WSZYSTKIE ARTYKUŁY

 • 21.09.2023
  CIT: Zwolnienie z długu oraz umorzenie odsetek od zobowiązań handlowych
  Czy w sytuacji, w której na bazie zawartego porozumienia dostawca zwolni spółkę z długu w całości lub w części oraz w całości lub w części umorzy naliczone odsetki, wartość tego umorzenia winna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych? więcej »
 • 21.09.2023
  Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny - o czym trzeba pamiętać
  Jeśli członek rodziny zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego nabędzie własny tytuł do tego ubezpieczenia, należy go z ubezpieczenia wyrejestrować i zgłosić ponownie.  W przypadku, gdy zgłosiłeś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, a on nabył własny tytuł ubezpieczenia np.:  podjął pracę,  rozpoczął działalność gospodarczą,  to powinien on zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Zgłoś to do swojego płatnika składek. więcej »
 • 21.09.2023
  Podatek PCC od kupna samochodu
  Jeśli kupiłeś samochód, to czynność ta podlega opodatkowaniu podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), z wyjątkiem przypadków gdy istnieje podstawa prawna do wyłączenia obowiązku zapłaty PCC lub zwolnienia z tego podatku. Od chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy, zależy termin złożenia formularza PCC-3 i zapłaty podatku. W przypadku kupna samochodu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. więcej »
 • 20.09.2023
  Zatrudnianie młodocianych. Wkrótce ważne zmiany w prawie
  Pod koniec września br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące zatrudniania osób młodocianych. Przepisy mają w efekcie w większym stopniu odpowiadać postępowi technicznemu i nowym zagrożeniom. Zmiany będą dotyczyć głównie katalogu prac, które wykonywać mogą młodociani. więcej »
 • 20.09.2023
  Nowy wyrok NSA ws. podatku od nieruchomości i dystrybutorów paliw i gazu
  Dystrybutory paliw stanowią urządzenia budowlane będące budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odniósł się do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dystrybutorów paliw i gazu. Stacja paliw z perspektywy ustawy stanowi z kolei z reguły kompleks obiektów budowlanych. więcej »
 • 20.09.2023
  Spowolnienie na rynku pracy wpłynie na wynagrodzenia
  Sierpniowe dane dotyczące płac i zatrudnienia zwiastują delikatne spowolnienie na rynku pracy. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu br. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach wzrosło o 11,9 proc. rok do roku, podczas gdy przeciętne zatrudnienie wyniosło nieco ponad 6,5 mln etatów i było zbliżone do poziomu odnotowanego rok wcześniej. Eksperci przewidują, że kolejne miesiące przyniosą m.in. pewną redukcję zatrudnienia. więcej »
 • 20.09.2023
  Unijna dyrektywa o płacy minimalnej bez wpływu na polskie firmy?
  Implementacja nowej unijnej dyrektywy o płacy minimalnej nie powinna mieć negatywnych skutków dla mikro-, małych i średnich firm w Polsce – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan. Aktualnie w sektorze MSP poziom płacy minimalnej przekracza już 50 proc. średniego wynagrodzenia. Eksperci rekomendują przy tym zmiany dotyczące zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia. więcej »
 • 20.09.2023
  Do 30 września II rata odpisów na ZFŚS. Uwaga na nową kwotę podstawy
  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższy. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł). Pracodawcy będą musieli przekazać odpisy w nowej wysokości na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r. więcej »
 • 20.09.2023
  Umorzone dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracownika z ZUS
  Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi tylko wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Dlatego też umorzoną kwotę ww. dofinansowania należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. więcej »
 • 20.09.2023
  Składki zdrowotne niepełnosprawnych przedsiębiorców - MZ wyjaśnia
  Dla możliwości skorzystania z tej ulgi w rozliczeniu rocznym nie jest istotne to, że ubezpieczony pominął w rozliczeniach miesięcznych możliwości obniżenia składki do wysokości zaliczki na PIT będąc do tego uprawniony. Tym samym, jakkolwiek stosownie do art. 81 ust. 2y ustawy zdrowotnej po 30 czerwca 2023 r. brak jest możliwości skorygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych (za dany rok składkowy) w zakresie podstawy wymiaru i wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie pozbawia to ubezpieczonego prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi w ramach rozliczenia rocznego poprzez wypełnienie pola 06 w bloku XII deklaracji rozliczeniowej. więcej »
 • 20.09.2023
  Rabat pośredni w formie noty księgowej w kosztach podatkowych
  Rabat pośredni będzie stanowić koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami, które należy ująć w kosztach podatkowych w dacie poniesienia, jednak nie w dacie wypłaty środków pieniężnych z konta bankowego, tylko w dniu, na który koszt zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) na podstawie wystawionej noty księgowej, która będzie potwierdzać ostatecznie definitywne poniesienie wydatku. więcej »
 • 20.09.2023
  Opodatkowanie darowizny obciążonej poleceniem darczyńcy
  Podatnik otrzymał od swoich rodziców gotówkę. Pieniądze te zostały przekazane z poleceniem darowizny darczyńców na zakup mieszkania, co zostało zapisane w umowie darowizny. Pieniądze wpłacił na swoje konto bankowe, a kolejno zostały one przelane firmie deweloperskiej w całości na zakup mieszkania. Czy wykonanie, na swoją rzecz, polecenia darczyńcy, czyli przekazanie środków pieniężnych na zakup mieszkania można ująć jako ciężar darowizny? więcej »
 • 20.09.2023
  [28.09.2023] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku
  W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Wychodząc naprzeciw zmianom w przepisach, zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie nowym regulacjom. Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. więcej »
 • 19.09.2023
  Skrócenie tygodnia pracy do 4 dni możliwe, ale nie dla wszystkich
  Wprowadzenie w ciągu kolejnej dekady 4-dniowego tygodnia pracy byłoby możliwe w wybranych branżach, w tym w nowoczesnych usługach, doradztwie, IT, ubezpieczeniach i finansach – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy odnieśli się do pomysłów skrócenia tygodnia pracy do 4 dni. Organizacja wskazuje, że taki ruch byłby bardzo trudny do przeprowadzenia np. w służbie zdrowia, budownictwie, handlu czy sektorach przemysłowych. więcej »
 • 19.09.2023
  Rachunki za prąd. W 2024 r. wzrośnie opłata mocowa
  W przyszłym roku podwyższone zostaną stawki tzw. opłaty mocowej, która jest elementem rachunków za prąd i dotyczy utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, dla zużycia energii elektrycznej na poziomie powyżej 2800 kWh rocznie stawka wzrośnie z obecnych 13,35 zł do 14,9 zł miesięcznie. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY