Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 222 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 12.03.2024
  Składki ZUS: Odszkodowanie wypłacone pracownikowi w wyniku ugody sądowej
  Wyłączenie np. odszkodowania czy rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wypłata tych świadczeń pozostaje w bezpośrednim związku z wygaśnięciem stosunku pracy i ustanie zatrudnienia jest wyłączną przyczyną wypłaty tego świadczenia. Ponadto, roszczenie odszkodowawcze musi ściśle dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązania stosunku pracy, czyli sytuacji kiedy tryb i okoliczności jego rozwiązania naruszały przepisy prawa pracy. więcej »
 • 12.03.2024
  Zbieg uprawnień w postaci renty rodzinnej i emerytury rolniczej
  Po osobie, która pobierała dwie emerytury tj. pracowniczą z ZUS i rolniczą z KRUS, wdowa otrzyma rentę rodziną tylko z jednej instytucji. Wprawdzie z obydwu systemów tj. pracowniczego i rolniczego organy rentowe ustalają prawo do renty rodzinnej, ale jedno świadczenie jest zawieszone, ponieważ w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty (przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno z nich - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 08.03.2024
  Składka zdrowotna pełnoletnich uczniów pobierających rentę rodzinną
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykładnią, jeżeli uczeń po 18. roku życia uczy się dalej w szkole (lub studiuje), to dopóki nie ukończy 26 lat, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na obowiązujących zasadach, tj. przy rodzicu. Tymczasem kwalifikowanie uczniów pobierających rentę rodzinną z tytułu nauki jako pobierających rentę skutkuje obowiązkiem potrącania składki zdrowotnej od świadczenia, tym samym pomniejszenia jego wysokości. więcej »
 • 08.03.2024
  Środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej a składka zdrowotna
  W związku z tym, iż środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej zostały zakwalifikowane przez wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tym samym powstanie obowiązek uwzględnienia tego świadczenia w rocznej i miesięcznej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 07.03.2024
  Mały ZUS Plus. Jak liczyć okres 60 miesięcy? - ZUS odpowiada
  Zapis „ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych” dotyczy okresu przed pierwszym miesiącem w danym roku kalendarzowym, w którym osoba mogłaby skorzystać z ulgi. Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia pozostałe warunki określone ustawowo do skorzystania z ulgi w styczniu danego roku, okres 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej należy ustalać począwszy od grudnia roku poprzedniego. W przypadku stycznia 2024 r. i prowadzenia bez przerw działalności gospodarczej, okres ostatnich miesięcy kalendarzowych to 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2023 r. - wyjaśnia ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 06.03.2024
  Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników. Co ze składkami ZUS?
  Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług - tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05.03.2024
  Składki ZUS: Noclegi dla zleceniobiorców
  Świadczenie w postaci korzyści uzyskiwanej przez zleceniobiorców, którzy zdecydują się zakupić u pracodawcy miejsca noclegowe na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, tj. po cenie niższej niż cena rynkowa/detaliczna nie korzysta ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 04.03.2024
  Karta lunch pass dla pracowników nie zawsze bez składek ZUS
  Podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych, które (technicznie) umożliwiają zakup nie tylko gotowych posiłków czy przetworzonych produktów żywnościowych, pod warunkiem jednak, że opłata wydatkowana z nich zostanie przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup posiłków czy też przetworzonych produktów żywnościowych. W celu zastosowania zwolnienia zarówno ubezpieczony, jak i płatnik składek, muszą dysponować dowodami wskazującymi na wykorzystanie środków zgodnie z przepisami. więcej »
 • 01.03.2024
  Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną
  Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie dobrowolnie. Jednak w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe. Osoba taka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 01.03.2024
  MRPiPS o zasadach liczenia okresów zasiłkowych
  Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany wyłączyły zasadę wliczania do okresu zasiłkowego jedynie okresów niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Obecnie okresy niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju schorzenia są wliczane do okresu zasiłkowego, przy czym utrzymana została zasada, że wlicza się okresy niezdolności do pracy, pomiędzy którymi przerwa nie była dłuższa niż 60 dni. więcej »
 • 29.02.2024
  Emeryci i renciści mają czas na rozliczenie z ZUS do końca lutego
  Do końca lutego 2024 r. osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 r. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. więcej »
 • 29.02.2024
  Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków - MRPiPS odpowiada
  Obecnie rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje taki sam czas urlopu jak rodzicom dzieci urodzonych w terminie. Jest to absurd, którego rozwiązanie powinno być priorytetem dla zapewnienia wcześniakom możliwości rozwoju, a rodzicom kluczowej obecności przy swoim dziecku. W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać problem utraty urlopów macierzyńskich przez rodziców wcześniaków? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. więcej »
 • 28.02.2024
  MRPiPS: Różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć nie jest dyskryminacją
  Niższy wiek emerytalny kobiet stanowi przejaw uznania dla nieodpłatnej pracy świadczonej przez kobiety oraz umożliwia samodzielne uzyskanie prawa do świadczenia pomimo wymuszonych macierzyństwem przerw w zatrudnieniu i feminizacji zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki. Statystycznie krótszy okres pobierania świadczeń emerytalnych przez mężczyzn kompensowany jest przeciętnie znacznie wyższą kwotę emerytury pobieranej przez mężczyzn - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską. więcej »
 • 27.02.2024
  Sąd Najwyższy: Wspólnik dominujący bez obowiązku płacenia składek ZUS
  Prawotwórcza działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosującego nieustawowe pojęcie tzw. wspólnika iluzorycznego została ukrócona przez Sąd Najwyższy (wyrok z 21 lutego 2024 r., sygn. akt II UZP 8/23). Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzurpował sobie prawo, by osobę posiadającą ponad 90% udziałów w spółce z o.o. traktować jako jedynego wspólnika i w związku z tym obarczać ją obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo pozbawiać prawa do ubezpieczenia, jeśli zatrudnił się w spółce na etacie. Zdaniem ZUS mniejszościowego udziałowca należy w takich sytuacjach traktować jako „wspólnika iluzorycznego”, a spółkę jako faktycznie jednoosobową. więcej »
 • 22.02.2024
  Mały ZUS Plus: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego popiera apel Rzecznika MŚP
  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera apel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczący nieprawidłowości w związku z brakiem możliwości skorzystania przez część firm z prawa do preferencyjnej składki ZUS w ramach programu mały ZUS. Jednocześnie WRDS w Gdańsku zwraca się z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę, że ostateczny termin składania wniosków przez przedsiębiorców w tej sprawie wyznaczony jest na 31 stycznia 2024 r. - czytamy w Uchwale 2/24 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2024 r. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY