Podatki i opłaty lokalne 2023: Stawki maksymalne mocno w górę

 

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych, tj. opłaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. (M.P. poz. 731) i są wyższe w porównaniu z 2022 rokiem o 11,8%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. W tym roku, w stosunku do 2021 r., stawki wzrosły o 3,6%.

 

Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2023 będą wynosić:

 

Podatek

(Opłata)

Przedmiot opodatkowania

Maksymalna stawka

2022

2023

Podatek od nieruchomości

grunty

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,03 zł od 1 m2 powierzchni

1,16 zł od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,17 zł od 1 ha powierzchni

5,79 zł od 1 ha powierzchni

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,54 zł od 1 m2 powierzchni

0,61 zł od 1 m2 powierzchni

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,40 zł od 1 m2 powierzchni

3,81 zł od 1 m2 powierzchni

budynki lub ich części

mieszkalne

0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek od środków transportowych

samochód ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

912,48 zł

1020,16 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1522,21 zł

1701,84 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1826,64 zł

2042,19 zł

równej lub wyższej niż 12 ton1)

3485,69 zł

3897,01 zł

ciągnik siodłowy lub balastowy

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

2131,05 zł

2382,52 zł

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie2)

2694,21 zł

3012,13 zł

powyżej 36 ton2)

3485,69 zł

3897,01 zł

przyczepa lub naczepa

która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1826,64 zł

2042,19 zł

która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie3)

2131,05 zł

2382,52 zł

powyżej 36 ton3)

2694,21 zł

3012,13 zł

autobus

w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca

2156,92 zł

2411,44 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

2726,93 zł

3048,71 zł

Opłata targowa

852,75 zł dziennie

953,38 zł dziennie

Opłata miejscowa

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,50 zł dziennie

2,80 zł dziennie

w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,52 zł dziennie

3,94 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa

4,83 zł dziennie

5,40 zł dziennie

Opłata od posiadania psów

135,00 zł rocznie od jednego psa

150,93 zł rocznie od jednego psa

Opłata reklamowa

część stała

2,80 zł dziennie

3,14 zł dziennie

część zmienna

0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

 

1) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy (poniżej).

2) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy (poniżej).

3) Stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy (poniżej).

 

Dodajmy, że minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczane są na następny rok zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Uwaga! W razie nieuchwalenia stawek podatku od środków transportowych, jeśli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załączników nr 1–3 do ustawy.

Przedstawione poniżej załączniki do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uwzględniają stawki określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. poz. 968). Stawki dla 2023 r. będą znane w październiku br.

 

Załącznik nr 1
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
(tj. dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

138,95

13

14

138,95

383,99

14

15

383,99

540,96

15

 

540,96

1224,18

Trzy osie

12

17

138,95

241,69

17

19

241,69

495,77

19

21

495,77

643,73

21

23

643,73

991,52

23

25

991,52

1541,49

25

 

991,52

1541,49

Cztery osie i więcej

12

25

643,73

652,76

25

27

652,76

1018,62

27

29

1018,62

1617,14

29

31

1617,14

2398,61

31

 

1617,14

2398,61

Załącznik nr 2
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
(tj. dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

0

37,29

18

25

259,78

469,81

25

31

547,73

898,94

31

 

1381,13

1894,94

Trzy osie

12

40

1218,53

1684,91

40

 

1684,91

2492,33

Załącznik nr 3
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
(tj. dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

24,89

18

25

173,93

312,84

25

 

312,84

548,86

Dwie osie

12

28

205,57

302,69

28

33

599,67

831,18

33

38

831,18

1262,56

38

 

1123,66

1662,33

Trzy osie

12

38

661,79

921,50

38

 

921,50

1252,40

 

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...