Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Bilansowe zamknięcie roku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego sporządzania sprawozdania finansowego.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie bilansowego zamknięcia roku , a w szczególności w zakresie:

 • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej

 • wyceny składników bilansu

 • ustalenia wyniku finansowego

 • sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 • uproszeń w zakresie sporządzania sprawozdań.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Informacje podstawowe dotyczące sprawozdania finansowego

a. Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego

b. Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?

c. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku bilansowego

d. Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym

e. Które jednostki muszą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe?

f. Kto dokonuje wyboru firmy audytorskiej?

g. Kto podpisuje umowę o badanie sprawozdania finansowego?

2. Sprawozdania finansowe

a. Ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych

b. Wybór wersji rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r.

c. Forma sporządzania sprawozdań finansowych

d. Wersje sprawozdań finansowych

3. Bilans - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Prezentacja aktywów trwałych

b. Wartości niematerialne i prawne

c. Rzeczowe aktywa trwałe

d. Należności długoterminowe

e. Inwestycje długoterminowe

f. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

g. Prezentacja aktywów obrotowych

h. Zapasy

i. Należności krótkoterminowe

j. Inwestycje krótkoterminowe

k. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

l. Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych

m. Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych

n. Kapitał (fundusz) podstawowy

o. Kapitał (fundusz) zapasowy

p. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

q. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

r. Zysk (strata) z lat ubiegłych

s. Zysk (strata) netto

t. Prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania

u. Rezerwy na zobowiązania

v. Zobowiązania długoterminowe

w. Zobowiązania krótkoterminowe

x. Rozliczenia międzyokresowe

4. Rachunek zysków i strat - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat

b. Warianty rachunku zysków i strat

c. Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat

d. Działalność operacyjna

e. Działalność finansowa

f. Podatek dochodowy

g. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

b. Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym

c. Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

d. Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

6. Rachunek przepływów pienięznych - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

a. Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

b. Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

c. Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

d. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

e. Wpływy i wydatki w metodzie bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych

f. Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych

7. Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat jednostki mikro i małej

a. Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro

b. Rachunek zysków i strat jednostki mikro

c. Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki małej

d. Rachunek zysków i strat jednostki małej

e. Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów

f. Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną

g. Wynik na działalności finansowej

h. Bieżący i odroczony podatek dochodowy

8. Uproszczony bilans i rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

a. Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

b. Zakres informacji wykazywanych w bilansie organizacji pozarządowych

c. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych

9. Obowiązki związane z inwentaryzacją określone w ustawie o rachunkowości

a. Terminy i metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów

b. Ustalenie stanu zapasów na dzień bilansowy, gdy inwentaryzację rozpoczęto w ostatnim kwartale roku

c. Inwentaryzacja materiałów i towarów znajdujących się na terenie strzeżonym

d. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie inwentaryzacji

e. Inwentaryzacja zapasów w formie spisu z natury przeprowadzana przy wsparciu podmiotu zewnętrznego

f. Udział firmy audytorskiej w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych

10. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Forma szkolenia:

 • szkolenie przeprowadzane jest w formie on-line

 • ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami

 • po części teoretycznej sesja pytań i odpowiedzi, w trakcie której Trener wyjaśni wszystkie ewentualne wątpliwości i odpowie na pytania Uczestników zadawane podczas wykładu oraz po jego zakończeniu.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Zajęcia on-line odbywają się w godzinach: 9.00-16.00 (uwzględnia czas odpowiedzi na pytania Uczestników).

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Po szkoleniu do Uczestników wysyłany jest certyfikat.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: