Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA

31 stycznia 2020 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2019 rok. Obowiązek ten dotyczy płatników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 r.,
 • w 2019 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r.

Poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym z miesięcy roku, za który składana jest informacja, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają więc ci płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu tego roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Liczbę ubezpieczonych - zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy wypadkowej - ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja, i liczby miesięcy tego roku.

Liczbę ubezpieczonych (żeby stwierdzić, czy spełniasz warunek zgłaszania do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych) ustalasz w następujący sposób:

 • Najpierw zsumuj liczbę ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składasz informację ZUS IWA.
 • Wynik podziel przez liczbę miesięcy, w których byłeś zgłoszony jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Jeśli wyjdzie wynik ułamkowy, to musisz go zaokrąglić do pełnych liczb. Liczbę ubezpieczonych zaokrąglasz do jedności w górę, jeśli końcówka jest większa lub równa 0,5; zaokrąglasz w dół - jeśli jest mniejsza od 0,5 (np. 9,49 ≈ 9; 9,5 ≈ 10).

Wymóg spełnienia warunku nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe oznacza, że liczba ta ustalana jest zawsze jako średnia z 12 miesięcy.

Ważne!
Gdy ustalasz liczbę ubezpieczonych za poszczególne miesiące danego roku, powinieneś uwzględniać wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej jeden dzień. Daną osobę uwzględniasz tylko raz - nawet jeśli w jednym miesiącu zgłaszałeś ją do ubezpieczenia z różnych tytułów.
Jeżeli jesteś płatnikiem składek, który składa dwa komplety dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc (dotyczy to urzędów pracy), to liczbę ubezpieczonych ustalasz z uwzględnieniem wszystkich ubezpieczonych, którzy podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu – bez względu na to, w którym komplecie są rozliczani.

Gdy obliczasz liczbę ubezpieczonych, nie bierzesz pod uwagę osób, które:

 • podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. osoby wykonujące pracę nakładczą);
 • cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • nie podlegają już w danym miesiącu (nawet przez jeden dzień) ubezpieczeniom społecznym - w tym ubezpieczeniu wypadkowemu, ale za które w raporcie imiennym za ten miesiąc rozliczasz jeszcze składki lub wykazujesz świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Przykład 1
Spółka Miko Sp. z o.o. była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek nieprzerwanie przez cały 2019 r. W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku, spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego:

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu

11

10

10

10

8

8

8

10

10

10

10

10

Suma ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2019 r., wynosi 115. W związku z tym liczba ubezpieczonych wynosi:

115 : 12 = 9,58

Po zaokrągleniu do jedności liczba ubezpieczonych wynosi 10.

Tak więc spółka spełniła warunek dotyczący wymogu zgłaszania do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, konieczny dla ustalenia obowiązku złożenia informacji ZUS IWA za 2019 r. Tak ustaloną liczbę ubezpieczonych spółka powinna wykazać w polu III.01 informacji ZUS IWA składanej za ten rok.

Przykład 2
Barbara prowadzi działalność gospodarczą. Zgłosiła się jako płatnik składek od 1 września 2019 r. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgłosiła siebie oraz 10 pracowników:

Miesiąc

IX

X

XI

XII

Liczba osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu

11

11

11

11

Barbara nie ma obowiązku składania informacji ZUS IWA za 2019 r. - nie spełniła warunku nieprzerwanego zgłoszenia jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 2019 r.

Przykład 3
Maciej jako pracownik spółki Solaris S.A. przebywał od 2 do 31 stycznia 2019 r. na urlopie bezpłatnym. W związku z tym, że w styczniu 2019 r. Maciej podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu przez jeden dzień, spółka powinna uwzględnić go przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w styczniu 2019 r.

Przykład 4
W styczniu 2019 r. Anna była zatrudniana na podstawie dwóch umów zlecenia (u jednego płatnika). Pierwsza została zawarta na okres od 2 do 21 stycznia, a druga - na 3 miesiące od 30 stycznia. Z tytułu tych umów Anna podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w styczniu, płatnik powinien uwzględnić Annę jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 5
Karol w styczniu 2019 r. podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu u jednego płatnika, lecz z dwóch tytułów: od 1 do 14 stycznia 2019 r. - z umowy zlecenia, a od 23 stycznia - z umowy o pracę. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w styczniu płatnik powinien uwzględnić Karola jako jednego ubezpieczonego.

Przykład 6
Katarzyna jako pracownik przebywała na urlopie bezpłatnym od 20 kwietnia do 4 czerwca 2019 r. W związku z tym, że w maju 2019 r. Katarzyna nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień, to przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego w maju płatnik nie powinien uwzględniać Katarzyny.

Kto jest zwolniony z obowiązku składania ZUS IWA?

Obowiązku złożenia informacji ZUS IWA nie mają płatnicy, którzy choć w jednym miesiącu 2019 r. nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, tj. ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.

Druku tego nie składa również płatnik, który działalność rozpoczął w trakcie roku. np. w styczniu 2019 r.

I. Zasady składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy powinieneś przekazać do nas do 31 stycznia następnego roku, np. informację za 2019 r. powinieneś przekazać do 31 stycznia 2020 r.

Jeśli 31 stycznia przypada w sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, to termin przekazanie informacji ZUS IWA za dany rok zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy, np. ZUS IWA za rok 2020 będzie można przekazać do 1 lutego 2021 r. (31 stycznia to niedziela).

 

Wzór informacji ZUS IWA

 

Uwaga!
Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli płatnik składek zobowiązany jest do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych z programu Płatnik, to również informacja ZUS IWA powinna być przekazana w tej formie.

Jeżeli jesteś uprawniony do składania dokumentów ubezpieczeniowych w formie papierowej, to przekazywaną w ten sposób informację ZUS IWA złóż w dowolnej placówce ZUS. Gdy przekazujesz informację ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na opakowaniu umieść napis „ZUS IWA”.

Płatnicy składek uprawnieni w myśl obowiązujących przepisów do składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, banki) składają za dany rok kalendarzowy jedną informację ZUS IWA.

II. Zasady wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA

1. Dane organizacyjne

Blok I "Dane organizacyjne" należy wypełnić w następujący sposób:

W polu 01 - należy wpisać identyfikator informacji ZUS IWA (numer/rok); w tym jako dwie pierwsze cyfry wpisuje się odpowiednio:

 • 01 - co oznacza informację ZUS IWA pierwszorazową,
 • 02 - co oznacza informację ZUS IWA korygującą,
 • 03 do 39 - co oznacza kolejną informację ZUS IWA korygującą

Jako cztery kolejne cyfry w polu 01 wpisuje się rok, za który składana jest informacja ZUS IWA. Np. dla informacji pierwszorazowej składanej za rok 2019 należy podać identyfikator: 01 2019

Informację ZUS IWA korygującą, w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane, płatnik zobowiązany jest złożyć w razie stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej informacji:

 • we własnym zakresie,
 • przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W polu 02 - należy wpisać 6-znakowy kod terytorialny jednostki terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.

Pól 03-05 - nie wypełnia się.

W polu 06 - należy wpisać znak i numer decyzji pokontrolnej, w przypadku gdy korekta informacji ZUS IWA składana jest w następstwie ustaleń kontroli ZUS.

2. Dane identyfikacyjne płatnika składek

Blok II "Dane identyfikacyjne płatnika składek" należy wypełnić wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA, we wniosku CEIDG-1, lub we wniosku o wpis do KRS oraz NIP-8 złożonym w urzędzie skarbowym.

Uwaga!
Zasady podawania właściwego zestawu danych identyfikacyjnych płatnika składek znajdują się w poradniku Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.

 • w polu 01 wpisz numer NIP, nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów tego numeru;
 • w polu 02 wpisz numer REGON (może mieć 9 lub 14 znaków); jeżeli w numerze jest cyfra „0”, wpisz ją; nie oddzielaj kreskami poszczególnych członów tego numeru;
 • pola od 03 do 05 wypełniaj, jeśli jesteś płatnikiem składek jako osoba fizyczna;
 • w polu 03 wpisz numer PESEL;
 • pola 04 i 05 wypełniaj, jeżeli nie nadano Ci numeru NIP, REGON ani PESEL albo jednego z nich;
 • w polu 04 - w zależności od rodzaju dokumentu - wpisz:

  1 - jeśli posługujesz się dowodem osobistym,

  2 - jeśli posługujesz się paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość obywatela Unii Europejskiej;
 • w polu 05 wpisz serię i numer - odpowiednio do kodu wpisanego w polu 04 - dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej;
 • w polu 06 wpisz nazwę skróconą płatnika składek, którą podałeś w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG - 1, bądź w formularzu NIP - 8 złożonym w urzędzie skarbowym;
 • pola od 07 do 09 wypełniaj, jeśli jesteś płatnikiem składek jako osoba fizyczna;
 • w polu 07 wpisz swoje nazwisko (poszczególne człony nazwiska - np. w przypadku nazwiska podwójnego - oddziel poziomą kreską, czyli dywizem);
 • w polu 08 wpisz swoje pierwsze imię;
 • w polu 09 wpisz swoją datę urodzenia (dzień/ miesiąc/ rok).

3. Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego

Blok III "Dane o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego" należy wypełnić w następujący sposób:

 • W polu 01 - należy wpisać liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.

4. Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki

Blok IV "Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki" należy wypełnić w następujący sposób:

 • W polu 01 - należy wpisać rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA. Jest to pięcioznakowy kod aktualny na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja.
 • W polu 02 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy (w myśl przepisów art. 3 ust. 1-5 ustawy wypadkowej) ogółem, które miały miejsce w roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Oznacza to, iż uwzględnia się:

 • w odniesieniu do pracowników - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA,
 • w odniesieniu do innych ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Przykład 1
Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został pracownik, miał miejsce 18 maja 2019 r. Sporządzenie protokołu powypadkowego i zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków nastąpiło w dniu 22 maja 2019 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2019.

Przykład 2 
Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został pracownik, miał miejsce 27 grudnia 2019 r. Sporządzenie protokołu powypadkowego i zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków nastąpiło w dniu 5 stycznia 2020 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2020.

Przykład 3 
Wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został zleceniobiorca, miał miejsce 30 grudnia 2019 r. Sporządzenie karty wypadku nastąpiło w dniu 8 stycznia 2020 r. Poszkodowany powinien być uwzględniony w informacji ZUS IWA składanej za rok 2020.

Jeżeli w danym roku ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadku przy pracy należy wpisać cyfrę "0".

 • W polu 03 - należy wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich (w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1-5 ustawy wypadkowej), które miały miejsce w ciągu roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Oznacza to, iż uwzględnia się:

 • w odniesieniu do pracowników - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA,
 • w odniesieniu do innych ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu - poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia i nie później niż 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Jeżeli w danym roku ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, należy wpisać cyfrę "0".

Liczba poszkodowanych podana w polu 03 bloku IV nie może być wyższa od liczby wykazanej w polu 02 tego bloku.

Ważne!
Kwalifikacji prawnej wypadku przy pracy dokonuje powołany przez Ciebie zespół powypadkowy. Sporządza on protokół powypadkowy. Gdy protokół zostanie zatwierdzony, zawarte w nim ustalenia dotyczące wypadku stają się wiążące. Sprostowanie ustaleń protokołu powypadkowego możliwe jest jedynie przed sądem - w drodze powództwa o ustalenie - na żądanie pracownika, który został poszkodowany w wypadku przy pracy.

Nie jest zatem dopuszczalne dokonywanie ponownej kwalifikacji wypadku przy pracy po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego.

Zmiany kwalifikacji wypadku przy pracy z ciężkiego na lekki nie może zatem uzasadniać, np. fakt:

 • późniejszej poprawy stanu zdrowia poszkodowanego na skutek leczenia i rehabilitacji,
 • zawarcia ugody sądowej z poszkodowanym pracownikiem, której treść będzie zawierała zgodne oświadczenie stron, że dany wypadek przy pracy nie jest wypadkiem ciężkim, a jedynie wypadkiem indywidualnym/lekkim.
 • W polu 04 - należy wpisać liczbę zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA.

Ustalając liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia bierze się pod uwagę wyłącznie pracowników, tj. osoby pozostające w stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Danego pracownika uwzględnia się w tej liczbie tylko jeden raz. Przy ustalaniu liczby zatrudnionych stosuje się zasady obowiązujące przy wypełnianiu działu 2 (wiersz 1, rubryka 1) sprawozdania o warunkach pracy (Z-10). Wzór i sposób wypełniania sprawozdania Z-10 określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Ważne!
Gdy podajesz w informacji ZUS IWA liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, powinieneś uwzględniać wszystkich pracowników zatrudnianych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (NDS, NDN) w środowisku pracy - bez względu na to, czy stosowali oni środki ochrony indywidualnej (np. odzież ochronną, środki ochrony oczu, sprzęt ochrony słuchu).

5. Adres do korespondencji płatnika składek

Blok V "Adres do korespondencji płatnika składek" należy wypełnić w następujący sposób:

 • W polu 01 - należy wpisać kod pocztowy.
 • W polu 02 - należy wpisać nazwę miejscowości.
 • W polu 03 - należy wpisać nazwę ulicy.
 • W polu 04 - należy wpisać numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisuje się go oddzielając numery pochyłą kreską, np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisuje się dużą literę drukowaną (bez odstępu), np. 113A.
 • W polu 05 - należy wpisać numer lokalu. Jeśli w adresie nie ma numeru lokalu, pole należy pozostawić puste.
 • W polu 06 - należy wpisać numer telefonu do teletransmisji, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223355. Jeżeli płatnik składek przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS w formie innej niż poprzez teletransmisję danych, pole należy pozostawić puste.
 • W polu 07 - należy wpisać numer skrytki pocztowej. Jeśli płatnik składek nie posiada skrytki pocztowej, pole należy pozostawić puste.
 • W polu 08 - należy wpisać numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 022-6223344.
 • W polu 09 - należy wpisać symbol państwa oraz zagraniczny kod pocztowy, ale tylko w przypadku podania adresu innego niż polski.
 • W polu 10 - należy wpisać adres poczty elektronicznej.

6. Oświadczenie płatnika składek

Blok VI "Oświadczenie płatnika składek" należy wypełnić w następujący sposób:

 • W polu 01 - należy wpisać datę wypełnienia informacji ZUS IWA (dzień/miesiąc/rok).
 • W polu 02 - podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.
 • W polu 03 - należy umieścić pieczątkę płatnika składek, jeśli płatnik ją posiada.

III. Korekta i przechowywanie informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA

Płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS korektę informacji ZUS IWA w ciągu 7 dni od:

 • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,
 • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Przy czym, jeżeli konieczność złożenia korekty informacji ZUS IWA wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

 • w decyzji - płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
 • podczas kontroli - płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Płatnik składek zobowiązany jest przechowywać kopie informacji ZUS IWA oraz korekty tych informacji przez okres 10 lat licząc od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Na podstawie informacji z www.zus.pl 
Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...