Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 222 artykuły spośród 56024 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 16.04.2024
  ZUS: Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą obniżyć składkę zdrowotną
  Począwszy od rozliczenia rocznego za rok 2023, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi do obniżenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne na niżej wskazanych zasadach. więcej »
 • 16.04.2024
  Emerytury czerwcowe po wyroku TK - MRPiPS wyjaśnia
  Konstytucyjność zasad przyznawania tzw. "emerytur czerwcowych" zakwestionował zapadłym w sprawie P 7/22 rozstrzygnięciem z 15 listopada 2023 r. Trybunał Konstytucyjny. Natomiast Sejm w uchwale z 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału stwierdził, że funkcję Prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona, a w konsekwencji wszystkie decyzje proceduralne, w tym zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską, mogą być podważane. Dotyczy to także sprawy P 7/22 - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 12.04.2024
  Składki ZUS. Ulga na start przy umowie współpracy z byłym pracodawcą
  Przesłanką, która decyduje o prawie do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, tzw. „ulgi na start”, jest niewykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy. Zatem, współpraca z byłym pracodawcą, jeżeli świadczone usługi nie będą pokrywały się z zakresem zakończonej umowy o pracę, nie powoduje utraty do tej ulgi. więcej »
 • 10.04.2024
  Składki ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej
  W konsekwencji braku podstawy prawnej dla wprowadzenia obowiązku świadczeń niepieniężnych akcjonariuszy na rzecz prostej spółki akcyjnej, nawet jeśli do umowy takiej spółki zostaną wprowadzone przedmiotowe uregulowania, zastosowanie znajdą przepisy ogólne dotyczące umowy zlecenia. Zatem, taka osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, z kolei ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 09.04.2024
  Osoba współpracująca czy pracownik - kryteria 
  Jeden z ubezpieczonych, prowadzących działalność gospodarczą zatrudnił w swoim przedsiębiorstwie pełnoletnią córkę – na stanowisku kosmetologa. Kosmetologia stanowiła jeden z zakresów działalności przedsiębiorcy. W momencie zatrudnienia mieszkał z córką we wspólnym gospodarstwie domowym. Wg. informacji przedsiębiorcy przekazanej do ZUS we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, praca córki nie polega na współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej lecz ma jedynie charakter wybiórczy i to Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za jej efekty i skutki. więcej »
 • 08.04.2024
  Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1.04.2024 do 31.03.2025
  W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. zmieniają się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. więcej »
 • 05.04.2024
  Składki ZUS od świadczeń dla prezesa zarządu spółki
  Skoro zwrot wydatków poniesionych za zarządzającego na szkolenie w postaci kursów językowych, seminariów, szkoleń czy warsztatów związanych z przedmiotem działalności spółki nie generuje po stronie osoby zarządzającej przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota refundacji przez płatnika takiego szkolenia nie powinna zostać ujmowana w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. więcej »
 • 03.04.2024
  Świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne. Co wybrać?
  W przypadku osób z niepełnosprawnościami, które mają opiekuna prawnego (którego sąd rodzinny wyznacza w przypadku całkowitego ubezwłasnowolnienia osoby), decyzję o tym czy ubiegać się o świadczenie wspierające podejmie tenże opiekun prawny. Zatem w sytuacji, gdy opiekun prawny osoby z niepełnosprawnościami jest jednocześnie opiekunem pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad nią, to do jego decyzji należy to, czy pozostać na świadczeniu pielęgnacyjnym dla siebie czy ubiegać się w imieniu osoby z niepełnosprawnościami o świadczenie wspierające dla niej - świadczenie którym de facto i tak będzie zarządzał tenże opiekun prawny. więcej »
 • 02.04.2024
  ZUS. Dwie umowy zlecenia z różnymi firmami
  Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z wybraną osobą umowę zlecenia, jednak osoba ta zawarła wcześniej w tym samym miesiącu umowę zlecenia z inną firmą. Z tytułu tamtej umowy uiszczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, przy czym podstawa wymiaru składek jest mniejsza od płacy minimalnej. Czy z tytułu umowy zlecenia, którą zamierza zawrzeć przedsiębiorca, powstanie obowiązek opłacania składek? więcej »
 • 28.03.2024
  MRPiPS o zasiłku pogrzebowym
  Ile aktualnie wynosi zasiłek pogrzebowy? Kiedy ostatnio był zmieniany i o ile wówczas zmieniła się kwota zasiłku? Czy jakiekolwiek grupy są wykluczone z grona uprawnionych do zasiłku pogrzebowego? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 28.03.2024
  OFE czy ZUS: Okno transferowe 2024 r.
  Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera kolejne okno transferowe. Po raz kolejny możesz zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE. więcej »
 • 27.03.2024
  Składki ZUS przy systemie kafeteryjnym
  W systemie kafeteryjnym pracownik otrzymuje do dyspozycji określoną kwotę pieniężną, którą może wydatkować w wybrany przez siebie sposób. Zatem, trudno uznać, że ta forma korzyści materialnej nie ma charakteru świadczenia pieniężnego. W konsekwencji, świadczenia udostępnione przez przedsiębiorcę pracownikom w ramach systemu kafeteryjnego nie spełniają warunków do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 26.03.2024
  Miejsce zamieszkania dziecka a prawo rodzica do świadczenia 800+
  W sytuacji, gdy obydwojgu rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska nad danym dzieckiem i brak jest orzeczenia sądu rodzinnego ustalającego miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, to zgodnie z ww. art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, świadczenie przysługuje rodzicowi, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu. Natomiast w przypadku, gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest związany treścią takiego orzeczenia - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 25.03.2024
  Świadczenie dla pracowników z ZFŚS a składki ZUS
  Wartości jednorazowego świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami dla pracowników nie należy uwzględniać, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 25.03.2024
  Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS: Przedsiębiorca i kilka źródeł dochodów
  Jeśli przedsiębiorca ma dochody z kilku źródeł, na przykład prowadzi firmę i jednocześnie pracuje na etacie, dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń. Sprawdź, jak w takiej sytuacji opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

13.07.2024

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY