Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunty

 • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
  Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
  • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
   Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
   • 29.07.2020WSA. Nieruchomoci zwizane prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
    Nieruchomo pozostaje zwizana z dziaalnoci gospodarcz osoby fizycznej, jeeli jest elementem przedsibiorstwa lub moe by uznana za zwizan z tym przedsibiorstwem, jest w jakikolwiek sposób wykorzystywana w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej lub - biorc pod uwag cechy faktyczne tej nieruchomoci i rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej - moe by wykorzystywana na ten cel.
    • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
     Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
     • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
       Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
       • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
        Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
        • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
         Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
         • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
          Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
          • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
           Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
           • 08.07.2020NSA. Gara w budynku mieszkalnym z najwysz stawk podatku od nieruchomoci
            Gdy gara zosta wyodrbniony jako lokal o innym ni mieszkalne przeznaczeniu, stanowicy odrbn nieruchomo i odrbny przedmiot opodatkowania, nie dzieli losu budynku lub jego czci (mieszkalnego lub pozostaego). Nie jest przy tym istotne, czy nieruchomo zajta jest na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Znaczenie ma to, e nieruchomo ta jest wasnoci przedsibiorcy, a tym samym kwalifikuje si do budynków zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 07.07.2020Odszkodowanie za skradziony samochód w leasingu to przychód z dziaalnoci
             Przedsibiorca, w ramach prowadzonej dziaalnoci, zawar umow leasingu na okres 36 miesicy. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - skadki opaca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsibiorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytuem odszkodowania. Czy jest on zobowizany do opodatkowania i rozliczenia w pozostae przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
             • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
              W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
              • 15.06.2020PIT od sprzeday domku letniskowego
               Podatniczka sprzedaa drewniany domek letniskowy, który jest nietrwale zwizany z gruntem, nieocieplony, przeznaczony do pobytu sezonowego. Domek pooony jest na gruncie dzierawionym od 1990 r. Nowi waciciele bd mogli dzierawi ten teren do 31 grudnia 2023 r. Czy podatniczka musi wykazywa sprzeda domku w zeznaniu rocznym PIT-36 i zapaci podatek?
               • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
                Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
                • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
                 Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
                 • 25.05.2020WSA. Miejsce parkingowe w budynku mieszkalnym z niszym podatkiem
                  Hale garaowe stanowice przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowane w budynku mieszkalnym powinny podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci wedug stawki dla tzw. budynków pozostaych. Tak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                  • 15.05.2020Uywane ponad rok skadniki majtku: rodki trwae czy wyposaenie?
                   Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz, pacc podatek dochodowy na zasadach ogólnych (prowadz PKPiR). Kupiem do firmy ekspres do kawy o wartoci nieco przekraczajcej 4000 z. Zakadam, e bdzie uywany duej ni rok. Czy w zwizku z faktem, e jego cena zakupu nie przekroczya kwoty 10 000 z, mog zaliczy wydatek jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów czy jednak decydujcy jest przewidywany okres uywania ekspresu?
                   • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                    Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                    • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
                     Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
                     • 09.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                      Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                      • 08.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                       Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                       • 11.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                        Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                        • 10.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                         Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                         • 12.02.2020NSA. Podatek od nieruchomoci za gara przedsibiorcy
                          Gara stanowicy przedmiot odrbnej wasnoci, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien podlega opodatkowaniu wedug stawki dla budynków pozostaych. Wobec jednak faktu, e gara jest w posiadaniu przedsibiorcy, spenia definicj zwizania z prowadzeniem dziaalnoci gospodarcze i w konsekwencji podlega opodatkowaniu wedug stawki podwyszonej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 02.01.2020Przy transakcji z przedsibiorc zagranicznym równie obowizuje limit patnoci gotówkowej
                           Czy przedsibiorca, kupujcy samochód za granic od zagranicznego przedsibiorcy, paccy za ten zakup gotówk bdzie móg zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przysze odpisy amortyzacyjne? Odpowied zaley od tego, czy zostaa przekroczona warto limitu patnoci gotówk, obowizujcego dla transakcji zawieranych midzy przedsibiorcami. Przekona si o tym kupujcy, bdcy adresatem publikowanej dzisiaj interpretacji.
                           • 19.12.2019NSA: Skarc wydan interpretacj naley precyzyjnie sformuowa zarzuty
                            Z uzasadnienia: Sd administracyjny jest zwizany zarzutami skargi wniesionej na interpretacj indywidualn i nie moe poszukiwa uchybie prawa materialnego i procesowego, które w skardze tej nie zostay podniesione.(...) sd ten (I instancji - dop. red.) nie moe skutecznie rozpozna takiej skargi, bowiem nie ma ani prawa ani obowizku domyla si intencji autora skargi lub jego argumentacji.
                            • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
                             Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
                             • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                              Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                              • 10.12.2019NSA. Reklama na cudzym gruncie: Kto paci podatek od nieruchomoci?
                               Z uzasadnienia: Z uwagi na to, e tablice reklamowe s trwale zwizane z gruntem, do którego skarca ma tytu posiadacza zalenego, ale wacicielami gruntu nie jest w adnym przypadku ani Skarb Pastwa ani jakakolwiek jednostka samorzdu terytorialnego, lecz s to spóki prawa handlowego, skarca nie jest w tych przypadkach podatnikiem podatku od nieruchomoci (..) przymiot podatnika ma w tych przypadkach waciciel gruntu, na którym posadowiona jest wspomniana budowla.
                               • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
                                Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
                                • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                                 Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                                 • 24.10.2019Podatki i opaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w gór, a minimalne bez zmian
                                  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od rodków transportowych obowizujce w 2020 r. nie zmieni si, a zatem bd obowizyway w wysokoci obowizujcej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od rodków transportowych, bd o wiele wysze. Dodajmy jednak, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku. 
                                  • 23.10.2019Podatki i opaty lokalne 2020: Stawki maksymalne w gór, a minimalne bez zmian
                                   Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 padziernika 2019 r. (M.P. poz. 1020) minimalne stawki podatku od rodków transportowych obowizujce w 2020 r. nie zmieni si, a zatem bd obowizyway w wysokoci obowizujcej w tym roku. Natomiast maksymalne stawki podatków i opat lokalnych w 2020 r., w tym podatku od rodków transportowych, bd o wiele wysze. Dodajmy jednak, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku. 
                                   • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                                    Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                                    • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                                     Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                                     • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
                                      Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
                                      • 08.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                                       Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                                       • 07.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                                        Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                                        • 02.10.2019Podatki 2020: Stawki podatków i opat lokalnych w gór
                                         Od 1 stycznia 2020 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738) i s wysze w porównaniu z 2019 rokiem o 1,8%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2019 r. w stosunku do I pórocza 2018 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,6%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                                         • 18.09.2019Samochód w kosztach: Zmiana harmonogramu rat jest zmian umowy leasingowej
                                          Pytanie: 24 grudnia 2018 r. spóka zawara umow leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Spóka przewiduje, e w drugiej poowie 2019 r. bdzie chciaa zmieni harmonogram rat leasingowych.Czy zmian harmonogramu spóka powinna potraktowa jako zmian umowy leasingowej o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i tym samym powinna do niej stosowa przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2019 r.?
                                          • 05.09.2019Warto pocztkowa i stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego ustalana kilka lat po zakupie
                                           Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Moliwo ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego przez wycen dokonan przez podatnika lub przez biegego dotyczy jedynie tych przypadków, w których rodek trway odpowiednio zosta nabyty przed dniem zaoenia ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych i brak jest moliwoci ustalenia tej wartoci (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy zosta wytworzony przez podatnika we wasnym zakresie.
                                           • 29.08.2019Kwalifikacja skadnika majtku otrzymanego w darowinie zaley od jego faktycznego przeznaczenia
                                            W przypadku dziaalnoci gospodarczej polegajcej np. na obrocie nieruchomociami albo dziaalnoci deweloperskiej, grunty, budynki, wyodrbnione lokale traktowane s jak towar handlowy. Nie ma przy tym znaczenia czy maj one charakter mieszkalny, czy te niemieszkalny. A warto gruntu otrzymanego w darowinie, który przeznaczony jest do dalszej sprzeday jako towar handlowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                                            • 26.08.2019Elektryczna hulajnoga moe by kosztem w firmie
                                             Pytanie: Wnioskodawca ma te spor grup klientów, z któr spotyka si w centrum miasta, gdzie dojazd samochodem jest utrudniony, lub wrcz niemoliwy, a dodatkowo postój w centrum jest patny, a w zwizku z planowanymi podwykami bdzie jeszcze droszy. Wnioskodawca zastanawia si nad kupnem elektrycznej hulajnogi jako rodka transportu, który moe schowa w samochodzie i w razie potrzeby uy do dojazdów do klientów w centrum. Czy Wnioskodawca moe uwzgldni zakup hulajnogi jako koszt uzyskania przychodu?
                                             • 22.08.2019E-szkoa VAT
                                              VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                                              • 13.08.2019VAT: Sprzeda gruntu zabudowanego budynkiem do rozbiórki
                                               Podatnicy sprzedajc i kupujc nieruchomoci stykaj si z rónorodnymi stanami faktycznymi. Przedmiotem transakcji mog by m.in. budynki, grunty ich pozbawione przeznaczone do zabudowy. Jednake nie nale do rzadkoci sytuacje, gdy pomimo, i na gruncie znajduje si budynek nabywca nie jest w ogóle zainteresowany jego kupnem a ekonomiczny sens transakcji sprowadza si do nabycia dziaki, na której si on znajduje. Z reguy naniesienie takie jest stare, w zym stanie technicznym i dla nabywcy nie przedstawia adnej wartoci. Wprost przeciwnie jest problemem, bowiem aby przystpi do realizacji inwestycji zmuszony jest go z dziaki usun poprzez rozbiórk lub wyburzenie.W takiej sytuacji zada mona pytanie czy obiekt tego rodzaju jest rzeczywicie budynkiem.
                                               • 08.08.2019Podatki 2020: Stawki podatków i opat lokalnych w gór
                                                Od 1 stycznia 2020 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. poz. 738) i s wysze w porównaniu z 2019 rokiem o 1,8%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2019 r. w stosunku do I pórocza 2018 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,6%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                                                • 31.07.2019NSA. Sprzeda prawa uytkowania wieczystego niewprowadzonego do ewidencji
                                                 Z uzasadnienia: Nie ulega wic wtpliwoci, e prawa wieczystego uytkowania gruntów nie podlegaj amortyzacji, jednak w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT ustawodawca wskaza, e przychodem z ich odpatnego zbycia, zaliczonym do przychodu z dziaalnoci gospodarczej, jest równie przychód ze zbycia takich wartoci niematerialnych i prawnych, podlegajcych ujciu (a nie w istocie "ujtych" czy te jak mowa w art. 22d ust. 2 ww. ustawy "wprowadzonych") w ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
                                                 • 11.07.2019Nabycie spódzielczego prawa wasnociowego prawa do lokalu a póniejsze przeksztacenie
                                                  Dat nabycia lokalu przeksztaconego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spódzielniach mieszkaniowych ze spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu w odrbn wasno (wraz z udziaem w gruncie bd z udziaem w prawie wspóuytkowania wieczystego gruntu), jest data nabycia spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego. Termin picioletni liczymy od koca roku kalendarzowego, w którym nabyto spódzielcze wasnociowe prawo do lokalu.
                                                  • 09.07.2019Indywidualna stawka amortyzacyjna dla firmowego mieszkania
                                                   Pytanie: Wnioskodawca wynajmuje wasny lokal mieszkalny (odrbna wasno), który kupi na rynku wtórnym w 2010 r. W styczniu 2018 r. Wnioskodawca wprowadzi ww. lokal do ewidencji rodków trwaych w jego dziaalnoci. Czy Wnioskodawca ma prawo do 10 letniego okresu amortyzacyjnego (10% stawka amortyzacyjna w stosunku rocznym) w odniesieniu do amortyzacji lokalu mieszkalnego bdcego ujawnionym rodkiem trwaym w dziaalnoci?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »