Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład opieki zdrowotnej

 • 15.05.2013Składki ZUS: Bezpłatne przedszkole dla dzieci pracowników
  Wartość całkowicie nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, finansowanych ze środków pochodzących od organizacji międzynarodowych (przedszkole/żłobek ze środków z UE) nie została wymieniona w katalogu przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy prawa nie przewidują, aby tego rodzaju, całkowicie nieodpłatna korzyść materialna, nawet, jeśli będzie wynikać z regulaminu wynagradzania, mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania tychże składek i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem obligatoryjnym, który nie jest spełniony w rzeczonym przypadku, jest partycypowanie przez pracownika w kosztach uzyskania świadczenia - wyjaśnił ZUS.
 • 09.05.2013Przyznawanie i odbieranie rent przez ZUS
  Interpelacja nr 15389 w sprawie przyznawania i odbierania wraz z odsetkami rent przez ZUS.
 • 26.04.2013Opłata uzdrowiskowa za pobyt w szpitalu
  Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do różnicowania na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych. Gdyby ustawodawcy zależało na wyeliminowaniu szpitali uzdrowiskowych ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, to uczyniłby to wprost w cytowanym przepisie. Tymczasem ustawa posługuje się ogólnym określeniem "szpital" nie różnicując w żadnym przepisie rodzajów szpitali, które podlegają lub nie podlegają zwolnieniu.
 • 23.04.2013Składki ZUS: Zasiłek macierzyński i abonament medyczny
  Jeżeli pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim i ojcowskim przez cały miesiąc jak również przez część miesiąca, to z uwagi na brak uregulowania tej kwestii w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, wartość abonamentu medycznego za ten okres będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 22.04.2013Składki ZUS z umowy zlecenia po rozwiązaniu umowy o pracę
  Dla zleceniobiorcy, pomimo iż wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nastąpiła w momencie gdy zleceniobiorca nie miał innego tytułu do ubezpieczeń, ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne, co oznacza iż płatnik składek nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę. Natomiast stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z tytułu wykonywania umowy zlecenia obowiązkowo należało odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 19.04.2013Składki ZUS: Karty przedpłacone dla pracowników
  Skoro karta przedpłacona jest środkiem płatniczym, za pomocą której pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do środków pieniężnych, to brak jest podstaw, aby nie uznać, że pracownik otrzymuje świadczenie pieniężne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników karty przedpłacone stanowią świadczenia pieniężne i będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 29.03.2013Odliczenie VAT od okularów dla pracownika
  Pytanie podatnika: Czy spółka jest w ogóle uprawniona do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach dostarczanych przez pracowników, a dotyczących okularów korekcyjnych (oprawa, szkła i badania wzroku), przy założeniu, że jako nabywca wskazana jest właśnie spółka? Jeżeli wartość brutto faktury przekracza kwotę 600 zł, a spółka - zgodnie z regulaminem pracy - zwraca pracownikowi jedynie kwotę 600 zł, to czy spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT (wynikającego z przekazanej przez pracownika faktury VAT) w całości, czy może jedynie w części?
 • 06.03.2013PIT 2012: Pobyt w prywatnym domu opieki a ulga rehabilitacyjna
  Pytanie: Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz mam ustanowionego opiekuna prawnego. Przebywam w prywatnym domu opieki, który jest ośrodkiem pielęgnacyjno-opiekuńczym, ale nie posiada on statusu zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W ośrodku tym mam zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, pomoc lekarską oraz pielęgniarską. Czy mam prawo w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wydatki dotyczące odpłatności za pobyt w ww. placówce opiekuńczej?
 • 15.02.2013Badania lekarskie pracownika
  Interpelacja nr 12023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku okresowych badań lekarskich
 • 31.01.2013Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenia
  Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
 • 28.01.2013Odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z rachunku spółki
  Pytanie podatnika: Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę, na mocy której co miesiąc przyznawana jest im i wypłacana zaliczka na poczet przyszłych zysków. Kwota przyznanej zaliczki na poczet zysku jest dzielona w ten sposób, że część płatna jest na rachunek ZUS, a pozostała część wypłacana jest na osobisty rachunek bankowy wspólnika. Czy kwota zapłacona przez spółkę z pieniędzy wspólnika, tytułem jego składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych (w części dozwolonej do odliczenia od podatku tj. 7,75% podstawy wymiaru)?
 • 22.01.2013NIP pracodawcy wciąż niezbędny do uzyskania L4
  Aby uzyskać zwolnienie lekarskie, nadal konieczne jest przedstawienie NIP pracodawcy – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że mimo wejścia w życie systemu eWUŚ niektóre stare procedury pozostały bez zmian.
 • 22.01.2013Obowiązek sporządzenia rocznego raportu RMUA
  Na płatniku składek (z wyłączeniem płatników pobierających składki na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent) ciąży obowiązek przekazywania ubezpieczonym informacji, jakie zostały zawarte w imiennych raportach ZUS RCA wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 21.01.2013PIT 2012: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
 • 16.01.2013Dodatkowe badania a PIT od zwrotu wydatków na zakup okularów
  Pytanie podatnika: Kilku pracowników mających aktualne badania okresowe zwróciło się do pracodawcy o skierowanie na badania profilaktyczne mające na celu określenie potrzeby stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Po przeprowadzeniu tych badań pracownicy otrzymali zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy. Pracodawca zrefundował tym pracownikom zakup okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych. Czy refundacja ww. zakupu okularów lub soczewek podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 14.01.2013Podatki 2013: Wybór formy opodatkowania PIT
  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzień wolny od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeśli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Dodajmy, że podatnik ma również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
 • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
  Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
 • 19.12.2012Wydawanie druku ZUS RMUA na żądanie pracownika
  Interpelacja nr 10007 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie systemu komputerowego „Płatnik” tworzonego przez Asseco Poland SA, umożliwiającego wysyłanie dokumentów do ZUS w formie elektronicznej przez osoby i firmy, na których ciąży taki obowiązek
 • 18.12.2012Zwolnienia z VAT: Odsprzedaż pracownikom pakietów medycznych
  Pytanie podatnika: Spółką zawarła z firmą, pośredniczącą w świadczeniu usług medycznych na rzecz pracowników spółki, umowę cywilnoprawną. Na mocy tej umowy spółka jest co miesiąc obciążana fakturą VAT od pośrednika, w której są wyspecyfikowane rodzaje i ilości pakietów medycznych, wykupionych dla poszczególnych pracowników spółki. Czy spółka odsprzedając pracownikom i byłym pracownikom zakupione od pośrednika pakiety ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z wprowadzeniem pkt 19a do art. 43 ust. 1 ustawy o VAT?
 • 26.11.2012ZUS apeluje o aktualizację danych
  Błędne lub nieaktualne dane w bazach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia mogą doprowadzić w 2013 r. do komplikacji przy rejestracji na wizytę u lekarza – ostrzega ZUS, apelując równocześnie do ubezpieczonych i płatników składek o sprawdzenie, czy przekazane dane są aktualne.
 • 14.11.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
  Z uzasadnienia: Okoliczność, iż objęte ubezpieczeniem osoby pełnią różne funkcje i co za tym idzie osoby te mają różny zakres obowiązków i uprawnień, tak więc różne jest też prawdopodobieństwo spowodowania przez nie zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy pozostaje bez znaczenia dla możliwości określenia wysokości przychodu. Wszyscy członkowie władz spółki w równym stopniu korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, a więc składka płacona przez spółkę rozkłada się równo na wszystkich ubezpieczonych, co daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób.
 • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
 • 25.10.2012Składki ZUS osoby współpracującej w kosztach działalności
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadził działalność z żoną, którą zgłosił do ZUS jako osobę współpracującą i w tym czasie opłacał za żonę składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy). Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej podlegała odliczeniu od podatku dochodowego przez osobę prowadzącą działalność rozliczającą się wg podatku liniowego? Czy składki na Fundusz Pracy od osoby współpracującej można było zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Czy do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać składki na ubezpieczenie społeczne od osoby współpracującej, czy też powyższe można było odliczać od dochodu?
 • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
  Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 25.09.2012Zasiłek opiekuńczy – podstawowe zasady
  Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.
 • 24.09.2012Okulary korekcyjne jako przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskaże potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy refundacja kosztów przez pracodawcę powinna być opodatkowana?
 • 13.09.2012Koszty leczenia pracownika podczas delegacji zagranicznej - planowane zmiany
  Jedną z grup wydatków związanych z podróżą służbową, obciążających pracodawcę, wymienionych przez rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991, z późn. zm.) są koszty leczenia pracownika . W razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków.
 • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podróży jako przychód pracownika
  Z uzasadnienia: Zapłata składki na ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej przez pracodawcę za pracownika stanowi wymierną korzyść dla tego ostatniego z tytułu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczoną przez pracodawcę składkę pracownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową. Zatem, możliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracowników ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego wartość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczeniowej.
 • 23.08.2012Sponsorowane badania kliniczne a VAT
  Usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie podlegają zwolnieniu od podatku, gdyż nie są usługami o jakich mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 77, poz. 1054 z późn. zm.).
 • 10.08.2012Ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy
  Jak wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
 • 06.08.2012Opodatkowanie emerytur zagranicznych
  Interpelacja nr 5943 do ministra finansów w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od emerytur zagranicznych oraz jednoczesnego pobierania emerytury krajowej i zagranicznej
 • 27.07.2012Do lekarza z dowodem i numerem PESEL
  Wystarczy numer PESEL i dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sejm przegłosował właśnie zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
  Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
 • 10.07.2012Pakiety medyczne dla pracowników – skutki w VAT
  Pytanie podatnika: Czy przekazanie pracownikom pakietów medycznych jest czynnością opodatkowaną VAT?
 • 29.06.2012Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS – podatki i składki ZUS
  Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz gospodarowania jego środkami określone są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 592). Istotne znaczenie dla możliwości zastosowania ulg i zwolnień podatkowych ma art. 8. 1 ustawy o ZFŚS.
 • 22.06.2012Formy opodatkowania osób zatrudnionych na podkontraktach
  Interpelacja nr 4805 do ministra finansów w sprawie formy opodatkowania - sposobu rozliczania podatkowego przez osoby zatrudnione na tzw. podkontraktach
 • 12.06.2012PIT od pakietów medycznych dla pracowników
  Interpelacja nr 4476 do ministra finansów w sprawie zwolnień przedmiotowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • 01.06.2012Szczepienia przed podróżą zagraniczną
  Zbliża się okres urlopów. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi szczepień ochronnych. Są one najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym.
 • 24.05.2012Przychody z kilku źródeł a składka na ubezpieczenie zdrowotne
  Interpelacja nr 3583 do ministra zdrowia w sprawie obowiązku wielokrotnego płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tę samą osobę
 • 24.05.2012Usługi w zakresie dietetyki a VAT
  Pytanie podatnika: Od grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą: Poradnię żywieniowo-dietetyczną (PKD 86.90.E). Praca Zainteresowanej polega na poradnictwie poprzez konsultacje osobiste oraz układaniu diet dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami. Czy usługi świadczone przez Wnioskodawczynię podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 • 14.05.2012Nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
  Od dnia 9 maja 2012 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444). Przepisami tego rozporządzenia wprowadzono nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
 • 11.05.2012Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w domu pomocy społecznej
  Interpelacja nr 2995 do ministra finansów w sprawie niekorzystnych dla osób niepełnosprawnych przepisów ustawy o podatku dochodowym
 • 20.04.2012Podyplomowe studia z rachunkowości a VAT
  Pytanie podatnika: Czy w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku przepisów ustawy o VAT usługi związane z organizacją i prowadzeniem studiów podyplomowych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT?
 • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
  Pracownicy w związku z wykonywaną pracą podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowiązany jest zawrzeć umowę z zakładem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadzącym praktykę lekarską. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
 • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
  Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • 29.03.2012Opodatkowanie VAT usług turnusów rehabilitacyjnych
  Interpelacja nr 2329 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od usług rehabilitacyjnych
 • 22.03.2012Praca w niedziele i święta
  Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi są:
 • 13.03.2012Bezrobocie zacznie spadać wiosną
  W marcu nie należy spodziewać się poprawy sytuacji na rynku pracy. Prawdopodobnie jednak lepiej będzie już w kwietniu, kiedy to na większą skalę rozpoczną się prace sezonowe, szczególnie w budownictwie – przewidują eksperci PKPP Lewiatan.
 • 12.03.2012Zasady odpowiedzialności pracownika: Zakaz konkurencji
  Zgodnie z art. 1011 § 1 Kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
 • 07.03.2012Przychody pracownika: Ubezpieczenie na życie i zdrowie opłacone przez pracodawcę
  Z uzasadnienia NSA: W przypadku umowy ubezpieczenia na życie, korzyść dla pracownika, której źródłem jest nieodpłatne świadczenie otrzymane od pracodawcy, wynika nie dopiero z ziszczenia się zdarzenia objętego ubezpieczeniem i wypłaty stosownego świadczenia, lecz już w postaci samego objęcia pracownika ochroną ubezpieczeniową, na wypadek wystąpienia określonych w umowie ubezpieczeniowej zdarzeń. Zatem, objęcie ubezpieczeniem na życie i zdrowie jest źródłem powstania przychodu ze stosunku pracy dla pracownika.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] następna strona »