06.10.2022: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

4 października 2022 r., w Monitorze Polskim, opublikowano dwa obwieszczenia dot. wysokości odsetek ustawowych od 8 września br., określonych w Kodeksie cywilnym, tj. odsetek od sumy pieniężnej i odsetek za czas opóźnienia. Wynoszą one odpowiednio 10,25% i 12,25%. Natomiast 30 września br. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. zwolnień z kas, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. Z kolei 29 września br. w Dzienniku ogłoszono ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

 


 

Dziennik Ustaw z 5 października 2022 r.

 

 • 2046 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (PLH120052)
 • 2047 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kubek (PLH300006)
 • 2048 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2022 r. w sprawie badań mających na celu ustalenie zdolności do wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierza
 • 2049 - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
 • 2050 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych
 • 2051 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli
 • 2052 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej
 • 2053 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • 2054 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Monitor Polski z 5 października 2022 r.

 

 • 950 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 313/2022 o nadaniu odznaczenia
 • 951 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 316/2022 o nadaniu odznaczeń
 • 952 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 317/2022 o nadaniu orderu
 • 953 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr rej. 318/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
 • 954 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2022 r. nr rej. 322/2022 o nadaniu odznaczenia
 • 955 - Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027
 • 956 - Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027

 


 

Dziennik Ustaw z 4 października 2022 r.

 

 • 2041 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych
 • 2042 - Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
 • 2043 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2022 r.
 • 2044 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego
 • 2045 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

Monitor Polski z 4 października 2022 r.

 

 • 942 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

  Od 8 września 2022 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 10,25% w stosunku rocznym.

  Zgodnie z art. 359 § 1 Kodeksu cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona (czyli nie wynika na przykład z umowy), należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Z uwagi na to, że stopa referencyjna NBP od 8 września 2022 r. wynosi 6,75% to, od tego dnia, odsetki te wynoszą 10,25% (6,75% + 3,5%).

 • 943 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

  Od 8 września 2022 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 12,25% w stosunku rocznym.

  W oparciu o postanowienia art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, ale już nie 3,5, jak to ma miejsce w przypadku odsetek ustawowych należnych od sumy pieniężnej, lecz 5,5 punktów procentowych. Z uwagi na to, że stopa referencyjna NBP od 8 września 2022 r. wynosi 6,75% to, od tego dnia, odsetki te wynoszą 12,25% (6,75% + 5,5%).

 • 944 - Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
 • 945 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
 • 946 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
 • 947 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2022 r. nr 112.56.2022 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
 • 948 - Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
 • 949 - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna

 


 

Dziennik Ustaw z 3 października 2022 r.

 

 • 2031 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bednarka (PLH120033)
 • 2032 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej
 • 2033 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Prądnika (PLH120004)
 • 2034 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 • 2035 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
 • 2036 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 r.
 • 2037 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca (PLH120020)
 • 2038 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • 2039 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • 2040 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru

 

Monitor Polski z 3 października 2022 r.

 

 • 932 - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
 • 933 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
 • 934 - Zarządzenie nr 327 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
 • 935 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 304/2022 o nadaniu orderów
 • 936 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 308/2022 o nadaniu odznaczeń
 • 937 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr rej. 309/2022 o nadaniu orderu
 • 938 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 311/2022 o nadaniu orderu
 • 939 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. nr rej. 312/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
 • 940 - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r.
 • 941 - Zarządzenie nr 328 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 


 

Dziennik Ustaw z 30 września 2022 r.

 

 • 2021 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022
 • 2022 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • 2023 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym
 • 2024 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
 • 2025 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • 2026 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • 2027 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych
 • 2028 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej w organizmie nieletniego
 • 2029 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

  Wejście w życie: z dniem 30 września 2022 r.

  Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. Odroczenie terminu obowiązkowej fiskalizacji jest związane głównie z problemami firm z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem tego rozporządzenia, który został opublikowany 14 września br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, termin ten miał być odroczony do 1 kwietnia 2023 r.

  W rozporządzeniu przewidziano odroczenie do 1 lutego 2023 r. obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) dla usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach czy innej formie (bezgotówkowej).

 • 2030 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 września 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych

 

Monitor Polski z 30 września 2022 r.

 

 • 932 - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
 • 933 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
 • 934 - Zarządzenie nr 327 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

 


 

Dziennik Ustaw z 29 września 2022 r.

 

 • 2014 - Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

  Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 września 2022 r., z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem art. 26 i art. 30, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 września 2022 r.

  Od 30 września br., w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, każdy płatnik składek, spełniający określone warunki, może wnioskować o jednorazowe świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika składek do dnia 31 lipca 2022 r. i pozostających w tych ubezpieczeniach w ostatnim dniu sierpnia br. Za każdego ubezpieczonego przysługuje bowiem kwota 3010 zł.

  Więcej o jednorazowym świadczeniu

  Ustawa przedłuża także termin ważności tzw. bonu turystycznego do dnia 31 marca 2023 r.

  Więcej o bonie turystycznym

 • 2015 - Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw
 • 2016 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
 • 2017 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • 2018 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022
 • 2019 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego
 • 2020 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze

  Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 30 września 2022 r., z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.

  Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz.U. poz. 2014) wprowadza w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego skierowanego do płatnika składek, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, niebędących jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym. Krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, został wyszczególniony w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów, przez określenie:

  1. kodów, którymi oznaczona była, na dzień 31 lipca 2022 r., pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca,
  2. powiatów, na obszarze których występują gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność

  - mając na względzie skutki związane z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz obszary życia gospodarczego lub społecznego w szczególny sposób dotknięte tymi skutkami.

  Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało podmiotom, które na obszarze powiatów nadodrzańskich prowadzą działalność klasyfikowaną w PKD w wybranych klasach w zakresie rybactwa, produkcji artykułów spożywczych, handlu detalicznego, transportu wodnego, zakwaterowania i usług gastronomicznych, wynajmu i dzierżawy, działalności organizatorów turystyki oraz działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

  W rozporządzeniu został określony także miesiąc sierpień 2022 r., za który przysługuje jednorazowe świadczenie.

  Więcej o jednorazowym świadczeniu

 


 

Dziennik Ustaw z 28 września 2022 r.

 

 • 2008 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym
 • 2009 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
 • 2010 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podkowce w Szczawnicy (PLH120037)
 • 2011 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2022 r.
 • 2012 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych
 • 2013 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 

Monitor Polski z 28 września 2022 r.

 

 • 925 - Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2022 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”
 • 926 - Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii produktywności 2030”
 • 927 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr rej. 266/2022 o nadaniu odznaczeń
 • 928 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr rej. 274/2022 o nadaniu orderu
 • 929 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2022 r. nr rej. 275/2022 o nadaniu odznaczenia
 • 930 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2022 r. nr rej. 293/2022 o nadaniu orderu
 • 931 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. nr rej. 294/2022 o nadaniu orderów i odznaczenia

 


 

Dziennik Ustaw z 27 września 2022 r.

 

 • 1996 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego
 • 1997 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013)
 • 1998 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego
 • 1999 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2022 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu
 • 2000 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • 2001 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • 2002 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015)
 • 2003 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany
 • 2004 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję
 • 2005 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. w sprawie stopni zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej
 • 2006 - Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 września 2022 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
 • 2007 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 

Monitor Polski z 27 września 2022 r.

 

 • 921 - Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
 • 922 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. nr 115.7.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
 • 923 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr 115.8.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
 • 924 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2022 r. nr 1130.81.2022 w sprawie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego

 


 

Dziennik Ustaw z 26 września 2022 r.

 

 • 1992 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kępie na Wyżynie Miechowskiej (PLH120070)
 • 1993 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania Instytutowi Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie statusu państwowego instytutu badawczego
 • 1994 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 1995 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jadowniki Mokre (PLH120068)

 

Monitor Polski z 26 września 2022 r.

 

 • 915 - Uchwała nr 15/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2023

  W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2023 Rada utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”. Głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

  NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego. NBP nie wyklucza jednak interwencji na rynku walutowym.

 • 916 - Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

  W okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 6,23%.

 • 917 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • 918 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • 919 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • 920 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 


 

Dziennik Ustaw z 23 września 2022 r.

 

 • 1988 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości
 • 1989 - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

  Wejście w życie: z dniem 1 stycznia 2023 r.

  Rozporządzenie określa zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji programów, tryb jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzór. Należy podkreślić, że nowy zakres informacji przekazywanej przez zarządzającego nie jest tożsamy z zakresem informacji przekazywanej dotychczas przez pracodawcę. W opinii projektodawcy, nie powinien jednak stwarzać zarządzającemu problemów z uwagi na to, że przekazywane będą dane, którymi zarządzający obecnie dysponuje.

 • 1990 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • 1991 - Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

 

Monitor Polski z 23 września 2022 r.

 

 


 

Dziennik Ustaw z 22 września 2022 r.

 

 • 1981 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
 • 1982 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Małe Pieniny (PLH120025)
 • 1983 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

  Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 23 września 2022 r.

  W związku z wyodrębnieniem z portalu podatkowego e-Urzędu Skarbowego z dniem 23 września 2022 r. wykreśla się z treści rozporządzenia odesłań do deklaracji i podań, które są składane przez zalogowanego użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Dotyczy to deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2), deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2) oraz podań w sprawach innych niż dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

  Więcej o zmianie

 • 1984 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

  Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 23 września 2022 r.

  Zmiany, które wchodzą w życie 23 września 2022 r., dostosowują przepisy zmienianego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która dodała przepisy umożliwiające przekazywanie pism, w tym podań, deklaracji i pełnomocnictw, za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, który dotychczas funkcjonował jako część portalu podatkowego. W związku z wyodrębnieniem z portalu podatkowego e-Urzędu Skarbowego z treści zmienianego rozporządzenia wykreślono odesłanie do zgłoszenia ZAP-3, które składane jest przez zalogowanego użytkownika e-US.

  Więcej o zmianie

 • 1985 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
 • 1986 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków

  Wejście w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 7 października 2022 r.

  Zaniechany będzie pobór podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy. Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r

 • 1987 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

 


 

Dziennik Ustaw z 21 września 2022 r.

 

 

Monitor Polski z 21 września 2022 r.

 

 • 908 - Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”
 • 909 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • 910 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
 • 911 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 


 

Dziennik Ustaw z 20 września 2022 r.

 

 • 1968 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2022 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsług
 • 1969 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • 1970 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
 • 1971 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
 • 1972 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania należności za zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego, ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny
 • 1973 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej
 • 1974 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 21 września 2022 r.
 • 1975 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw
 • 1976 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 • 1977 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą

 

Monitor Polski z 20 września 2022 r.

 

 


 

Dziennik Ustaw z 19 września 2022 r.

 

 • 1962 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wisłok Środkowy z Dopływami (PLH180030)
 • 1963 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
 • 1964 - Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
 • 1965 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • 1966 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych
 • 1967 - Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

  Więcej o ustawie

  Wejście w życie: z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 20 września 2022 r.

  Zmienia z dniem 20 września 2022 r.:

  • ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  • ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 

Monitor Polski z 19 września 2022 r.

 

 • 902 - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej
 • 903 - Zarządzenie nr 19/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” - Władysław Zawadzki
 • 904 - Zarządzenie nr 20/2022 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści” - Michał Kalecki

 


 

Dziennik Ustaw z 16 września 2022 r.

 

 • 1953 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalonki (PLH120071)
 • 1954 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • 1955 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu (PLH180020)
 • 1956 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 września 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Żaliński (PLH060102)
 • 1957 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
 • 1958 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Jaśliska (PLH180014)
 • 1959 - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
 • 1960 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • 1961 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy
   

Monitor Polski z 16 września 2022 r.

 

 • 899 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
 • 900 - Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2022 r.
 • 901 - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie upamiętnienia Jej Królewskiej Mości Elżbiety II, Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 


 

Dziennik Ustaw z 15 września 2022 r.

 

 • 1946 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej
 • 1947 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich
 • 1948 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wały (PLH120017)
 • 1949 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pustynia Błędowska (PLH120014)
 • 1950 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej
 • 1951 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego
 • 1952 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

  Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł.

  Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

   

Monitor Polski z 15 września 2022 r.

 

 • 897 - Zarządzenie nr 298 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw gospodarki wodorowej
 • 898 - Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD)

 


 

Dziennik Ustaw z 14 września 2022 r.

 

 • 1936 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Górnego Sanu (PLH180021)
 • 1937 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy
 • 1938 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji
 • 1939 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych
 • 1940 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jaroszowiec (PLH120006)
 • 1941 - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy
 • 1942 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych
 • 1943 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolinki Jurajskie (PLH120005)
 • 1944 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rymanów (PLH180016)
 • 1945 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty

 

Monitor Polski z 14 września 2022 r.

