WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 26.09.2023
  MRiPS o zmianach w ustawie o emeryturach pomostowych
  Tegoroczna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych zakłada, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, które pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. W ustawie uchylony został bowiem warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Pozostał jednak przepis, zgodnie z którym jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. więcej »
 • 26.09.2023
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT wlicza się usługi najmu prywatnego
  Wartość świadczonych usług najmu pokoi w prowadzonym gospodarstwie agroturystycznym każdorazowo podlega wliczeniu do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, po przekroczeniu kwoty 200 000 zł należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym. więcej »
 • 26.09.2023
  Ulga dla seniora przy przejściu na emeryturę w trakcie roku
  Podatniczka 9 lipca 2022 r. ukończyła 60. rok życia i osiągnęła wiek emerytalny. W tym samym miesiącu nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę w zakładzie pracy i wypłata: wynagrodzenia za pracę za m-c lipiec, ekwiwalentu za urlop i odprawy emerytalnej. Podatniczka nie złożyła pracodawcy oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania ulgi dla seniora. Czy wypłacone 11 lipca 2022 r. należności mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT? więcej »
 • 26.09.2023
  Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując w nim datę wykorzystania tego wolnego przypadającą pod koniec przyszłego miesiąca (to już jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy można oddać pracownikowi wolne za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy może to nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy? więcej »
 • 26.09.2023
  [04.10.2023] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy)
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. więcej »
 • 25.09.2023
  Podatki 2023: Nowa usługa dotycząca rozliczeń już dostępna w e-US
  Do e-Urzędu Skarbowego (e-US) dodana została nowa usługa, dzięki której podatnicy i płatnicy mogą teraz weryfikować salda i szczegóły swoich rozliczeń ze skarbówką. Jak podkreśla resort finansów, nowa usługa dotycząca rozliczeń zapewni wsparcie w prawidłowym sporządzaniu zeznań podatkowych, pozwalając jednocześnie na zweryfikowanie stanu rozliczeń z fiskusem. więcej »
 • 25.09.2023
  Zmiany ws. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
  Przepisy rozporządzenia dotyczącego warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, które stanowią m.in. regionalną pomoc inwestycyjną, zostaną znowelizowane. Zmiany dotyczą unijnego programu GBER. Komisja Europejska zdecydowała się ostatnio na wydłużenie jego obowiązywania o 3 lata – do końca 2026 r. więcej »
 • 25.09.2023
  Nowy unijny kodeks celny budzi spore wątpliwości
  Szykowane przez Unię Europejską wyniesienie unii celnej na wyższy poziom jest ruchem w dobrym kierunku, ale część projektowanych rozwiązań budzi wątpliwości – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy zgłosili szereg uwag do projektu dotyczącego utworzenia nowego unijnego kodeksu celnego. Plany Brukseli zakładają też ustanowienie Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych. więcej »
 • 25.09.2023
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na nowych zasadach
  W życie weszły nowe regulacje, które mają zreformować procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego. Takie plany będą musiały zostać uchwalone przez gminy do 1 stycznia 2026 r. W założeniu cały system planowania przestrzennego ma stać się bardziej elastyczny. więcej »
 • 25.09.2023
  ZUS 2024: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek
  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. (Dz.U. poz. 1893) od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł, z kolei od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł. Oznacza to, że przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tak jak w tym roku, czekają aż dwie podwyżki składek na ubezpieczenia społeczne. Dwie podwyżki płacy minimalnej przełożą się na dwie zmiany wysokości składek ZUS w 2024 roku. więcej »
 • 25.09.2023
  VAT, PIT i CIT: Token użytkowy jako bon różnego przeznaczenia
  W przypadku emisji tokenu zakwalifikowanego jako bon różnego przeznaczenia (MPV), obowiązek podatkowy powstanie wg zasad właściwych dla dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy. Podstawową regułą jest powstanie obowiązku podatkowego z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W kwestii podatków dochodowych zarówno ustawa PIT jak i ustawa CIT nie przewidują szczególnych uregulowań dla opodatkowania bonów różnego przeznaczenia (MPV). Tym samym w sprawie opodatkowania tokenów użytkowych zakwalifikowanych jako bony różnego przeznaczenia (MPV), zastosowanie znajdą ogólne regulacje tych ustaw. więcej »
 • 25.09.2023
  Możliwość opodatkowania ryczałtem przy usługach na rzecz byłego pracodawcy
  Zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zwrot normatywny „odpowiadających czynnościom” odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy - jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS. więcej »
 • 25.09.2023
  Usługi na podstawie umowy zlecenia a VAT
  Podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie osoba wykonująca świadczenie w ramach umowy zlecenia, która będzie pozostawała ze zleceniodawcą w relacjach takich jakie istniałyby gdyby strony umowy łączył stosunek pracy. A zatem zleceniobiorca nie może być podmiotem ponoszącym tak ekonomiczne ryzyko swych zachowań jak i odpowiedzialność za wykonane w ramach umowy czynności. więcej »
 • 25.09.2023
  Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
  Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy? więcej »
 • 22.09.2023
  Nowe przepisy wzmacniają pozycję pracowników w sporach z pracodawcami
  W piątek weszły w życie nowe przepisy, które wzmacniają pozycję procesową pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy. Od teraz sąd może w praktyce nakazać przedsiębiorcy, by ten przywrócił do pracy zwolnioną osobę do końca procesu. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY