Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

Organy podatkowe w toku prowadzonej kontroli podatkowej u podatnika mog dokona weryfikacji rozlicze jego kontrahentów. Dziki temu poznaj dokadny przebieg transakcji i mog zweryfikowa, czy obie jej strony wykazay j poprawnie na potrzeby podatkowe. Kontrahenci kontrolowanego podatnika maj ograniczone prawa i obowizki w zwizku z prowadzon kontrol. Zawsze jednak powinni wiedzie, w jakich granicach moe porusza si organ podatkowy, jakich dokumentów da czy jakie czynnoci wykona. Rozszerzenie zakresu uprawnie organów podatkowych moe prowadzi w praktyce do utrudnie w funkcjonowaniu przedsibiorców zwizanych z dodatkowymi czynnociami administracyjnymi, poniewa organy podatkowe mog weryfikowa cay acuch dostaw. wicej »

Oskarona o udzia w 2013 r. w procederze obrotu pustymi fakturami spóka w tym samym roku, w ramach innej transakcji, zwrócia kontrahentowi otrzyman od niego w 2012 r. zaliczk na zakup nieruchomoci, której sprzeda nie dosza do skutku. Fiskus odmówi jej jednak prawa do obnienia z tego tytuu podstawy opodatkowania, jak i samej kwoty nalenego VAT. Pytanie tylko, czy urzdnicy zrobili to bdnie wskutek nieznajomoci przepisów, czy wpyw na to mia fakt oskarenia firmy o ww. oszustwo, bo jak orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach, dziaania organu w tej sprawie byy bezpodstawne (wyrok z 23 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 43/20). wicej »

Wewntrzwspólnotowa sprzeda towarów, a nastpnie ich przemieszczenie pomidzy pastwami w ramach Unii Europejskiej jest bardzo powszechn transakcj, zwaszcza biorc pod uwag swobod przepywu towarów. Przedsibiorcy decydujcy si na sprzeda towarów do innych krajów Unii Europejskiej powinni bardzo dokadnie j przeanalizowa, aby zweryfikowa, czy maj do czynienia ze sprzeda wysykow, czy wewntrzwspólnotow dostaw towarów. Obie transakcje ujmuje si rónie na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usug. Dalsza cz artykuu powicona bdzie transakcjom wewntrzwspólnotowym (WNT i WDT). wicej »

Naczelnik urzdu celno-skarbowego wszcz w spóce kontrol celno-skarbow i wstrzyma wykazany przez ni, naleny jej zwrot VAT. W trakcie kontroli sd rejonowy otworzy postpowanie sanacyjne spóki w celu uniknicia jej upadoci. Mimo to fiskus jeszcze przez pó roku przedua termin zwrotu VAT. Dziaania organów zaskary w kocu zarzdca sanacyjny, zarzucajc im naruszenie przepisów podatkowych oraz przepisów prawa restrukturyzacyjnego. wicej »

Aby skonfiskowa nalece do firmy rodki pienine, prokuratorzy musz uzyska wyrok sdu stwierdzajcy uycie jej do popenienia przestpstwa. Oczywicie wymaga to od organów cigania równie udowodnienia przedsibiorcy czy innemu podmiotowi posugujcemu si firm zawinienie w popenieniu przestpstwa z uyciem przedsibiorstwa. Od wielu lat prokuratorzy stosuj jednak pewien wybieg, który pozwala im obej te wymogi i zajmowa pienidze firmy zgromadzone na rachunku bankowym bez wyroku sdu czy postawienia komukolwiek zarzutów – wskazuj je jako dowód rzeczowy w toczcej si sprawie. Sd Okrgowy w Warszawie, orzekajc 22 lipca 2020 r. na korzy przedsibiorcy, uzna takie dziaania prokuratora za praktyki nieakceptowalne, godzce w prawa i wolnoci obywatelskie. wicej »

Urzd skarbowy przez dwa i pó roku wstrzymywa i przedua termin zwrotu VAT. Przedsibiorca wniós zaalenie do organu drugiej instancji, ale zanim ten je rozpatrzy, urzd skarbowy dokona zwrotu podatku. Organ odwoawczy uzna wic postpowanie za bezprzedmiotowe i umorzy je. Przedsibiorca jednak nie odpuci i domaga si zbadania, czy urzd mia w ogóle prawo wstrzymywa naleny mu zwrot. wicej »

Pandemia COVID-19 oraz kilkumiesiczny lockdown okazay si powanym problemem dla przedsibiorców. Brak moliwoci prowadzenia biznesu lub znaczne ograniczenia w tym zakresie sprawiy, e dla zachowania miejsc pracy oraz utrzymania dziaalnoci konieczna staa si pomoc pastwa. Oprócz pomocy czysto finansowej przewidziano take rozwizania prawne, które modyfikuj niektóre obowizki podatkowe. Jednym z nich jest moliwo rezygnacji przez maych podatników w trakcie roku z pacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy oraz przejcie na rozliczenia oparte na faktycznym dochodzie. wicej »

Sprzeda nieruchomoci jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug. S jednak pewne przypadki, w których zwolniona z podatku jest dostawa nieruchomoci budynkowej. A moe zasad jest jednak zwolnienie z opodatkowania? Kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Czy jeli dostaw realizuje nierezydent, transakcja moe skorzysta ze zwolnienia? wicej »

Moment powstania obowizku podatkowego w zakresie faktur za usugi budowlane to chwila, w której spóka otrzymaa cao lub cz zapaty za wykonane usugi – orzek 4 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie na korzy firmy budowlanej w jej sporze z fiskusem w sprawie rozlicze faktur sprzed 8 lat. wicej »

Przepisy dotyczce wyznaczania cen transferowych oraz sposobu ich dokumentacji dotycz krajowych i zagranicznych podmiotów powizanych. W przeszoci o powizaniach pomidzy podmiotami decydoway gównie powizania kapitaowe. Od 2018 r. znaczenia nabray take inne kryteria, które maj rón posta. W zwizku z tym, rozpoczynajc wspóprac z kontrahentem, w pierwszej kolejnoci powinno si ustali, czy jest to podmiot powizany i w konsekwencji okreli specjalne warunki transakcji oparte o przepisy o cenach transferowych. wicej »

Spóka wykazaa nadwyk podatku VAT naliczonego nad nalenym w wysokoci 230 tys. z i wniosa o jej zwrot. Organ podatkowy wszcz czynnoci sprawdzajce, po czym odda przedsibiorcy tylko wiksz cz jego kwoty, wstrzymujc reszt. Rozpoznajcy skarg spóki Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy pyta organ, czym róni si sytuacja w zakresie tej pozostaej kwoty, bo przecie podatnik przeszed weryfikacj pozytywnie, skoro fiskus zwróci mu zdecydowan wikszo wnioskowanego zwrotu VAT. wicej »

Oprócz relatywnie wskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnoci niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególnoci. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sigaj miliardów dolarów. Brana ju od kilku lat podlegaa wprawdzie pewnym turbulencjom, jako e wojn pokerowi w dotychczasowym ksztacie wyday USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisna – podobnie jak na wielu branach – swoje negatywne pitno. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Dua w tym zasuga Izraela, który jest uznawany za wiatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsibiorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski zaoyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresoway si nim miliony ludzi na caym wiecie. wicej »

Celem ratowania gospodarki, w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej pastwo oferuje pomoc finansow przedsibiorcom. Okazuje si jednak, e Tarcza ma te kolce. Wci nowelizowane przepisy maj pozwoli skarbówce na atwiejszy dostp do kont podatników, by sprawdzi, czy kryzys rzeczywicie ich dotkn. wicej »

NSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 1981 r. (sygn. SA 1163/81) stwierdzi, e pisma zawierajce rozstrzygnicia w sprawie zaatwianej w formie decyzji s decyzjami pomimo nieposiadania w peni formy przewidzianej w art. 107 § 1 KPA (obecnie take art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej „Ordynacj podatkow”), jeeli tylko zawieraj minimum elementów niezbdnych do zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów naley zaliczy: oznaczenie organu administracji pastwowej wydajcego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnicie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentujcej organ administracji. Jakie znaczenie ma zatem uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej? wicej »

Ustawa o podatku od towarów i usug precyzuje zasady opodatkowania transportu towarów przez podatnika VAT. Szczególnie skomplikowane s regulacje w zakresie miejsca opodatkowania usugi oraz stosowanej stawki podatku od towarów i usug. Zrozumienie zasad w tym zakresie jest warunkiem prawidowego rozliczenia si z zobowiza podatkowych. Moe te wpywa na ostateczn warto wiadczonych usug. Przedsibiorcy powinni pamita, e transport towarów jest monitorowany, tj. powstaj dokumenty transportowe (np. CMR czy komunikaty wywozowe), na podstawie których organy podatkowe mog w prosty sposób ustali zasady opodatkowania wykonanych usug. wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »