Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 199 artykuły spośród 55546 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 21.03.2024
  Składki ZUS zleceniobiorcy, który w trakcie miesiąca utracił status studenta
  Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta współpracującego na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia fakt, iż wypłata wynagrodzenia z tytułu zlecenia następuje w okresie kiedy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych, znaczenie ma fakt utraty statusu studenta. więcej »
 • 20.03.2024
  Wysokość składki zdrowotnej przy działalności zwolnionej z PIT
  Jeżeli przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcą z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają zwolnieniu z opodatkowania w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i nie stanowią przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ww. ustawy, to tym samym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 19.03.2024
  Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS
  Umowy zlecenia podlegają prawie zawsze obowiązkowej składce na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są umowy zawarte z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia oraz umowy zlecenia nieodpłatne (które jednak zawiera się sporadycznie, ustnie i głównie w sprawach tzw. pomocy sąsiedzkiej). Poza tym każda umowa zlecenia rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – bez względu na ich ilość i kolejność zawierania. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne. Tu również obowiązuje wyłączenie przewidujące brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami i studentami do ukończenia przez nich 26. roku życia. To pierwszy z omawianym przypadków braku składek ZUS przy umowie zlecenia. więcej »
 • 19.03.2024
  Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży służbowej członka zarządu
  Skoro członek zarządu jest powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie samego powołania uchwałą wspólników spółki nie podlega ubezpieczeniom społecznym, a tym samym zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki, przyznany takiej osobie nie będzie podlegał obowiązkowi uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwrot ten będzie stanowił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. więcej »
 • 18.03.2024
  Mały ZUS Plus. Kto może ponownie skorzystać od 2024 r. - MRPiPS (nie)odpowiada
  Za stosowanie przepisów określających, kiedy można powrócić do korzystania z „Małego ZUS plus”, w tym ich wykładnię odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma możliwości wydawania ZUS wiążących poleceń i wytycznych, a stanowisko Ministerstwa nie jest środkiem umożliwiającym wiążącą zmianę praktyki stosowania prawa przez ZUS. Temu celowi służą indywidualne interpretacje składkowe - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na zapytanie poselskie. więcej »
 • 18.03.2024
  Firmowy najem a obowiązek opłacania składek ZUS w okresie zawieszenia działalności
  W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wymierzanie i pobieranie składek jest bowiem ściśle związane z istnieniem obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do momentu jej zawieszenia, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. więcej »
 • 14.03.2024
  MZ: NIE dla dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi
  Uprawnienia przysługujące Honorowym Dawcom Krwi należy rozpatrywać nie w kontekście głównych przesłanek determinujących donację, a dowodów uznania i wdzięczności za oddaną krew i jej składniki. Decyzja o oddaniu krwi powinna wynikać z chęci dzielenia się z innymi, nie zaś z kalkulacji zysków. Wprowadzenie finansowego dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi wykracza poza ideę honorowego, dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa krwi, gdyż w sposób bezpośredni skutkuje przyznaniem gratyfikacji finansowej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską. więcej »
 • 13.03.2024
  Składki ZUS zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicą
  Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie. więcej »
 • 12.03.2024
  Składki ZUS: Odszkodowanie wypłacone pracownikowi w wyniku ugody sądowej
  Wyłączenie np. odszkodowania czy rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wypłata tych świadczeń pozostaje w bezpośrednim związku z wygaśnięciem stosunku pracy i ustanie zatrudnienia jest wyłączną przyczyną wypłaty tego świadczenia. Ponadto, roszczenie odszkodowawcze musi ściśle dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązania stosunku pracy, czyli sytuacji kiedy tryb i okoliczności jego rozwiązania naruszały przepisy prawa pracy. więcej »
 • 12.03.2024
  Zbieg uprawnień w postaci renty rodzinnej i emerytury rolniczej
  Po osobie, która pobierała dwie emerytury tj. pracowniczą z ZUS i rolniczą z KRUS, wdowa otrzyma rentę rodziną tylko z jednej instytucji. Wprawdzie z obydwu systemów tj. pracowniczego i rolniczego organy rentowe ustalają prawo do renty rodzinnej, ale jedno świadczenie jest zawieszone, ponieważ w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty (przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno z nich - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 08.03.2024
  Składka zdrowotna pełnoletnich uczniów pobierających rentę rodzinną
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykładnią, jeżeli uczeń po 18. roku życia uczy się dalej w szkole (lub studiuje), to dopóki nie ukończy 26 lat, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na obowiązujących zasadach, tj. przy rodzicu. Tymczasem kwalifikowanie uczniów pobierających rentę rodzinną z tytułu nauki jako pobierających rentę skutkuje obowiązkiem potrącania składki zdrowotnej od świadczenia, tym samym pomniejszenia jego wysokości. więcej »
 • 08.03.2024
  Środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej a składka zdrowotna
  W związku z tym, iż środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej zostały zakwalifikowane przez wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tym samym powstanie obowiązek uwzględnienia tego świadczenia w rocznej i miesięcznej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS. więcej »
 • 07.03.2024
  Mały ZUS Plus. Jak liczyć okres 60 miesięcy? - ZUS odpowiada
  Zapis „ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych” dotyczy okresu przed pierwszym miesiącem w danym roku kalendarzowym, w którym osoba mogłaby skorzystać z ulgi. Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia pozostałe warunki określone ustawowo do skorzystania z ulgi w styczniu danego roku, okres 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej należy ustalać począwszy od grudnia roku poprzedniego. W przypadku stycznia 2024 r. i prowadzenia bez przerw działalności gospodarczej, okres ostatnich miesięcy kalendarzowych to 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2023 r. - wyjaśnia ZUS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 06.03.2024
  Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników. Co ze składkami ZUS?
  Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług - tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05.03.2024
  Składki ZUS: Noclegi dla zleceniobiorców
  Świadczenie w postaci korzyści uzyskiwanej przez zleceniobiorców, którzy zdecydują się zakupić u pracodawcy miejsca noclegowe na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, tj. po cenie niższej niż cena rynkowa/detaliczna nie korzysta ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY