20.08.2021: Działalność gospodarcza

COVID-19. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wypłacane z opóźnieniem

W ostatnim czasie docierają sygnały płynące ze strony przedsiębiorców korzystających z tarczy 9.0. Dotyczą one braku wypłat ze strony większości wojewódzkich urzędów pracy w kwestii wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Urzędy tłumaczą taki stan rzeczy brakiem zgody Komisji Europejskiej, jednakże część urzędów wspomniane wsparcie wypłaciła. Obecnie, czyli po ponad dwóch miesiącach, za które można było otrzymać wspomniane wsparcie, większość firm nie otrzymała żadnych pieniędzy.

Interpelacja nr 25462 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie problemów z wypłatą wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przeznaczonego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnim czasie docierają do mnie sygnały płynące ze strony przedsiębiorców korzystających z tarczy 9.0.

Dotyczą one braku wypłat ze strony większości wojewódzkich urzędów pracy w kwestii wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (art. 15gga lub art. 15ggb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Urzędy tłumaczą taki stan rzeczy brakiem zgody Komisji Europejskiej, jednakże część urzędów wspomniane wsparcie wypłaciła. Obecnie, czyli po ponad dwóch miesiącach, za które można było otrzymać wspomniane wsparcie, większość firm nie otrzymała żadnych pieniędzy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi:

  1. Jakie są powody niewypłacania środków przez część wojewódzkich urzędów pracy?
  2. Dlaczego pomiędzy urzędami w poszczególnych województwach występują w tej kwestii rozbieżności?
  3. Kiedy przedsiębiorcy otrzymają niniejsze wsparcie?

Poseł Paweł Szramka

19 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25462 w sprawie problemów z wypłatą wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przeznaczonego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 25462 z dnia 22 lipca 2021 r., Minister Rozwoju, Pracy i Technologii udziela następujących odpowiedzi:

1. Jakie są powody niewypłacania środków przez część Wojewódzkich Urzędów Pracy?

Zgodnie z art. 15gga ust. 23 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.), zwanej dalej „specustawą”, właściwość w zakresie związanym z przyznawaniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy do właściwych ze względu na siedzibę przedsiębiorcy dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii na żadnym etapie nie jest stroną tych postępowań, nie jest również organem wyższego rzędu czy organem odwoławczym od rozstrzygnięć właściwych organów.

Wyjaśnienia wymaga, iż przedmiotowe wsparcie jest pomocą publiczną, co wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego instrumentu pomocowego Komisji Europejskiej w celu podjęcia decyzji o zgodności z zasadami rynku wewnętrznego. Odpowiednie działania zostały niezwłocznie dokonane za pośrednictwem właściwego w tym zakresie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brak jest podstaw do wprowadzenia w życie zgłoszonych instrumentów do czasu podjęcia decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub do czasu uznania decyzji za podjętą.

Udzielanie pomocy mimo braku uprzedniej zgody Komisji Europejskiej, mogłoby się wiązać z uznaniem jej za „pomoc niezgodną z prawem", którą definiuje się jako pomoc, wprowadzoną w życie z naruszeniem art. 108 ust. 3 TFUE (art. 1 lit. f Rozporządzenia), a na Dyrektorach WUP spoczywa obowiązek przestrzegania wszystkich zasad wydatkowania środków publicznych.

Wobec wydania w dniu 21 czerwca br. (publikacja z dniem 22 czerwca) pozytywnej decyzji notyfikacyjnej przez Komisję Europejską w omawianym zakresie należy spodziewać się uruchomienia zabezpieczonych i przeznaczonych na ten cel środków przez ww. właściwe organy.

2. Dlaczego pomiędzy urzędami w poszczególnych województwach występują w tej kwestii rozbieżności?

Każdy z właściwych wojewódzkich urzędów pracy jest w pełni samodzielny w realizacji przedmiotowych instrumentów pomocowych, za których wykonanie odpowiada. Rozbieżności w terminie uruchamiania środków przez poszczególne WUP wynikać mogą z różnych obciążeń służbowych, ilości rozpatrzonych wniosków przeznaczonych jednocześnie do uruchomienia środków, zasad organizacji pracy i innych czynników z tym związanych.

3. Kiedy przedsiębiorcy otrzymają niniejsze wsparcie?

Brak jest możliwości jednoznacznego wskazania takiego terminu w stosunku do właściwych organów. Pragniemy zapewnić, iż kierownictwo oraz pracownicy wojewódzkich urzędów pracy dokładają wszelkich starań oraz wykazują ogromne zaangażowanie w realizację zadań związanych z ochroną miejsc pracy w wyniku skutków pandemii COVID-19 od początku obowiązywania instrumentów pomocowych. Należy więc spodziewać się wypłat środków w terminie niezwłocznym w zakresie możliwości organizacyjnych danego urzędu.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia będą satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Iwona Michałek

27 lipca 2021 r.

 

Hasła tematyczne: fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (fgŚp), interpelacja, dofinansowanie do wynagrodzeń, koronawirus (covid-19), tarcza antykryzysowa, ministerstwo rozwoju, pracy i technologii

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...