 

 • 875 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • 876 - Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 września 2022 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
 • 877 - Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze
 • 878 - Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • 879 - Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2022 r.
 • 880 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2022 r. nr rej. 242/2022 o nadaniu odznaczeń
 • 881 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2022 r. nr rej. 245/2022 o nadaniu odznaczenia
 • 882 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2022 r. nr rej. 246/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
 • 883 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr rej. 247/2022 o nadaniu orderów i odznaczeń
 • 884 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 248/2022 o nadaniu orderu
 • 885 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr rej. 249/2022 o nadaniu odznaczenia
 • 886 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 251/2022 o nadaniu orderu
 • 887 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 252/2022 o nadaniu odznaczeń
 • 888 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 253/2022 o nadaniu orderów
 • 889 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2022 r. nr rej. 254/2022 o nadaniu orderu
 • 890 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. nr rej. 257/2022 o nadaniu odznaczeń
 • 891 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. nr rej. 258/2022 o nadaniu orderu
 • 892 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. nr rej. 263/2022 o nadaniu orderu
 • 893 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. nr rej. 264/2022 o nadaniu orderu
 • 894 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2022 r. nr rej. 265/2022 o nadaniu orderów
 • 895 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
 • 896 - Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2022 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 


 

Dziennik Ustaw z 13 września 2022 r.

 

 • 1922 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
 • 1923 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

  Wejście w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 września 2022 r.

  Rozwiązania wprowadzane rozporządzeniem mają na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych.

  Więcej o rozporządzeniu

 • 1924 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • 1925 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowa koło Zaklikowa (PLH180019)
 • 1926 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy
 • 1927 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2022 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich
 • 1928 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012)
 • 1929 - Porozumienie z dnia 8 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
 • 1930 - Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 8 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r.
 • 1931 - Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • 1932 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
 • 1933 - Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

  Więcej o ustawie

  Wejście w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 września 2022 r., z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 11 i 12 w zakresie art. 18b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
  2. art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 3 lit. a i c w zakresie art. 8 ust. 1b, art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 6, art. 1 pkt 10 lit. b w zakresie art. 16 ust. 2a, art. 1 pkt 15, art. 1 pkt 16 w zakresie art. 23b, art. 1 pkt 21, art. 1 pkt 24 w zakresie art. 38a ust. 2 w zakresie IWSW i art. 38b, art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie i lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 28 w zakresie art. 39g ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 29 lit. a w zakresie art. 42 ust. 3a, art. 1 pkt 30, art. 1 pkt 33 i 34 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 35, art. 1 pkt 42, art. 1 pkt 45 lit. b, art. 1 pkt 46 lit. b, art. 1 pkt 48 lit. a w zakresie art. 50 ust. 2 pkt 3 i lit. b w zakresie art. 50 ust. 3a, art. 1 pkt 54, art. 1 pkt 62 w zakresie art. 63 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 63, art. 1 pkt 70 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 75 w zakresie art. 88 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 76 lit. a, art. 1 pkt 80 w zakresie art. 98 ust. 3 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 103 w zakresie art. 173 ust. 3 pkt 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 106 w zakresie art. 192 pkt 1 w zakresie IWSW i pkt 3, art. 1 pkt 115 lit. b w zakresie pkt 1 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 121 w zakresie art. 240a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 127 w zakresie art. 246 ust. 2a, art. 1 pkt 130 lit. b w zakresie art. 250 ust. 1a i 1c w zakresie IWSW, art. 2-4, art. 6-11, art. 12 pkt 1 lit. b, art. 13-20, art. 21 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i lit. b, art. 22, art. 23, art. 24 pkt 1, art. 26, art. 31 i art. 33-37, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 14 grudnia 2022 r.

  Zmienia z dniem 14 grudnia 2022 r.:

  • ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
  • ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • 1934 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

  Wejście w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 września 2022 r.

  Rozwiązania wprowadzane rozporządzeniem mają na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych.

  Więcej o rozporządzeniu

 • 1935 - Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem (PLH180025)

 

Monitor Polski z 13 września 2022 r.

 

 • 871 - Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • 872 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
 • 873 - Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
 • 874 - Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej

 


 

Więcej na stronie rcl.gov.pl

 

(Image by wirestock on Freepik.com)

 

Hasła tematyczne: monitor polski, dziennik ustaw

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...