Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowego funduszu

 • 20.05.2009Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń z ZFŚS
  Pytanie podatnika: Czy Spółka postępuje prawidłowo przy odsprzedaży pracownikom usług dofinansowywanych z ZFŚS, opodatkowując podatkiem VAT kwotę odpłatności ponoszonej przez pracownika i odliczając część podatku VAT naliczonego zawartego w cenie nabytej usługi odpowiadającą „części opodatkowanej” danej usługi?
 • 15.05.2009Inne formy wychowania przedszkolnego w ustawie o zfśs
  Ogólne przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wskazuje art. 1 ust. 1 ustawy o zfśs. Służyć ma on wyłącznie finansowaniu działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, dofinansowaniu obiektów socjalnych będących w posiadaniu pracodawców oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 • 04.05.2009Świadczenia urlopowe a koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy świadczenia urlopowe, do których pracownicy są uprawnieni na podstawie regulaminu wynagradzania jako świadczeń innych niż wynagrodzenie za pracę, wypłacane im w wysokości i na zasadach jedynie odwołujących się do wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dla świadczenia urlopowego tam unormowanego, są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 27.04.2009Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z zfśs
  Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Istotne staje się zatem podjęcie określonych działań w celu poznania tej sytuacji, co umożliwi różnicowanie wysokości i zakresu świadczeń otrzymywanych przez poszczególne osoby uprawnione do korzystania z zfśs.
 • 25.03.2009Przepisy nie przewidują urlopów okolicznościowych z tytułu śmierci członka rodziny pracownika
  Zapytanie nr 3029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przesłanek odmowy przez zakład pracy przyznania prawa do urlopu okolicznościowego i wypłaty świadczenia socjalnego pracownikowi w związku ze śmiercią członka rodziny
 • 16.03.2009Związkowcy i pracodawcy przyjęli pakiet na kryzys
  Partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli pakiet działań antykryzysowych i zwrócili się do strony rządowej o pilne podjęcie rozmów w celu wspólnego wypracowania ostatecznych rozwiązań, które zostaną przyjęte przez Sejm. Pakiet działań antykryzysowych przyjęty w wyniku rozmów przedstawicieli trzech związków zawodowych i czterech organizacji pracodawców obejmuje wynagrodzenia i świadczenia socjalne, rynek pracy i stosunki pracy oraz politykę gospodarczą.
 • 09.03.2009Podatkowe sposoby na kryzys
  Globalny kryzys dociera również do Polski. W styczniu przybyło ponad 160 tys. bezrobotnych, firmy, dążąc do redukcji kosztów, zwalniają pracowników. Tymczasem redukcję kosztów zatrudnienia można osiągnąć bez zwolnień pracowników czy obniżania wynagrodzeń. Wymierne korzyści można osiągnąć, wykorzystując możliwości podatkowej optymalizacji wynagrodzeń. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwości zmniejszenia wydatków związanych z zatrudnieniem bez zmniejszania wynagrodzeń lub zwiększenia wynagrodzeń pracowników bez zwiększania funduszu płac. Odpowiednio wykorzystując zwolnienia podatkowe, można zmniejszyć wysokość przychodu, natomiast wykorzystując możliwości zwiększenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, zmniejszymy podstawę opodatkowania, a co za tym idzie wysokość należnego podatku.
 • 05.02.2009Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.
 • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • 03.12.2008Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS
  Częstotliwość otrzymywania dofinansowania wypoczynku, rodzaje „wspieranego” wypoczynku itp. powinny wynikać z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Formalnie nie ma przeszkód, by pracodawca, któremu posiadane środki pieniężne przeznaczone na działalność socjalną na to pozwalają, przyznawał takie dofinansowanie dwa razy w roku.
 • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
  Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
 • 07.11.2008Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS a ustawa o VAT
  Udzielanie przez spółkę pracownikom pożyczek mieszkaniowych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z ustawowym obowiązkiem przekazania uzyskanych odsetek na rachunek funduszu, stanowi czynność administrowania środkami funduszu. Nie stanowi ona zatem świadczenia usług finansowych przez spółkę i pozostaje poza sferą jej działalności gospodarczej. W konsekwencji podmiot, wykonując czynności związane z udzielaniem swoim pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
  1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
 • 27.10.2008Warunki przejęcia przewozów regionalnych przez samorządy
  Marszałkowie województw przedstawili warunki, na jakich gotowi są przejąć przewozy regionalne od spółki PKP. Chcą oni m.in. zagwarantowania blisko 2 mld zł na modernizację taboru kolejowego do 2015 r., pokrycia 1,2 mld zł straty spółki PKP Przewozy Regionalne z poprzednich lat oraz dotowania jej działalności po przejęciu przez samorządy.
 • 16.10.2008Pożyczka ze środków pracodawcy i pożyczka ze środków ZFŚS - a podatek VAT
  Wielu pracodawców jest zobowiązanych do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
 • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
  W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
 • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
  Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
 • 30.09.2008Pożyczka udzielona pracownikom a podatek od czynności cywilnoprawnych
  Pytanie: Pracownik zwrócił się do zarządu o udzielenie pożyczki. Jesteśmy skłonni tę pożyczkę wypłacić, ale powstaje pytanie – czy będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Firma nie prowadzi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 17.09.2008Dofinansowanie do wycieczek członkom rodzin pracowników
  Pytanie podatnika: Do kogo należy przypisać podatek: do przychodu pracownika, czy do jego żony, oraz jak ma być w przypadku gdy pracownik nie może jechać na wycieczkę, a w zamian pojedzie jego niepracująca żona, która nie osiąga żadnych przychodów?
 • 16.09.2008Oprocentowana pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS a VAT
  Pytanie podatnika: Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy stanowi zwolnioną od podatku usługę finansową świadczoną przez pracodawcę i czy wówczas usługi te wymagają dokumentowania i czy należy wykazywać je w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazywać w poz. 20 deklaracji VAT-7?
 • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZFŚS i VAT
  A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy.
 • 27.08.2008Jest projekt ustawy o funduszach DEK
  Utworzenie funduszy dożywotnich emerytur kapitałowych (tzw. funduszy DEK), zarządzanych przez zakłady emerytalne przewiduje projekt ustawy przyjętej we wtorek przez rząd. Fundusze będą uprawnione do wypłaty dożywotnich emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Po raz pierwszy emerytury te mają być wypłacane w 2014 r.
 • 27.08.2008Finansowanie pracownikowi paliwa na wyjazd na wakacje z ZFŚS
  Pytanie podatnika: W stosunku do ryczałtu na paliwo przyznanego na rodzinę (w tym dzieci) korzystającą z wypoczynku zorganizowanego pojawiła się wątpliwość, czy należy dzielić ryczałt na osoby i część przypadającą na dorosłych opodatkować, a część dotycząca dzieci i młodzieży do lat 18 wolna jest od podatku, gdyż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ryczałt jest w całości opodatkowany bez względu na to, czy przewożone są dzieci i zwolnienie z cytowanego wyżej artykułu go nie dotyczy?
 • 26.08.2008Umorzenie pożyczki zmarłego pracownika
  Pytanie podatnika: Jak należy prawidłowo opodatkować umorzoną pożyczkę po zmarłym pracowniku, czy będzie ona podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będzie długiem spadkowym i czy w związku z tym Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C?
 • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
  Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
 • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
  Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
 • 18.07.2008Wypłata udziałów na rzecz udziałowców
  Pytania podatnika: 1. Czy można uznać, że w przypadku umorzenia udziałów lub odpłatnego ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia, przy dokonywaniu obliczenia i pobrania podatku (przy ustalaniu dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu), dopuszczalne jest przyjęcie przez Spółkę kosztu uzyskania przychodu po stronie podatnika, np. w wysokości wydatków na objęcie lub nabycie akcji? 2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1, na podstawie jakich danych należy ustalić należy koszty uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów w sytuacji, gdy dostępnym źródłem informacji na ten temat jest jedynie sam podatnik?
 • 14.07.2008Potrącanie alimentów z wynagrodzenia
  Pracownik od dnia 01 stycznia 2008 roku ma zajęcie komornicze pensji z tytułu niespłacania kredytów. W dniu 20 czerwca 2008 roku przyszło zawiadomienie o kolejnym zajęciu pensji – z tytułu niespłacenia alimentów. Czy zajęcie wynagrodzenia z tytułu niepłacenia alimentów powinno być potrącane w pierwszej kolejności?
 • 09.07.2008Dłuższy urlop macierzyński, żłobek u pracodawcy
  Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz specjalne rozwiązania dla osób uprawnionych do korzystania z urlopu wychowawczego przewiduje rządowy projekt zmian w prawie pracy. Zaproponowana nowelizacja ma przyczynić się do wzrostu liczby narodzin oraz poprawić jakość życia i kondycję rodzin poprzez ułatwienie łączenia aktywności zawodowej z wychowaniem dzieci – deklaruje rząd.
 • 04.07.2008Karty prezentowe dla pracowników
  Pytanie podatnika: Czy wartość kart prezentowych potraktować jako bony towarowe, które nie stanowią świadczeń rzeczowych podlegających zwolnieniu od opodatkowania do kwoty nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł?
 • 11.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sankcja VAT dla spółki cywilnej
  W przypadku spółki cywilnej nie można mówić o zbiegu odpowiedzialności z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenia skarbowe, gdyż spółka cywilna jako podatnik podatku od towarów i usług nie może ponieść bezpośrednio odpowiedzialności karnej skarbowej.
 • 30.05.2008Wyjazd integracyjny finansowany ze środków ZFŚS
  Pytanie: Czy ze środków ZFŚS można sfinansować wyjazd integracyjny pracowników?
 • 29.05.2008Wejście na giełdę a koszty podatkowe
  Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z emisją akcji można uznać za koszt uzyskania przychodu?
 • 28.05.2008Zakup biletów na basen dla pracowników
  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych dla pracowników biletów na basen, do klubu fitness, wynajęcia sali treningowej oraz zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego?
 • 26.05.2008Skutki podatkowe umorzenia pożyczki
  Pytanie podatnika: Czy kwota umorzonej pożyczki stanowi dla żony zmarłego pracownika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w związku z tym wnioskodawca obowiązany jest przesłać żonie zmarłego pracownika informację PIT-8C?
 • 19.05.2008Bony towarowe bez podatku?
  Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała zwolnienie z podatku dochodowego bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi. Inicjatywę popiera Krajowa Izba Gospodarcza, która jednocześnie opowiada się za podniesieniem wartości bonów wolnej od podatku.
 • 13.05.2008Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Pytanie: Czy z ZFŚS można przyznać pożyczkę w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego?
 • 18.04.2008Możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na posiłki dla pracowników
  Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie zasad kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków na rzecz pracowników:
 • 19.03.2008Interpretacje podatkowe mogą dotyczyć także przepisów niepodatkowych
  Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 05.03.2008Definicja usług turystyki
  Pytanie podatnika: Czy przez usługi turystyczne o których mowa w art. 119 ustawy o VAT, należy rozumieć także usługi organizacji wycieczek i wyjazdów, nieobejmujące swym zakresem noclegów, których czas trwania jest krótszy niż 24 godziny?
 • 14.02.2008Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – KPP krytykuje propozycję rządu
  Jako niedopracowany i zawierający błędy merytoryczne określiła Konfederacja Pracodawców Polskich rządowy projekt ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Pracodawcy oczekują ustalenia listy świadczeń gwarantowanych, wprowadzenia zachęt podatkowych dla korzystających z dodatkowych ubezpieczeń, a także wdrożenia pracowniczych programów opieki zdrowotnej.
 • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.
 • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/O
  Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
 • 31.12.2007Nowe rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji
  Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wejdzie ono w życie 1 stycznia.
 • 10.12.2007Odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS i VAT
  Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią obrót podlegający przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 • 28.11.2007Świadczenia na rzecz pracowników a VAT
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • 20.11.2007Dofinansowanie wypoczynku dziecka a przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Czy płatnik miał obowiazek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy przy dofinansowaniu wypoczynku dziecka pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • 04.10.2007Ulga rehabilitacyjna - zakup pieca centralnego ogrzewania
  Pytanie podatnika: Czy podatnik może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatek związany z zakupem gazowego pieca centralnego ogrzewania?
 • 05.09.2007KPP o polityce prorodzinnej
  Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że niezbędnym elementem skutecznej polityki społecznej jest tworzenie takich instrumentów prawnych, które umożliwiają godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zdaniem KPP przyjęty wczoraj na Radzie Ministrów rządowy projekt ustawy realizującej program polityki prorodzinnej zawiera w sobie zarówno rozwiązania dobre, jak i, niestety, takie, które trzeba ocenić negatywnie.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] następna strona »