Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 187 artykuły spośród 55054 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 26.10.2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z obcym pracownikiem
  Jeżeli umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale praca świadczona w ramach umowy cywilnoprawnej jest na rzecz swojego własnego pracodawcy, obowiązek opłacania składek nie powstaje u płatnika, z którym jest zawarta umowa zlecenia, zleceniodawca nie zgłasza takiego zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych, nie jest płatnikiem składek. więcej »
 • 25.10.2023
  ZUS: Masz kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych - jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty (wybrane przypadki)
  Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów? Jednocześnie pracujesz na umowę o pracę i prowadzisz własną działalność? Jest to tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Tytułami do ubezpieczeń społecznych są m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie pozarolniczej działalności, przebywanie na urlopie wychowawczym, pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Poniżej ZUS wyjaśnia, na jakich zasadach będziesz ubezpieczony. więcej »
 • 20.10.2023
  ZUS: Korekty dokumentów rozliczeniowych - ważne terminy
  Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS. więcej »
 • 20.10.2023
  Składki ZUS: Dofinansowanie przez pracodawcę pobytu pracownika w prywatnym sanatorium
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia usługi, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od ww. wartości. Aby móc zastosować wskazane wyłączenie korzyść uzyskana przez pracownika musi mieć formę niepieniężną. W sytuacji, gdy to pracownik dokonuje zakupu artykułu, przedmiotu bądź usługi, a następnie otrzymuje zwrot kwoty wydatkowanej na ten zakup bądź jej części nie można zastosować wyłączenia ze składek. więcej »
 • 18.10.2023
  Kupony na profilaktycznie posiłki i napoje bez składek ZUS
  Przekazane pracownikom kupony na posiłki profilaktyczne na zakup posiłków profilaktycznych i napojów w sytuacji, gdy pracodawca mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych, spełniają przesłanki do wyłączenia ich wartości z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. więcej »
 • 16.10.2023
  PUE ZUS - obowiązek założenia profilu dla płatników składek
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dotyczy to również osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie lub  małych firm  rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób. Płatnik składek nie musi samodzielnie się rozliczać ani kontaktować z ZUS. Może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie zajmować się obsługą profilu na PUE ZUS. Pełnomocnikiem może być np. księgowa lub pracownik biura rachunkowego, z którym płatnik współpracuje. Jeśli upoważniasz już kogoś do swojego konta płatnika na PUE ZUS, nie musisz ponownie zakładać profilu. więcej »
 • 16.10.2023
  Subkonto w ZUS - najważniejsze informacje
  Co to jest subkonto w ZUS  Każdej osobie ubezpieczonej Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakłada indywidualne konto w ZUS na podstawie jej pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, np. wtedy, gdy podejmuje ona pierwszą pracę. W ramach tego konta od 1 maja 2011 r. ZUS prowadzi także subkonto[1].  Pierwotnie subkonto mogła mieć tylko osoba ubezpieczona, która była członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE). W 2013 r. weszły w życie zmiany w systemie emerytalnym. Począwszy od 1 lutego 2014 r., osoby, które  po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, mogą zdecydować, czy chcą zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE). więcej »
 • 13.10.2023
  Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące
  Niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Przeczytaj, kto może skorzystać z możliwości obniżenia składek. Ile wyniosą obniżone składki i jak długo można z nich korzystać. więcej »
 • 06.10.2023
  ZUS: Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego pracę dla byłego pracodawcy
  Aby móc skorzystać z ulgi na start muszą zostać spełnione dwie przesłanki tj. przedsiębiorca musi podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podjąć ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie może wykonywać tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. więcej »
 • 04.10.2023
  500 plus w opiece naprzemiennej
  Przepisy jednoznacznie określają zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w sytuacji, gdy w przypadku danych rodziców sąd orzekł o sprawowaniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Zgodnie z tymi regulacjami, każdemu z rodziców przysługuje samodzielne świadczenie w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Zatem aby na dane dziecko ww. rodzice otrzymali świadczenia wychowawcze w sumarycznej wysokości 500 zł, rodzice muszą złożyć dwa oddzielne wnioski, tj. każdy z rodziców we własnym imieniu - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 29.09.2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy
  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo, jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny. Zasada ta stosowana jest także, gdy pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę i z przepisów prawa, tzn. nie wypłaca należnego pracownikowi wynagrodzenia lub bez zmiany treści umowy o pracę wypłaca wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna. więcej »
 • 28.09.2023
  Składki ZUS: Wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy gdy już nie był studentem
  Pracodawca ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego pracy. W podstawie tej uwzględnia wszystkie dokonane lub postawione do dyspozycji w danym miesiącu wypłaty, stanowiące podstawę wymiaru składek. Warunkiem uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek jest jego faktyczna wypłata bądź postawienie do dyspozycji pracownika (tu: zleceniobiorcy). więcej »
 • 27.09.2023
  Nie wszyscy emeryci zostali objęci waloryzacją
  W 2023 r. emerytury miały zostać zwaloryzowane, jednakże nie wszyscy zostali objęci waloryzacją. Dotyczy to osób, które do 2023 r. przebywały na rencie i w tym samym roku przechodziły na emeryturę po 1 marca 2023 r. Czy będą podjęte działania zmierzające ku temu, aby osoby przechodzące na emeryturę po 1 marca 2023 r. były tak samo traktowane jak osoby, które otrzymały waloryzację emerytur w 2023 r.? - pyta poseł Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 26.09.2023
  MRiPS o zmianach w ustawie o emeryturach pomostowych
  Tegoroczna nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych zakłada, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy, które pozwolą przejść wcześniej na emeryturę także tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. W ustawie uchylony został bowiem warunek wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Pozostał jednak przepis, zgodnie z którym jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. więcej »
 • 22.09.2023
  ZUS wstrzymuje świadczenia kobietom w ciąży
  Ochrona macierzyństwa istnieje tylko na papierze. W rzeczywistości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę zasiłków kobiecie w ciąży, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dotyka to tysięcy kobiet w Polsce, które w ostatnich tygodniach ciąży, zamiast przygotowywać się do powiększenia rodziny, czekają, aż ZUS skończy sprawdzać, czy pieniądze się im należą, mimo odprowadzanych zgodnie z prawem składek. W podobnej sytuacji znajdują się kobiety tuż po urodzeniu dziecka, których prawo do zasiłku macierzyńskiego ZUS sprawdza miesiącami. Przez cały ten czas nie mają one środków do życia. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY