Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - przykład 2

Osoba zatrudniona jest przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych (w podstawie wymiaru uwzględnia się wynagrodzenie z poprzednich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych). Otrzymuje wynagrodzenie stałe, określone w umowie o pracę.


Dane przykładowe:

Pracownik zatrudniony jest od stycznia 2006 r.
W sierpniu 2007 r. zachorował, przedstawiając zwolnienie L-4 na okres 21 dni.
Pracownik chorował już wcześniej - w okresie od 18 listopada do 19 grudnia 2006 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W podstawie wymiaru uwzględnia się wynagrodzenie z miesięcy od sierpnia 2006 r. do lipca 2007 r.
Ponieważ w grudniu 2006 r. pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, wynagrodzenie za ten miesiąc odrzuca się.

Wynagrodzenie w omawianych miesiącach wynosiło:
a) za okres od sierpnia 2006 r. do grudnia 2006 r. - 2600 zł brutto,
b) za okres od stycznia 2007 r. do lipca 2007 r. - 2800 zł brutto.

Krok 1. Wprowadzanie danych identyfikujących płatnika i pracownika

Jeśli w programie nie określono dotychczas płatnika (pracodawcę) i ubezpieczonego (pracownika), należy to uczynić na początku pracy - program zapamiętuje wprowadzone dane. Jeżeli dane te są już wprowadzone, wystarczy wskazać płatnika, następnie ubezpieczonego (pracownika), dla którego będziemy wyliczać wynagrodzenie.

Krok 2. Ustalenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyliczanie ręczne:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (suma wynagrodzeń pomniejszonych o 18,71% lub 15,71% - ze względu na zmianę składki na ubezpieczenie rentowe pracownika obow. od lipca 2007 r. - podzielona przez 11 miesięcy) wyniesie:

[4 * (2600 - 2600 * 18,71%) + 6 * (2800 - 2800 * 18,71%) + 1 * (2800 - 2800 * 15,71%)] / 11 = 2224,64 zł

Dość skomplikowane. Zobaczmy teraz, jak przedstawia się ta sama sytuacja przy wykorzystaniu do rozliczenia kalkulatora.


Wyliczanie przy użyciu programu:

W poszczególne kolumny okna - miesiące - wprowadzamy dane płacowe zgodnie ze stanem faktycznym, opisanym powyżej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na listopad i grudzień 2006:
- w listopadzie 2006 następuje uzupełnienie wynagrodzenia,
- grudzień 2006 odrzucamy.

Na podstawie wprowadzonych uprzednio danych płacowych kalkulator samoczynnie wyliczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie i zastosuje odpowiednie zmniejszenia tytułem składek ZUS (18,71% lub 15,71%).

Krok 3. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za jeden dzień zwolnienia

Wyliczanie ręczne:

Należy podzielić przeciętne miesięczne wynagrodzenie przez 30.
Wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia wyniesie:

2224,64 zł / 30 = 74,16 zł

Wyliczanie przy użyciu programu:

Wszystkie niezbędne parametry zostały już wprowadzone - kalkulator samoczynnie wylicza podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy.

Krok 4. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności

Wyliczanie ręczne:

Wynagrodzenie będzie wynikiem mnożenia wynagrodzenia za jeden dzień zwolnienia przez liczbę dni zwolnienia (liczy się również soboty, niedziele i inne dni niepracujące przypadające w okresie zwolnienia) oraz przez stawkę procentową, która jest różna w zależności od powodu zwolnienia.

Dla poczynionych na wstępie założeń wynagrodzenie wyniesie:

21 * 74,16 zł * 80% = 1245,89 zł

Wyliczanie przy użyciu programu:

Aby wyliczyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowane chorobą pracownika, wystarczy:
- określić stawkę procentową (współczynnik) zależną od powodu nieobecności (w analizowanym przypadku 80%),
- podać liczbę dni nieobecności (w naszym przypadku 21),
- wcisnąć przycisk przelicz.

To wszystko!

W ten sposób uzyskujemy gotowe rozliczenie.

Podsumowanie

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora wydają się oczywiste. Aby wyliczyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, określamy tylko niezbędne dane: parametry płacowe, stawkę procentową (współczynnik), liczbę dni nieobecności.

Warto zauważyć, że okresy, w których mamy do czynienia z sytuacjami nietypowymi (uzupełnianie wynagrodzenia), są odpowiednio zaznaczane, przyczyniając się tym samym do zwiększenia czytelności programu.


To nie wszystko!

Moduł kalkulatora wynagrodzeń stanowi jeden z wielu elementów,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz, otrzymują Państwo doskonałe narzędzie umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat!

Więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


 

Jak możesz zakupić ten program:

1. Bezpośrednio przez stronę internetową, klikając na łącze: TAK, chcę zakupić ten program

2. Telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając mail na adres: sklep@taxnet.pl

   

KALKULATOR  FK

pomocnik finansowo-księgowy

 

Kalkulator umożliwia wykonywanie różnych zadań związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Kalkulator FK podatki.biz w skrócie to:

- odsetki za zwłokę, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe
- delegacje krajowe i zagraniczne, kilometrówka
- wyliczanie wynagrodzenia chorobowego (L-4)
- deklaracje podatkowe: PIT, VAT, CIT, NIP, PCC, SD i inne
- kalkulator płac ZUS/PDF (pracodawca-pracownik)
- kredyt, lokata, leasing, kalkulator walutowy
- weryfikator numerów NIP, PESEL, REGON
- przelewy i wpłaty bankowe
- RP-7 i kapitał początkowy
- baza urzędów skarbowych
- kalkulator amortyzacji środków trwałych


Jeśli chcesz zakupić program, kliknij w ten link

Wszystkie artykuły z tego działu »