Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowym funduszu socjalnym

 • 05.11.2019Zróżnicowanie ¶wiadczeń z ZF¦S dla emerytów i pracowników
  Regulamin funduszu jest zakładowym prawem socjalnym, którego postanowienia powinny zapewniać jednakowe zasady ubiegania się o usługi i ¶wiadczenia socjalne zarówno pracownikom, jak i byłym pracownikom - emerytom i rencistom. Zakładowe regulacje nie mog± bowiem zawierać postanowień, których stosowanie różnicuje b±dĽ wył±cza ustawowe prawo osób uprawnionych, w tym emerytów i rencistów do korzystania z funduszu ze względów pozasocjalnych (np. ze względu na posiadany status emeryta) - wyja¶niło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 12.08.2019¦wiadczenia socjalne dla pracuj±cego emeryta
  Zakładem pracy sprawuj±cym opiekę socjaln± nad emerytem, jest zawsze ten zakład, w którym emeryt był ostatni raz zatrudniony i to niezależnie od tego, czy przeszedł on z niego na emeryturę, czy też było to przej¶cie ponowne. Emeryt, który podejmuje pracę, staje się pracownikiem, i z tego tytułu przysługuj± mu ¶wiadczenia z ustawy. Status pracownika jest bowiem w tym wypadku „mocniejszy” od statusu emeryta; jeżeli emeryt ponownie podejmie pracę, to ¶wiadczenia przysługuj± mu nie z tej racji, że jest emerytem, lecz dlatego, że jest pracownikiem - wyja¶niło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselsk±.
 • 06.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas± fiskaln±
  Pytanie: Celem zwiększenia motywacji i zaangażowania w pracę, spółka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które daj± możliwo¶ć korzystania z usług podmiotów trzecich takich, jak m.in. zajęcia fitness, siłownia itp. (pełni± rolę karnetu/wej¶ciówki). Czę¶ć kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZF¦S, za¶ pozostała czę¶ć jest potr±cana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako działalno¶ć zwi±zana z ZF¦S, w cało¶ci nie podlega VAT i w zwi±zku z tym nie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestruj±cej w czę¶ci finansowanej przez pracowników?
 • 05.10.2016Przekazanie pracownikom kart Benefit poza kas± fiskaln±
  Pytanie: Celem zwiększenia motywacji i zaangażowania w pracę, spółka, w ramach prowadzonej polityki socjalnej, nabywa od podmiotu trzeciego i przekazuje swoim pracownikom karty Benefit, które daj± możliwo¶ć korzystania z usług podmiotów trzecich takich, jak m.in. zajęcia fitness, siłownia itp. (pełni± rolę karnetu/wej¶ciówki). Czę¶ć kosztów zakupu kart pokrywana jest z ZF¦S, za¶ pozostała czę¶ć jest potr±cana z wynagrodzenia pracowników. Czy przekazanie kart pracownikom, jako działalno¶ć zwi±zana z ZF¦S, w cało¶ci nie podlega VAT i w zwi±zku z tym nie powinna być ewidencjonowana na kasie rejestruj±cej w czę¶ci finansowanej przez pracowników?
 • 07.07.2015Przekazanie pracownikom towarów i usług finansowanych w czę¶ci z ZF¦S a VAT
  Pytanie podatnika: Czy spółka - jako pracodawca administruj±cy ¶rodkami ZF¦S - postępuje prawidłowo nie dokonuj±c opodatkowania czynno¶ci przekazywanych towarów i usług finansowanych w czę¶ci z ZF¦S przy czę¶ciowej odpłatno¶ci tych ¶wiadczeń przez osoby upoważnione do korzystania?
 • 20.02.2015Składki ZUS: Bony towarowe dla pracowników finansowane z ZF¦S
  Interpelacja nr 30359 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji prawa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • 05.11.2014Odliczenie VAT od wydatków zwi±zanych z udziałem w uroczysto¶ciach pogrzebowych
  Pytanie podatnika: Spółka będzie ponosić wydatki na zakup wieńców pogrzebowych lub kwiatów, koszty transportu pracowników uczestnicz±cych w pogrzebie, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne zwi±zane z udziałem w uroczysto¶ciach pogrzebowych w zwi±zku ze ¶mierci± pracownika i jego najbliższej rodziny, byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± dokonuj±cych zakupu towarów w spółce b±dĽ dokonuj±cych dystrybucji towarów spółki. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od warto¶ci ww. wydatków?
 • 04.08.2014Wypłaty z ZF¦S do zmiany?
  Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów zwi±zanych z wypłatami ¶wiadczeń z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych.
 • 23.05.2014Kontrola ZF¦S: Kara zależy od interpretacji urzędnika?
  Interpelacja nr 25544 do prezesa Rady Ministrów w sprawie interpretacji ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych
 • 15.04.2014ZF¦S dla emerytów
  Zapytanie nr 6162 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych
 • 28.08.2013Opodatkowanie ¶wiadczeń finansowanych w cało¶ci lub w czę¶ci z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo, traktuj±c przekazanie ¶wiadczeń z ZF¦S na rzecz uprawnionych (czyli pracowników, emerytów/rencistów) i to zarówno te które s± w cało¶ci sfinansowane ze ¶rodków ZF¦S, jak i te które s± tylko czę¶ciowo sfinansowane z ZF¦S a czę¶ciowo przez samego uprawnionego (pracownika, emeryta/rencistę) jako czynno¶ci niezwi±zane z prowadzon± działalno¶ci±, a tym samym nie podlegaj±ce przepisom ustawy o VAT?
 • 05.01.2012Opodatkowanie VAT oprocentowanych pożyczek z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowi±zany jest jako zakład pracy, do utworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych, w ramach którego udziela swoim pracownikom pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, których oprocentowanie wynosi 2% w stosunku rocznym (przy rozłożeniu spłat rat w okresie do 1 roku) lub 5% (przy rozłożeniu spłat rat w okresie ponad 1 roku). Czy tak udzielane pożyczki podlegaj± opodatkowaniu podarkiem od towarów i usług, a co za tym idzie, czy powinny być potwierdzane fakturami wewnętrznymi?
 • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZF¦S a VAT
  Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów b±dĽ usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych i w cało¶ci finansowanych osobie uprawnionej ze ¶rodków ZF¦S, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikaj±cego z faktur dokumentuj±cych powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowi±zku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZF¦S?
 • 26.10.2011Udział w pikniku. Imprezy integracyjne a PIT
  Pytanie podatnika: Czy udział w pikniku sportowo – rekreacyjnym stanowi dla pracownika i emeryta przychód podlegaj±cy opodatkowaniu?
 • 11.04.2011Uprawnienia emeryta do ¶wiadczeń z ZF¦S
  Interpelacja nr 20599 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ¶wiadczeń socjalnych na rzecz osób, które po rozwi±zaniu umowy o pracę przechodz± na emeryturę
 • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZF¦S nie podlegaj± VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowi±zany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych. ¦rodki finansowe przekazywane s± na wyodrębnione konto funduszu w terminach okre¶lonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowi±zuj±cym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZF¦S pożyczek podlegaj± przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 27.12.2010KUP: Zapomoga losowa wypłacona ze ¶rodków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze ¶rodków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mog± zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 • 18.10.2010Zakup ze ¶rodków ZF¦S a VAT
  Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze ¶rodków ZF¦S przez zakład pracy, bez czę¶ciowej odpłatno¶ci (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i czę¶ciowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
 • 09.07.2010Prawo odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych z ZF¦S
  Pytania podatnika: 1. Czy od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu ¦wiadczeń Socjalnych przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Czy od wydatków składaj±cych się na ¶wiadczon± na rzecz pracownika usługę wypoczynku w postaci kosztów utrzymania o¶rodka wczasowego, w czę¶ci finansowanej z ZF¦S przysługuje Spółce pełne odliczenie podatku naliczonego zawartego w tych zakupach?
 • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZF¦S
  Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynno¶ci± pozostaj±c± poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZF¦S, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będ±c± równowarto¶ci± poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZF¦S należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?
 • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZF¦S
  Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze ¶rodków zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będ± podlegały przepisom ustawy o VAT?
 • 01.09.2009¦rodki ze sprzedaży mieszkań a ZF¦S
  Zapytanie nr 3953 do ministra finansów w sprawie przeznaczenia ¶rodków finansowych ze sprzedaży mieszkań zakładowych na fundusz ¶wiadczeń socjalnych
 • 27.04.2009Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu ¶wiadczeń z zf¶s
  Przyznawanie ulgowych usług i ¶wiadczeń oraz wysoko¶ć dopłat z zakładowego funduszu ¶wiadczeń socjalnych (zf¶s) uzależnione s± od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Istotne staje się zatem podjęcie okre¶lonych działań w celu poznania tej sytuacji, co umożliwi różnicowanie wysoko¶ci i zakresu ¶wiadczeń otrzymywanych przez poszczególne osoby uprawnione do korzystania z zf¶s.
 • 03.06.2008Od jutra pracodawca może dofinansować wypoczynek za granic±
  4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu ¶wiadczeń socjalnych, która przewiduje, że pracodawcy mog± dofinansować swoim pracownikom wczasy za granic± a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju.
 • 06.03.2008BCC o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych
  Business Centre Club przedstawił opinię o poselskim projekcie ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Według autora opinii Wojciecha Nagla, członka rady nadzorczej ZUS z ramienia BCC, projekt wymaga dopracowania.
 • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
  Organizuj±c imprezę w firmie, pracodawcy często licz± na możliwo¶ć zaliczenia wydatków z ni± zwi±zanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odno¶nych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtuj± się stanowiska w tej kwestii?