Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 187 artykuły spośród 55059 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 29.11.2023
  Ulga na start i mały ZUS: Zawieszenie to nie prowadzenie działalności
  Jeżeli przedsiębiorca zaprzestanie (zakończy lub zawiesi) prowadzenie działalności gospodarczej - wówczas prawo do ponownego skorzystania z obniżonej podstawy wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia) nabędzie po upływie ustawowo wymaganego okresu 60 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zakończenia dotychczasowej działalności. Pod pojęciem zakończenia działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne zaprzestanie jej wykonywania - interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku. więcej »
 • 28.11.2023
  Szkolenie i kursy dla pracowników bez składek ZUS
  Wydatki poniesione na szkolenia, kursy, studia, konferencji itp., które zostaną przyznane konkretnym pracownikom zgodnie z art. 1033 Kodeksu pracy korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 24.11.2023
  ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych
  Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. więcej »
 • 23.11.2023
  Jak zarejestrować się w ZUS i zgłosić do ubezpieczeń
  Przedsiębiorcy muszą opłacać składki do ZUS. Żeby to robić, najpierw rejestrujesz się jako płatnik składek. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczenia siebie i członków swojej rodziny, a także pracowników i współpracowników oraz członków ich rodzin. Przeczytaj, jak to zrobić. więcej »
 • 23.11.2023
  Kwestionowanie wysokości podstawy wymiaru składek - ZUS na celowniku SN
  Kolejna próba przeforsowania przez ZUS prawa do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy rozważa, czy ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklarowaną tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności. więcej »
 • 22.11.2023
  Dodatek za rozłąkę zwolniony ze składek ZUS
  Aby skorzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS konieczne jest przeniesienia pracownika poza miejsce wykonywania przez niego pracy, które oznaczone jest w zawartej z nim umowie o pracę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku oddelegowania pracownika do pracy poza granicami kraju. W konsekwencji, wypłacany pracownikom delegowanym do pracy za granicę dodatek za rozłąkę będzie podlegał na podstawie § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości wskazanej w tym przepisie. więcej »
 • 21.11.2023
  Etat i działalność: Składki ZUS przy niewypłacaniu wynagrodzenia z pracy
  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo jak trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny, bez względu na to czy pracownikowi wypłacono bądź nie wynagrodzenie za dany miesiąc. więcej »
 • 17.11.2023
  Wyrok TK: Waloryzacja emerytur "czerwcowych" niezgodna z Konstytucją
  Prawodawca ustawą nowelizującą z 2021 r. wprowadził nowy, korzystniejszy niż wcześniej obowiązujący, mechanizm waloryzacji kwartalnej składek na ubezpieczenie emerytalne, reagując w ten sposób na wieloletni problem „emerytur czerwcowych”. Nowe zasady ustalania wysokości „emerytur czerwcowych” mają zastosowanie tylko do emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ten, w zakresie w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny Konstytucją RP. więcej »
 • 17.11.2023
  Refundacja składek ZUS z PFRON a podstawa obliczenia składki zdrowotnej
  Przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie różnicują przychodów podatkowych z działalności gospodarczej na przychody ze sprzedaży towarów i usług (kolumna 7 KRiR) i przychody pozostałe (kolumna 8 KPiR). Jeżeli przychody wykazywane w kolumnie 8 KPiR rozliczanie są w PIT jako przychody z działalności gospodarczej to okoliczność, że są to przychody „pozostałe” (niezwiązane z podstawowym zakresem prowadzonej działalności gospodarczej) nie ma znaczenia z perspektywy ww. przepisu, a zatem jako podatkowe przychody z działalności gospodarczej wchodzą do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
 • 15.11.2023
  Wezwania z PFR do podpisania umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS - kontynuacja
  Podmioty zatrudniające, które nie podpisały jeszcze umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK), na swój profil płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS mogą otrzymać z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) wezwania do zawarcia takiej umowy. W razie wątpliwości dotyczących wezwania, należy kontaktować się z Infolinią PFR pod nr (22) 703 43 63. więcej »
 • 09.11.2023
  „Dobry start”. Nabór wniosków do końca listopada
  Jeszcze tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów dzieci, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się na wskazane konto bankowe. więcej »
 • 08.11.2023
  Pracownicy i składki ZUS: Szczepienia przeciw grypie
  Przyjmując fakt, że wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci szczepień przeciwko grypie nie będzie przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to również nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 06.11.2023
  Zwolnienie ze składek wartości posiłków sfinansowanych pracownikom - ZUS wyjaśnia
  W wyniku zmiany od 1 września 2023 r.  rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad  ustalania podstawy wymiaru składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe[1], podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi: wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. więcej »
 • 27.10.2023
  Środki na subkoncie w ZUS po śmierci ubezpieczonego można wypłacić
  Środki zapisane na subkoncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci tej osoby. Tak, jak to się dzieje w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). więcej »
 • 27.10.2023
  RMiŚP: Nie można pozwalać na urzędniczą samowolę
  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował do prokuratury rejonowej wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w stosunku do pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - działającego jako funkcjonariusz publiczny, który mógł przekroczyć swoje uprawnienia, wydając decyzję dla przedsiębiorcy o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne działając w ten sposób na szkodę interesu prywatnego przedsiębiorcy oraz na szkodę interesu publicznego, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.03.2024

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY