Szkolenia otwarte:

 

Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych w 2019 roku

Opis szkolenia:

Do 1 stycznia 2017 r. dokumentacja podatkowa nie wymagała analizy porównawczej tzw. benchmarku. Oczywiście dobrze było ją mieć, ale nie był to wymóg obligatoryjny dla podatnika. Teraz taki wymóg już istnieje. Podobnie jak obowiązek sporządzenia i złożenia przez zarząd lub inną upoważnioną osobę, razem z zeznaniem podatkowym, oświadczenia, że dokumentacja podatkowa została przygotowana w spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak takiego oświadczenia lub podanie w nim nieprawdy rodzi poważne ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej. Zmian tego rodzaju jest o wiele więcej, co czyni obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej prawdziwym wyzwaniem dla podmiotów tworzących grupy kapitałowe oraz innych podmiotów powiązanych, w tym dokonujących transakcji z tzw. rajami podatkowymi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowa analiza problematyki obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie źródeł pobierania danych porównawczych, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

Przeanalizowane zostaną również najczęściej zawierane transakcje gospodarcze oraz wskazane zostaną metody przygotowywania odpowiedniej dokumentacji podatkowej.

Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentacji local file i analizy porównawczej, które będą pomocne w pracach nad przygotowaniem własnej dokumentacji podatkowej.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Szczegółowy program szkolenia:

I. Zagadnienia ogólne

1. Geneza oraz cel przygotowywania dokumentacji podatkowej

2. Konwencja modelowa OECD

3. Regulacje ustawowe w polskim prawie podatkowym w zakresie dokumentacji podatkowej

4. Rozporządzenia wykonawcze

5. W jakich przypadkach wymagane jest sporządzenie dokumentacji podatkowej

6. Rodzaje powiązań

a) kapitałowe

b) osobowe

c) rodzinne

d) majątkowe

e) organizacyjne

f) wynikające ze stosunku pracy

g) pozostałe

7. Definicja ceny transferowej

8. Definicja ceny rynkowej

9. Zasada swobody zawierania umów w polityce cen transferowych

10. Metody szacowania cen transferowych

a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

b) metoda ceny odprzedaży

c) metoda rozsądnej marży (koszt plus)

d) metody zysku transakcyjnego

  • metoda podziału zysków
  • analiza rezydualna
  • analiza udziału
  • metoda marży transakcyjnej netto

11. Charakterystyka analizy porównawczej

12. Sankcje w razie braku odpowiedniej dokumentacji podatkowej

13. Ryzyko kontroli podatkowych

 

II. Zmiany w zakresie obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.

1. Nowa definicja podmiotów powiązanych

2. Nowa definicja transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej

3. Kryterium przychodów i kosztów a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

4. Wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej

5. Nowe zasady ustalania limitów transakcji

6. Systematyka przygotowania dokumentacji podatkowej

7. Zasady aktualizacji dokumentacji podatkowej

8. Dokumentacja na poziomie lokalnym (local file)

a) analiza wzoru dokumentacji

b) szczegółowy opis transakcji badanej

c) jak powiązać dane finansowe transakcji z pozycjami sprawozdania finansowego

d) pozostałe zagadnienia

9. Analiza danych porównawczych

a) analiza wzoru dokumentu

b) źródła danych porównawczych (dane wewnętrzne i zewnętrzne)

c) benchmarking

d) metodologia przygotowywania analizy

e) korekty w ocenie danych źródłowych

f) zasady dowodzenia rynkowości transakcji

g) znaczenie analizy porównawczej

10. Dokumentacja grupowa (master file)

a) podmiot sporządzający

b) struktura grupy

c) najważniejsze transakcje

d) zasady ustalania polityki cen transferowych

e) alokacja kosztów i przychodów

f) wartości niematerialne i prawne

g) prace badawczo-rozwojowe

h) zasady finansowania

i) pozostałe wymogi dokumentacji

11. Raportowanie według krajów (CbC reporting)

12. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (sankcje karne)

13. Obowiązek sporządzania sprawozdania CIT-TP oraz PIT-TP

 

III. Analiza transakcji

1. Dostawa towarów

2. Usługi finansowe (cash pooling, pożyczki, gwarancje itp.)

3. Usługi niematerialne (licencje, usługi doradcze, zarządcze, IT itp.)

4. Usługi typowe

5. Usługi wynajmu

6. Usługi budowlane

7. Usługi transportowe

 

IV. Dyskusja

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

UWAGA: Prosimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili. Decyzja o tym czy szkolenie się odbędzie podejmowana jest najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia - brak minimalnej grupy skutkuje odwołaniem szkolenia. Również w przypadku popularnych tematów lista uczestników zamykana jest ok. tydzień przed terminem.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.
Termin i miejsce: