Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.01.2011

Fundusz Pracy – mniej na aktywne zwalczanie bezrobocia

Interpelacja nr 19498 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków

Szanowna Pani Minister!

Jednym z podstawowych i najbardziej skutecznych środków walki z bezrobociem są środki Funduszu Pracy przeznaczane na przeciwdziałanie temu najbardziej niebezpiecznemu zjawisku społecznemu, łagodzenie jego skutków oraz aktywizację osób pozbawionych zatrudnienia i źródeł utrzymania. Środki te, wydatkowane efektywnie przez powiatowe urzędy pracy na terenie całego kraju, pomogły wielu naszym rodakom w przekwalifikowaniu się, przystosowaniu swoich umiejętności do potrzeb rynku pracy i wyjściu z potężnego kryzysu społecznego i materialnego, generowanego zawsze w przypadku utraty pracy i źródeł utrzymania rodziny. Środki z Funduszu Pracy są także bardzo cenną pomocą dla pracodawców, którzy dzięki nim doposażyli lub stworzyli od podstaw dodatkowe miejsca pracy dla skierowanych do nich przez urzędy pracy bezrobotnych. Dla wielu środki te stały się ważnym bodźcem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Niestety, według bieżących informacji i projektowanego podziału środków w budżecie państwa na przyszły rok środki finansowe Funduszu Pracy mają ulec znacznej redukcji. Wywołuje to zaniepokojenie zarówno bezrobotnych, osób narażonych na bezrobocie w następnych latach, jak i służb odpowiedzialnych za walkę ze zjawiskiem bezrobocia. Mniej środków w ramach Funduszu Pracy to mniej możliwości skutecznego działania urzędów pracy. Bez tych środków powiatowe urzędy pracy stracą swą zasadniczą funkcję - walki z bezrobociem - i powrócą do czasów sprzed kilkunastu lat, gdy często nazywane były urzędami rejestracji bezrobotnych, a nie urzędami pracy.

Obniżanie środków Funduszu Pracy i ich ewentualne zagospodarowywanie na inne ważne cele mogłoby być zrozumiałe w sytuacji dużego tempa wzrostu gospodarczego, który pociągałby za sobą duży rozwój przedsiębiorczości i naturalne tworzenie nowych miejsc pracy. Tymczasem sytuacja jest niestety radykalnie odmienna. Na duży wzrost gospodarczy niestety nie mamy co liczyć. Brak zatem również perspektyw na naturalną, gospodarczą i rynkową walkę z bezrobociem.

To negatywne zjawisko niestety ostatnio zaczyna rosnąć na sile, zwłaszcza we wschodniej części naszego kraju. Do tego dochodzą negatywne skutki niżu demograficznego, który w najbliższych latach może spowodować wzrost bezrobocia wśród nauczycieli i wszystkich środowisk okołoszkolnych. Zmniejszanie środków Funduszu Pracy w takiej sytuacji jest - najdelikatniej rzecz ujmując - szkodliwym nieporozumieniem, które w efekcie spowoduje dodatkowy wzrost bezrobocia, a przez to wzrost wydatków na klasyczną pomoc społeczną, i przyczyni się do dalszej stagnacji gospodarczej całego kraju, a zwłaszcza jego wschodniej części.

Wobec powyższego uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Pani Minister i resortu pracy w sprawie obniżenia wysokości środku Funduszu Pracy w przyszłym roku?

2. Czy redukcja środków na walkę z bezrobociem jest rzeczywiście dobrym sposobem na oszczędności w budżecie?

3. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w przypadku obniżenia środków Funduszu Pracy przewiduje jakiekolwiek alternatywne programy i sposoby walki z bezrobociem realizowane przez powiatowe urzędy pracy?

Z poważaniem

Poseł Sławomir Zawiślak

Warszawa, dnia 26 listopada 2010 r.

Odpowiedź: Jolanta Fedak - minister pracy i polityki społecznej

W odpowiedzi na interpelację poselską pana Sławomira Zawiślaka w sprawie środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków, przekazaną przez Marszałka Sejmu RP pismem z dnia 30 listopada 2010 r., sygn.: SPS-023 19498/10, uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.

Projekt planu finansowego Funduszu Pracy na 2011 r. stanowiący załącznik do rządowego projektu ustawy budżetowej, nad którym obecnie trwają prace w Sejmie, zakłada, że wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosą 3 235 080 tys. zł, co stanowić będzie 37,1% ogółu wydatków Funduszu Pracy.

Decyzja Rady Ministrów o ustaleniu kwot wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powyższej wysokości została podjęta w związku z koniecznością racjonalizacji wydatków budżetu państwa. Ponadto należy zwrócić uwagę, że obecnie Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu i zgodnie z rekomendacją Rady Ecofin (z dnia 7 lipca 2009 r.) zobowiązana jest do korekty deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB do 2012 r. w wiarygodny i trwały sposób.

W latach 2008–2010 nastąpił znaczny wzrost wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (wykonanie 2008 r. – 3 362 509 tys. zł, wykonanie 2009 r. – 6 204 847 tys. zł, plan według ustawy budżetowej na rok 2010 – 6 536 745 tys. zł, przewidywane wykonanie 2010 r. według projektu ustawy budżetowej na rok 2011 – 7 001 574 tys. zł), zwłaszcza w 2009 r. nastąpiło ich dynamiczne zwiększenie (niemal dwukrotnie wyższe niż w 2008 r.). Tak istotny przyrost wydatków na aktywizację bezrobotnych w ubiegłych latach był uzasadniony kryzysem gospodarczym.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce po krytycznym roku 2009, kiedy to skutki kryzysu gospodarczego były najbardziej odczuwalne, zaczęła się stabilizować. Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2010 r. wyniosła 1861 tys. osób i w porównaniu z końcem października 2010 r. wzrosła o 42,4 tys. osób (wzrost o 2,3%). Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad–październik) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 66,8 tys. osób (wzrost o 3,8%).

Równocześnie należy zauważyć, że w liczbie ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy coraz większe jest zapotrzebowanie na pracowników subsydiowanych. Zatem można stwierdzić, że możliwość subsydiowanego zatrudnienia przyczyniła się do spadku bezrobocia, jak i pomogła pracodawcom w przetrwaniu okresu kryzysu. Planowana wysokość środków Funduszu Pracy przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r. spowoduje, że zmiany na rynku pracy mogą być wolniejsze niż przy zaangażowaniu wyższych środków. Zakładane obniżenie poziomu wydatków na aktywne działania o 53,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. stworzy konieczność zaangażowania wyższych środków na zatrudnianie pracowników ponoszonych przez pracodawców z mniejszym udziałem środków Funduszu Pracy. Długookresowe wspieranie zatrudnienia u pracodawców, którzy tylko z tego względu, szukając oszczędności, nie tworzą nowych miejsc pracy, należy eliminować.

W sytuacji poprawy na rynku pracy i ograniczenia środków Funduszu Pracy zasadne jest większe koncentrowanie się powiatowych urzędów pracy na tych działaniach aktywizujących, które nie wymagają angażowania środków Funduszu Pracy. Przykładami takich działań są pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa czy pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Przy planowanej wysokości środków Funduszu Pracy przewidzianych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2011 r. urzędy pracy powinny prowadzić politykę wydatkowania środków, która skutkować będzie efektywniejszym ich wykorzystaniem.

Jednocześnie pragnę poinformować, że środki na działania aktywizujące bezrobotnych mogą być pozyskiwane również ze źródeł innych niż Fundusz Pracy. Urzędy pracy mogą się o nie ubiegać m.in. w ramach realizowanych projektów, które są finansowane ze środków unijnych. Wysokość środków pozyskiwanych przez urzędy pracy jest uzależniona w dużym stopniu od ich aktywności oraz kreatywności w zakresie opracowywania kompleksowych działań na rzecz bezrobotnych oraz zaangażowania w ubieganie się o środki na ich realizację.

Odnosząc się do pytania o przewidziane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej alternatywne programy i sposoby walki z bezrobociem w przypadku obniżenia środków Funduszu Pracy, informuję, że istnieją liczne inicjatywy, w tym ustawodawcze, które stwarzają możliwość adresowania do grup wymagających wsparcia coraz skuteczniejszych instrumentów aktywizacji zawodowej.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła wiele rozwiązań, których celem jest znaczące zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Obowiązujące przepisy umożliwiają rozwijanie inicjatyw lokalnych adresowanych do bezrobotnych w sposób uwzględniający zarówno potrzeby i możliwości uczestników, jak również specyfikę i uwarunkowania lokalnych rynków pracy.

Jednym z rozwiązań dających większą swobodę kreowania działań wychodzących naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych są programy specjalne. Programy specjalne mają na celu poszerzenie i uelastycznienie zakresu i form pomocy oferowanej przez urzędy pracy. Łączą one ustawowe instrumenty aktywizacji zawodowej ze „specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie”, które stanowią wsparcie dla działań mających na celu skuteczne ulokowanie w zatrudnieniu osoby objętej wsparciem. Konstrukcja przepisów dotyczących programów specjalnych daje urzędom pracy swobodę decydowania o wyborze nowatorskiej formy wsparcia. Należy również wskazać, że na przestrzeni ostatnich lat minister pracy i polityki społecznej podejmował liczne inicjatywy będące odpowiedzią na obserwowane na rynku pracy zjawiska wymagające interwencji państwa. Działania te finansowane były ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

Środki rezerwy, o których mowa wyżej, kierowane są do priorytetowych beneficjentów z punktu widzenia realizowanej przez resort polityki rynku pracy i przyznawane są na podstawie wniosków powiatowych urzędów pracy.

W 2010 r. w ramach środków rezerwy ministra pracy i polityki społecznej finansowana była realizacja następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

1) programy aktywizacji zawodowej osób do 30. roku życia,
2) programy zwiększające aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus,
3) programy na rzecz osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego,
4) programy związane z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe,
5) programy związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości,
6) inne programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy.

Obok inicjowanych przez ministra pracy i polityki społecznej programów aktywizacji zawodowej należy również wskazać na możliwości, jakie dają obowiązujące obecnie rozwiązania prawne dotyczące wspierania rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej. Rozwiązania te umożliwiają podejmowanie inicjatyw adresowanych do osób potrzebujących szczególnej pomocy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym pozwala tworzyć centra i kluby integracji społecznej, które, będąc jednostkami wsparcia i pomocy dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, oferują usługi z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Instytucjami tworzącymi te podmioty są gminy lub organizacje pozarządowe.

Z kolei rozwiązania zawarte w ustawie o spółdzielniach socjalnych pozwalają zarówno osobom bezrobotnym, jak i gminom lub organizacjom pozarządowym tworzyć nowe podmioty na rynku pracy, które mogą być alternatywnymi miejscami pracy wobec sektora komercyjnego. Utworzenie tych podmiotów jest wspierane środkami Funduszu Pracy, a także środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sytuacja gospodarcza, działania urzędów pracy i środki zaplanowane na aktywizację osób bezrobotnych nie wskazują na zagrożenie nieosiągnięciem w końcu przyszłego roku zakładanego przez rząd obniżenia stopy bezrobocia do poziomu 9,9%.

Jolanta Fedak - minister pracy i polityki społecznej

Hasła tematyczne: fundusz pracy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz