Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

Sprzeda nieruchomoci jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug. S jednak pewne przypadki, w których zwolniona z podatku jest dostawa nieruchomoci budynkowej. A moe zasad jest jednak zwolnienie z opodatkowania? Kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Czy jeli dostaw realizuje nierezydent, transakcja moe skorzysta ze zwolnienia? wicej »

Moment powstania obowizku podatkowego w zakresie faktur za usugi budowlane to chwila, w której spóka otrzymaa cao lub cz zapaty za wykonane usugi – orzek 4 czerwca 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie na korzy firmy budowlanej w jej sporze z fiskusem w sprawie rozlicze faktur sprzed 8 lat. wicej »

Przepisy dotyczce wyznaczania cen transferowych oraz sposobu ich dokumentacji dotycz krajowych i zagranicznych podmiotów powizanych. W przeszoci o powizaniach pomidzy podmiotami decydoway gównie powizania kapitaowe. Od 2018 r. znaczenia nabray take inne kryteria, które maj rón posta. W zwizku z tym, rozpoczynajc wspóprac z kontrahentem, w pierwszej kolejnoci powinno si ustali, czy jest to podmiot powizany i w konsekwencji okreli specjalne warunki transakcji oparte o przepisy o cenach transferowych. wicej »

Spóka wykazaa nadwyk podatku VAT naliczonego nad nalenym w wysokoci 230 tys. z i wniosa o jej zwrot. Organ podatkowy wszcz czynnoci sprawdzajce, po czym odda przedsibiorcy tylko wiksz cz jego kwoty, wstrzymujc reszt. Rozpoznajcy skarg spóki Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy pyta organ, czym róni si sytuacja w zakresie tej pozostaej kwoty, bo przecie podatnik przeszed weryfikacj pozytywnie, skoro fiskus zwróci mu zdecydowan wikszo wnioskowanego zwrotu VAT. wicej »

Oprócz relatywnie wskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnoci niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególnoci. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sigaj miliardów dolarów. Brana ju od kilku lat podlegaa wprawdzie pewnym turbulencjom, jako e wojn pokerowi w dotychczasowym ksztacie wyday USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisna – podobnie jak na wielu branach – swoje negatywne pitno. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Dua w tym zasuga Izraela, który jest uznawany za wiatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsibiorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski zaoyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresoway si nim miliony ludzi na caym wiecie. wicej »

Celem ratowania gospodarki, w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej pastwo oferuje pomoc finansow przedsibiorcom. Okazuje si jednak, e Tarcza ma te kolce. Wci nowelizowane przepisy maj pozwoli skarbówce na atwiejszy dostp do kont podatników, by sprawdzi, czy kryzys rzeczywicie ich dotkn. wicej »

NSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 1981 r. (sygn. SA 1163/81) stwierdzi, e pisma zawierajce rozstrzygnicia w sprawie zaatwianej w formie decyzji s decyzjami pomimo nieposiadania w peni formy przewidzianej w art. 107 § 1 KPA (obecnie take art. 210 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019.900, tj. z dnia 14 maja 2019 r., zwanej dalej „Ordynacj podatkow”), jeeli tylko zawieraj minimum elementów niezbdnych do zakwalifikowania ich jako decyzji. Do takich elementów naley zaliczy: oznaczenie organu administracji pastwowej wydajcego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnicie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentujcej organ administracji. Jakie znaczenie ma zatem uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej? wicej »

Ustawa o podatku od towarów i usug precyzuje zasady opodatkowania transportu towarów przez podatnika VAT. Szczególnie skomplikowane s regulacje w zakresie miejsca opodatkowania usugi oraz stosowanej stawki podatku od towarów i usug. Zrozumienie zasad w tym zakresie jest warunkiem prawidowego rozliczenia si z zobowiza podatkowych. Moe te wpywa na ostateczn warto wiadczonych usug. Przedsibiorcy powinni pamita, e transport towarów jest monitorowany, tj. powstaj dokumenty transportowe (np. CMR czy komunikaty wywozowe), na podstawie których organy podatkowe mog w prosty sposób ustali zasady opodatkowania wykonanych usug. wicej »

Zgodnie z zasad prowadzenia postpowania podatkowego w sposób budzcy zaufanie do organów podatkowych powinno ono by postpowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje si równo interesy Strony i Skarbu Pastwa, a wtpliwoci zgodnie z zasad „in dubio pro tributario” rozstrzyga si na korzy podatnika. Ta prosta zasada wypracowywana latami przez wspólnotowe, ale te polskie orzecznictwo, o której istnieniu organy podatkowe wol nie pamita, zostaa wprowadzona do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), zwanej dalej „Ordynacj podatkow” za spraw art. 2a, który brzmi: „niedajce si usun wtpliwoci co do treci przepisów prawa podatkowego rozstrzyga si na korzy podatnika”. wicej »

Postpowanie nakazowe uregulowane w kodeksie postpowania karnego jest szczególnym trybem postpowania zastrzeonym dla spraw, w których prowadzone byo dochodzenie i w którym sd poprzestaje na orzeczeniu grzywny lub kary ograniczenia wolnoci. Cech charakterystyczn tego postpowania jest rezygnacja z rozprawy gównej i z udziau stron, albowiem sd orzeka wyrokiem nakazowym na posiedzeniu niejawnym, na podstawie materiaów dochodzenia i zebranych w nim dowodów. Sd moe wyda wyrok nakazowy, jeli okolicznoci czynu i wina oskaronego nie budz wtpliwoci. wicej »

Organy podatkowe zgodnie z treci art. 33 Ordynacji podatkowej w okrelonych sytuacjach mog dokona zabezpieczenia zobowizania podatkowego na majtku podatnika lub majtku wspólnym przed terminem patnoci, jeeli zachodzi uzasadniona obawa, e nie zostanie ono wykonane. Przepis ten wskazuje przykadowe sytuacje, które mog przemawia za stwierdzeniem, e wykonanie zobowizania jest zagroone. Bdzie to m.in. trwae nieuiszczanie wymaganych zobowiza o charakterze publicznoprawnym, a take zbywanie majtku mogce utrudni lub udaremni póniejsz egzekucj. Decyzja organu nie jest ostateczna i podatnik moe, a w niektórych sytuacjach powinien si od niej odwoa. wicej »

W toku prowadzonego postpowania organy podatkowe mog wydawa rónego rodzaju postanowienia. Maj one w wikszoci charakter porzdkujcy postpowanie, tzn. wyraaj decyzje organu odnonie do okrelonych zdarze w ramach postpowania, nie wpywajc na jego merytoryczne rozstrzygnicie. Rozstrzygnicia organu podatkowego mog by zaskarane, co daje wyraz zasadzie dwuinstancyjnoci postpowania. Na postanowienia organu podatkowego suy specjalny rodek zaskarenia – zaalenie, z którego mona skorzysta, o ile ustawa tak stanowi. wicej »

Przedsibiorca 4,5 roku toczy spór z fiskusem o zwrot podatku od towarów i usug. Pomimo i przy nabyciu nieruchomoci zrezygnowa z moliwoci skorzystania ze zwolnienia, zgosi transakcj do opodatkowania VAT i podatek uici, fiskus odmówi mu prawa do póniejszego jego odliczenia. Stwierdzi bowiem, e przedsibiorca nie naby nieruchomoci, a zorganizowan cz przedsibiorstwa. W obronie spóki stan sd, pouczajc fiskusa, e: „Sam fakt wykorzystywania nieruchomoci w dziaalnoci gospodarczej – bez wykazania ich organizacyjnego i finansowego wyodrbnienia w ramach prowadzonego przedsibiorstwa – nie daje podstaw do przyjcia, e nieruchomoci te samodzielnie tworzyy zorganizowan cz przedsibiorstwa” (wyrok WSA we Wrocawiu, sygn. I SA/Wr 676/17). wicej »

Dokonane na majtku przedsibiorcy zabezpieczenie wykonania zobowiza podatkowych moe znaczco wpyn na moliwo regulowania przez niego biecych zobowiza wobec swoich pracowników i kontrahentów. Negatywnie wpywa równie na sytuacj yciow samego podatnika. Dlatego wydane przez organy decyzje o zabezpieczeniu powinny by naleycie uzasadnione. wicej »

Po trzech latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwróci firmie nalen jej kwot VAT wszcz wobec niej postpowanie podatkowe. Uzna, e skoro firma nabywaa towary od dostawcy, którego dostawcy byli oszustami, to i ona sama musi by oszustem. W braku jednak jakichkolwiek konkretnych ustale co do podstaw tego stanowiska organ przeduy firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesice, m.in. po to, by mie czas na pisanie uzasadnienia. wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »