Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 

 • 12-08-2022Biznes apeluje o odblokowanie środków z KPO
  Odblokowanie i uruchomienie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy jest nie tylko koniecznością, ale też polską racją stanu – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje biznesowe w Polsce. Rada domaga się od rządu podjęcia odpowiednich działań, by środki z KPO trafiły do Polski. więcej »
 • 12-08-2022Weszła w życie nowa ustawa o dodatku węglowym
  W piątek weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Wsparcie wynosi 3000 zł i ma charakter jednorazowy. O dodatek będą mogły wnioskować gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania są m.in. kotły, kuchnie czy piece zasilane węglem kamiennym, brykietem albo peletem zawierającymi minimum 85 proc. węgla kamiennego. więcej »
 • 12-08-2022Podatki 2023: Mechanizm podzielonej płatności przed ważnymi zmianami
  W ramach pakietu Slim VAT 3 resort finansów zamierza wprowadzić zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Ze środków na rachunku VAT można będzie regulować więcej rodzajów podatków i opłat. Jak tłumaczą projektodawcy, modyfikacje będą służyć poprawie płynności finansowej firm. Nowe regulacje mają wejść w życie na początku przyszłego roku. więcej »
 • 12-08-2022Podatki 2023: MF usunie wątpliwości dotyczące systemu TAX FREE
  Przepisy dotyczące funkcjonowania systemu TAX FREE, w ramach którego podróżni spoza Unii Europejskiej mogą uzyskiwać zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce, zostaną znowelizowane – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3 mają wyeliminować obecne wątpliwości. Nowela powinna wejść w życie z początkiem 2023 r. więcej »
 • 12-08-2022PIT: Sprzedaż wierzytelności w ramach działalności i poza nią
    W sytuacji gdy sprzedaży wierzytelności dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej przychód uzyskany z tego tytułu kwalifikujemy do przychodu z praw majątkowych o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. W takim przypadku opodatkowaniu wg skali podatkowej podlega dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem.   więcej »
 • 12-08-2022Podatki 2023: Będzie kolejna podwyżka diety krajowej
    Od 1 stycznia 2023 r., zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dieta krajowa ma wynosić 45 zł za dobę podróży. Obecnie, tj. od 28 lipca br., kwota tej diety to 38 zł.   więcej »
 • 12-08-2022ZUS: Umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną
    Osoba wykonująca tzw. działalność nieewidencjonowaną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w konsekwencji nie jest osobą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co powoduje obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej z ww. osobą umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.   więcej »
 • 12-08-2022Zaliczenie wydatków na szkolenia do kosztów podatkowych firmy
    W celu poszerzenia zakresu prowadzonej działalności o usługi doradztwa w zakresie informatyki i tym samym pozyskania dodatkowych odbiorców usług przedsiębiorca podjął starania o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Wziął więc udział w szkoleniu z zasad prowadzenia projektów IT, a następnie uczestniczył w certyfikowanym szkoleniu dot. specjalistycznego zarządzania projektami IT i pełnienia roli właściciela produktu w projektach. Czy wydatki poniesione na te szkolenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej?   więcej »
 • 12-08-2022NSA. 50% koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę
    Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie uzależnia możliwości zastosowania wyższych kosztów uzyskania przychodu od adekwatności wysokości honorarium do wartości utworu. Przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub pokrewnych i rozporządzenia nimi powinien zatem być ustalony zgodnie z zasadami dotyczącymi ustalenia wysokości przychodu, określonymi w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 tej ustawy. Także te przepisy nie przewidują warunku w postaci uznania przychodu za przychód twórcy z tytułu praw autorskich lub rozporządzenia nimi od adekwatności uzyskanego wynagrodzenia do wartości utworu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.   więcej »
 • 12-08-2022[19.08.2022] Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości fundacji i stowarzyszeń. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych.  Udoskonalą również wiedzę w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, w szczególności w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, księgowości, sprawozdawczości finansowej.  więcej »
 • 12-08-2022[22.08.2022] Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego
  Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego ustalenia podatku odroczonego. Uczestnicy udoskonalą wiedzę w ustalania podatku odroczonego, a w szczególności w zakresie: przyczyn powstania różnic w wycenie bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów, prezentacji wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, ustalenia podatku odroczonego na przykładach liczbowych.  więcej »
 • 12-08-2022[23.08.2022] Szkolenie on-line: SLIM VAT, SLIM VAT 2 oraz SLIM VAT 3 - uproszczenia w podatku VAT
  Kolejny 2022 rok obfituje w zmiany podatkowe, do czego ustawodawcy nas już przyzwyczaili. W tym roku jednak borykamy się z koniecznością wprowadzania zupełnie nowych procedur. Legislacyjny pociąg nie zwalnia, i przed nami konieczność poznania i wdrożenia kolejnych nowości w podatku VAT - to między innymi tzw. Slim VAT, mający w założeniu ułatwić życie podatnikom oraz nowe zasady dotyczące sprzedaży w obrocie unijnym i poza unijnym. więcej »
 • 12-08-2022[25.08.2022] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy
  Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy. Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur. Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską. Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców.  więcej »
 • 11-08-2022Coraz gorsza koniunktura. Dane wskazują na spowolnienie gospodarcze
  Słabnące wyniki sprzedaży oraz odczyty dotyczące nowych zamówień i inwestycji potwierdzają spowolnienie gospodarcze w Polsce – wynika z nowego miesięcznego indeksu koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. W sierpniu br. indeks spadł o 3,8 pkt (do 98,6 pkt). Pierwszy raz od lutego odczyt jest poniżej neutralnego poziomu, co oznacza przewagę negatywnych nastrojów. więcej »
 • 11-08-2022Kasy fiskalne 2023: Kasy online bez obowiązku drukowania raportów fiskalnych
  W ramach pakietu Slim VAT 3 dojdzie do likwidacji obowiązku drukowania dokumentów wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży. Ułatwienie będzie dotyczyć tylko kas fiskalnych online, w tym kas wirtualnych. Zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »