymi się pracami nad rządowym projektem ustawy regulującej zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury. KIG apeluje o przekazanie do parlamentu jeszcze przed wakacjami projektu ustawy wraz z precyzyjnie określonymi grupami osób uprawnionych do emerytur pomostowych.
  • 11.06.2008BCC apeluje o większe ograniczenie wydatków na KRUS
   Business Centre Club krytycznie ocenia założenia do ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego w rolnictwie i rybołówstwie, opracowane przez resort rolnictwa i rozwoju wsi. Minister rolnictwa proponuje utrzymanie dotychczasowego systemu praktycznie bez zmian – uważa główny ekonomista BCC Stanisław Gomułka.
   • 10.06.2008Na co ZUS wydaje pieniądze
    Interpelacja nr 2162 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ZUS
    • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
     Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
     • 09.06.2008Zwrot nadpłaconych składek ZUS
      Pytanie podatnika: Jak należy ująć w dokumencie PIT-11 kwotę zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z lat ubiegłych, które dokonano pracownikowi w roku bieżącym w wyniku decyzji X?
      • 05.06.2008Uzupełnione zaległe składki w ZUS
       Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o odtworzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej oraz zewidencjonowaniu zaległych składek kobiet, które w okresie od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie. Zaległe składki wraz z odsetkami trafiły także do Otwartych Funduszy Emerytalnych.
       • 05.06.2008Członkostwo w OFE obowiązkowe
        Sąd Najwyższy w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych potwierdził, że każdy obywatel opłacający składki na ubezpieczenie społeczne podlega obowiązkowi zawarcia umowy z Otwartym Funduszem Emerytalnym. Sąd oddalił skargę kasacyjną Adama Mielczarka, który od dziewięciu lat spierał się z ZUS o prawo samodzielnego dysponowania środkami, które miały być odprowadzane do OFE.
        • 04.06.2008Ulga rodzinna może pozbawić zasiłku
         Interpelacja nr 2345 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących skutków korzystania z ulg podatkowych na dzieci dla osób pobierających zasiłek rodzinny
         • 04.06.2008Wcześniejsza emerytura pracownicza dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. – do kiedy należy zgłosić wniosek i spełnić warunki
          Niektórzy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. mogą przejść na emeryturę na warunkach określonych w art.29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach z FUS. Potocznie emerytura ta nazywana jest wcześniejszą emeryturą pracowniczą.
          • 03.06.2008Od czerwca nowe podstawy wymiaru składek
           Dla osób uprawnionych do opłacania składek na ZUS od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. stanowi kwota nie niższa niż 1790,39 zł.
           • 27.05.2008Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2007
            Dochody wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o niemal 7,5 mld zł, wydatki niższe o 6,6 mld, deficyt zredukowany w stosunku do planu o 14 mld – to najważniejsze dane, jakie znalazły się w przyjętym przez Radę Ministrów sprawozdaniu z wykonania ubiegłorocznego budżetu państwa.
            • 27.05.2008Zamieszanie ze zwrotem zapłaconych składek dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą
             Interpelacja nr 2099 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki ZUS przez pracujących na własny rachunek rencistów
             • 26.05.2008Od 2009 r. renty na nowych zasadach
              Zmianę zasad obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjęty przez rząd.
              • 16.05.2008Świadczenie urlopowe
               Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie świadczenie urlopowe w wysokości takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
               • 16.05.2008Lewiatan o emeryturach pomostowych
                PKPP Lewiatan opowiada się za ograniczeniem dostępu do przywileju wcześniejszych emerytur. Organizacja popiera ograniczenie stosowania nowych rozwiązań w czasie oraz objęcie nimi  zamkniętej, ściśle określonej liczby zawodów.
                • 15.05.2008Składki podstawowe w ramach PPE jako KUP
                 Pytanie podatnika: Czy wydatki Spółki z tytułu opłacania składek z tytułu zakładowej umowy emerytalnej na podstawie przepisów o pracowniczym programie emerytalnym w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
                 • 15.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rozróżnianie pracowniczych programów emerytalnych jest nieuzasadnione
                  Art. 15 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest doprecyzowaniem zasady ogólnej wynikającej z art. 15 ust. 1 tej ustawy lecz stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z opłacaniem składek podstawowych na pracowniczy program emerytalny prowadzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
                  • 13.05.2008Składki na ubezpieczenie społeczne rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
                   Interpelacja nr 1248 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego płaconego przez rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
                   • 06.05.2008Składka na ubezpieczenie OC członka zarządu Spółki
                    Czy opłacona przez spółkę składka na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej stanowi przychód członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
                    • 29.04.2008Przyczyny pracy „na czarno”
                     Od lutego do listopada 2007 r. prowadzone były badania dotyczące przyczyn pracy nierejestrowanej, jej skali, charakteru i skutków społecznych. Zleciło je Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a realizowały - równocześnie i niezależnie od siebie - dwa zespoły badawcze: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) wraz z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) i Millward-Brown SMG/KRC.
                     • 29.04.2008ZUS sukcesywnie identyfikuje zagubione składki
                      Interpelacja nr 1000 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze za lata 1999-2001, których ZUS nie zaksięgował na kontach ubezpieczonych
                      • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
                       Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
                       • 10.04.2008Opłata dystrybucyjna w OFE – średnio 6 proc.
                        Jak informuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, w 2007 r. średnia opłata dystrybucyjna pobierana przez otwarte fundusze emerytalne kształtowała się na poziomie około 6 proc. Najwyższa stawka obowiązywała klientów funduszy Generali i Nordea, najniższa – oszczędzających na emeryturę w Allianz Polska i Commercial Union.
                        • 02.04.2008Zasada obliczania emerytury zgodna z konstytucją
                         Obliczanie emerytury lub renty w oparciu o składki z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, jest zgodne z konstytucją – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                         • 31.03.2008Emerytury dla 60-latków
                          Prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia 10 i 11 kwietnia Senat zajmie się przyjętą pod koniec ubiegłego tygodnia przez Sejm nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszym jej postanowieniem jest przyznanie prawa do emerytury 60-letnim mężczyznom z 35-letnim stażem.
                          • 26.03.2008Projekt rozporządzenia w sprawie oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych – lista zmian
                           Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt określa wzory (tylko w części różniące się od poprzednich – o czym za chwilę):
                           • 21.03.2008Wzrasta składka w KRUS
                            Od 1 kwietnia obowiązywać będzie nowa wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. Zmiana jest skutkiem waloryzacji tzw. emerytury podstawowej, przeprowadzonej w marcu br.
                            • 21.03.2008Czy ulga na dzieci godzi w EURO 2012?
                             Interpelacja nr 580 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi na dzieci od dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r.
                             • 18.03.2008ZUS uspokaja: Nie zabraknie pieniędzy na emerytury i renty
                              Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na wypłaty dla emerytów i rencistów. Według ZUS nie ma powodów do obaw, mimo że w najbliższych latach nadal składki od osób pracujących nie będą pokrywać wszystkich wydatków na świadczenia. Różnica zostanie bowiem uzupełniona z budżetu państwa, który gwarantuje wypłatę emerytur i rent w ustawowej wysokości.
                              • 17.03.2008Koszty pracowniczych programów emerytalnych – interpretacja resortu finansów
                               Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej, płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.
                               • 17.03.2008Interpretacja Ministra Finansów w sprawie pracowniczych programów emerytalnych
                                W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), przekazuję wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych składki podstawowej płaconej przez pracodawców w związku z realizacją pracowniczych programów emerytalnych.
                                • 13.03.2008Emerytury pomostowe zamiast wcześniejszych – KIG popiera propozycję MPiPS
                                 Ograniczenie liczby osób uprawnionych do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz zastąpienie świadczeń finansowanych przez budżet państwa specjalnym funduszem zasilanym ze składek opłacanych przez pracodawców to propozycje, które popiera Krajowa Izba Gospodarcza.
                                 • 12.03.2008TK: Niezdolność do pracy powstała po upływie 1,5 roku od ustania zatrudnienia nie uprawnia do renty
                                  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zapisane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uzależnienie prawa do renty od okresu, w jakim powstała niezdolność do pracy (nie później niż 18 miesięcy od ustania zatrudnienia), jest zgodne z ustawą zasadniczą. Niespełnienie wyznaczonych ustawowo wymogów dotyczących ubezpieczenia społecznego uniemożliwia uzyskanie odpowiednich świadczeń.
                                  • 10.03.2008Informacja ZUS dotycząca przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
                                   W odpowiedzi na pytanie, przekazane za pośrednictwem Centrum Informacyjnego Rządu, odnośnie dochodzenia przez ZUS zapłaty zaległości z lat 90. oraz zasad przedawnienia i możliwości ich zmiany, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje:
                                   • 03.03.2008Ulga prorodzinna zmniejszy dochody samorządów?
                                    Interpelacja nr 365 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących tzw. ulgi prorodzinnej
                                    • 27.02.20085,5 proc. - stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej
                                     Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnął w 2007 r. wysoką, 5,5–procentową stopę zwrotu z inwestycji. FRD ma w przyszłości zmniejszyć niedobór środków w funduszu emerytalnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powstały w wyniku zmian demograficznych.
                                     • 21.02.2008Lewiatan o stu dniach rządu
                                      – Czy po 100 dniach rządów nowej koalicji można dostrzec działania, które potwierdzają nadejście nowego klimatu dla gospodarki? – pyta Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W odpowiedzi wylicza decyzje nowej ekipy, które zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców, przedstawia też jednak listę niespełnionych zapowiedzi.
                                      • 12.02.2008Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2007 r.
                                       Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wynika z nich, że średnia polska pensja nie przekroczyła 2,9 tys. zł. brutto.
                                       • 07.02.2008ZUS: Nierozliczone składki kobiet uzupełnimy do końca czerwca
                                        Rzecznik prasowy ZUS Mikołaj Skorupski poinformował, że składki na ubezpieczenia społeczne kobiet, które od stycznia 1999 r. do maja 2001 r. przebywały na urlopach wychowawczych i pobierały zasiłki macierzyńskie, zostaną zewidencjonowane do końca czerwca bieżącego roku.
                                        • 06.02.2008Składki na ZUS w styczniu i lutym
                                         Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił informację o najniższej podstawie wymiaru składek, kwotach składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2008 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
                                         • 06.02.2008Wcześniejsze emerytury jak TK przykazał
                                          Dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur kobiet i mężczyzn to jeden z problemów, jakie rozwiązać mają przyjęte przez Radę Ministrów propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  
                                          • 05.02.2008ZUS: Do końca lutego wymagana informacja o przychodach
                                           Przedsiębiorcy będący emerytami bądź rencistami – podobnie jak większość osób dorabiających do swoich świadczeń - do końca lutego powinni powiadomić ZUS o przychodach osiągniętych w 2007 r. Przy dochodzie stanowiącym 70-130 proc. przeciętnego wynagrodzenia trzeba się liczyć ze zmniejszeniem emerytury lub renty.
                                           • 05.02.2008Małe firmy: Składki na ZUS prościej
                                            Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” jeszcze w lutym przedstawi projekt ustawy upraszczającej zasady odprowadzania składek na ZUS przez właścicieli małych firm. Jeśli zostanie on zaakceptowany, mikro-przedsiębiorcy nie będą musieli np. co trzy miesiące zmieniać podstawy wymiaru składek na płacone przez siebie ubezpieczenie społeczne.
                                            • 05.02.2008Przedawnienie zaległości ZUS z lat 90-tych
                                             Interpelacja nr 5 do prezesa Rady Ministrów w sprawie drobnych przedsiębiorców, od których ZUS domaga się zapłacenia zaległości z lat 90.
                                             • 04.02.2008Dofinansowanie składek na ZUS osób niepełnosprawnych
                                              Pytanie podatnika dot. księgowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, gdzie część wynagrodzenia zatrudnionej osoby, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON, a część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadająca należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje budżet państwa.
                                              • 04.02.2008Pracujący emeryci nadal będą płacić składki rentowe
                                               Interpelacja nr 25 do prezesa Rady Ministrów w sprawie emerytów, którzy płacą składki rentowe, nie otrzymując w zamian świadczeń
                                               • 29.01.2008ZUS przekaże zaległe składki do końca roku
                                                – Brakujące składki z całą pewnością zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych – deklaruje ZUS. To odpowiedź na doniesienia prasy o tym, że Zakład nie odprowadził składek emerytalnych na konta kobiet, które w latach 1999–2001 pobierały zasiłek macierzyński lub przebywały na urlopie wychowawczym.