Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe). Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

03.08.2021

Wyrok TSUE: Pomoc przy zarządzaniu specjalnymi funduszami inwestycyjnymi zwolniona z VAT

W dniu 17 czerwca 2021 r. zapadł ważny dla przedsiębiorstw inwestycyjnych wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Unijna dyrektywa VAT zwalnia z podatku od towarów i usług „zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi”. Organy podatkowe odmówiły przyznania takiego zwolnienia spółkom inwestycyjnym, nabywającym zewnętrzne usługi wspierające realizację ich zadań podatkowych dla swoich klientów. Trybunał orzekł, że usługi te są objęte zwolnieniem z VAT, jeśli pozostają w nierozerwalnym związku z zarządzaniem specjalnymi funduszami inwestycyjnymi i są świadczone wyłącznie dla celów zarządzania takimi funduszami.

Spółki inwestycyjne nabywały zewnętrzne usługi istotne do celów opodatkowania

Kilka austriackich spółek zarządzających specjalnymi funduszami inwestycyjnymi zlecało innej firmie zewnętrznej wykonanie określonych usług w zakresie obliczania wartości istotnych dla celów opodatkowania dochodów posiadaczy jednostek uczestnictwa w funduszach, takie jak rozliczenia podatkowe. Pomiędzy spółkami a firmą istniał stosunek cywilnoprawny, z odpowiedzialnością firmy wobec spółek za rzetelność obliczeń. W składanych do urzędów deklaracjach spółki powtarzały wartości obliczone przez firmę outsourcingową bez zmian. Natomiast to spółki były płatnikiem podatku i to one były odpowiedzialne za prawidłowość kwot zadeklarowanych skarbówce, w szczególności z tytułu podatku od dochodów kapitałowych.

Nabycie usług zewnętrznych na fakturze bez VAT

Firma wystawiała spółkom za swoje usługi faktury bez VAT, bo stała na stanowisku, że usługi te korzystają ze zwolnienia związanego z zarządzaniem specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, o którym mowa powyżej. Powołała się na wyrok z 4 maja 2006 r. w sprawie C-169/04 Abbey National, w którym Trybunał orzekł, że aby usługi świadczone przez osobę trzecią można było objąć przedmiotowym zwolnieniem, muszą stanowić w globalnej ocenie odrębną całość oraz spełniać specyficzne i istotne funkcje z zakresu zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi. Firma outsourcingowa była przekonana, że świadczone przez nią sporne usługi istnieją jedynie w dziedzinie specjalnych funduszy inwestycyjnych. Chodzi więc o usługi mające wyjątkowe i istotne znaczenie dla zarządzania tymi funduszami. A warunkiem koniecznym skorzystania z przedmiotowego zwolnienia nie jest, aby całość tych usług dokonywana była w ramach outsourcingu.

Organy podatkowe odmówiły przedsiębiorcom możliwości zwolnienia z VAT

Austriackie organy podatkowe uznały, że prawo do takiego zwolnienia w zakresie tych usług przedsiębiorstwom nie przysługuje. Po pierwsze świadczona przez firmę usługa nie ma specyficznego i istotnego znaczenia dla zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi. Po drugie usługa ta nie jest wystarczająco odrębna, aby należeć do zakresu stosowania zwolnienia z VAT.

Spór między austriackimi spółkami i organami podatkowymi toczył się w zakresie rozliczeń podatkowych za lata 2008-2014. Federalny sąd do spraw finansowych (Bundesfinanzgericht) zawiesił postępowanie, zwracając się do TSUE z pytaniem, czy zawarte w unijnej dyrektywie VAT określenie „zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi” należy rozumieć również jako wykonywanie zadań podatkowych powierzone przez spółkę zarządzającą osobie trzeciej, polegających na zapewnieniu zgodnego z prawem opodatkowania dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez posiadaczy jednostek uczestnictwa?

Aby usługa była odrębna, nie musi być w całości nabywana w ramach outsourcingu

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że aby usługa świadczona przez osobę trzecią na rzecz spółek zarządzających specjalnymi funduszami inwestycyjnymi mogła korzystać ze spornego zwolnienia z VAT, w pierwszej kolejności musi stanowić odrębną całość. Ale warunkiem koniecznym tej „odrębności” nie może być wymóg, aby jej świadczenie było w całości przedmiotem outsourcingu. Zwolnienie, wokół którego toczy się sprawa, ma na celu wspieranie dostępu drobnych inwestorów do rynku papierów wartościowych. W braku tego zwolnienia posiadacze jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania byliby bardziej opodatkowani niż duzi inwestorzy, bezpośrednio inwestujący w papiery wartościowe, nie wyrażający potrzeby korzystania z usług zarządzania funduszami. Odmienne traktowanie przedsiębiorców w zakresie poboru podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy dokonują tych samych transakcji, stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą neutralności tego podatku.

Zewnętrzne usługi administracyjne i księgowe na rzecz spółki zarządzającej korzystają ze zwolnienia z VAT

TSUE stwierdził również, że pojęcie „zarządzania specjalnym funduszem inwestycyjnym” w rozumieniu unijnej dyrektywy VAT obejmuje nie tylko czynności zarządzania inwestycjami, polegające na wyborze i przekazywaniu zarządzanymi aktywami, ale i usługi administracyjne i rachunkowe, takie jak: wycena aktywów, przygotowywanie deklaracji w celu podziału dochodów, dostarczanie informacji i dokumentacji na temat rachunków okresowych i deklaracji podatkowych czy statystyk VAT. Za takie więc, nierozerwalnie związane z zarządzaniem specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, Trybunał uznał usługi administracyjne i księgowe świadczone przez osobę trzecią na rzecz spółki zarządzającej, takie jak zadania podatkowe polegające na zapewnieniu zgodnego z prawem krajowym opodatkowania dochodów z funduszu, uzyskanych przez posiadaczy jednostek uczestnictwa.

W wydanym 17 czerwca 2021 r. wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł więc na korzyść przedsiębiorców, stwierdzając, że: „Artykuł 135 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że usługi świadczone przez osoby trzecie na rzecz spółek zarządzających specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, takie jak zadania podatkowe polegające na zapewnieniu zgodnego z prawem krajowym opodatkowania dochodów otrzymywanych przez posiadaczy jednostek uczestnictwa (…) są objęte zwolnieniem przewidzianym w tym przepisie, jeżeli pozostają w nierozerwalnym związku z zarządzaniem specjalnymi funduszami inwestycyjnymi i są świadczone wyłącznie dla celów zarządzania takimi funduszami, pomimo że takie świadczenie usług nie było w całości przedmiotem outsourcingu” (wyrok w sprawach połączonych K (C-58/20), DBKAG (C-59/20) przeciwko Finanzamt Österreich, dawniej Finanzamt Linz).

Podsumowanie

To korzystne orzeczenie TSUE dla przedsiębiorstw zarządzających specjalnymi funduszami inwestycyjnymi. Wbrew organom podatkowym mogą one nabywać od zewnętrznych firm określone usługi wspomagające to zarządzanie, jeśli tylko usługi te spełniają wskazane przez Trybunał wymogi. Organy podatkowe muszą pamiętać o tym, o czym przypomniał TSUE. Nie można w odmienny sposób traktować przedsiębiorców dokonujących tych samych transakcji. A do takiej dyskryminacji mogłoby dojść, gdyby posiadacze jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, wskutek odmówienia im prawa do uzyskania zwolnienia z VAT w zakresie nabywania spornych usług, byliby opodatkowani w większym stopniu niż inwestorzy bezpośrednio inwestujący w papiery wartościowe.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

 

Hasła tematyczne: zwolnienie vat, trybunał sprawiedliwości ue (ts ue), wyrok

poprzednie artykuły

Znana polska spółka działająca w branży wrażliwej obrotu elektroniką została oskarżona przez skarbówkę o świadome uczestnictwo w karuzeli VAT, w tzw. odwróconym łańcuchu dostaw. Oskarżenia oparto na ustaleniach innych organów w sprawach dotyczących kontrahentów firmy. W grę wchodziło 3 mln zł VAT. Organy pomijały podnoszone przez spółkę wnioski dowodowe, a przed upływem terminu przedawnienia jej zobowiązań wszczęły postępowanie karne skarbowe, by upływ tego terminu zatrzymać. Po latach batalii z fiskusem, reprezentowana przez radcę prawnego Roberta Nogackiego z Kancelarii Prawnej Skarbiec spółka wygrała w sądzie, który orzekając na jej korzyść przypomniał, że: „… prawo do rzetelnego procesu jest fundamentalnym prawem każdej osoby w demokratycznym państwie prawa (…) Samo zaś podejrzenie zaistnienia oszustwa podatkowego (…) nie może usprawiedliwić organów podatkowych do upraszczania reguł postępowania dowodowego, a sugestie czy poszlaki nie mogą zastępować dowodów” (sygn. akt III SA/Wa 252/21). więcej »

W tym roku spółki nieruchomościowe będą zobowiązane do nowego raportowania struktury właścicielskiej. Raportowanie ma na celu przedstawienie struktury właścicielskiej spółki nieruchomościowej zarówno przez tę spółkę jak i bezpośrednich, i pośrednich udziałowców. Wobec wciąż niewyjaśnionych kwestii związanych z nowymi obowiązkami termin na złożenie raportu uległ wydłużeniu do 30 września 2022 r. więcej »

W czwartek 10 marca ukazał się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Jej głównym celem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawach nadmiernego opóźniania w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Do nowych przepisów będą musieli dostosować się przedsiębiorcy, ale nie tylko. więcej »

Jedną z negatywnych zmian wprowadzonych Polskim Ładem jest ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych do wysokości amortyzacji dokonywanej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jakie trudności dla przedsiębiorców rodzi zmiana przepisów? więcej »

Częste zmiany przepisów podatkowych mogą powodować problemy w aktualizacji systemów do raportowania, a nawet zaburzyć ich funkcjonowanie. Pomimo tego fiskus jest bezlitosny jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów podatkowych i nakładanie dodatkowych sankcji, nawet jeżeli błąd wynikał z niezamierzonych błędów systemowych. Na szczęście sądy stają w takich przypadkach po stronie przedsiębiorców. więcej »

Polski Ład proponuje podatnikom – przedsiębiorcom, jak i nieprowadzącym działalności gospodarczej obywatelom, nowy podatek, który w założeniu ma  stanowić nie tyle obciążenie, co formę abolicji uwalniającej od ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej za nieujawnienie skarbówce i nierozliczenie swoich dochodów. To tzw. przejściowy ryczałt od dochodów, którego stawka wynosi 8 proc. podstawy opodatkowania. Co składa się na tę podstawę i na czym polega przejściowy podatek dochodowy? więcej »

Osoby obracające wirtualną walutą dobrze wiedzą jak duże problemy ze zrozumieniem charakteru tego obrotu mieli regulatorzy prawa w Polsce. Największym nonsensem było opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych każdego dokonanego obrotu. Twórcy tego regulacyjnego bubla przyznali się do błędu i poprawili prawo. Czy odpowiada ono na realia rynku i jest zadowalające dla handlujących bitcoinem zarówno profesjonalnie jak i amatorsko? A jak do rozliczeń kryptowalut podchodzi się w innych krajach? więcej »

Polski Ład odbiera przedsiębiorcom możliwość odliczania od podatku wydatków na obowiązkowe składki zdrowotne. Wynagrodzenia innych, działających na podstawie powołania, okraja o wartość 9% składki, której przed 1 stycznia 2022 roku nie mieli obowiązku odprowadzać. W tym kontekście, zwłaszcza w przypadku wysokich dochodów z biznesu, warto rozważyć wejście w spółkę z o.o. Przedsiębiorca będący wspólnikiem takiej spółki nie zapłaci składki na ZUS i skorzysta z niskiego opodatkowania CIT. więcej »

Polski Ład wprowadza zmiany w zasadach rozliczania najmu. Nowe reguły zmieniają sytuację osób fizycznych wynajmujących swoje mieszkania prywatne, jak i oferujących najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych modyfikacji jest likwidacja możliwości rozliczenia najmu prywatnego na zasadach ogólnych od 2023 roku. Na czym polegają pozostałe zmiany, kogo dotyczą i od kiedy obowiązują? Jakie decyzje w 2022 roku muszą podjąć właściciele mieszkań i inne podmioty osiągające przychody z najmu? więcej »

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2021 roku wywołało zmiany nie tylko w sferze celnej, ale i formalno-prawnej dotyczącej sytuacji osób fizycznych i przedsiębiorców uzyskujących przychody na terytorium UK. Czy dotyczy to także rozliczeń dochodów osiągniętych w 2021 roku przez polskich obywateli Wspólnoty Europejskiej? więcej »