Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

W dziale Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP znajduje się 181 artykuły spośród 54438 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 06.09.2023
  Składki ZUS: Bezpłatne mieszkanie dla pracownika
  Jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie budynku mieszkalnego będącego własnością pracodawcy to świadczenie to należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy - wyjaśnił ZUS w styczniowej interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 04.09.2023
  Jakie przychody są zwolnione z ZUS? - wykaz po ostatnich zmianach
  Z dniem 1 września 2023 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotyczą one przede wszystkim posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu a także procedury rozliczeń i przeliczeń walutowych w zakresie składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący. Zobaczmy zatem jak wygląda obecnie wykaz zwolnień z ZUS po zmianach. więcej »
 • 01.09.2023
  Od 1 września 2023 r. posiłek dla pracownika do 450 zł bez ZUS
  Z początkiem tego miesiąca, tj. od 1 września 2023 r., weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z nimi m.in. do 450 zł miesięcznie wzrośnie miesięczna wartość zwolnienia ze składek ZUS finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Ponadto usankcjonowana zostanie stosowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych procedura rozliczeń i przeliczeń walutowych w zakresie składek przekazywanych przez inne podmioty niż płatnik składek. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący. więcej »
 • 01.09.2023
  Świadczenie wyrównawcze dla opiekuna na emeryturze - MRiPS wyjaśnia
  Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury pod warunkiem, że w dalszym ciągu sprawuje opiekę nad dzieckiem, z tytułu opieki nad którym nabyła prawo do wcześniejszej emerytury. Istnieją jednak sytuacje, w których niepełnosprawnych w tym samym stopniu, a co za tym idzie, wymagających stałej opieki jest więcej niż jedno dziecko. Świadczenie może jednak przysługiwać tylko na jedno z nich. Komplikacje pojawiają się w przypadku śmierci dziecka, z tytułu opieki nad którym opiekun nabył prawo do wcześniejszej emerytury. Wówczas opiekun traci możliwość bycia objętym świadczeniem wyrównawczym pomimo opieki nad innym niepełnosprawnym dzieckiem. więcej »
 • 01.09.2023
  Wysokość zasiłku macierzyńskiego - komentarz ZUS
  Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego: przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za pozostały okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. więcej »
 • 31.08.2023
  Świadczenie rehabilitacyjne - komentarz ZUS
  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (91/182/270 dni), jeżeli jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub w przypadku zgłoszenia przez Prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia. więcej »
 • 29.08.2023
  Zasady wypłacania emerytur z ZUS i KRUS należy ujednolicić?
  Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów w razie zbiegu prawa do emerytury powszechnej z prawem do emerytury rolniczej dochodzi do zróżnicowania sytuacji uprawnionych ze względu na ich wiek. Mianowicie osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku mają prawo pobierania obu tych świadczeń, natomiast osoby urodzone przed dniem 31 grudnia 1948 roku muszą dokonać wyboru jednego z nich. Z tego też powodu wielu emerytów urodzonych przed wskazaną datą czuje się pokrzywdzonych, ponieważ nawet gdy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ich sytuacja prawna jest różnicowana. więcej »
 • 29.08.2023
  ZUS o zasiłku chorobowym: Wysokość, dokumentowanie, błędy w e-ZLA
  Wysokość zasiłku chorobowego wynosi: 1) 80% podstawy wymiaru; 2) 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: a) przypada na okres ciąży, b) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, c) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy więcej »
 • 28.08.2023
  Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – jak długo?
  Tegoroczne zmiany w przepisach wydłużyły okres przysługującego pracownikom urlopu rodzicielskiego. Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach określonych w ustawie zasiłkowej. Zatem zasiłek macierzyński przysługuje przez okres wynoszący obecnie: więcej »
 • 25.08.2023
  ZUS: Prawo do zasiłku chorobowego  - komentarz i przykłady
  1. Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.  więcej »
 • 24.08.2023
  Zmiany w emeryturach pomostowych
  Przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Dzięki nim z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r. W czerwcu 2023 r. ZUS wypłacał 40,8 tys. emerytur pomostowych. więcej »
 • 23.08.2023
  Umorzona pożyczka pracownika a składki ZUS
  Wartość umorzonej pracownikowi pożyczki wraz z odsetkami, która stanowi przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest świadczeniem, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. więcej »
 • 17.08.2023
  Emerytki z OFE mają wyższe emerytury
  Przystąpienie przez ubezpieczonych do OFE stanowiło oświadczenie woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. Jednocześnie przesądziło o odmiennym poziomie, w dniu przejścia na emeryturę, zgromadzonych środków emerytalnych w ramach II filara emerytalnego w stosunku do środków emerytalnych, które nie podlegały podziałowi i w całości zostały zewidencjonowane na koncie emerytalnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to ze sposobu zarządzania środkami emerytalnymi w ramach II filara, które są inwestowane na rynku kapitałowym przez OFE lub zapisywane na subkoncie w ZUS i waloryzowane w sposób odmienny od waloryzacji środków zapisanych na koncie w ZUS w ramach I filara - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 16.08.2023
  Składki ZUS: Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
  Aby umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunkiem jest, aby przychód z niej uzyskiwany był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, umowa zlecenia nie jest traktowana jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ale jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. więcej »
 • 11.08.2023
  Kontrola z ZUS - przedmiot i przebieg kontroli
  Kontrola płatników składek jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywiązywania się przez płatników składek z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych ZUS. W szczególności ZUS sprawdzi, czy płatnicy składek: więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

30.11.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY