Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.08.2021

Zmiany dla prosumentów oraz w programie "Mój Prąd"

Program Mój Prąd 3.0 ruszył 1 lipca br. i objął instalacje fotowoltaiczne instalowane od lutego 2020 roku. Dopłaty będą przyznawane do instalacji montowanych do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu. Dotacje do paneli fotowoltaicznych, tak jak obecnie, będą mogły pokryć nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Dopłata do fotowoltaiki wyniesie 3000 zł, zamiast 5000 zł przyznawanych w poprzednich dwóch naborach do Mojego Prądu.

Interpelacja nr 25147 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian dla prosumentów oraz w programie "Mój Prąd"

Szanowny Panie Premierze!

"Program Mój Prąd 3.0 ruszy 1 lipca 2021 roku, ale obejmie instalacje fotowoltaiczne instalowane od lutego 2020 roku. Wszyscy, którzy nie skorzystali z Mojego Prądu w poprzedniej edycji, będą mieć więc szansę teraz. Dopłaty będą przyznawane do instalacji montowanych do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu" - wynika z nieoficjalnych informacji portalu WysokieNapiecie.pl

"Dotacje do paneli fotowoltaicznych, tak jak obecnie, będą mogły pokryć nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Zmniejszy się jednak maksymalna kwota dofinansowania, którą w praktyce odbierali niemal wszyscy beneficjenci poprzednich edycji programu.

Dopłata do fotowoltaiki wyniesie 3000 zł, zamiast 5000 zł przyznawanych w poprzednich dwóch naborach do Mojego Prądu - dowiedziało się WysokieNapiecie.pl.

Zmniejszy się także budżet programu. Zamiast 1,1 mld zł, jakie Kowalscy mieli do dyspozycji łącznie w pierwszych dwóch naborach, w trzeciej edycji programu Mój Prąd dofinansowanie nieznacznie przekroczy 0,5 mld zł (rząd zaplanował dokładnie 534 mln zł). W sumie ze wsparcia skorzystać będzie mogło ok. 178 tys. rodzin pragnących zostać prosumentami" ( źródło: wysokienapiecie.pl).

W związku z powyższym i nawiązując do zapisów programu MÓJ PRĄD 3.0 proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Co jest powodem i dlaczego obniżono i tak niskie dofinansowanie dla beneficjentów w ramach programu MÓJ PRĄD z 5000 zł do kwoty 3000 złotych?
  2. Czy obniżenie o 40% dofinasowania nie obniży liczby beneficjentów programu MÓJ PRĄD z uwagi na wydłużenie czasu zwrotu inwestycji?
  3. Kiedy zostaną zmodernizowane sieci (lub zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy) w celu właściwego i „inteligentnego” eksploatowania sieci przez prosumentów?
  4. Czy zmiany w rozliczeniach pomiędzy prosumentami o odbiorcami wytworzonej przez nich energii w przypadku umów podpisanych przed 1 lipca 2021 ulegną zmianie? Jeżeli tak, to dlaczego?

Posłowie:
Rafał Adamczyk, Jan Szopiński, Zdzisław Wolski, Przemysław Koperski, Wiesław Buż

6 lipca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 25147 w sprawie zmian dla prosumentów oraz w programie "Mój Prąd"

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Posła, Pana Rafała Adamczyka oraz grupy Posłów - przekazaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w sprawie zmian dla prosumentów oraz w programie "Mój Prąd" - K9INT25147, proszę o przyjęcie wyjaśnień w związku z poniższymi pytaniami:

1. Co jest powodem i dlaczego obniżono i tak niskie dofinansowanie dla beneficjentów w ramach programu MÓJ PRĄD z 5000 zł do kwoty 3000 złotych?

W ostatnim roku zanotowano spadek globalnych cen paneli fotowoltaicznych (PV), który przełożył się bezpośrednio na spadek cen na polskim rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zdając sobie sprawę z faktu, że na cenę instalacji wpływ mają również czynniki, zdecydowano się na taką wielkość pomocy, która dla średniej instalacji o zainstalowanej mocy 5,6 kW, przy uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującym systemie opustów, sprawi, że czas zwrotu z inwestycji dla przeciętnej 4-osobowej rodziny wyniesie niecałe 7 lat. Zmiana maksymalnej wysokości dofinansowania realizuje zatem zasadę celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

2. Czy obniżenie o 40% dofinasowania nie obniży liczby beneficjentów programu MÓJ PRĄD z uwagi na wydłużenie czasu zwrotu inwestycji?

Obniżenie o 40% dofinasowania nie obniży liczby beneficjentów programu „Mój prąd”, co potwierdzają dotychczasowe statystyki realizacji obecnie trwającego naboru wniosków w ramach tego programu. Po rozpoczęciu trzeciego naboru wniosków nie odnotowano bowiem spadku zainteresowania programem, pomimo obniżonej kwoty dofinansowania. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej napłynęło już ponad 70 tys. wniosków (na dzień 22 lipca 2020 r.).

3. Kiedy zostaną zmodernizowane sieci (lub zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy) w celu właściwego i „inteligentnego” eksploatowanie sieci przez prosumentów?

Przepisy regulujące harmonogram rozwoju i funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem udziału energii wytwarzanej przez prosumentów zostały przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przyjęte ustawą z dnia 20 maja 2021 o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ustawą zostanie, między innymi, wdrożony system inteligentnego opomiarowania. Inteligentne liczniki umożliwią dwukierunkową komunikację pomiędzy odbiorcą końcowym bądź prosumentem a operatorem sieci dystrybucyjnej. Użytkownicy zyskają dostęp do bieżących informacji pomiarowych dotyczących zarówno energii elektrycznej pobieranej z sieci, jak i wytworzonej lub wprowadzonej do sieci przez prosumentów. Liczniki zdalnego odczytu przyczynią się do usprawnienia rozliczeń według faktycznego zużycia energii i otworzą możliwość wprowadzenia dynamicznych taryf energii. Inteligentne liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych w terminie do 31 grudnia 2028 r. według następującego harmonogramu:

  • do 31 grudnia 2023 - u min. 15% odbiorców,
  • do 31 grudnia 2025 - u min. 35% odbiorców,
  • do 31 grudnia 2027 - u min. 65% odbiorców,
  • do 31 grudnia 2028 - u min. 80% odbiorców.

Ponadto zgodnie ze znowelizowaną Ustawą zostanie utworzony Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). Zarządzanie systemem, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych, będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Funkcja OIRE zostanie powierzona operatorowi systemu przesyłowego - Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. Wymiana komunikatów poprzez Centralny System Informacji Rynku Energii wpłynie korzystnie na skrócenie czasu na zmianę sprzedawcy, co zachęci odbiorców do podejmowania decyzji dotyczących wyboru korzystniejszych ofert sprzedawców. Dzięki funkcjom inteligentnych liczników odbiorcy będą mieli możliwość korzystania z rozliczeń przedpłatowych. Rozwiązanie to pozwoli im na zachowanie elastyczności rozliczeń i wpływu na ponoszone koszty energii elektrycznej. Warto wskazać, iż przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych odbiorcy będą mieli możliwość udostępniania własnych informacji dot. rynku energii, w tym danych pomiarowych wskazanym przez nich podmiotom w celu otrzymania przygotowanych specjalnie dla nich ofert sprzedaży energii lub zakupu usług energetycznych.

Rozwiązania przewidziane w nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne mają na celu aktywizację odbiorców końcowych również poprzez stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania tzw. infrastruktury sieci domowej (ang. IoT) oraz magazynów energii elektrycznej. Odbiorca końcowy będzie mógł zwrócić się do operatora sieci o umożliwienie komunikacji licznika inteligentnego z urządzeniami tego odbiorcy, o ile spełniają one wymagania określone w rozporządzeniu wykonawczym. Operator będzie miał 2 miesiące na ich skomunikowanie, które będzie dokonywane nieodpłatnie. Synergia działań polegających na digitalizacji sektora energetycznego wraz ze zniesieniem istniejących barier w rozwoju magazynów energii elektrycznej zachęci potencjalnych prosumentów do inwestycji w odnawialne źródła energii skorelowane z magazynem energii elektrycznej. Pozwoli to w pewnym stopniu zniwelować obawę odbiorców związaną z faktem, że odnawialne źródła energii zaopatrują w energię jedynie przy sprzyjających warunkach pogodowych, a równocześnie poprawi stabilność pracy sieci, a tym samym jakość dostarczanej energii, dzięki ograniczeniu fluktuacji ilości energii pochodzącej z OZE.

Niezależnie warto zaznaczyć, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w 2020 r. uzgodnił z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych projekty planów rozwoju sieci na lata 2020-2025, mając na względzie zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, jak również włączenie do sieci elektroenergetycznej wzrastającej liczby odnawialnych źródeł energii. Plan uwzględnia także potrzeby inwestycyjne w sieci energii elektrycznej, w tym sieci inteligentne i gwarantuje niezbędne środki na nakłady inwestycyjne dla pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w wysokości 42 200 mln zł.

4. Czy zmiany w rozliczeniach pomiędzy prosumentami o odbiorcami wytworzonej przez nich energii w przypadku umów podpisanych przed 1 lipca 2021 ulegną zmianie? Jeżeli tak to dlaczego?

Projekty przepisów dotyczące ustawy - Prawo energetyczne oraz Ustawy o odnawialnych źródłach energii, które przygotowywane są w ramach przedłożenia rządowego (nr UC74 w wykazie prac legislacyjnych programowych), jak i zaproponowanego niedawno projektu poselskiego (druk sejmowy 1382), jasno wskazują, że planowane zmiany nie będą dotyczyć prosumentów już wytwarzających energię w dzisiejszym systemie opustów. Przepisy gwarantują zachowanie tzw. praw nabytych i utrzymanie istniejącego systemu rozliczeń energii.

Podsumowując, zmiany w rozliczeniach pomiędzy prosumentami, a sprzedawcami zobowiązanymi, nie ulegną zmianie nie tylko w przypadku umów podpisanych przed 1 lipca 2021, ale także wobec tych prosumentów, którzy rozpoczną wytwarzanie energii przed wejściem w życie projektowanych przepisów, co przewiduje zarówno projekt UC 74 oraz poselski projekt o nr 1382.

Proszę o przyjęcie powyższych informacji.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Adam Guibourgé-Czetwertyński

Warszawa, 30 lipca 2021 r.

 

Więcej o programie "Mój Prąd"

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz