Szkolenia otwarte:

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle najnowszych zmian prawa - 2-dniowe warsztaty praktyczne

Cel szkolenia:

Szkolenie  przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest  skierowane jest do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska. Praktyczne zajkęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar.
Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami, za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia:

 1. System opłat za korzystanie ze środowiska podstawy prawne i ogólne zasady
 • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat
 • terminy wnoszenia opłat
 • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości
 • obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2016 rok, ustalenie i gromadzenie niezbędnych spójnych danych, wymagana dokumentacja, kontrola prawidłowości sprawozdań
 • zwolnienia z opłat podmiotowe i przedmiotowe
 • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty
 • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia
 • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia
 • przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.
 1. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom
 • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie, praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 • sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia
- stawki opłat dla ryczałtu
- wskaźniki KOBIZE
- dane literaturowe
- praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 1. Metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia za pomocą
- przeprowadzanych pomiarów emisji
- danych dostępnych z pozwolenia
- wskaźników ministerialnych
- praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 • rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania
 • rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacją
- prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych
- rozliczanie emisji z procesów spawania dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych
 • źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania  praktyczne przykłady wyliczania opłaty za pomocą metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy
 1. Raportowanie do KOBIZE  a opłaty środowiskowe powiązanie systemów 
 • nowe prawo wodne a zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska
 • opłaty za usługi wodne podmioty zobowiązane do uiszczania opłat, rodzaje usług wodnych
 • opłata stała i opłata zmienna - sposób wyliczenia, zasady ustalania opłat
 • opłata podwyższona za usługi wodne
 • terminy wnoszenia opłat
 • stawki opłat za usługi wodne, współczynniki różnicujące
 • zwolnienia z opłat za usługi wodne
 • środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne
 • podział środków pochodzących z opłat za usługi wodne
 1. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi do 2017
 • rodzaje ścieków
 • rodzaje wprowadzania ścieków do środowiska objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • rodzaje terenów zanieczyszczonych podlegających opłatom
 • współczynniki różnicujące
 • zwolnienia z opłat w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska
 • przykłady wyliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wód opadowych i roztopowych przedstawione na wzorach formularzy
 1. Zmiany wynikające z nowej ustawy prawo wodne
 • opłaty za usługi wodne podmioty zobowiązane do uiszczania opłat, rodzaje usług wodnych
 • opłata stała i opłata zmienna - sposób wyliczenia
 • opłata podwyższona za usługi wodne
 • terminy wnoszenia opłat 
 • stawki opłat za usługi wodne, współczynniki różnicujące 
 • zwolnienia z opłat za usługi wodne
 • podział środków pochodzących z opłat za usługi wodne 
 1. Opłaty za składowanie odpadów
 • opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
 • obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia
 • opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
 • współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów
 • przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 1. Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • podstawowe definicje opakowanie, odpady opakowaniowe, środki niebezpieczne
  • zasadnicze wymagania dotyczące opakowań
  • obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe
  • zasady zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków pomoc de minimis
  • nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań
  • zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
  • porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
  • nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań
  • publiczne kampanie edukacyjne obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku
  • nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania
  • kogo dotyczy obowiązek uiszczania opłaty produktowej i jak obliczyć jej wysokość?
  • nowy wzór zbiorczego sprawozdania o opakowaniach  ćwiczenia w wypełnianiu i wyliczaniu opłaty produktowej
  • akty wykonawcze wydane do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Podstawowe informacje w zakresie ustawy o produktach w postaci opon i olejów smarowych oraz zmiany w zakresie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o oleje smarowe oraz niektóre opony
  • poziomy odzysku i recyklingu dla nowych produktów
 • Podstawowe informacje w zakresie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zmiany w zakresie baterii i akumulatorów w tym m.in.
  • wyłączenia z zakresu obowiązywania ustawy
  • zmiany dotyczące prowadzenia kampanii edukacyjnych
  • nowy sposób naliczania opłaty depozytowej za akumulatory samochodowe
  • nowe zasady współpracy z pośrednikiem w zakresie realizacji ustawowych obowiązków
 • Planowane zmiany prawne
  • projekt ustawy o zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dotyczący m.in. objęcia odrębnymi regulacjami lekkich toreb foliowych zwiększenie kosztów dla niektórych przedsiębiorców
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących opakowań
  • wysokości kar
  • za co konkretnie grozi sankcja?

Metody:

W ramach szkolenia prowadzone są indywidualne konsultacje na tematy wchodzące w zakres szkolenia. Każdy temat kończy się dyskusją moderowaną przez wykładowcę.

Prowadzący szkolenie:

Eksperci Europejskiego Instytutu Szkoleń i Doradztwa pracujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego posiadający wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenie w tematyce szkolenia z punktu widzenia administracji i biznesu.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:

 • 1 osoba z firmy z wyżywieniem i noclegiem 790 zł
 • 2-4 osoby z firmy z wyżywieniem i noclegiem 690 zł/osoba
 • 5 i więcej osób z firmy z wyżywieniem i noclegiem - cena do uzgodnienia
 • 1 osoba z firmy bez wyżywienia i noclegu 690 zł
 • 2-4 osoby z firmy bez wyżywienia i noclegu 600 zł/osoba
 • 5 i więcej osób z firmy bez wyżywienia i noclegu - cena do uzgodnienia
Cena obejmuje koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, dowozu , noclegu wraz z wyżywieniem. 
Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone odpowiednim świadectwem.
Zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych , dopłata do pokoju 1 osobowego 100 zł.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz i Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

Kontakt:

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Europejski Instytut Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa
e-mail: christopher.warsaw@icloud.com
Krzysztof Dul, tel. 792 229 048

Termin i miejsce: