Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 222 artykuły spośród 56086 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 03.07.2024
  Spór o Mały ZUS Plus - MRPiPS odpowiada
  Nieprecyzyjne brzmienie przepisów powodowało i wciąż powoduje, że wśród płatników składek i zainteresowanych tą problematyką środowisk wstępują wątpliwości co do ich obowiązującej wykładni. Podjęcie stosownej inicjatywy leży w tym wypadku w gestii Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które formalnie odpowiada za przepisy dotyczące „Małego ZUS plus”. Poczyniono już w tym kierunku odpowiednie kroki; MRiT przygotowało zmianę przepisu art. 18c ust. 11 pkt 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 02.07.2024
  Składki ZUS od odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę
  Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne mogą być wyłączone odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca może wypłacić zwolnionym pracownikom zarówno świadczenia „obligatoryjne” wynikające z kodeksu pracy, jak i inne świadczenia na podstawie obowiązującego np. regulaminu wynagrodzeń lub nawet na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia jest związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy. więcej »
 • 01.07.2024
  1 lipca rusza kolejna odsłona programu "Dobry Start"
  Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu „Dobry Start”. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia przez nie 24 lat. więcej »
 • 28.06.2024
  Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę
  Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie. więcej »
 • 28.06.2024
  Becikowe bez względu na dochody?
  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Można ubiegać się o to świadczenie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. W dobie aktualnych cen produktów wskazane kryterium dochodowe wydaje się zdezaktualizowane. Ośrodki pomocy społecznej przyznają coraz mniej świadczeń w postaci tzw. becikowego. Czy planowane jest zlikwidowanie kryterium dochodowego warunkującego uzyskanie jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 27.06.2024
  Od lipca podwyżka składek ZUS dla nowych firm
  Możesz płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, przez pełne 24 miesiące kalendarzowe, jeśli spełnisz łącznie dwa warunki: podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy. Obniżona podstawa nie może być wtedy niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. wynosi ona 1272,60 zł - od stycznia do czerwca, natomiast od lipca do grudnia będzie już ona wyższa, tj. 1290 zł. więcej »
 • 27.06.2024
  Spółki powiązane osobowo a składki ZUS od umowy zlecenia z osobą na etacie
  Pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych wykracza poza sferę stosunku pracy i obejmuje również sytuację, gdy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej z osobą trzecią, jednakże w jej ramach praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy. Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, że będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy pracę w ramach umowy o świadczenie usług, zawartej z nim lub innym podmiotem, na jego rzecz. więcej »
 • 26.06.2024
  Emerytura nauczycielska od 1 września 2024 r.
  Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. wprowadza istotny zapis do Karty Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciele spełniający określone warunki – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w ustawie emerytalnej. Przepisy regulujące to świadczenie wejdą w życie od 1 września 2024 r. więcej »
 • 26.06.2024
  Składka zdrowotna po sprzedaży środka trwałego
  Dochód lub strata z odpłatnego zbycia składnika/składników majątku trwałego w danym miesiącu powinna być uwzględniana przy ustalaniu ogólnej kwoty dochodu za ten miesiąc uzyskiwanego z działalności gospodarczej i przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Innymi słowy strata ze sprzedaży środka trwałego wpływa na zmniejszenie dochodu z działalności gospodarczej (czy to z podstawowej działalności czy z tytułu zbycia innego składnika majątku trwałego). więcej »
 • 25.06.2024
  Składki ZUS: Bilety na koncerty dla pracowników na podstawie umowy barterowej z kontrahentem
  Wartość otrzymywanych przez pracowników biletów na koncerty na podstawie umowy barterowej z kontrahentem przedsiębiorcy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników, a tym samym przedsiębiorca będzie zobowiązany od wartości biletów do odprowadzenia składek na ww. ubezpieczenia - tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 24.06.2024
  Składki ZUS: Umowa o współpracę z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną
  Działalność nieewidencjonowana staje się działalnością gospodarczą dopiero z dniem określonym we wniosku o wpis do CEiDG. Zatem, działalność taka na gruncie przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Natomiast, fakt niepodlegania ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie oznacza, że taka osoba nie podlega ubezpieczeniom z innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. więcej »
 • 24.06.2024
  Kiedy ZUS zapłaci za L4 od pierwszego dnia choroby pracownika?
  W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami zasiłek chorobowy jest finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Wprowadzenie analogicznego rozwiązania w przypadku pracowników byłoby zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich ubezpieczonych. Obecnie trwają analizy skutków finansowych zaproponowanego rozwiązania w różnych wariantach oraz prace projektowe nad przepisami prawa, które służyłyby ich wdrożeniu do obowiązującego porządku prawnego. więcej »
 • 19.06.2024
  Umowa zlecenia i umowa o dzieło w oczach ZUS
  Interesy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczanych często bywają odmienne. ZUS chce maksymalizować składkę, tłumacząc to dobrem ubezpieczonych i dbałością o ich zabezpieczenie emerytalne. Ubezpieczani często chętnie zrezygnowaliby przynajmniej z części składek, przeznaczając zaoszczędzone środki na samodzielne zabezpieczanie swojej przyszłości. Stąd popularność umów o dzieło – przychody z nich nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – pomijamy tu wyjątek w sytuacji, kiedy stanowią one w istocie przychody z tytułu umowy o pracę. więcej »
 • 18.06.2024
  Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - zestawienie
  Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych ma miejsce, gdy osoba ubezpieczona podlega obowiązkowi ubezpieczeń z kilku różnych źródeł jednocześnie. Tytuły do ubezpieczeń to m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński. więcej »
 • 17.06.2024
  Rehabilitacja lecznicza - zasady kwalifikacji
  Prewencja rentowa to istotny element systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, mający na celu zapobieganie niezdolności do pracy oraz pomoc w powrocie do aktywności zawodowej osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Działania podejmowane w ramach prewencji rentowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) są ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia ubezpieczonych oraz zwiększenie ich szans na utrzymanie zatrudnienia. Dla ubezpieczonych skorzystanie z możliwości jakie dają instrumenty prewencji rentowej to szansa na nieodpłatne znaczące poprawienie stanu zdrowia. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY