Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładowego funduszu

 • 25.07.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część IV
  Dokumentowanie wydatków podlegających odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 • 13.07.2007NIK chce zlikwidować zakłady pracy chronionej
  Najwyższa Izba Kontroli domaga się likwidacji przywilejów dla zakładów pracy chronionej. Według Izby bowiem niektórzy nierzetelni pracodawcy wykorzystują pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych niezgodnie z przeznaczeniem.
 • 09.07.2007Określanie wartości zadłużenia
  Pytanie podatnika: Jak należy interpretować pojęcie wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 03.07.2007Wydatki organizacyjne przy zakładaniu spółki są KUP
  Koszty organizacji osoby prawnej, a więc koszty poniesione przy zakładaniu spółki, a są to: opłata notarialna, opłata skarbowa, adwokacka (radcowska), stanowią koszt bytu prawnego spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
  Organizując imprezę w firmie, pracodawcy często liczą na możliwość zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odnośnych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtują się stanowiska w tej kwestii?
 • 14.06.2007KPP: Zwiększanie wymiaru urlopu macierzyńskiego jest nieuzasadnione
  Senat zaproponował wydłużenie urlopów macierzyńskich: do 20 tygodni - przy pierwszym porodzie, 22 tygodni - przy każdym następnym porodzie i 30 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Projekt trafił teraz pod obrady Sejmu. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich propozycja zwiększenia wymiaru urlopu macierzyńskiego jest nieuzasadniona. Nie istnieją bowiem dowody potwierdzające zależność między długością urlopu, a dzietnością.
 • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
 • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
  Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
 • 25.04.2007Deklaracje i informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku dochodowym od osób prawnych od nierezydentów
  Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (nierezydenci), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Generalną zasadą obowiązującą w przypadku opodatkowania osób prawnych, która ma zastosowanie także do nierezydentów, jest obowiązek składania deklaracji, według ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacanie na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1).
 • 23.04.2007Moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych
  I. Uwagi wstępne Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych1) stanowi, że momentem powstania przychodu, co do zasady, nie jest moment powstania należności pieniężnej, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienie do dyspozycji podatnika kwoty tej należności. Jest to tzw. metoda kasowa powstania przychodu. Ustawa ta jednakże przewiduje, że w przypadku niektórych źródeł przychodów opodatkowaniu podlegają przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (metoda memoriałowa powstania przychodu). Powyższe jest zgodne z polityką fiskalną Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasadą jest nałożenie obowiązków podatkowych na osoby fizyczne i prawne uzyskujące dochody z własnej działalności gospodarczej, niezależnie od rzeczywiście uzyskiwanych dochodów i złagodzenie tych obowiązków podatkowych względem osób uzyskujących przychody z pracy najemnej, w rolnictwie bądź im pokrewnych.
 • 29.03.2007Ograniczenie dopłat z ZFŚS tylko do wypoczynku w kraju jest niezgodne z Konstytucją
  28 marca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
 • 27.02.2007Świadczenia urlopowe u większych pracodawców
  Interpelacja nr 3190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wypłacania świadczeń urlopowych przez pracodawców zatrudniających więcej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
 • 21.02.2007Ryczałt od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowym od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W niniejszym artykule przybliżymy kategorie przychodów objętych ryczałtem oraz zajmiemy się zwolnieniami. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT) przewiduje 19 % zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 CIT).
 • 14.02.2007Wycieczka z ZFŚS bez podatku
  Pytanie podatnika: Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 24.01.2007ZUS prostuje "Rzeczpospolitą"
  W związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi przez dziennik "Rzeczpospolita" na temat wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego w ZUS, Rzecznik prasowy Zakładu wystosował do redaktora naczelnego dziennika list następującej treści:
 • 23.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porównanie (1)
  Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie znikają kolejne ulgi i zwolnienia. W 2007 roku pojawiło się jednak parę nowych. Ponieważ rozpoczyna się okres, w którym będziemy rozliczać podatek dochodowy za 2006 r., jest dobra okazja aby porównać ulgi obowiązujące w 2006 r. i w 2007 r. i przypomnieć zasady ich wykorzystania. W większości przypadków warunki korzystania z ulg, które pozostały w ustawie nie zmieniły się, ale są też różne nowości. Nasz przegląd rozpoczynamy od grupy ulg skierowanych do osób niepełnosprawnych i osób, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.
 • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
  Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
 • 15.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (9)
  Pytanie: Czy przedłożone przez pracowników rachunki w kwocie 380 zł, wystawione na zakład pracy, mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w ramach rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
 • 14.01.2007Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS
  Pytanie podatnika: Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
 • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
  Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 • 26.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (7)
  Pytanie: Czy sfinansowanie spartakiady ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będzie świadczeniem rzeczowym, stanowiącym przychód pracownika podlegający opodatkowaniu?
 • 06.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (6)
  Pytanie: W jaki sposób należy opodatkować ekwiwalent pieniężny za paczkę świąteczną wypłacony z funduszu świadczeń socjalnych osobie będącej pracownikiem, która równocześnie pobiera emeryturę?
 • 27.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (3)
  Pytanie: Czy pracodawca może wypłacić świadczenie urlopowe 2 razy w roku?
 • 22.11.2006Sprostowanie ZUS do artykułu ‘Super Expressu’
  W związku z opublikowanym 20 listopada br. w "Super Expressie" artykułem pt. "ZUS pije, my płacimy", który zawierał nieprawdziwe informacje, redaktor naczelny tej gazety otrzymał sprostowanie następującej treści:
 • 22.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (2)
  Pytanie: Na początku roku ustalono przeciętną planowaną liczbę zatrudnionych pracowników i naliczono na ten rok odpis na ZFŚS. W trakcie całego roku liczba osób zatrudnionych w firmie ulegała zmianom. Czy należy na koniec roku dokonać w związku z tym korekty odpisów na ZFŚS?
 • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
  Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 16.11.2006MPiPS: Pies przewodnik dofinansowany
  MPiPS informuje, że w tym roku istnieje możliwość dofinansowania zakupu, szkolenia i utrzymania psów przewodników ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odbywa się to w ramach programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” - np. przez Polski Związek Niewidomych.
 • 01.11.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część II.
  Pytanie 1:Od 1 maja 2005 r. prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy – na podstawie wpisu do ewidencji. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 stycznia 2006 r. wykonuję również pracę na umowę-zlecenie i pobieram z tego tytułu miesięczne wynagrodzeniem równe 1600 zł. Od 1 stycznia 2006 r. zostałem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenie, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania przeze mnie pracy na umowę-zlecenie jest wyższa od obowiązującej mnie najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, która wynosi:
 • 24.09.2006Imprezy integracyjne jako pośredni koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 • 12.09.2006Interpelacja nr 2664 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie potrzeby zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 3 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w art. 8 ust. 2a daje możliwość finansowania usług i świadczeń z funduszu, jeżeli są świadczone wyłącznie na terenie kraju. Zgodnie z jego brzmieniem, ograniczenie nałożone w nim dotyczy także dopłat z funduszu do takich usług lub świadczeń.
 • 07.09.2006Świadczenie urlopowe
  Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem świadczeń urlopowych. W jaki sposób takie świadczenia są opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone świadczenia będą zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
  Generalną zasadą, którą kierujemy się przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, że przysługiwać ono powinno w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymałby je, gdyby w tym czasie pracował. Dlatego też przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy brać pod uwagę nie tylko stałą, miesięczną pensję, ale również składniki wynagrodzenia przysługujące w zmiennej wysokości, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
 • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
  Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
 • 05.06.2006Spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS a kwota wydatków mieszkaniowych umniejszających przychód ze sprzedaży nieruchomości
  Pytanie: W dniu 03.06.2002 r. zakupiłem mieszkanie, które następnie w dniu 15.02.2006 r. zostało sprzedane. Po podpisaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy na wybudowanie domu, a przed sprzedażą mieszkania, w dniu 14.11.2005 roku zaciągnąłem pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymana pożyczka podlegała spłacie w jednej racie do dnia 15.05.2006 r. W dniu 21.11.2005 r. wpłaciłem na konto powyższej spółdzielni zadatek na budowę domu, wykorzystując przy tym kwotę otrzymanej pożyczki. Natomiast pożyczka z ZFŚS została spłacona środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania. Czy kwota wydatkowana na spłatę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, dokonana ze środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe podlegający odliczeniu od przychodu?
 • 01.06.2006Wycieczka zakupiona przez pracodawcę z ZFŚS jako przychód pracownika
  Pytanie: Czy pracodawca organizując ognisko dla pracowników wraz z zapewnieniem przejazdu autokarem na tą imprezę firmową oraz wycieczki za pośrednictwem biura podróży, których koszty pokryto w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma obowiązek doliczyć te świadczenia do pozostałych przychodów pracowników i jako płatnik pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • 20.04.2006Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych
  Pismo PB5/AŁ-033-57-843/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 23 września 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (do wiadomości Izby Skarbowej w Poznaniu). W związku z pismem z dnia 16 maja 2005 r. Nr (…) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • 22.03.2006Dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18
  Pytanie: Czy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do młodzieży tylko do dnia uzyskania pełnoletności, tj. 18 lat? Czy wolna od opodatkowania jest dopłata do wypoczynku jeśli dziecko uzyska pełnoletność po dniu wyjazdu na kolonie?
 • 20.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 29.11.2005 r., sygn. IS.IX/2-423/57/05
  Pytanie podatnika: dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekazania pracownikowi gotówki z ZFŚS za zakupione przez niego towary, udokumentowane fakturą VAT, wystawioną na zakład pracy.
 • 20.03.2006TK - Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą funduszu rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionej
  Dzisiaj, 21 marca 2006 r., Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczący funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.
 • 19.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 14.03.2006 r., sygn. PB I-3/4150/IN-702/2005/MK
  Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania umorzonej po śmierci pracownika pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • 16.03.2006Odpowiedzialność za zobowiązania członków zarządu spółek kapitałowych
  Pomimo nieposiadania przez spółkę kapitałową środków na zaspokojenie swoich zobowiązań w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można domagać się ich spłaty przez członków jej zarządu.
 • 15.03.2006Rozprawa istotna dla pracodawców i osób niepełnosprawnych
  Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą funduszu rehabilitacji i zatrudnienia w zakładach pracy chronionej.
 • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
  Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
 • 27.02.2006Interpretacja DP 423-5-2004 z dnia 11.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
  Pytanie podatnika: Jednostka pyta czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę dokonaną na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składającą się z kwoty odpisu za rok 2004, powiększonej o wpłacony odpis z lat ubiegłych?
 • 20.02.2006Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu A1-D-415-3/2006 z dnia 13.02.2006 r.
  Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie do wczasów z funduszu socjalnego przyznane dla emerytów i rencistów korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  Ulga polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wydatki podlegające odliczeniu, którymi są wydatki na:
 • 08.12.2005Interpretacja PBII/415-78/70974/05 z dnia 02.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
  Pytanie podatnika: Czy refundacja/dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 06.12.2005Zrób pracownikom prezent zwolniony z podatku
  Tak jak w latach poprzednich, pracodawcy nie są ograniczeni w dokonywaniu wypłat i świadczeń rzeczowych czy też finansowych dla swych pracowników, ani gdy chodzi o ich rodzaj, ani też wartość.
 • 01.12.2005Interpretacja PDP 4211/IN/PIT/11/2005 z dnia 10.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Krośnie
  Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z kapitałów pieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] następna strona »