Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.06.2021

Czy będzie kolejna edycja programu "Mój prąd"?

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad nową odsłoną Programu wraz z uwzględnieniem ewentualnych możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu rzeczowego Programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki), inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. Premiowany będzie najprawdopodobniej zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej (wsparcie punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, magazynowania ciepła/chłodu czy inteligentne systemy zarządzania energią) - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Interpelacja nr 22807 do ministra klimatu i środowiska w sprawie programu "Mój prąd"

Szanowny Panie Ministrze,

program „Mój prąd” zakładający dotację do mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z informacji umieszczonych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że poprzez dużą liczbę wniosków nabór II edycji programu zakończono we wcześniejszym terminie. Dowiadujemy się również, że ocena złożonych wniosków i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r., a jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą zakładane 1,1 mld zł, to wypracują Państwo „takie rozwiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby naszych potencjalnych beneficjentów”.

Ze względu na pytania zaniepokojonych tym tematem mieszkańców Gliwic zwracam się do Pana z próbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy każdy wnioskodawca II edycji programu „Mój prąd” spełniający wymogi formalne, który złożył odpowiednie dokumenty w wymaganym terminie, otrzyma stosowne dofinansowanie?
  2. Czy termin do połowy roku jako termin wypłacenia wszystkich dofinansowań z ww. programu jest nadal obowiązujący?
  3. Czy już wiadomo, czy zarejestrowane wnioski przekroczyły zakładane 1,1 mld złotych?
  4. Czy mają już Państwo wypracowane rozwiązanie na taką ewentualność?
  5. Kiedy planowana jest kolejna edycja programu „Mój prąd”?
  6. Na jakim etapie przygotowywania jest zapowiadana nowa odsłona programu?

Posłanka Marta Golbik

Gliwice, 16 kwietnia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22807 w sprawie programu "Mój prąd"

W odpowiedzi na zapytanie Poseł Marty Golbik w sprawie programu priorytetowego "Mój prąd" - (K9INT22807) proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że realizacja programu „Mój prąd” (dalej: Program) jest jednym z priorytetów Rządu. Inicjatywa ta ma na celu rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej (zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych). Jednocześnie skutkiem zrealizowanych inwestycji ma być poprawa jakości powietrza. Z uzyskanej dopłaty w wysokości do 5 000 zł skorzystać mogły w I i II naborze Programu osoby fizyczne, które są właścicielem nowej instalacji o maksymalnej mocy do 10 kWp i wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

1. Czy każdy wnioskodawca II edycji programu „Mój prąd”, spełniający wymogi formalne, który złożył odpowiednie dokumenty w wymaganym terminie, otrzyma stosowne dofinansowanie?

Każdy wniosek w ramach Programu zostanie zweryfikowany i jeśli będzie spełniał wymogi formalne oraz otrzyma pozytywną ocenę zostanie umieszczony na wstępnej liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Następnie powyższa lista zostanie przekazana do akceptacji ministra właściwego do spraw klimatu.

Jednakże umieszczenie wniosku na częściowej liście projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Programu Priorytetowego Mój Prąd nie stanowi zobowiązania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW) do udzielenia dofinansowania.

Ponadto zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Krajowy operator, z uwzględnieniem kryterium efektywności, dzieli projekty wstępnie wybrane na podstawowe i rezerwowe, w przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania programów lub projektów wstępnie wybranych do dofinansowania przekracza limit środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym.

2. Czy termin do połowy roku, jako termin wypłacenia wszystkich dofinansowań z ww. Programu, jest nadal obowiązujący?

Dotrzymanie przewidzianego terminu na rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu zależy m.in. od sprawnego uzupełniania dokumentów przez Wnioskodawców. W obecnej chwili w przypadku blisko 20 tys. wniosków konieczne jest ich uzupełnienie, a do procedowania pozostaje jeszcze 38 tys. wniosków.

3. Czy już wiadomo, czy zarejestrowane wnioski przekroczyły zakładane 1,1 mld złotych?

Zarejestrowane wnioski do dofinansowania przekroczyły budżet Programu tj. 1,1 mld zł. Budżet Programu przewidywał dofinansowanie do 220 000 instalacji przy wsparciu równym 5000 zł. Liczba wniosków o dofinansowanie dotyczy natomiast 266 407 instalacji.

Na obecnym etapie rozpatrywania dokumentów (stan na 28 kwietnia 2021 roku) odrzucono 8 395 wniosków. Tak jak było wskazane powyżej - około 20 tys. wniosków wymaga wniesienia poprawek.

Biorąc powyższe pod uwagę ostateczna liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie możliwa do określenia po dokonaniu uzupełnień przez Wnioskodawców oraz zweryfikowaniu wszystkich dokumentów.

4. Czy mają już Państwo wypracowane rozwiązanie na taką ewentualność?

NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (dalej: MKiŚ) pracują nad alternatywnymi rozwiązaniami dotyczącymi sfinansowania dotacji w przypadku wyczerpania się budżetu Programu, ale ich wdrożenie będzie możliwe po ocenie wszystkich wniosków i wpisaniu ich na wstępną listę podstawową i rezerwową projektów do dofinansowania.

5. Kiedy planowana jest kolejna edycja programu „Mój prąd”?

Drugi nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Programu zakończył się 6 grudnia 2020 r. w związku z wyczerpaniem się alokacji w ramach Programu.

Biorąc powyższe pod uwagę MKiŚ wraz z NFOŚiGW prowadzą intensywne prace nad kontynuacją Programu. Kolejny nabór planowany jest wstępnie od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków alokacji - z zastrzeżeniem, iż termin naboru może ulec zmianie.

6. Na jakim etapie przygotowywania jest zapowiadana nowa odsłona programu?

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad nową odsłoną Programu wraz z uwzględnieniem ewentualnych możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu rzeczowego Programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki), inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. Premiowany będzie najprawdopodobniej zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej (wsparcie punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, magazynowania ciepła/chłodu czy inteligentne systemy zarządzania energią).

Na obecnym etapie można stwierdzić, że Program w zakresie głównych założeń będzie kontynuowany:

  • beneficjentem mogą być osoby fizyczne,
  • forma dofinansowania - dotacja,
  • utrzymanie prostej i przyjaznej użytkownikowi formy wnioskowania.

Kwota i warunki dofinansowania powinny być zgodne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. Aktualnie trwają prace grupy roboczej, której zadaniem jest wypracowanie szczegółowych zasad i kryteriów inicjatywy.

Nowy Program priorytetowy „Mój Prąd” będzie współfinansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1 lutego.2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru - ale po 31 stycznia 2020 r. - będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Zgodnie z aktualnymi założeniami wysokość dotacji będzie uzależniona od zakresu rzeczowego, który zostanie rozszerzony w nowej edycji Programu. W celu zachowania prostoty Programu nie są brane pod uwagę podwyższone preferencje (wyższa dotacja) na zastosowanie instalacji PV w skojarzeniu z pompą ciepła.

Należy zaznaczyć, że informacje przekazane powyżej dotyczą założeń programu, które mogą ulec jeszcze zmianie. Ostateczna wersja Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mojprad.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Adam Guibourgé-Czetwertyński

Warszawa, 7 maja 2021 r.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz