Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dieta dla kierowcy

 • 28.01.2015Podre subowe: Kierowca kierowcy nie rwny?
  Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych podry subowych kierowcw w aspekcie zapewnienia bezpatnego noclegu i ich skutkw dla rynku pracy w wietle orzeczenia Sdu Najwyszego (sygn. akt I PZP 3/14)
  • 03.01.2013Podre subowe: Odpoczynek w dzie a zwolnienie z PIT ryczatu za nocleg
   Pytanie: Zamierzam zatrudni na umow o prac kierowcw, ktrzy pi dni w tygodniu bd poza siedzib firmy wiadczc prac na wyznaczonej trasie bez moliwoci powrotu i wypoczynku w domu. Z tytuu podry subowej bd im wypaca diety oraz ryczat za nocleg, poniewa kierowca sam bdzie organizowa sobie odpowiednie miejsce do odpoczynku. Najczciej noclegi te bd odbywa si w kabinie samochodu. Czy w sytuacji, kiedy kierowca ze wzgldu na charakter pracy odpoczywa w dzie, gdy nie ma innej moliwoci, a ja bd wypaca mu za ten odpoczynek ryczat za nocleg, ryczat ten bdzie stanowi dla kierowcy przychd zwolniony z opodatkowania?
   • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podry jako przychd pracownika
    Z uzasadnienia: Zapata skadki na ubezpieczenie w zagranicznej podry subowej przez pracodawc za pracownika stanowi wymiern korzy dla tego ostatniego z tytuu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczon przez pracodawc skadk pracownik uzyska ochron ubezpieczeniow. Zatem, moliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracownikw ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpatnego wiadczenia otrzymywanego ju w momencie uiszczenia skadki i rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej, ktrego warto odpowiada wysokoci uiszczonej skadki ubezpieczeniowej.
    • 14.11.2011Kierowca - przedsibiorca a prawo do diety
     Z uzasadnienia: Zawarty w art. 775 § 1 Kodeksu pracy zwrot "w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy", lub "poza staym miejscem pracy" nie przesdza o tym, e praca kierowcy nie moe by wykonywana w ramach podry subowej, poniewa przepisy podatkowe nie definiuj podry subowej, a odesanie zawarte w art. 23 ust 1 pkt 52 ustawy o PIT dotyczy tylko diet, a nie definicji podry subowej. Trudno te przyj, e "siedzib" jest caa Polska, podobnie trudno przyj pogld, e art. 775 K.p. wyjania definicj podry subowej kierowcw, odrbnie uregulowan w innej ustawie. Zatem, osobom prowadzcym dziaalno gospodarcz przysuguje prawo uwzgldnienia w kosztach uzyskania przychodu wartoci diet za czas podry subowych w ramach zakrelonego limitu, tj. w wysokoci diet przysugujcych pracownikom.
     • 24.02.2010MF o dietach kierowcw
      Teza: Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych diet i innych nalenoci stanowicych zwrot kosztw poniesionych w zwizku z wykonywaniem wyjazdw subowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztw uzyskania przychodw diet z tytuu podry subowych osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz w zakresie usug transportowych, na tle orzecze wydanych w tym zakresie przez sdy administracyjne.
      • 26.01.2010Opodatkowanie diet zaley od postanowie umowy o prac
       Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne wiadczenia wypacane kierowcom w transporcie midzynarodowym i krajowym w zwizku z podr subow na zlecenie pracodawcy s wolne od podatku dochodowego oraz skadek ZUS? Jako inne wiadczenia naley rozumie zwrot kosztw noclegw zwracanych kierowcy na podstawie przedoonych rachunkw lub faktur za nocleg oraz nalenoci za nocleg wypacanych w formie ryczatu w wysokoci okrelonej w ministerialnym rozporzdzeniu.
       • 10.08.2009Wyjazdy subowe kierowcw i handlowcw
        Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pn. zm.) pracownikowi, ktry wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow.
        • 01.07.2009Opodatkowanie zwrotu wydatkw dla kierowcw za korzystanie z sanitariatw i toalet
         Ryczat w walucie obcej, przyznany na pokrycie kosztw noclegw, wyywienia i innych drobnych wydatkw w czasie zagranicznych podry subowych pracownika nie jest ekwiwalentem za prac wykonywan za granic, a zatem nie moe by traktowany jako skadnik pracowniczego wynagrodzenia za prac. Bdny jest pogld organw podatkowych, e przyznany pracownikom (kierowcom) ryczatowy zwrot wydatkw za korzystanie w czasie podry subowych z sanitariatw oraz toalet nie bdzie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
         • 23.08.2007Podr subowa przedsibiorcy wiadczcego usugi transportowe
          Niesuszne jest stanowisko organw podatkowych, e realizowanie zasadniczego przedmiotu dziaalnoci (usug transportowych) przez osob prowadzc t dziaalno nie wchodzi w zakres podry subowych z uwagi na brak staego miejsca wykonywania tej dziaalnoci, natomiast podre majce na celu czynnoci incydentalne mona kwalifikowa jako podr subow. Ustawodawca w art. 23 ust. 1 pkt. 52 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie upowani organw podatkowych do klasyfikacji celw, w jakich odbywana jest podr subowa i decydowania, ktry cel podry zwizany z wykonywanymi zadaniami uzasadnia podr subow, a ktry jej nie uzasadnia. W konsekwencji przedsibiorca prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie usug transportowych ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wartoci diet z tytuu podry subowych, do wysokoci okrelonej w rozporzdzeniach ministra pracy i polityki spoecznej — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.