Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - przykład 1

Pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych (w podstawie wymiaru należy uwzględnić wynagrodzenie z poprzednich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych). Otrzymuje wynagrodzenie stałe, określone w umowie o pracę.

Przykładowe dane:

Pracownik zatrudniony jest od stycznia 2006 r.
W sierpniu 2007 r. zachorował, przedstawiając zwolnienie (L-4) na okres 21 dni.

W podstawie wymiaru uwzględnia się wynagrodzenie z miesięcy od sierpnia 2006 r. do lipca 2007 r. - wynagrodzenie w tych miesiącach wynosiło:
a) za okres od sierpnia 2006 r. do grudnia 2006 r. - 2600 zł brutto,
b) za okres od stycznia 2007 r. do lipca 2007 r. - 2800 zł brutto.

Krok 1. Wprowadzanie danych identyfikujących płatnika i pracownika

Jeśli w programie nie określono dotychczas płatnika (pracodawcę) i ubezpieczonego (pracownika), należy to uczynić na początku pracy - program zapamiętuje wprowadzone dane. Jeżeli dane te są już wprowadzone, wystarczy wskazać płatnika, następnie ubezpieczonego (pracownika), dla którego będziemy wyliczać wynagrodzenie.

Krok 2. Ustalenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Wyliczanie ręczne:

Aby ustalić przeciętne miesięczne wynagrodzenie (sumę wynagrodzeń pomniejszonych o 18,71% lub 15,71% - ze względu na zmianę składki na ubezpieczenie rentowe pracownika obow. od lipca 2007 r. - podzieloną przez 12 miesięcy) w sposób ręczny, należałoby zastosować następujący wzór:

[5 * (2600 - 2600 * 18,71%) + 6 * (2800 - 2800 * 18,71%)] + 1 * (2800 - 2800 * 15,71%)] / 12 = 2215,38 zł

Jeżeli powyższe równanie jest dla Państwa niejasne, proszę zauważyć, że jest ono równoważne działaniom polegającym na dodawaniu miesięcznych wynagrodzeń pomniejszanych każdorazowo o 18,71% lub 15,71% (suma składek opłacanych na pracownika na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe).
Suma ta będzie składała się z:
- pięciu elementów (2600 - 2600 * 18,71%) - miesiące od sierpnia do grudnia 2006 r.,
- z sześciu elementów (2800 - 2800 * 18,71%) - miesiące od stycznia do czerwca 2007 r.,
- z jednego elementu (2800 - 2800 * 15,71%) - lipiec 2007 r., w którym obowiązuje pomniejszona składka na ubezpieczenie rentowe.

Dość skomplikowane.

Zobaczmy teraz, jak przedstawia się ta sama sytuacja przy wykorzystaniu do rozliczenia kalkulatora.


Wyliczanie przy użyciu programu:

W poszczególne kolumny okna - miesiące - wprowadzamy dane płacowe zgodnie ze stanem faktycznym, opisanym powyżej, czyli:

- za sierpień 2006 r. wynagrodzenie 2600 zł,
- za wrzesień 2006 r. wynagrodzenie 2600 zł,
- za październik 2006 r. wynagrodzenie 2600 zł,
- ...,
- za lipiec 2007 r. wynagrodzenie 2800 zł.

Na podstawie tak wprowadzonych danych płacowych kalkulator samoczynnie wyliczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie, oszczędzając nam wątpliwej przyjemności stosowania skomplikowanych wzorów, zaokrąglania kwot i tym podobnych działań.

Krok 3. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za jeden dzień zwolnienia

Wyliczanie ręczne:

Aby wyliczyć podstawę wynagrodzenia, należy podzielić przeciętne miesięczne wynagrodzenie przez 30.
Wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia wyniesie:

2215,38 zł / 30 = 73,85 zł

Wyliczanie przy użyciu programu:

Wprowadziliśmy już wszystkie niezbędne parametry płacowe - kalkulator samoczynnie wylicza podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy. Nie mam potrzeby wykonywać żadnych dodatkowych operacji.

Krok 4. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności

Wyliczanie ręczne:

Wynagrodzenie będzie wynikiem mnożenia wynagrodzenia za jeden dzień zwolnienia przez liczbę dni zwolnienia (liczy się również soboty, niedziele i inne dni niepracujące przypadające w okresie zwolnienia) oraz przez stawkę procentową, która jest różna w zależności od powodu zwolnienia.

Dla poczynionych na wstępie założeń wynagrodzenie wyniesie:

21 * 73,85 zł * 80% = 1240,68 zł

Wyliczanie przy użyciu programu:

Aby wyliczyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowane chorobą pracownika, wystarczy:
- określić stawkę procentową (współczynnik) zależną od powodu nieobecności (w analizowanym przypadku 80%),
- podać liczbę dni nieobecności (w naszym przypadku 21),
- wcisnąć przycisk przelicz.

To wszystko!
W ten sposób uzyskujemy gotowe rozliczenie.

Podsumowanie

Korzyści wynikające z zastosowania kalkulatora wydają się oczywiste.

Aby wyliczyć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, określamy tylko niezbędne dane: parametry płacowe, stawkę procentową (współczynnik), liczbę dni nieobecności.

Całą resztą zajmuje się kalkulator.

 

To nie wszystko !

Moduł kalkulatora wynagrodzeń chorobowych stanowi jeden z wielu elementów,
w które wyposażony jest program Kalkulator FK podatki.biz!

Co to oznacza w praktyce?

Kupując program Kalkulator FK podatki.biz, otrzymują Państwo doskonałe narzędzie umożliwiające przeprowadzenie wielu różnych operacji wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa - bez żadnych dodatkowych dopłat!

Więcej informacji o programie Kalkulator FK znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kalkulator-fk.pl


Jak możesz zakupić ten program:

1. Bezpośrednio przez stronę internetową, klikając na łącze: TAK, chcę zakupić ten program

2. Telefonicznie, dzwoniąc na bezpłatną Infolinię: 0 800-706-818

3. Wysyłając maila na adres: sklep@taxnet.pl

Wszystkie artykuły z tego działu »